isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 29 d.  Nr. AV-748

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. T v i r t i n u Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisykles (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiajai specialistei Reginai Valentinavičienei pasirašytinai supažindinti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos skyrių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojus ir darbuotojus neįeinančius į struktūrinius padalinius su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis.

2.2. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnams pasirašytinai supažindinti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis.

3. N u s t a t a u, kad Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės turi būti skelbiamos Pakruojo rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. A-330 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Ilona Gelažnikienė

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. spalio 29 d.

įsakymu Nr. AV-748

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos (toliau – administracija) valstybės tarnautojų (toliau – tarnautojas) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš valstybės, savivaldybės biudžeto bei kitų finansavimo šaltinių (toliau – darbuotojas), santykius darbe, pareigas, teises, darbo ir poilsio laiką, darbo apmokėjimą, bendrus darbo tvarkos reikalavimus, administracijos darbo organizavimą, darbo drausmę ir kitus klausimus.

2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Taisyklės yra taikomos visiems administracijos tarnautojams ir darbuotojams. Pažeidusiems šias Taisykles taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

4. Administracijos struktūrą sudaro administracijos valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius, struktūriniai padaliniai – skyriai, poskyriai ir administracijos filialai – seniūnijos. Struktūriniams padaliniams vadovauja skyrių, poskyrių vedėjai, o filialams – seniūnijų seniūnai.

 

II SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO, PERKĖLIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

 

5. Administracijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas į pareigas priimami ir atleidžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos (toliau – Vietos savivaldos) ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos (toliau – Valstybės tarnybos) įstatymais.

6. Valstybės tarnautojai į pareigas priimami konkurso būdu ir be konkurso Valstybės tarnybos įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

7. Darbuotojai į pareigas priimami Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) ir Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, nustatyta tvarka. Konkursai organizuojami eiti pareigas, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o kitiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, parinkti į pareigas, kurias gali eiti asmenys, turintys tam tikrų gebėjimų, kuriems keliami tam tikri išsilavinimo, fiziniai, sveikatos ar kiti reikalavimai, gali būti rengiamas konkursas arba apklausa, individualus pokalbis, kurį vykdo administracijos direktorius.

8. Priimant į darbą tarnautojas / darbuotojas pateikia dokumentus:

8.1. prašymą priimti į darbą, nurodydamas deklaruotą gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją;

8.2. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

8.3. dokumentų apie išsilavinimą kopijas;

8.4. neįgaliojo asmens pažymėjimo kopiją ir išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų;

8.5. valstybės tarnybą arba profesinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;

8.6. vaikų gimimo liudijimų kopijas;

8.7. neįgaliojo vaiko pažymėjimo kopiją (jei šeimoje auga neįgalus vaikas iki 18 m.);

8.8. ištuokos liudijimą (jei vienas augina vaiką iki 14 m.);

8.9. privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;

8.10. privačių interesų deklaraciją (valstybės tarnautojams).

9. Personalą administruojantis specialistas iki darbo pradžios pateikia tarnautojui / darbuotojui informaciją apie darbo sąlygas, kurią sudaro:

9.1. visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas;

9.2. darbo funkcijos atlikimo vieta;

9.3. darbo sutarties rūšis (darbuotojams);

9.4. pareigų pavadinimas arba darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas;

9.5. darbo pradžios laikas;

9.6. numatomas darbo pabaigos laikas (pakaitiniams valstybės tarnautojams arba darbuotojams terminuotos darbo sutarties atveju);

9.7. kasmetinių atostogų trukmė;

9.8. įspėjimo terminas, kai atleidžiama iš valstybės tarnybos ar darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;

9.9. darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka;

9.10. nustatyta darbo dienos arba darbo savaitės trukmė.

10. Iki darbo pradžios tarnautoją / darbuotoją, priimamą dirbti administracijoje:

10.1. su administracijos veiklos nuostatais, padalinio veiklos nuostatais, kitais administracijos galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbą, administracijos vadovais ir kolektyvu supažindina personalą administruojantis specialistas;

10.2. pasirašytinai su Taisyklėmis, pareigybės aprašymu supažindina personalą administruojantis specialistas.

11. Turto ir ūkio skyriaus Ūkio poskyrio vedėjas, seniūnijose – seniūnai arba kiti paskirti tarnautojai / darbuotojai pasirašytinai supažindina priimtus tarnautojus / darbuotojus su darbo sąlygomis, tvarką administracijoje nustatančiomis darbo teisės normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais ir kitais teisės aktais teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Jeigu valstybės tarnybos ar darbo santykiams tęsiantis darbo sąlygos yra pakeičiamos ar pakeičiami tarnautojo / darbuotojo darbą reglamentuojantys administracijos teisės aktai, tarnautojas / darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su jais per dokumentų valdymo sistemą „@vilys“( toliau – „Avilys“).

13. Su darbuotoju darbo sutartis, vadovaujantis Darbo kodeksu, sudaroma raštu pagal pavyzdinę darbo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro. Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti.

14. Tarnautojams, pradėjusiems eiti pareigas valstybės tarnyboje, išduodamas valstybės tarnautojo pažymėjimas, vadovaujantis Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu. Tarnautojas, atleidžiamas iš valstybės tarnautojo pareigų, atleidimo dieną grąžina pažymėjimą jį išdavusiam asmeniui.

15. Tarnautojų ir darbuotojų visų asmens dokumentų kopijos saugomos administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, medicininės knygelės saugomos pas administracijos savivaldybės gydytoją (vyriausiąjį specialistą), seniūnijos darbuotojų – seniūnijose.

16. Tarnautojai ir darbuotojai atleidžiami iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka.

17. Administracijos direktoriui priėmus sprendimą atleisti iš pareigų tarnautoją / darbuotoją, paskutinę darbo dieną atleidžiamasis administracijos direktoriaus įsakyme nurodytam tarnautojui perduoda reikalus: neužbaigtus einamuosius darbus ir naudojamą administracijos turtą. Surašomas reikalų perdavimo ir priėmimo aktas (1 priedas) dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Aktą pasirašo perdavime dalyvaujančios šalys (reikalus perduodantis ir reikalus perimantis tarnautojas / darbuotojas). Perduodant reikalus taip pat dalyvauja administracijos direktorius. Aktas registruojamas „Avilyje“ ir saugomas administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje.

 

III SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

18. Tarnautojai / darbuotojai turi laikytis administracijoje nustatyto darbo laiko režimo pagal fiksuotas darbo valandas ar atskirus grafikus.

19. Į darbo laiką įskaitomas faktiškai dirbtas laikas ir laikotarpiai, nurodyti Darbo kodekso 111 straipsnyje.

20. Administracijoje nustatyta 40 valandų trukmės penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis – šeštadienis ir sekmadienis, arba šalys susitaria dėl ne viso savaitės darbo laiko.

21. Administracijos darbo laikas pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 8 valandos iki 17 valandos, penktadienį – nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minučių. Pietų pertraukos laikas yra nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minučių.

22. Darbo sutartyje darbo laiko norma nurodoma darbo valandomis per savaitę, darbo valandomis per dieną ar kitą apskaitinį laikotarpį, nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų.

23. Išimtiniais atvejais, administracijos direktoriaus ir tarnautojo / darbuotojo raštišku susitarimu, darbo pradžios ir pabaigos laikas gali būti keičiamas, paliekant nustatytą darbo laiko trukmę.

24. Tarnautojams / darbuotojams dėl darbo organizavimo ypatumų administracijos direktorius gali nustatyti kitą darbo laiką, atitinkantį darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

25. Švenčių dienų, išvardytų Darbo kodekso 123 straipsnyje, išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.

26. Darbo laiko apskaita tvarkoma administracijos direktoriaus patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.

27. Tarnautojas / darbuotojas, pateikęs raštišką prašymą (elektroniniu paštu) tiesioginiam vadovui ir gavęs jo sutikimą, turi teisę iki dviejų darbo dienų per mėnesį išvykti į sveikatos priežiūros įstaigą ir valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą. Už šį laiką tarnautojui / darbuotojui mokamas nustatytas darbo užmokestis. Tiesioginiam vadovui pareikalavus turi būti pateiktas išvykimą pateisinantis dokumentas.

