TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI 

 

 2020 m. kovo 24 d. Nr. A1-471

Telšiai 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-206 „Dėl lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu bei atsižvelgdamas į Telšių rajono savivaldybės administracijos Projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, ekspertų komisijos posėdžio 2020-03-20 protokolą Nr. SI1-01:

1.   S k i r i u:

1.1.    50.000,00 Eur iš Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2.6 priedo 6 programos 01 tikslo 04 uždavinio 10 priemonės „Telšių rajono krepšinio komandos dalyvavimo Nacionalinės krepšinio lygio čempionate dalinis finansavimas“ savivaldybės biudžeto lėšų VšĮ „Telšių krepšinio centras“ (kodas 302863485) projektui „2019-2020 metų Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionato II dalis“  įgyvendinti;

1.2.    80.000,00 Eur iš Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2.6 priedo 6 programos 01 tikslo 04 uždavinio 11 priemonės „Telšių rajono futbolo komandos dalyvavimo Lietuvos futbolo federacijos varžybose dalinis finansavimas“ savivaldybės biudžeto lėšų VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ (kodas 303277685) projektui „Lietuvos 2020 sezono LFF Pirmos lygos pirmenybės“ įgyvendinti;

1.3.    171.100,00 Eur, iš jų 107.000,00 Eur darbo užmokesčiui, iš Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2.6 priedo 6 programos 01 tikslo 04 uždavinio 05 priemonės „Vaikų futbolo ugdymo organizavimas“ savivaldybės biudžeto lėšų VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ (kodas 303277685) projektui „Vaikų futbolo ugdymo (veiklos) organizavimas ir sporto bazių administravimas Telšiuose“ įgyvendinti;

1.4.    72.500,00 Eur, iš jų 55.700,00 Eur darbo užmokesčiui, iš Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2.5 priedo 5 programos 02 tikslo 02 uždavinio 07 priemonės „Projektų, gerinančių turizmo sąlygas, dalinis finansavimas“ savivaldybės biudžeto lėšų VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centrui (kodas 180885297) projektui „Žemaitijos turizmo informacijos centro 2020 metų veiklos organizavimas“ įgyvendinti.

1.5.    27.400,00 Eur iš Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2.5 priedo 5 programos 01 tikslo 01 uždavinio 04 priemonės „Verslumo skatinimas įtraukiant į verslą kūrybinių industrijų atstovus“ savivaldybės biudžeto lėšų viešosios įstaigos „Telšių menų inkubatorius“ (kodas 301747549) projektui „Verslumo skatinimas įtraukiant į verslą kūrybinių verslų atstovus“ įgyvendinti;

1.6.    27.500,00 Eur, iš jų 25.400,00 Eur darbo užmokesčiui iš Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2.2 priedo 2 programos 03 tikslo 01 uždavinio 01 priemonės „Atviro darbo su jaunimu užtikrinimas“ savivaldybės biudžeto lėšų VšĮ „Telšių jaunimo centras“ (kodas 300652219) projektui „Atviras darbas su jaunimu Telšių jaunimo centre“ įgyvendinti;

1.7.    27.200,00 Eur, iš jų 25.700,00 Eur darbo užmokesčiui, iš Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2.2 priedo 2 programos 03 tikslo 01 uždavinio 03 priemonės „Mobilus darbas su jaunimu“ savivaldybės biudžeto lėšų VšĮ „Telšių jaunimo centras“ (kodas 300652219) projektui „Mobilus darbas su jaunimu Telšių rajone“ įgyvendinti.

2. Į p a r e i g o j u projektų vykdytojus per 15 dienų nuo įsakymo pasirašymo dienos pasirašyti biudžeto lėšų naudojimo sutartis su Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

 

 

Administracijos direktorius                                                                Imantas Motiejūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė    

 

Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė

2020-03-23