LIETUVOS RESPUBLIKOS

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO NR. I-621 3, 16, 17, 19, 21 STRAIPSNIŲ, TREČIOJO SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 121 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2019 m. balandžio 26 d. Nr. XIII-2091

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį nauju 9 punktu:

9) vaiko laikinosios priežiūros išmoka;“.

2. Buvusius 3 straipsnio 9 ir 10 punktus laikyti atitinkamai 10 ir 11 punktais.

 

2 straipsnis. Trečiojo skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti trečiojo skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

III SKYRIUS

GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKA, GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKOS TIKSLINIS PRIEDAS, VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS IŠMOKA, VIENKARTINĖ IŠMOKA ĮSIKURTI IR IŠMOKA ĮVAIKINUS VAIKĄ“.

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 121 straipsniu

Papildyti Įstatymą 121 straipsniu:

121 straipsnis. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

1. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nustačius apsaugos vaikui poreikį, jo laikinosios priežiūros pas fizinius asmenis ar laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis metu vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio vaiko laikinosios priežiūros išmoka per mėnesį, jos dydį apskaičiuojant vaiko laikinosios priežiūros atveju – nuo ketvirtos vaiko laikinosios priežiūros dienos, vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos, proporcingai vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičiui.

2. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka skiriama ir mokama vaiką prižiūrinčiam asmeniui, jeigu jis ir vaikas atitinka nors vieno šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies punkto nuostatas.

3. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka neskiriama, jeigu vaiko laikinoji priežiūra nustatoma tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu.

 

4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Papildyti 16 straipsnį 6 dalimi:

6. Asmuo dėl vaiko laikinosios priežiūros išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai ar laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko laikinosios priežiūros ar vaiko laikino apgyvendinimo pirmos dienos.

 

5 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Sprendimas dėl išmokos, išskyrus vienkartinę išmoką vaikui, vienkartinę išmoką nėščiai moteriai ir vaiko laikinosios priežiūros išmoką, skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo skirti išmoką ir visų reikiamų išmokai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Sprendimas dėl vienkartinės išmokos vaikui bei vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimo turi būti priimtas ir išmoka išmokėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Sprendimas dėl vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimo turi būti priimtas ir išmoka išmokėta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.“

2. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo, išskyrus atvejus, kai paskirta vienkartinė išmoka vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai ir vaiko laikinosios priežiūros išmoka išmokėta, yra informuojamas asmens prašyme nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Sprendimo skirti išmoką nuorašas siunčiamas tik asmens prašymu. Kai priimamas sprendimas neskirti išmokos, sprendime nurodomos išmokos neskyrimo priežastys, sprendimo neskirti išmokos apskundimo tvarka ir terminai, asmens pateikti dokumentai grąžinami prašymą pateikusiam asmeniui, o išmoką skiriančioje savivaldybės administracijoje paliekamos šių dokumentų kopijos.“

3. Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vienkartinės išmokos vaikui, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, vienkartinės išmokos įsikurti ir vaiko laikinosios priežiūros išmokos dydis apskaičiuojamas pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojusius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius. Išmokos vaikui, išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo ir išmokos įvaikinus vaiką dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, už kurį išmoka mokama, galiojančius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius.“

4. Pakeisti 17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Išmokos, išskyrus vienkartinę išmoką vaikui, vienkartinę išmoką nėščiai moteriai, vienkartinę išmoką įsikurti ir vaiko laikinosios priežiūros išmoką, mokamos už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos, išskyrus šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą atvejį, kai išmokos mokamos už praėjusius 12 mėnesių. Jeigu šio įstatymo nustatyta periodinė išmoka skiriama už ne visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias išmoka skiriama, skaičiui.“

5. Papildyti 17 straipsnį 10 dalimi:

10. Kai Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka vaikas laikinai apgyvendintas pas fizinius asmenis, bet grąžinamas tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą, pagal šį įstatymą vaiko tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą arba vaikams paskirtų ir sustabdytų išmokų neišmokėta priklausiusi išmokų suma išmokama vaiko tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą ir jų mokėjimas tęsiamas nuo vaiko grąžinimo tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą dienos. Kai vaiko laikino apgyvendinimo metu įsiteisėja teismo nutartis, leidžianti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą, arba įsiteisėja teismo nutartis ar priimamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas atleisti ar nušalinti globėją (rūpintoją) nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo, pagal šį įstatymą vaikams paskirtų ir sustabdytų šio įstatymo 6 ir 11 straipsniuose nustatytų išmokų neišmokėta priklausiusi išmokų suma už laikotarpį nuo vaiko laikino apgyvendinimo dienos iki vaiko globos (rūpybos) nustatymo arba kito globėjo (rūpintojo) paskyrimo dienos išmokama paskirtam vaiko globėjui (rūpintojui).“

 

6 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Asmenims, patiriantiems socialinę riziką, išmokos dydis piniginėmis lėšomis negali viršyti 50 procentų paskirtos išmokos dydžio, išskyrus atvejus, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, rekomenduoja didesnę kaip 50 procentų paskirtos išmokos dydžio sumą mokėti piniginėmis lėšomis, o kai atvejo vadyba netaikoma, – atsižvelgiant į socialinio darbuotojo, dirbančio su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomendaciją.“

 

7 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Savivaldybės administracija sustabdo išmokų mokėjimą, jeigu atsiranda nors viena iš šių aplinkybių:

1) išmokos gavėjas nevykdo šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytų pareigų, nuo faktinių aplinkybių atsiradimo dienos iki pareigos bus įvykdytos;

2) vaikas laikinai apgyvendinamas pas fizinius asmenis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, – nuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ar jos įgalioto teritorinio skyriaus sprendime dėl vaiko laikino apgyvendinimo nurodytos dienos iki vaikas grąžinamas tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą arba iki teismo nutarties leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą įsiteisėjimo dienos, arba iki teismo nutarties atleisti ar nušalinti globėją (rūpintoją) nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo įsiteisėjimo dienos, arba iki teismo nutartyje ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme atleisti ar nušalinti globėją (rūpintoją) nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo nurodytos datos.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 6 straipsnį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 6 straipsnis įsigalioja 2019 m. birželio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė