KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KRIZIŲ CENTRE IR MOKĖJIMO UŽ JAS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 2 d. Nr. TS-289

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008 Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589; 2010, Nr. 53-2598), Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393), Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (Žin., 2006, Nr. 43-1571; 2010, Nr. 79-4099), Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. TS-235, Kupiškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Socialinių paslaugų teikimo Krizių centre ir mokėjimo už jas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje.

 

Savivaldybės meras                                                                                           Jonas Jarutis


PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2010 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. TS-289

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KRIZIŲ CENTRE IR MOKĖJIMO UŽ JAS

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių paslaugų teikimo Krizių centre ir mokėjimo už jas  tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Krizių centro tikslą ir funkcijas, socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo tvarką, asmens (šeimos) mokėjimą už socialines paslaugas bei asmens (šeimos) teises ir pareigas.

2. Krizių centras yra Kupiškio socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) padalinys, teikiantis bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir trumpalaikės socialinės globos).

3. Šis Aprašas taikomas asmeniui, (šeimai), deklaravusiam gyvenamąją vietą Kupiškio rajono savivaldybėje ir pageidaujančiam (-iai) gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Kupiškio rajono savivaldybė iš savo biudžeto lėšų.

4. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniams saugumui ir Krizių centre yra laisvų vietų, specialiosios socialinės paslaugos skiriamos asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos Kupiškio rajono savivaldybėje.

 

II. KRIZIŲ CENTRO TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

5. Krizių centro tikslas – teikti pagalbą ir laikiną prieglobstį asmeniui (šeimai) atsidūrusiam krizinėje situacijoje (smurtą patyrusiems asmenims ir jų vaikams; asmenims nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, prekybos žmonėmis aukoms) ir negalinčiam (-iems) gyventi savo namuose, arba to reikalauja krizinės situacijos sprendimas vaiko gerovei.

6. Krizių centro funkcijos:

6.1. organizuoti ir teikti bendrąsias ir specialiąsias (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir trumpalaikės socialinės globos) paslaugas asmeniui (šeimai) krizių atvejais;

6.2. atstatant dėl įvairių rizikos atvejų sutrikusias šeimos biosocialines funkcijas ir atkuriant ryšius su ja supančia aplinka ir bendruomene, organizuoti darbą komandoje, bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais (švietimo, sveikatos, teisėsaugos, vaikų teisių apsaugos, seniūnijų, Socialinės paramos skyriaus ir kt.);

6.3. užtikrinti asmens (šeimos) pateiktų duomenų konfidencialumą.

 

III. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKA

 

7. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) dėl socialinių paslaugų skyrimo kreipiasi į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius) arba Kupiškio rajono savivaldybės administracijos seniūniją (toliau- Seniūnija) ir užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro, ir pateikia dokumentus, nurodytus Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro.

8. Išskirtiniais atvejais, kai socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos siekiant išvengti grėsmės asmens fiziniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) turi teisę užpildyti prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas ir pateikti dokumentus po to, kai pradedamos teikti socialinės paslaugos.

9. Seniūnijos, Centro socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo gavimo ar informacijos iš Socialinės paramos skyriaus gavimo apie poreikio socialinėms paslaugoms įvertinimo reikalingumą, privalo nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį (išskyrus atvejus, kai nustatomas socialinės globos poreikis).

10. Asmens socialinės globos poreikis turi būti nustatytas per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Esant reikalui, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu šis terminas gali būti pratęsiamas.

11. Vaiko socialinių paslaugų poreikio nustatymas derinamas su ugdymo ir vystymosi poreikiais, atsižvelgiant į įvairių sričių specialistų (vaikų teisių apsaugos, švietimo, sveikatos ir kt. specialistų) išvadas.

12. Seniūnijos, Centro socialiniai darbuotojai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro.

13. Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priima Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

14. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo gali būti priimtas nenustačius socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju poreikis turi būti nustatytas ne vėliau kaip per 2 dienas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas.

15. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų teikimas įforminamas Centro direktoriaus įsakymu.

16. Bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos (išskyrus laikino apnakvindinimo) teikiamos pagal poreikį ar iki problemos išsprendimo, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

17. Specialiosios - laikino apnakvindinimo socialinės paslaugos teikiamos ne ilgiau kaip 3 paras.

18. Asmens (šeimos), atsidūrusio krizinėje situacijoje ir Savivaldybės tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens (šeimos) mokėjimu už bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, nustatomos rašytine socialines paslaugas gaunančio asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo (rūpintojo) ir Kupiškio socialinių paslaugų centro sutartimi, kurioje privalo būti nustatyti konkretūs asmens (šeimos) ir jo šeimos narių kuriems reikia ar jau gaunančių socialines paslaugas Krizių centre, mokėjimo už socialines paslaugas dydžiai pinigine išraiška ir mokėjimo tvarka, asmens (šeimos) ir jo šeimos narių kuriems reikia ar jau gaunančių socialines paslaugas Krizių centre, finansinių galimybių vertinimo iš naujo dėl asmens (šeimos) pajamų pokyčių, įvykusių per šių paslaugų gavimo laiką, sąlygos.

19. Esant būtinumui teikti socialines paslaugas ilgiau nei 6 mėnesius, jų pratęsimas sprendžiamas Globos ir rūpybos tarybos posėdyje, gavus asmens (šeimos) prašymą.

20. Tais atvejais, kai Krizių centre laisvų vietų nėra, pareiškėjas pagal dokumentų gavimo datą įrašomas į asmenų, norinčių gauti socialines paslaugas, eilę Centro direktoriaus nustatyta tvarka.

21. Krizių centre teikiančiomis socialinėmis paslaugomis gali naudotis:

21.1. socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;

21.2. socialinės rizikos šeimos;

21.3. socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos;

21.4. vaikai su negalia ir jų šeimos;

21.5. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

21.6. kiti asmenys.

22. Į Krizių centrą negali būti priimami asmenys, kuriems būtinas stacionarus gydymas, turintys proto ar psichinę negalią, neblaivūs ir esant šios kontraindikacijoms:

22.1. kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;

22.2. sergantys ūmiomis infekcinėmis ar somatinėmis ligomis;

22.3. sergantys aktyviąja tuberkulioze;

22.4. grįžę iš pataisos namų, įkalinimo vietų;

22.5. sergantys infekcinėmis ligomis;

22.6. turintys priklausomybę narkotinėms, psichotropinėms medžiagoms.

 

IV. MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINES PASLAUGAS

 

23. Asmuo (šeima) moka 20 proc. asmens (šeimos) pajamų (vidutinių asmens (šeimos) pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui, kuriam reikia ar jau gaunančio socialines paslaugas Krizių centre) per mėnesį.

24. Asmeniui (šeimai) socialinės paslaugos teikiamos nemokamai:

24.1. teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą;

24.2. kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui kuriam reikia ar jau gaunančio socialines paslaugas Krizių centre) sudaro mažiau kaip 90 proc. valstybės remiamų pajamų dydžio.

25. Jei asmuo (šeima) išvyksta iš Krizių centro (į svečius, į gydymo įstaigą ir kt.) ilgesniam nei 3 dienų laikotarpiui, už išvykimo laiką moka 20 procentų apskaičiuoto teikiamų paslaugų mokesčio. Už pirmąsias 3 išvykimo dienas asmuo (šeima) moka 100 proc. paslaugos mokesčio.

26. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamas paslaugas dydis nustatomas proporcingai teikiamų paslaugų trukmei.

 

V. ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS

 

27. Asmuo (šeima), jo globėjas, rūpintojas privalo teikti socialiniams darbuotojams informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimu. Asmuo (šeima) atsako už pateikiamų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Socialinių paslaugų teikimas Krizių centre gali būti sustabdytas  arba nutrauktas Centro direktoriaus įsakymu.

29. Apsigyvenęs asmuo (šeima) 2 dienų laikotarpyje turi pristatyti pažymą (-as) apie savo sveikatos būklę, kuri (-ios) reikalinga (-os) užtikrinti Krizių centre gyvenančių asmenų ir darbuotojų sveikatą.

30. Asmuo (šeima) gali būti pašalintas iš Krizių centro, jei sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas, piktnaudžiavo suteikta socialine paslauga, nesilaikė sutartyje nurodytų reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių ar dėl kitų grubių pažeidimų, nesuderinamų su nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

________________________