LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO  23 D. ĮSAKYMO NR. V-1537 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-MITA-K-702 PRIEMONĖS „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 5 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 19 d. Nr. V-1587

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 5, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1537 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ ir 24.3 papunktį išdėstau taip:

 

24.3. pareiškėjas ir partneris turi turėti MTEP infrastruktūrą, skirtą vykdyti MTEP veiklą srityje, atitinkančioje planuojamu projektu įgyvendinamą Sumaniosios specializacijos programos prioritetą. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jei pareiškėjas ir partneris turi MTEP infrastruktūrą, t. y. pareiškėjas ir partneris turi įsigijęs (arba nuomoja) MTEP veikloms vykdyti skirtą įrangą, o MTEP veiklos, vykdomos naudojant turimą infrastruktūrą, atitinka projektu įgyvendinamą Sumaniosios specializacijos programos prioritetą ir priskiriamos nuo pirmo iki septinto (įskaitytinai) MTEP veiklos etapams pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

 

2020 m. spalio 1 d. raštu Nr. 5V-327