Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 M. SAUSIO 26 D. nutarimo nR. 83 „Dėl VALSTYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ“ pakeitimo

 

2015 m. liepos 29 d. Nr. 769
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 26 d. nutarimą Nr. 83 „Dėl valstybės kultūros ir meno premijų“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalis, taip pat siekdama remti kultūrą ir meną, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatus.

2. Vyriausybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatus.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Šarūnas Birutis


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 83
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 769
redakcija)

 

 

 

LIETUVOS NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų (toliau – kultūros ir meno premijos) skyrimo tvarką, dokumentų dėl siūlomų premijuoti kultūros ir meno kūrėjų ar jų kolektyvų (toliau – kūrėjai) pateikimo bendruosius reikalavimus, Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos (toliau – komisija) sudarymą, jos uždavinius, funkcijas ir teises.

2. Kultūros ir meno premijomis siekiama skatinti kūrėjų kūrybą, įvertinti reikšmingiausius kultūros ir meno kūrinius (toliau – kūriniai), Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtus per pastaruosius 7 metus, taip pat kūrinius, sukurtus per ilgesnį nei pastarieji 7 metai laiko tarpą (toliau – kūriniai, kaip ilgametis kūrėjo kūrybinis indėlis į kultūrą ir meną).

3. Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 6 kultūros ir meno premijos, iš jų ne daugiau kaip 2 premijos gali būti skiriamos už kūrinius, kaip ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną. Kultūros ir meno premija yra 800 bazinių socialinių išmokų dydžio. Kultūros ir meno premijos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – Kultūros ministerija).

4. Kultūros ir meno premijas skiria komisija.

5. Kultūros ir meno premijos skiriamos konkurso būdu, komisijai atrenkant geriausių kūrinių, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtų per pastaruosius 7 metus, ir kūrinių, kaip ilgamečio kūrėjo kūrybinio indėlio į kultūrą ir meną, kūrėjus.

6. Kultūros ir meno premijos skiriamos iki gruodžio 15 d., o kultūros ir meno premijų laureatų diplomai ir ženklai įteikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (Vasario 16-osios) proga.

7. Kultūros ir meno premija kūrėjams gali būti skiriama tik vieną kartą.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

8. Kūrėjus kultūros ir meno premijoms gauti turi teisę siūlyti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kitose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai (toliau – juridiniai asmenys). Vienas juridinis asmuo kultūros ir meno premijai gauti gali siūlyti vieną kūrėją ar kultūros ir meno kūrėjų kolektyvą – už reikšmingiausius kūrinius, sukurtus per pastaruosius 7 metus, ir vieną kūrėją – už kūrinius, kaip ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną. Komisijos narys negali būti siūlomas kultūros ir meno premijai gauti.

9. Juridinis asmuo, teikdamas kūrėją kultūros ir meno premijai gauti, komisijai kasmet iki rugsėjo 1 d. pateikia šiuos dokumentus:

9.1. kūrėją teikiančio juridinio asmens rekomendaciją, kurioje turi būti:

9.1.1. nurodytas juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, kontaktiniai duomenys;

9.1.2. pateikti juridinio asmens argumentai, kodėl kūrėją vertėtų apdovanoti kultūros ir meno premija;

9.2. kūrėjo gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;

9.3. kūrėjo kūrinių, už kuriuos siūloma skirti premiją, sąrašą.

10. Kai kultūros ir meno premijai gauti siūlomas kultūros ir meno kūrėjų kolektyvas, Nuostatų 9 punkte nurodyti dokumentai pateikiami dėl kiekvieno šio kolektyvo kultūros ir meno kūrėjo.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 

11. Komisijos sudėtį kultūros ministro teikimu, pritarus Lietuvos kultūros ir meno tarybai, tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Komisija sudaroma 3 metams. Tas pats asmuo komisijos nariu gali būti 2 kadencijas iš eilės. Kultūros ministerija techniškai aptarnauja komisijos veiklą.

12. Komisija sudaroma iš 11 narių – kultūros ir meno premijos laureatų, kultūros ir meno kūrėjų, profesionalių meno vertintojų, atstovaujančių skirtingoms kultūros ir meno sritims.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

13. Komisijos uždaviniai:

13.1. analizuoti Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros ir meno raidą;

13.2. vertinti pastarųjų 7 metų Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros ir meno procesą;

13.3. siekiant įvertinti kūrinius, kaip ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną, vertinti XX, XXI amžiaus Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros ir meno procesą.

14. Vykdydama savo uždavinius, komisija atlieka šias funkcijas:

14.1. kasmet priima juridinių asmenų teikiamus dokumentus dėl kultūros ir meno premijoms siūlomų kūrėjų;

14.2. svarsto komisijai pasiūlytus kūrėjų kūrinius;

14.3. skiria kultūros ir meno premijas reikšmingiausių kūrinių, sukurtų per pastaruosius 7 metus, ir kūrinių, kaip ilgamečio kūrėjo kūrybinio indėlio į kultūrą ir meną, kūrėjams;

14.4. bendradarbiauja su Pasaulio lietuvių bendruomene, renka informaciją apie užsienyje gyvenančių lietuvių kūrėjų kūrybą;

14.5. teikia kultūros ministrui pasiūlymus dėl kultūros ir meno premijos laureatų kūrybos sklaidos;

14.6. dalyvauja kultūros ir meno renginiuose, pristatančiuose kultūros ir meno premijoms pasiūlytų kūrėjų kūrinius.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

15. Vykdydama savo uždavinius ir funkcijas, komisija turi teisę:

15.1. prašyti juridinių asmenų papildomos informacijos apie kultūros ir meno premijoms gauti pasiūlytų kūrėjų kūrinius ir kūrybinę veiklą;

15.2. svarstydama kūrėjų kūrinius, pasitelkti kultūros ir meno ekspertus.

