LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 IR 582 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. XIII-646

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) dėl įvaikinimo pagal Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybių piliečių, asmenų be pilietybės prašymus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, taip pat pagal asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pareiškimus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį užsienio valstybėje;“.

 

2 straipsnis. 336 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 336 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

336 straipsnis. Atskirojo skundo nagrinėjimas

1. Apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas.

2. Atskirąjį skundą nagrinėja vienas apeliacinės instancijos teismo teisėjas, tačiau apeliacinės instancijos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, turi teisę atskirajam skundui nagrinėti sudaryti trijų teisėjų kolegiją. Nutartimi perduoti atskirąjį skundą nagrinėti trijų teisėjų kolegijai turi teisę ir bylą nagrinėjantis teisėjas.

3. Atskirasis skundas dėl teismo nutarties leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą arba atsisakyti duoti šį leidimą turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo dienos, kurią atskirasis skundas buvo gautas apeliacinės instancijos teisme.

4. Nutartis dėl atskirojo skundo turi būti priimta ne vėliau kaip per septynias dienas nuo atskirojo skundo išnagrinėjimo teismo posėdyje dienos.“

 

3 straipsnis. 404 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 404 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Teismas, rengdamasis bylą nagrinėti teisme, paveda valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai pateikti išvadą dėl ginčo, išskyrus atvejus, kai ieškinį pareiškia pati valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija.“

 

4 straipsnis. 480 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 480 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

480 straipsnis. Pareiškimo padavimas

1. Lietuvos Respublikos pilietis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pareiškimą įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, paduoda apylinkės teismui pagal savo arba įvaikinamo vaiko gyvenamąją vietą.

2. Lietuvos Respublikos pilietis, nuolat gyvenantis užsienyje, užsienio valstybės pilietis, asmuo be pilietybės pareiškimą įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, asmuo, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, pareiškimą įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį užsienyje, paduoda Vilniaus apygardos teismui.

 

5 straipsnis. 481 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 481 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) duomenys apie pareiškėją (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis, sveikatos būklė, ar įrašytas į asmenų, norinčių  įvaikinti, sąrašą, taip pat užsienio valstybės, kurios pilietis pareiškėjas yra ar kurioje yra pareiškėjo gyvenamoji vieta, institucijų išvada, ar jis tinka būti tarptautiniu įvaikintoju);“.

 

6 straipsnis. 482 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 482 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) jeigu yra galimybė ir vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą nuolatinį globėją (rūpintoją), ir šiam vaikui nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, teismo nutartis, patvirtinanti globėjo (rūpintojo) sutikimą įvaikinti;“.

2. Pakeisti 482 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) duomenys, kad įvaikintojas yra įrašytas į norinčiųjų įvaikinti sąrašą ir kad įvaikinamasis yra įrašytas į įvaikinamų vaikų sąrašą, išskyrus Civiliniame kodekse nustatytus atvejus;“.

3. Pakeisti 482 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) valstybinės įvaikinimo institucijos atestuotų asmenų išvada dėl pasirengimo įvaikinti.“

4. Pakeisti 482 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Užsienio valstybės piliečiai ar asmenys be pilietybės, išskyrus tuos, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, paduodami pareiškimą įvaikinti, pateikia savo valstybės įstatymų nustatyta tvarka įformintus dokumentus, duomenis, kad užsienio valstybė pripažins konkretaus vaiko įvaikinimą, kad vaikui yra išduotas ar bus išduotas oficialus leidimas atvykti į tą valstybę ir nuolat joje gyventi. Prie šių dokumentų turi būti pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka. Dokumentai turi būti legalizuoti, išskyrus įstatymų ar tarptautinių sutarčių numatytus atvejus.“

 

7 straipsnis. 483 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 483 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) jeigu įvaikinti prašo užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės arba Lietuvos Respublikos pilietis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, – paveda valstybinei įvaikinimo institucijai pateikti išvadą, ar pagal Civilinį kodeksą įvykdyta įvaikinimo procedūra iki teismo.“

 

8 straipsnis. 487 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 487 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kai įvaikina užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, išskyrus tuos, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodoma, į kurią valstybę leidžiama įvaikinti.“

2. Papildyti 487 straipsnį 8 dalimi:

8. Teismas sprendimą dėl įvaikinimo gali leisti vykdyti skubiai.“

 

9 straipsnis. 489 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 489 straipsnio 6 dalį.

 

10 straipsnis. 490 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 490 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu asmuo nesutinka su valstybinės įvaikinimo institucijos atestuotų asmenų išvada dėl pasirengimo įvaikinti, per vieną mėnesį nuo išvados surašymo dienos jis gali paduoti apylinkės teismui pagal savo gyvenamąją vietą pareiškimą dėl išvados panaikinimo. Asmuo, ketinantis įvaikinti vaiką užsienyje, pareiškimą paduoda Vilniaus apygardos teismui.“

2. Pakeisti 490 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Prie pareiškimo dėl išvados panaikinimo turi būti pridėta skundžiama atestuotų asmenų išvada.

 

11 straipsnis. 582 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 582 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Bylą teismas išsprendžia priimdamas nutartį. Teismo nutartis išduoti leidimą, patvirtinti pareiškimą ar faktus, išskyrus nutartį leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą arba atsisakyti duoti šį leidimą, apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos, tačiau teismo atsisakymas išduoti leidimą, patvirtinti pareiškimą ar faktą neatima iš pareiškėjo teisės, pasikeitus aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo, pareiškimo ar fakto patvirtinimo. Teismo nutartis leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą vykdytina skubiai. Teismo nutartis leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą arba atsisakyti duoti šį leidimą gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Šis skundas turi būti išnagrinėtas per šio kodekso 336 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą.“

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2018 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė