HERBAS2

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL krašto apsaugos ministro 2012 m. GEGUŽĖS 29 d. įsakymo nr. v-563 „DĖL LAIKINOJO PROFESINĖS KARO TARNYBOS PERSONALO REZERVO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 22 d. Nr. V-746

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. V-563 „Dėl Laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 20 punktu:“.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo nuostatus ir papildau 61 punktu:

61. Įsakymas dėl kario perkėlimo į rezervą pagal KASOKTĮ 42 straipsnio 2 dalies 1, 2, 6, 8 ar 9 punktus rengiamas, kai kario tarnyba įvertinta KASOKTĮ ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka. Jei kario tarnyba nėra įvertinta, karį administruojantis personalo skyrius informuoja kario vadą (viršininką) apie pareigą įvertinti kario tarnybą KASOKTĮ 35 straipsnio 4 dalies 5 punkto pagrindu.“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                                Juozas Olekas