28. Skyrių vedėjai, seniūnijų seniūnai savo išvykimą iš darbo ilgesniam kaip pusės valandos laikui privalo užregistruoti elektroniniame žurnale ir ant kabineto durų prisegti informacinį raštelį apie išvykimo ir numatomo grįžimo laiką. Kiti tarnautojai / darbuotojai – savo išvykimą turi suderinti su padalinio vadovu, seniūnijos seniūnu ir ant kabineto durų prisegti informacinį raštelį apie išvykimo ir numatomo grįžimo laiką.

Tarnautojai / darbuotojai gali palikti darbo vietą, darbo funkcijas atlikti ne darbo vietoje (ne darbovietėje), jeigu pareigybės aprašymuose nurodytoms funkcijoms įgyvendinti to reikia.

29. Tarnautojai / darbuotojai, negalintys laiku atvykti į darbą arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami asmeniškai telefonu ar elektroniniu paštu arba per kitus asmenis turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis.

30. Tarnautojų kasmetinės atostogos suteikiamos ir jų trukmė skaičiuojama Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos ir jų trukmė nustatoma Darbo kodekso ir kodekso įgyvendinamųjų teisės aktų, kolektyvinės sutarties nustatyta tvarka.

31. Tarnautojai / darbuotojai turi teisę į visas kitas tikslines, pailgintas ar papildomas atostogas Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos suteikiamos išdirbus bent pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku. Nesuėjus šešių nepertraukiamojo darbo mėnesių terminui, tarnautojo / darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka. Nepanaudotos kasmetinės atostogos suteikiamos laikantis darbo metų eiliškumo.

33. Administracijos direktoriaus ir tarnautojo / darbuotojo susitarimu atostogos gali būti suteiktos dalimis, kurių viena (nebūtinai pirma) negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų. Teisė pasinaudoti dalimi kasmetinių atostogų atsiranda, kai tarnautojas / darbuotojas įgauna teisę į bent vienos darbo dienos trukmės atostogas.

34. Kasmetinės minimaliosios, pailgintos ir papildomos atostogos suteikiamos administracijos direktoriaus įsakymu tarnautojo / darbuotojo raštišku prašymu, suderinus su tiesioginiu vadovu, pagal metų pradžioje sudarytą ir administracijos direktoriaus suderintą padalinio kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Tokia eilė sudaroma kasmet metų pradžioje laikotarpiui nuo kovo 1 d. iki kitų metų vasario 28 (29) d.

35. Atostoginiai už kasmetinių atostogų laiką išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų ar keturių savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis nei penkios) trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir iki nustatytų terminų. Darbuotojo prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai gali būti mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

36. Prašymas dėl kasmetinių atostogų pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atostogų pradžios. Pateikus prašymą vėliau, atostoginiai gali būti išmokami nesilaikant 35 punkte nurodytų terminų.

37. Kasmetinės atostogos perkeliamos ir pratęsiamos Darbo kodekso nustatytais atvejais.

38. Mokymosi atostogoms suteikti turi būti pateiktas prašymas, suderintas su tiesioginiu vadovu, ir švietimo įstaigos pažyma apie egzaminų, įskaitų, kitų užsiėmimų datą. Mokymosi atostogų apmokėjimo tvarka nustatoma Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kolektyvinės sutarties nuostatose.

39. Tarnautojų / darbuotojų nemokamų atostogų suteikiamo tvarka, trukmė, suteikimo priežastys nustatytos Darbo kodekso, Valstybės tarnybos įstatymo ir kolektyvinės sutarties nuostatuose.

40. Nemokamos atostogos suteikiamos tarnautojo / darbuotojo raštišku prašymu su nurodyta priežastimi. Prašymas turi būti suderintas su tiesioginiu vadovu.

41. Tarnautojai / darbuotojai, auginantys neįgalų vaiką iki 18 m. arba du ar tris ir daugiau vaikų iki 12 m., prašymą dėl papildomų poilsio dienų suteikimo turi pateikti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

42. Tarnautojams / darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 m., kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiamas laisvadienis pirmąją mokslo metų dieną, raštu suderinus su tiesioginiu vadovu, ir mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis.

43. Nemokamo laisvo laiko darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti, išvykimų ne darbo tikslais suteikimo tvarka nustatyta Darbo kodekse ir kolektyvinėje sutartyje.

44. Kasmetinių atostogų, komandiruočių, kitų išvykimų iš darbo vietos metu:

44.1. skyriaus vedėją pavaduoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba valstybės tarnautojas, kuriam ši funkcija yra numatyta pareigybės aprašyme arba kitas administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas;

44.2. skyriaus vedėjo pavaduotoją pavaduoja skyriaus vedėjas arba valstybės tarnautojas, kuriam ši funkcija yra numatyta pareigybės aprašyme arba kitas administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas;

44.3. valstybės tarnautoją pavaduoja valstybės tarnautojas, kuriam ši funkcija yra numatyta pareigybės aprašyme arba kitas administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas;

44.4. darbuotoją pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas, kuriam ši funkcija yra numatyta pareigybės aprašyme arba kitas administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas;

44.5. seniūną pavaduoja seniūno pavaduotojas arba valstybės tarnautojas, kuriam ši funkcija yra numatyta pareigybės aprašyme arba kitas administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas;

44.6. seniūno pavaduotoją pavaduoja seniūnas arba valstybės tarnautojas, kuriam ši funkcija yra numatyta pareigybės aprašyme arba kitas administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas;

44.7. tarnautojus, nepriklausančius jokiam struktūriniam padaliniui pavaduoja administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas tarnautojas.

45. Kitais atvejais, kurie nenumatyti Taisyklėse, tarnautoją / darbuotoją pavaduoja administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas tarnautojas / darbuotojas.

 

IV SKYRIUS

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

46. Tarnybine komandiruote laikomas tarnautojo / darbuotojo išvykimas ne trumpiau kaip vienai darbo dienai iš nuolatinės darbo vietos administracijos direktoriaus siuntimu atlikti darbo funkcijų, vykdyti tarnybinio pavedimo ar tobulinti kvalifikacijos.

47. Dėl vykimo į tarnybinę komandiruotę per „Avilį“ administracijos direktoriui teikiamas tarnautojo / darbuotojo pasirašytas tarnybinis pranešimas, kuriame nurodomos tarnautojo / darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, komandiruotės trukmė, tikslas, vietovė, kvalifikacijos kėlimo kaina (jei vykstama į mokamą kvalifikacijos kėlimo renginį), komandiruotės išlaidos, kurias prašoma apmokėti.

48. Siuntimas į komandiruotę, išskyrus siuntimą į komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje, įforminamas administracijos direktoriaus įsakymu, kuriame nurodomos siunčiamo tarnautojo / darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, komandiruotės trukmė, tikslas, vietovė ir kita informacija. Siuntimas į komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas administracijos direktoriaus rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas dėl išvykimo iš darbo vietos suderintas.

49. Tarnautojo / darbuotojo tarnybinės komandiruotės apmokamos Darbo kodekso, valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Už tarnybines komandiruotes atsiskaitoma per 5 darbo dienas nuo grįžimo iš tarnybinės komandiruotės dienos pateikiant administracijos direktoriui ataskaitą apie tarnybinę komandiruotę (2 priedas).

 

V SKYRIUS

DARBO UŽMOKESTIS

 

51. Tarnautojų darbo užmokesčio sąlygas reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, darbuotojų – Darbo kodeksas ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema.

52. Darbo užmokestis tarnautojui / darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip. Pinigai pervedami į vieną asmeninę tarnautojo / darbuotojo sąskaitą nurodytame banke. Atsiskaitymo lapeliai apie priskaičiuotą ir išmokėtą mėnesio darbo užmokestį pateikiami elektroniniu paštu.

53. Už darbą poilsio, švenčių dienomis, už darbą naktį ir viršvalandinį darbą mokama teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos tik Darbo kodekso ar kitų įstatymų nustatyta tvarka.

55. Išskaita iš darbo užmokesčio padaroma ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai nustatomas išskaitos pagrindas.

56. Duomenys apie tarnautojų / darbuotojų darbo užmokestį teikiami ir skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

57. Tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja administraciją.

58. Pagrindines administracijos tarnautojų teises ir pareigas nustato Valstybės tarnybos įstatymas, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės ir kiti teisės aktai.

59. Pagrindines administracijos darbuotojų teises ir pareigas nustato Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

60. Administracijos tarnautojai / darbuotojai turi teisę:

60.1. reikalauti tinkamų ir saugių darbo sąlygų;

60.2. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą bei darbo sutartimi sulygtą darbo užmokestį;

60.3. kelti kvalifikaciją savivaldybės biudžeto ar mokymus organizuojančios įstaigos lėšomis pagal pareigybės aprašyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

60.4. gauti įstatymų nustatytas atostogas;

60.5. būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais, taip pat politinių partijų ar organizacijų nariais, ne tarnybos (darbo) laiku dalyvauti politinėje veikloje;

60.6. teikti administracijos direktoriui tarnybinius pranešimus ar kitą informaciją;

60.7. atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jeigu, jo nuomone, duota užduotis prieštarauja teisės aktams:

60.7.1. apie tai pranešti administracijos direktoriui ir vykdyti duotą pavedimą tik tuo atveju, jei administracijos direktorius vykdyti užduotį reikalauja raštu, išskyrus, kai tokio pavedimo vykdymas reikštų baudžiamąją veiką ar administracinės teisės pažeidimą;

60.7.2. ne vėliau kaip per dvi darbo dienas pateikti tiesioginiam vadovui motyvuotą pranešimą, kad nesutinka su užduotimi ar pavedimu.

61. Administracijos tarnautojai / darbuotojai privalo:

61.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų teisės aktų;

61.2. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

61.3. derinti privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus, sprendžiant klausimus pagal kompetenciją ir nurodytas funkcijas, pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, sprendimai būtų priimami nešališkai ir teisingai bei užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai;

61.4. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis tarnybine, darbine ar su tarnyba, darbu susijusia informacija kitaip nei nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, neišnešti dokumentų iš įstaigos kasmetinių atostogų, komandiruočių ar kitais nebuvimo darbe atvejais;

61.5. vykdyti saugos ir sveikatos darbe, sanitarijos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;

61.6. vykdyti teisės aktuose nustatytus civilinės saugos reikalavimus įvykių, ekstremalių įvykių, ekstremalių situacijų metu ir kasdieninėje veikloje;

61.7. nešališkai tarnauti žmonėms;

61.8. laikytis profesinės etikos bei šių Taisyklių;

61.9. atvykti į darbą ir išvykti iš darbo nustatytu laiku;

61.10. pasikeitus asmens duomenims, pakeitę ar įgiję naują asmens dokumentą, apie tai nedelsdami informuoti personalą administruojančius specialistus, pateikti dokumento kopiją;

61.11. grįžę iš mokymų per 3 darbo dienas nuo mokymų pažymėjimo gavimo dienos personalą administruojantiems specialistams pristatyti gauto mokymų pažymėjimo kopiją;

61.12. tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir pareigas, laiku atlikti pavedamas užduotis;

61.13. vykdydami pareigas laikytis subordinacijos;

61.14. vengti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatyto interesų konflikto, informuoti tiesioginį vadovą, apie atsiradusį interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą;

61.15. elgtis nepriekaištingai, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, siekiančių daryti įtaką, kai jis eina pareigas;

61.16. vykdyti kitas pareigas, kurios nustatytos kituose teisės aktuose.

 

VII SKYRIUS

BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI

 

62. Administracijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, tarnautojai / darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

63. Tarnautojams / darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems (blaivus – 0,00 promilės) ar apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų. Jeigu darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) jį nušalina nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio.

64. Tarnautojai / darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

65. Tarnautojai / darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik tarnautojui / darbuotojui esant.

66. Tarnautojai / darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitą materialųjį administracijos turtą, tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą (kabinetą), inventorių, baigę darbą ar išvykdami iš darbo vietos privalo išjungti elektrą, kompiuterinę įrangą, uždaryti langus, užrakinti kabineto duris.

67. Tarnautojai / darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus. Jeigu tarnautojo / darbuotojo apranga ar išvaizda neatitinka šio punkto reikalavimų, administracijos direktorius įpareigoja tarnautoją / darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

68. Tarnautojai / darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu administracijai arba jos reprezentavimu, penktadieniais gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

69. Tarnautojams / darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, rūkyti kabinetuose, bendrojo naudojimo patalpose, tarnybiniame transporte, viešosiose vietose, išskyrus tam numatytas vietas.

70. Tarnautojams / darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

71. Tarnautojai / darbuotojai privalo vengti:

71.1. asmens žeminimo ar įžeidinėjimo;

71.2. darbuotojo darbo arba nuosavybės menkinimo;

71.3. apkalbų, šmeižto skleidimo;

71.4. nesantaikos kurstymo naudojantis pareigybiniais ar psichologiniais pranašumais;

71.5. neigiamų emocijų demonstravimo.

72. Tarnautojai / darbuotojai savo darbo vietose aprūpinami fiksuotojo ryšio telefonais. Sprendimus dėl judriojo telefono ryšio tarnautojams / darbuotojams skyrimo ir apmokėjimo už jį priima administracijos direktorius.

 

 

VIII SKYRIUS

KOMUNIKACIJA, INFORMACIJOS TEIKIMAS, DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS, NEDISKRIMINAVIMAS, ASMENS DUOMENŲ APSAUGA, ŠEIMINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

 

73. Tarnautojai / darbuotojai įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas privalo sąžiningai, bendradarbiaudami, nepiktnaudžiaudami teise.

74. Tarnautojai / darbuotojai privalo vengti interesų konflikto ir siekti bendros gerovės, darbo santykių darnios plėtros ir abiejų šalių teisėtų interesų gynimo.

75. Tarnautojai / darbuotojai privalo vieni kitiems laiku pranešti bet kokias aplinkybes, galinčias reikšmingai paveikti darbo santykius.

76. Tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenų tvarkymą ir teisinę apsaugą reglamentuoja administracijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo politika.

77. Tarnautojo / darbuotojo ir administracijos vienų kitiems perduodami dokumentai (vietiniai teisės aktai, taisyklės, nuostatai, pranešimai, įspėjimai, prašymai, sutikimai, paaiškinimai ir pan.) turi būti pateikiami per „Avilį“ arba raštu (jei nėra galimybės perduoti per „Avilį“). Dokumentų ir informacijos tinkamu pateikimu raštu laikomi ir tie atvejai, kada duomenys perduodami įprastai naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kt.) su sąlyga, kad asmeniniai dokumentai būtų su asmens parašu skenuoti, kad būtų įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos galimybės ją išsaugoti. Jei kyla abejonių dėl dokumento ar informacijos tikrumo, bet kuri šalis gali paprašyti pateikti dokumentą ar informaciją raštu.

78. Tarnautojai / darbuotojai su įstaigoje galiojančiais vietinio pobūdžio teisės aktais, administracijos direktoriaus nurodymais supažindinami per „Avilį“ arba išsiunčiant teisės aktą ar reikiamą informaciją elektroniniu formatu. Susipažinimas per „Avilį“ ar atsakymas elektroniniu formatu prilyginami raštiškam susipažinimui, jei teisės akte nenurodyta kitaip.

79. Tarnautojai / darbuotojai privalo tarnybinį elektroninį paštą tikrinti ne rečiau kaip kartą per 1 darbo dieną, atsakyti trumpa žinute į pranešimą. Jei per 2 darbo dienas (išskyrus atostogų, ligos ar ilgesnės kaip vienos dienos komandiruotės laiką) tarnautojas / darbuotojas niekaip nereaguoja į elektroninį pranešimą, laikoma, kad tarnautojas / darbuotojas yra supažindintas su teisės aktu ar kita informacija ir yra atsakingas už vykdymą.

80. Už tarnautojų / darbuotojų, neturinčių prieigos prie elektroninio pašto, supažindinimą su atsiųstais teisės aktais ar kita informacija atsakingi padalinių ir filialų vadovai.

81. Administracija privalo gerbti tarnautojo /darbuotojo teisę į privatų gyvenimą, užtikrinti darbuotojo asmens duomenų apsaugą, drausdama pateikti tarnautojo / darbuotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

82. Administracija įgyvendina lygių galimybių politiką, kuri nustato lygių galimybių principus ir jų įgyvendinimo administracijoje sąlygas bei tvarką.

83. Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti viešumą, asmenų, turto ar visuomenės saugumą, ir kitais atvejais, išskyrus atvejus, kai tiesiogiai siekiama kontroliuoti darbo kokybę ir mastą, teisės aktų nustatyta tvarka.

84. Administracijos direktorius privalo imtis priemonių padėti tarnautojui / darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus, ir darbuotojo pateikti prašymai, susiję su šeiminių įsipareigojimų vykdymu, per 3 darbo dienas apsvarstomi ir į juos motyvuotai atsakoma raštu. Padėdamas tarnautojui / darbuotojui vykdyti šeiminius įsipareigojimus administracijos direktorius vertina tarnautojo / darbuotojo atliekamą darbą ir elgesį, siekdamas praktiškai ir visapusiškai įgyvendinti darbo ir šeimos darnos principą.

 

IX SKYRIUS

TURTINIAI IR NETURTINIAI INTERESAI, ŽALOS ATLYGINIMAS

 

85. Administracija privalo sudaryti tarnautojui / darbuotojui sąlygas darbo funkcijai atlikti ir suteikti tarnautojui / darbuotojui reikalingas darbo priemones ar turtą.

86. Tarnautojas / darbuotojas privalo saugoti administracijos turtinius ir neturtinius interesus, naudotis perduotomis darbo priemonėmis, turtu, taip pat lėšomis pagal jų tikslinę paskirtį ir taupiai.

87. Tarnautojai / darbuotojai atlygina savo darbo pareigų pažeidimu dėl jo kaltės padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą atlikus patikrinimą ir administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl:

87.1. turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo, medžiagų pereikvojimo, savo kabinete esančių materialinių vertybių sugadinimo, praradimo ar kitokio dingimo;

87.2. nustatytų limitų (stacionarių ir mobiliųjų telefonų pokalbių) viršijimo;

87.3. išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų, netinkamo materialinių vertybių saugojimo, netinkamos materialinių ar piniginių vertybių apskaitos ar dėl to, kad nesiėmė priemonių užkirsti kelią materialinėms ar piniginėms vertybėms grobti;

87.4. kitokių darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašymo ar kitų instrukcijų pažeidimo.

88. Tarnautojai / darbuotojai teisės aktų numatyta tvarka privalo atlyginti visą žalą kai:

88.1. žala padaryta tyčia;

88.2. žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;

88.3. žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo;

88.4. žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją.

89. Tarnautojų / darbuotojų darbdaviui atlygintinos žalos dydis ir jos išieškojimo tvarka nustatoma, vadovaujantis Darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu.

 

X SKYRIUS

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

 

90. Administracija privalo:

90.1. užtikrinti visų tarnautojų / darbuotojų normalią, saugią ir sveiką darbo aplinką, kurioje tarnautojas / darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro tarnautojo / darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama tarnautoją / darbuotoją ar jų grupę įbauginti ar sumenkinti;

90.2. imtis visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems psichologinį smurtą darbo aplinkoje, suteikti;

90.3. organizuoti ir vykdyti saugų darbą, įrengti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, kituose norminiuose teisės aktuose;

90.4. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą, aprūpinti tarnautojus / darbuotojus saugos priemonėmis, kurių sąrašą tvirtina administracijos direktorius.

