LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. gruodžio 27  d. Nr. V-2306

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N ustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                   Jurgita Šiugždinienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-2306

 

 

VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaiko, kuriam priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai (išskyrus vaiką, kuris pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo pradėtas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai) (toliau – Vaikas), ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimo eigą.

2.    Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos vertinimas vykdomas, jeigu tėvai (globėjai) nesutinka su priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) (toliau – Mokytojas) išvada dėl tolimesnio Vaiko ugdymo galimybių, pateikta rekomendacijoje (toliau – Rekomendacija), parengtoje vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.    Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI, PAŽANGOS VERTINIMO eiga

 

4.    Tėvams (globėjams) nesutikus su Rekomendacijoje pateikta išvada dėl tolimesnio Vaiko ugdymo galimybių, jie įstaigai, kitam švietimo teikėjui (toliau – Mokykla) ar laisvajam mokytojui raštu pateikia prašymą (laisvos formos) (toliau – Prašymas) dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo.

5.    Laisvasis mokytojas, gavęs tėvų (globėjų) Prašymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Prašymo gavimo Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu informuoja tėvus (globėjus) dėl būtinumo per 3 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai, kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – Tarnyba).

6.    Mokykla, gavusi tėvų (globėjų) Prašymą, atlieka Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą:

6.1. Mokykla ne vėliau kaip per 3 darbo dienas teikia Rekomendaciją Mokyklos vaiko gerovės komisijai (toliau – Komisija);

6.2. Komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų organizuoja posėdį, kuriame privalo dalyvauti Mokytojas (išskyrus laisvąjį mokytoją) ir tėvai (globėjai). Apie Komisijos organizuojamą posėdžio datą ir laiką ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu informuojami tėvai (globėjai) ir Mokytojas (išskyrus laisvąjį mokytoją). Tėvams (globėjams) neatvykus į Komisijos posėdį, sprendimas dėl tolesnio Vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą arba pagal pradinio ugdymo programą priimamas be jų.

7. Tuo atveju, kai tėvai (globėjai) nesutinka su Komisijos sprendimu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai, kreipiasi į Tarnybą dėl Vaiko papildomo vertinimo brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą (toliau – Įvertinimas). Šis punktas netaikomas tėvams (globėjams), kurių Vaiką ugdė laisvasis mokytojas.

8. Tėvai (globėjai) Tarnybai pateikia šiuos dokumentus:

8.1. prašymą dėl Vaiko Įvertinimo, nurodant Vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą;

8.2. Rekomendaciją;

8.3. Komisijos posėdžio protokolo išrašą su Komisijos sprendimu. Jei Vaiką ugdė laisvasis mokytojas, šio dokumento pateikti nereikia.

9. Įvertinimas Tarnyboje atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Įvertinimą atlieka Tarnybos psichologai (toliau – Psichologas), taikydami standartizuotas ir adaptuotas Lietuvoje metodikas.

10. Psichologui rekomendavus, Tarnybos specialistai atlieka papildomus Vaiko pažintinių, kalbinių gebėjimų įvertinimus.

11. Tarnyba, atlikusi Įvertinimą, parengia Išvadą-rekomendaciją (pagal pridedamą priedą) dėl tolesnio Vaiko ugdymo.

12. Gavę Tarnybos Išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio Vaiko ugdymosi pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ar mokymosi pagal pradinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai).

 

_______________________________

part_79e10b37a67348938241577cc4e0f7dd_end