LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 604, 605, 609, 610, 611, 620, 650, 654, 679, 682, 727, 728, 733, 737, 744, 750, 753, 754, 766, 767, 769 IR 778 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-2721

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 604 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 604 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

604 straipsnis. Procesinių dokumentų įteikimas vykdymo proceso metu

Šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais antstolio procesiniai dokumentai, jeigu yra galimybė, vykdymo proceso dalyviams įteikiami iš karto arba išsiunčiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų priėmimo ir laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje nustatytus atvejus.“

 

2 straipsnis. 605 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 605 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

605 straipsnis. Antstolio procesinių dokumentų įteikimo būdai

1. Antstolio procesiniai dokumentai vykdymo proceso dalyviams įteikiami pasirašytinai, siunčiami registruotąja pašto siunta arba elektroninių ryšių priemonėmis šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.

2. Vykdomosiose bylose dėl mažesnių negu 1 000 eurų pinigų sumų išieškojimo antstolio procesiniai dokumentai vykdymo proceso dalyviams siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus šiame Kodekse nustatytus atvejus, kai procesinis dokumentas siunčiamas registruotąja pašto siunta. Procesinių dokumentų siuntimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarką nustato teisingumo ministras.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nenurodytose vykdomosiose bylose dėl pinigų sumų išieškojimo antstolio procesiniai dokumentai vykdymo proceso dalyviams siunčiami registruotąja pašto siunta. Vykdymo proceso dalyviui įteikus antstolio procesinį dokumentą, vėlesni antstolio procesiniai dokumentai šiam dalyviui įteikiami šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4. Gavus rašytinį proceso dalyvio prašymą, procesiniai dokumentai gali būti siunčiami tik elektroninių ryšių priemonėmis.“

 

3 straipsnis. 609 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 609 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

609 straipsnis. Vykdymo išlaidos

1. Vykdymo išlaidas sudaro:

1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos;

2) išlaidos tretiesiems asmenims už konkrečioje vykdomojoje byloje šių asmenų suteiktas paslaugas;

3) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu.

2. Vykdymo išlaidos grindžiamos ekonominiais skaičiavimais, atsižvelgiant į veiklos atliekant antstolio funkcijas pobūdį. Vykdomosios bylos administravimo išlaidos turi atitikti antstolio ir jo darbuotojų patiriamas sąnaudas (materialines ir laiko) vykdymo veiksmams atlikti. Atlygis antstoliui nustatomas įvertinant poreikį sukurti tinkamas klientų aptarnavimo sąlygas ir įdarbinti reikalingos kvalifikacijos darbuotojus, atsižvelgiant į vykdymo išlaidų perskirstymą (kryžminį subsidijavimą) tarp skirtingų vykdymo proceso dalyvių. Vykdomosiose bylose dėl pinigų sumų išieškojimo vykdomosios bylos administravimo išlaidų ir atlygio antstoliui dydžiai nustatomi atsižvelgiant į išieškotiną sumą.

3. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija.“

 

4 straipsnis. 610 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 610 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Išieškotojas apmoka vykdomosios bylos administravimo išlaidas ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytais atvejais išlaidas tretiesiems asmenims už konkrečioje vykdomojoje byloje šių asmenų suteiktas paslaugas bei atlygį antstoliui. Vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko.“

 

5 straipsnis. 611 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 611 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos šiame Kodekse nustatytais antstolio procesiniais dokumentais, kuriais išieškomos pinigų sumos, ir pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Vykdymo išlaidų skaičiavimus antstolis išsiunčia skolininkui kartu su procesiniais dokumentais, kuriais išieškomos pinigų sumos. Išieškotos vykdymo išlaidos išmokamos antstoliui ir kitiems asmenims ne anksčiau kaip po dvidešimt dienų nuo šioje dalyje nurodytų procesinių dokumentų ir vykdymo išlaidų skaičiavimų išsiuntimo skolininkui dienos. Skundo dėl vykdymo išlaidų padavimas sustabdo jų išmokėjimą.“

2. Pakeisti 611 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vykdymo išlaidų skaičiavimai gali būti skundžiami šio Kodekso 510 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. 620 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 620 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vykdant kitus sprendimus, antstolis, atsižvelgdamas į vykdomosios bylos aplinkybes, išimtiniais atvejais gali skelbti skolininko paiešką per policiją, jeigu nežinoma skolininko buvimo vieta ir išieškotojas įrodo, kad jis ėmėsi visų priemonių atsakovo gyvenamajai vietai nustatyti.“

 

7 straipsnis. 650 straipsnio pakeitimas

Papildyti 650 straipsnį 3 dalimi:

3. Vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo antstoliams paskirsto Antstolių informacinė sistema Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka: proporcingai visiems toje veiklos teritorijoje veikiantiems antstoliams atsižvelgiant į Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas vykdomųjų dokumentų kategorijas ir išieškotinų sumų dydžius, taip pat užtikrinant, kad naujas vykdomasis dokumentas dėl išieškojimo iš to paties skolininko būtų paskirtas vykdyti antstoliui, jau vykdančiam išieškojimą iš šio skolininko, išskyrus atvejus, kai naujas vykdomasis dokumentas nėra vykdytinas šio antstolio veiklos teritorijoje.

 

8 straipsnis. 654 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 654 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

654 straipsnis. Pirminiai vykdomieji veiksmai

Antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, priima patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, o įstatymo nustatytais atvejais – ir raginimą įvykdyti sprendimą. Šiuo patvarkymu antstolis išaiškina skolininkui, kad skola ir vykdymo išlaidos bus išieškotos priverstinai, taip pat informuoja apie vėlesnių procesinių dokumentų įteikimą elektroninių ryšių priemonėmis. Šis patvarkymas siunčiamas skolininkui registruotąja pašto siunta.“

 

9 straipsnis. 679 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 679 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

679 straipsnis. Turto arešto akto ir turto aprašo įteikimo išieškotojui ir skolininkui tvarka

Turto arešto aktas ir turto aprašas, jeigu šis yra sudarytas, jeigu yra galimybė, iš karto įteikiami išieškotojui ir skolininkui pasirašytinai. Tuo atveju, kai turto arešto akte arba turto apraše nustatoma turto vertė ir įteikti turto arešto aktą ar turto aprašą nėra galimybės, jis siunčiamas registruotąja pašto siunta. Kitais atvejais turto arešto aktas ir turto aprašas siunčiami šio Kodekso 605 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

10 straipsnis. 682 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 682 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Patvarkyme turi būti nurodyta ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Patvarkymo kopijos registruotąja pašto siunta išsiunčiamos vykdymo proceso šalims. Vykdymo proceso šalis (šalys) ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, šio Kodekso 598 straipsnyje nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą.“

 

11 straipsnis. 727 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 727 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Turtą patvarkymu perkainoja antstolis. Turtą perkainojant, dalyvauja prekybos organizacijos atstovas. Apie perkainojimo laiką ir vietą prieš tris darbo dienas raštu pranešama išieškotojui ir skolininkui, tačiau jų neatvykimas nekliudo atlikti perkainojimą. Šiuo atveju išieškotojui ir skolininkui registruotąja pašto siunta išsiunčiamas patvarkymo nuorašas.“

 

12 straipsnis. 728 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 728 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Antstolis, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų pranešimą apie tai, kad reikalavimas sustabdyti skolininko vertybinių popierių realizavimą yra įvykdytas, per tris darbo dienas šiems asmenims ir skolininkui šio Kodekso 605 straipsnyje nustatyta tvarka išsiunčia patvarkymą areštuoti skolininko turtą. Šis patvarkymas prilyginamas turto arešto aktui. Patvarkyme areštuoti skolininko turtą nurodoma:

1) asmens, kuriam adresuojamas patvarkymas, pavadinimas;

2) vertybinių popierių arešto pagrindas;

3) areštuotų vertybinių popierių pavadinimas ir skaičius;

4) antstolio veiksmų apskundimo tvarka.“

 

13 straipsnis. 733 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 733 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Patvarkymo kopijos išsiunčiamos išieškotojui ir skolininkui šio Kodekso 605 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

14 straipsnis. 737 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 737 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) apmokestinamųjų individualios veiklos pajamų, atskaičius nuo jų mokėtinus (sumokėtus) mokesčius;“.

