LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS TARPTAUTINĖMS MAINŲ PROGRAMOMS VYKDYTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. birželio 4 d. Nr. V-1014

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 10 punkto ir 82 straipsnio 6 dalies nuostatas ir siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijų aktyvų dalyvavimą tarptautinėje aukštojo mokslo veikloje, gerinti sąlygas akademiniam judumui ir stiprinti ryšius su užsienio lietuviais:

1.          T v i r t i n u Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.          Į g a l i o j u Švietimo mainų paramos fondą organizuoti tarptautinių mainų programų įgyvendinimą Lietuvoje.

3.          N u s t a t a u, kad mokslo ir studijų institucijų projektams, kurie buvo pateikti Fondui iki šio įsakymo įsigaliojimo, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vadovaujantis tuo metu galiojusia Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir  studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarka.

4.          P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. V-340 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                  Jurgita Šiugždinienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro

2021 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-1014

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS TARPTAUTINĖMS MAINŲ PROGRAMOMS VYKDYTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms (toliau – Institucijos), dalyvaujančioms Europos Sąjungos „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus programos (toliau – programa „Erasmus+“), Šiaurės ministrų tarybos „Nordplus Higher Education“ programos (toliau – „Nordplus“ programa), tarptautinių studentų praktikų užsienio mokyklose, kuriose mokoma lietuvių kalba arba lietuvių kalbos (toliau – lituanistinės mokyklos)  akademinio mobilumo (toliau visos – tarptautinės mainų programos) veiklose, skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – Nacionalinės lėšos) ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (toliau – ESF lėšos) (toliau visos lėšos kartu – valstybės biudžeto lėšos) naudojimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

2Nacionalinės lėšos skiriamos Švietimo mainų  paramos fondui (toliau – Fondas) pagal lėšų naudojimo sutartį su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

3. ESF lėšos skirtos Fondui Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu pagal Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1219 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Fondo direktorius, atsižvelgęs į Fondo direktoriaus įsakymu patvirtintos „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo - programų atrankos komisijos siūlymus, patvirtina valstybės biudžeto ir ESF lėšų paskirstymą Institucijoms.

5Valstybės biudžeto lėšos Institucijoms pervedamos pasirašius sutartis su Fondu sutartyse nustatyta tvarka.

6. Nacionalinės lėšos gali būti skiriamos šioms veiklos sritims:

6.1. Institucijų studentų, vykstančių studijuoti arba atlikti praktiką į užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijas arba užsienio įmones pagal programą „Erasmus+“, absolventų, vykstančių atlikti praktiką į užsienio įmones pagal programą „Erasmus+“, stipendijoms (toliau – „Erasmus+“ studentų stipendijos) mokėti;

6.2. Institucijų studentų, vykstančių studijuoti arba atlikti praktiką į užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijas arba užsienio įmones pagal „Nordplus“ programą stipendijoms (toliau – „Nordplus“ studentų stipendijos) mokėti;

6.3Institucijų studentų ir absolventų, vykstančių atlikti praktiką lituanistinėse mokyklose, stipendijoms (toliau – tarptautinių praktikų stipendijos) mokėti;

 

6.4. Institucijų dėstytojų ir kitų darbuotojų, vykstančių į užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijas ir (ar) užsienio įmones dėstymo ar mokymosi tikslais, ir dėstytojų, atvykstančių dėstyti į Institucijas užsienio valstybių įmonių, mokymo ar mokslinių tyrimų centrų pagal programą „Erasmus+“, dėstytojų, vykstančių į Šiaurės ir Baltijos valstybių mokslo ir studijų institucijas dėstymo tikslais pagal „Nordplus“ programą komandiruočių (toliau – personalo komandiruotės užsienyje) išlaidoms apmokėti;

6.5. tarptautinių mainų programų veikloms organizuoti.

7. ESF lėšos gali būti skiriamos:

7.1. Aprašo 6.1 papunktyje nurodytoms „Erasmus+“ studentų stipendijoms mokėti;

7.2. Aprašo 6.3 papunktyje nurodytoms tarptautinių praktikų stipendijoms mokėti;

8. Studentas, gaunantis „Erasmus+“ arba tarptautinių praktikų stipendiją, gali gauti arba tik nacionalinių lėšų, arba tik ESF lėšų.

9Institucijų studentai, vykdami studijuoti į užsienį pagal programą „Erasmus+“ arba „Nordplus“ programą, gali gauti valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas, kurios skiriamos, vadovaujantis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“.

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

10.   Valstybės biudžeto lėšos, skirtos „Erasmus+“ ir „Nordplus“ studentų stipendijoms, tarptautinių praktikų stipendijoms (toliau – studentų stipendijos), naudojamos, laikantis šios tvarkos:

10.1. valstybės biudžeto lėšos studentų stipendijoms gali būti skiriamos tik toms Institucijoms, kurios įgyvendina programą „Erasmus+“ arba „Nordplus“ programą bei tarptautines praktikas vadovaujantis programų reikalavimais ir 4 punkte nurodytu Fondo direktoriaus patvirtinimu, atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse, į kurias vykstama. Užsienio valstybės skirstomos į keturias grupes, kaip nurodyta 10.2 papunktyje;

10.2. valstybės biudžeto lėšų, skirtų „Erasmus+“ studentų stipendijoms arba tarptautinių praktikų stipendijoms mokėti, skiriama fiksuota suma vienam studentui pagal atitinkamą užsienio valstybių grupę, nurodyta lentelėje Nr. 1;

 

Lentelė Nr. 1. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos „Erasmus+“ studentų stipendijoms arba tarptautinių praktikų stipendijoms mokėti

Grupė

Priimanti šalis

Stipendija studijoms,

EUR / mėn.

Stipendija praktikoms,

EUR / mėn.

 

1 grupė

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Švedija.

Šalys partnerės (Regionas Nr. 14) – Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

520,00

670,00

 

2 grupė

Austrija, Belgija, Kipras, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija.

Šalys partnerės (Regionas Nr. 5) – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas

520,00

670,00

 

3 grupė

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija

450,00

600,00

 

4 grupė

Šalys partnerės (Regionai Nr. 1-4, 6-13)*

700,00

700,00

* Šalys partnerės (Regionai Nr. 1-4, 6-13) nurodytos Europos Komisijos patvirtintame programos „Erasmus+“ vadove https://erasmus-plius.lt/programa/programos-vadovas/

 

10.3.    socialiai remtiniems studentams, vykstantiems studijuoti į užsienio valstybes, Institucijos gali mokėti 250,00 eurų per mėnesį papildomą stipendiją;

10.4.    studentams, vykstantiems studijuoti ar atlikti praktiką į užsienio valstybes, papildomai dengiamos kelionės išlaidos, kurios apskaičiuojamos pagal atstumą nuo išvykimo vietos iki studijų ar praktikos vietos ir skirstomos į septynias grupes pagal Europos Komisijos patvirtintą programos „Erasmus+“ vadovą;

10.5.    studentų mobilumo pagal „Nordplus“ programą atveju Nacionalinės lėšos studentų stipendijoms mokamos tik vykstant į šioje programoje dalyvaujančias šalis, padengiant skirtumą tarp „Nordplus“ skiriamos stipendijos ir fiksuoto 10.2 ir 10.3 papunkčiuose nurodyto studijų ar praktikos stipendijos dydžio;

10.6. užsienio šalių piliečiams, studijuojantiems Institucijose, studijų ir praktikų stipendijos   skiriamos, jei šie piliečiai yra nuolatinės studijų formos studentai ir turi leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

11Nacionalinės lėšos, skirtos mokslo ir studijų institucijų darbuotojų komandiruotėms užsienyje, naudojamos laikantis šios tvarkos:

11.1Nacionalinės lėšos gali būti skiriamos tik toms Institucijoms, kurios įgyvendina programą „Erasmus+“ arba „Nordplus“ programą, vadovaujantis programų reikalavimais ir 4 punkte nurodytu Fondo direktoriaus įsakymu;

11.2.   asmenims, vykstantiems į komandiruotes užsienyje pagal programą „Erasmus+“, apmokamos kelionės išlaidos, kurios apskaičiuojamos pagal Europos Komisijos patvirtintą programos „Erasmus+“ vadovą;

11.3.   asmenims, vykstantiems į komandiruotes užsienyje pagal programą „Erasmus+“, pragyvenimo išlaidos apskaičiuojamos pagal Europos Komisijos patvirtintą programos „Erasmus+“ vadovą, atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse.

11.4Nacionalinių lėšų, skirtų komandiruočių užsienyje pragyvenimo išlaidoms apmokėti, skiriama fiksuota suma pagal atitinkamą užsienio valstybių grupę, nurodyta lentelėje Nr. 2;

 

Lentelė Nr. 2. Nacionalinės lėšos, skirtos komandiruočių užsienyje pragyvenimo išlaidoms apmokėti.

Grupė

Priimanti šalis

Suma dienai, EUR

1 grupė

Norvegija, Danija, Liuksemburgas, Islandija, Švedija, Airija, Suomija, Lichtenšteinas.

Šalys partnerės (Regionas Nr. 14) – Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė.

160,00

2 grupė

Nyderlandai Austrija, Belgija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija, Kipras, Graikija, Malta, Portugalija

Šalys partnerės (Regionas Nr. 5) – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas.

140,00

3 grupė

Slovėnija, Estija, Latvija, Kroatija, Slovakija, Čekija, Turkija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Lietuva, Serbija,  Šiaurės Makedonija.

120,00

4 grupė

Šalys partnerės (Regionai Nr. 1-4, 6-13)*

180,00

* Šalys partnerės (Regionai Nr. 1-4, 6-13) nurodytos Europos Komisijos patvirtintame programos „Erasmus+“ vadove https://erasmus-plius.lt/programa/programos-vadovas/

 

11.5suma dienai skaičiuojama tokiu būdu: iki 14-os veiklos dienos imtinai – suma vieno dalyvio dienai, kaip nurodyta lentelėje Nr. 2, nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos – 70 proc. lentelėje Nr. 2 nurodytos sumos vieno dalyvio dienai;

11.6dėstytojų mobilumo pagal „Nordplus“ programą atveju Nacionalinės lėšos  komandiruotėms mokamos tik vykstant į šioje programoje dalyvaujančias šalis, vadovaujantis „Nordplus“ programos numatytais reikalavimais komandiruočių išlaidoms padengti;

11.7.   užsienio šalių piliečiams Nacionalinės lėšos komandiruotėms užsienyje apmokėti skiriamos, jei šie piliečiai dirba pagal darbo sutartis, sudarytas su Institucija, ir turi leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

 

12.    Nacionalinės lėšos, skirtos tarptautinių mainų programų veikloms organizuoti, naudojamos, vadovaujantis Institucijų nustatyta lėšų apskaitos tvarka šiems tikslams:

12.1.   užsienio valstybių aukštųjų mokyklų studentų, dėstytojų ir kito personalo, atvykstančio į Institucijas pagal programas „Erasmus+“ ir „Nordplus“, mobilumui organizuoti (studijų programoms ar moduliams, užsienio kalba parengti, literatūrai, kurios reikia studijų programai parengti, įsigyti, mentorių veikloms remti, dėstytojų darbui su mobilumo dalyviais užsieniečiais apmokėti, užsieniečio studento laisvai pasirenkamajam dalykui kitoje Institucijoje apmokėti, mobilumo dalyvių kultūrinei programai ir renginiams organizuoti, intensyviems lietuvių kalbos ir kultūros kursams organizuoti, bei kitoms, su mobilumo organizavimu susijusioms veikloms), vadovaujantis programos „Erasmus+“ taisyklėmis. Ilgalaikio turto įsigijimas negalimas.

12.2. Institucijų studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumui pagal tarptautines mainų programas organizuoti (vykti į užsienio valstybių aukštąsias mokyklas, įmones, lituanistines mokyklas mobilumo organizavimo klausimais; dalyvauti tarptautiniuose tinkluose, seminaruose, mokymuose, konferencijose, parodose, susijusiose su šių programų įgyvendinimu; viešinti tarptautines aukštojo mokslo programas; kurti sklaidos ir informacines priemones; kitoms, su mobilumo organizavimu susijusioms veikloms), vadovaujantis programos „Erasmus+“ taisyklėmis). Ilgalaikio turto įsigijimas negalimas.

13Lėšos dėstytojų darbui su studentais užsieniečiais apmokėti naudojamos Institucijos nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ NAUDOJIMĄ

 

14.   Asmenys, kuriems skirtos valstybės biudžeto lėšos, dalyvauti tarptautinėse mainų programose, atsiskaito Institucijoms, vadovaudamiesi atitinkamais programų bei sutarčių su Lietuvos Institucijomis reikalavimais.

15.   Dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo Institucijos atsiskaito Fondui, vadovaudamosi sutartyse su Fondu nustatyta tvarka.

16. Fondas:

16.1.   atsiskaito Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyse, sudarytose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Fondo, nustatytomis sąlygomis;

16.2 atsiskaito Europos socialinio fondo agentūrai vadovaudamasis projekto „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ 2016 m. gruodžio 30 d. sutartimi Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0003;

16.3. pateikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dalykinę ataskaitą apie veiklas, kurioms buvo panaudotos valstybės biudžeto lėšos, iki ateinančių metų sausio 20 dienos.

16.4perveda einamųjų metų programų Nacionalines lėšas, kurios buvo nepaskirstytos, grąžintos ar nepervestos Institucijoms, vadovaudamasis Aprašo 4 ir 5 punktais, į valstybės biudžetą iki  ateinančių metų sausio 10 d.

_____________________