 

VI SKYRIUS

KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ SKYRIMAS

 

16. Komisija iš Nuostatų nustatyta tvarka pasiūlytų ir atitinkančių Nuostatų reikalavimus kūrėjų sudaro svarstytinų kūrėjų sąrašą, kuris skelbiamas Kultūros ministerijos interneto svetainėje. Apsvarsčiusi jų kūrybą, komisija slaptu balsavimu atrenka kūrėjus, dėl kurių bus balsuojama baigiamajame posėdyje. Atrinktų kūrėjų vardai ir pavardės skelbiami Kultūros ministerijos interneto svetainėje ir spaudoje.

17. Kūrėjai, kuriems nepaskirtos kultūros ir meno premijos, gali būti pakartotinai siūlomi kultūros ir meno premijoms gauti.

18. Komisijos sprendimas, kuriuo atrenkami kūrėjai kultūros ir meno premijoms gauti, priimamas slaptu visų komisijos narių balsavimu baigiamajame komisijos posėdyje. Šiame posėdyje negalėsiantis dalyvauti komisijos narys savo sprendimą iš anksto pateikia komisijos pirmininkui užklijuotame voke. Vokas atplėšiamas per baigiamąjį komisijos posėdį.

19. Komisijos baigiamajame posėdyje iš kūrėjų, surinkusių daugiau nei pusę visų komisijos narių balsų, atrenkami ne daugiau kaip 6 kūrėjai, surinkę daugiausiai komisijos narių balsų.

20. Kultūros ir meno premija, skiriama kultūros ir meno kūrėjų kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam šio kolektyvo kultūros ir meno kūrėjui.

 

––––––––––––––––––––


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 83
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 769
redakcija)

 

 

 

VYRIAUSYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vyriausybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vyriausybės kultūros ir meno premijų (toliau – premijos) skyrimo tvarką, dokumentų dėl siūlomų premijuoti kultūros ir meno kūrėjų ar jų kolektyvų (toliau – kūrėjai) pateikimo bendruosius reikalavimus, Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos (toliau – komisija) sudarymą, jos uždavinius, funkcijas ir teises.

2. Premija skiriama Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams (toliau – pretendentai) už svarų indėlį į kultūrą ir meną ir ypatingus šios srities nuopelnus.

3. Premijas skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Premijos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – Kultūros ministerija).

4. Pretendentus atrenka komisija.

5. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų. Premija yra 340 bazinių socialinių išmokų dydžio. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui. Premija, skiriama pretendentų kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam šio kolektyvo nariui.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

6. Pretendentus premijoms gauti turi teisę siūlyti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kitose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai (toliau – juridiniai asmenys). Vienas juridinis asmuo gali siūlyti vieną pretendentą ar jų kolektyvą premijai gauti.

7. Komisijai pateikiami šie pretendentą apibūdinantys dokumentai:

7.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašas;

7.2. gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas;

7.3. pretendentą siūlančio juridinio asmens rekomendacija, kurioje turi būti:

7.3.1. nurodytas juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, kontaktiniai duomenys;

7.3.2. pateikti juridinio asmens argumentai, įrodantys, kad rekomenduojamo asmens kultūros ar meno veikla pakankamai reikšminga.

8. Kai pretendentas – meno kūrėjas, papildomai pateikiamas dokumento, įrodančio, kad jam suteiktas meno kūrėjo statusas, nuorašas.

9. Komisijos narys negali būti siūlomas premijai gauti.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 

10. Komisiją 3 metams tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė kultūros ministro teikimu. Tas pats asmuo komisijos nariu gali būti 2 kadencijas iš eilės. Kultūros ministerija techniškai aptarnauja komisijos veiklą.

11. Komisiją sudaro 12 narių, ne mažiau kaip pusė jų atstovauja įvairioms kultūros ir meno sritims.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

12. Komisijos uždavinys – vertinti pretendentų veiklą Lietuvos ir pasaulio lietuvių kultūros ir meno kontekste.

13. Vykdydama savo uždavinius, komisija atlieka šias funkcijas:

13.1. kasmet nustato ir paskelbia Nuostatų II skyriuje nurodytų dokumentų pateikimo tvarką ir laiką;

13.2. priima ir svarsto Nuostatų II skyriuje nurodytus dokumentus;

13.3. atrenka pretendentus, kuriems rekomenduojama skirti premijas.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

14. Vykdydama savo uždavinį ir funkcijas, komisija turi teisę:

14.1. prašyti juridinių asmenų papildomos informacijos apie pretendentų kūrinius, darbus, kultūrinę ir meninę veiklą;

14.2. svarstydama pretendentų dokumentus, pasitelkti kultūros ir meno ekspertus.

 

VI SKYRIUS

PREMIJŲ SKYRIMAS

 

15. Komisijos sprendimas dėl atrinktų pretendentų, kuriems rekomenduojama skirti premijas, priimamas slaptu visų komisijos narių balsavimu baigiamajame komisijos posėdyje. Šiame posėdyje negalėsiantis dalyvauti komisijos narys savo sprendimą iš anksto pateikia komisijos pirmininkui užklijuotame voke. Vokas atplėšiamas per baigiamąjį komisijos posėdį.

16. Komisijos sprendimas dėl atrinktų pretendentų, kuriems rekomenduojama skirti premijas, kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų skyrimo projektu teisės aktų nustatyta tvarka pateikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki sausio 30 dienos.

17. Premijos laureatų diplomai įteikiami iki kiekvienų metų balandžio 1 dienos. Premijos laureatų diplomus įteikia Ministras Pirmininkas.

18. Pakartotinai siūlyti pretendentą galima praėjus 5 metams po premijos skyrimo.

 

 

 

––––––––––––––––––––