2. Papildyti 737 straipsnį 8 punktu:

8) pensijų išmokų.“

 

15 straipsnis. 744 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 744 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Antstolis, pradėdamas išieškojimą vykdyti skolininko turto administravimu ir iš to gautų pajamų nukreipimu skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, skolininko turto administravimo ir gautų pajamų paskirstymo tvarką nustato patvarkymu. Šio patvarkymo kopijos registruotąja pašto siunta išsiunčiamos vykdymo proceso šalims.“

 

16 straipsnis. 750 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 750 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio Kodekso 749 straipsnio 1 dalyje nurodytas patvarkymas prievolės skolininkui įteikiamas registruotąja pašto siunta, o skolininkui – šio Kodekso 605 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

17 straipsnis. 753 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 753 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu išieškotos iš skolininko sumos neužtenka vykdymo išlaidoms ir visiems reikalavimams pagal vykdomuosius dokumentus patenkinti, išieškota suma paskirstoma šia eilės tvarka:

1) vykdomosios bylos administravimo išlaidoms;

2) išlaidoms tretiesiems asmenims už konkrečioje vykdomojoje byloje šių asmenų suteiktas paslaugas;

3) išieškotojams šio Kodekso 754 straipsnyje nustatyta eilės tvarka ir antstoliui kaip atlygis už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu. Atlygis antstoliui paskirstomas proporcingai išieškotojams paskirstytai sumai Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.“

 

18 straipsnis. 754 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 754 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, jie patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai. Jeigu to paties išieškotojo naudai vykdomos kelios vykdomosios bylos, išieškotos sumos skiriamos reikalavimams anksčiausiai pradėtoje vykdomojoje byloje patenkinti.“

 

19 straipsnis. 766 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 766 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Aprašytas turtas kartu su turto aprašo kopija perduodamas saugoti asmeniui, paskirtam turto saugotoju. Turto aprašo kopija įteikiama skolininkui šio Kodekso 605 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

20 straipsnis. 767 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 767 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Apie įkeldinimo laiką prieš penkias darbo dienas registruotąja pašto siunta pranešama skolininkui ir išieškotojui. Įkeldinama paprastai jiems dalyvaujant.“

 

21 straipsnis. 769 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 769 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Apie iškeldinimo laiką ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas registruotąja pašto siunta pranešama skolininkui.“

 

22 straipsnis. 778 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 778 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Grąžindamas vykdomąjį raštą Lietuvos apeliaciniam teismui, antstolis apie tai praneša išieškotojui šio Kodekso 605 straipsnyje nustatyta tvarka. Išieškotojas turi teisę kreiptis į Lietuvos apeliacinį teismą dėl vykdomojo rašto pakartotinio pateikimo vykdyti.“

 

23 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 7 straipsnį ir šio straipsnio 9 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 7 straipsnis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 3, 4, 5, 8 ir 17 straipsniai taikomi vykdomosioms byloms, pradėtoms po šio įstatymo įsigaliojimo.

4. Šio įstatymo 7 straipsnis taikomas vykdomuosius dokumentus pateikiant vykdyti nuo 2021 m. sausio 1 d. ir šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka vykdomieji dokumentai antstoliams paskirstomi neatsižvelgiant į vykdomuosius dokumentus, pateiktus vykdyti iki šio įstatymo įsigaliojimo.

5. Nuo 2021 m. sausio 1 d. elektroninius vykdomuosius dokumentus išieškotojai antstoliams vykdyti pateikia per Antstolių informacinę sistemą, o rašytinius vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo – per Lietuvos antstolių rūmus. Lietuvos antstolių rūmuose gautas rašytinis vykdomasis dokumentas skaitmeninamas, pasirašomas Lietuvos antstolių rūmų darbuotojo elektroniniu parašu, įkeliamas į Antstolių informacinę sistemą ir vykdomas kaip elektroninis vykdomasis dokumentas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Rašytinį vykdomąjį dokumentą, kurio skaitmeninė kopija šioje dalyje nustatyta tvarka buvo įkelta į Antstolių informacinę sistemą, Lietuvos antstolių rūmai grąžina vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai.

6. Vykdomosios bylos, pradėtos po šio įstatymo įsigaliojimo, tvarkomos elektronine forma Antstolių informacinėje sistemoje.

7. Šio įstatymo 18 straipsnis taikomas išieškotas lėšas išieškotojams skirstant po šio įstatymo įsigaliojimo.

8. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtose vykdomosiose bylose vykdymo išlaidos skaičiuojamos, išieškomos ir paskirstomos vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2020 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda