LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl NUOTEKŲ tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. birželio 19 d. Nr. D1-535

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 142 punktą ir jį išdėstau taip:

142. Reglamento 141 punkte nustatyta tvarka atliktos inventorizacijos duomenys Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) prašymu turi būti pateikiami AAD per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“), įteikiami tiesiogiai arba siunčiami paštu (1 egz. spausdinto teksto ir įrašyti į elektroninę laikmeną), elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.“;

1.2. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Asmenys (veiklos vykdytojai), ketinantys išleisti arba išleidžiantys gamybines nuotekas į kitų asmenų valdomą nuotakyną, privalo informuoti nuotakyną eksploatuojantį asmenį, kiek ir kokių (nurodyti koncentraciją ir kiekį) prioritetinių pavojingų ir/ar pavojingų medžiagų su nuotekomis bus išleidžiama. Jei su nuotekomis išleidžiamų pavojingų medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A ir B1 dalyse nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir/ar kuriose yra 1 priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų, veiklos vykdytojai privalo užtikrinti šių medžiagų kontrolę ir apskaitą bei nustatyta tvarka teikti informaciją nuotakyno valdytojui. Nuotakyno valdytojas informaciją apie abonentų su gamybinėmis nuotekomis išleidžiamas pavojingas medžiagas (pagal abonentų pateiktus duomenis), nurodytas Reglamento 1 priede ir/ar 2 priedo A dalyje ir/ar B dalies B1 sąraše, privalo pateikti AAD.“;

1.3. pakeičiu 331 punktą ir jį išdėstau taip:

331. Į kitų asmenų valdomą nuotakyną išleidžiant gamybines nuotekas, kuriose prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio), turi būti planuojamos ir įgyvendinamos priemonės, skirtos mažinti prioritetinių medžiagų ir (ar) palaipsniui nutraukti (iki Reglamento 15 punkte nurodytų terminų) prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis. Veiklos vykdytojas informaciją apie suplanuotas priemones ir jų įgyvendinimo terminus privalo pateikti nuotakyno valdytojui, AAD ir Aplinkos apsaugos agentūrai.“;

1.4. Pakeičiu 6 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Apie žuvininkystės tvenkinių užpildymo ir nuleidimo laiką (t. y., kada bus pradėtas, kada planuojamas užbaigti nuleidimas) būtina raštu informuoti AAD ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki žuvininkystės tvenkinių užpildymo pradžios ar tvenkinių išleidimo darbų pradžios.“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                            Kęstutis Navickas