91. Tarnautojų / darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos administracijos lėšomis.

92. Tarnautojas / darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas. Pagrįstas darbuotojo atsisakymas dirbti negali būti laikomas jo darbo pažeidimu.

93. Tarnautojas / darbuotojas privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindamas, o dirbdamas – tikrintis periodiškai pagal darbuotojų sveikatos pasitikrinimo grafiką. Už tarnautojų / darbuotojų sveikatos pasitikrinimą laiku atsakingas administracijos savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas).

94. Administracijos direktoriaus patvirtinti darbuotojų saugos ir sveikatos vietiniai norminiai teisės aktai ir kiti teisės aktai, susiję su darbuotojų sveikata ir sauga, yra privalomi vykdyti visiems.

 

XI SKYRIUS

PASTATO APSAUGA

 

95. Kiekvienam tarnautojui / darbuotojui išduodamas vienas raktas nuo jo darbo kabineto. Perduoti kabineto raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai leidžia tiesioginis vadovas. Vienas raktų komplektas nuo administracijai priklausančių patalpų, kabinetų saugomas administracijos Turto ir ūkio skyriaus Ūkio poskyrio vedėjo seife (administracijos patalpose Kęstučio g. 4), seniūnijų seniūnų seifuose. Esant būtinybei reikiamas atsarginis raktas gali būti paimamas prieš tai pasirašant žurnale, nurodant pavardę ir vardą, datą. Administracijos valytojai taip pat turi po komplektą raktų tų patalpų, kurias valo.

96. Administracijos patalpose įrengta saugos signalizacija. Patalpos suskirstytos į atskiras signalizacijos zonas. Kiekviena zona turi atskirą signalizacijos įjungimo ir išjungimo kodą. Už saugos signalizacijos įjungimą ir išjungimą atsakingų tarnautojų / darbuotojų sąrašą tvirtina administracijos direktorius. Saugos signalizacijos kodus turintys tarnautojai / darbuotojai, naudodamiesi signalizacijos kodais, privalo vadovautis Pakruojo rajono savivaldybės administracijos pastatų saugos tvarkos aprašu.

97. Tarnautojai / darbuotojai, besilankantys administracijos patalpose nedarbo metu, privalo užsiregistruoti registracijos žurnale.

98. Tarnautojas / darbuotojas, būdamas nedarbo laiku administracijos patalpose, privalo įsitikinti, kad įėjimai į pastato patalpas užrakinti ir pašaliniai asmenys į jas patekti negali. Pasinaudojęs administracijos patalpomis, palikdamas patalpas, užrakina kabineto, kuriame buvo, duris, įjungia signalizaciją ir užrakina įėjimą į administracijos pastatą (jei buvo važiuota tarnybiniu transportu, užrakinęs garažo duris, įjungia signalizaciją ir užrakina garažo kiemo vartus).

99. Darbo dienomis administracijos pastatas užrakinamas 18.00 val. Tarnautojas / darbuotojas, išeidamas iš pastato 18.00 val. ar po 18 val., privalo užrakinti duris, o jei neturi rakto, privalo surasti darbuotoją, kuris jam išėjus užrakintų administracijos pastato duris. Tarnautojas / darbuotojams (išskyrus tarnautojus / darbuotojus, dirbančius pagal kitą administracijos direktoriaus įsakymu nustatytą laiką) draudžiama pasilikti administracijos patalpose ilgiau nei iki 20.00 val. 

100. Tarnautojai / darbuotojai, paskirti atsakingais už signalizacijos įjungimą ir išjungimą, įjungia signalizaciją savo zonoje kiekvieną darbo dieną pasibaigus darbo valandoms: pirmadieniais–ketvirtadieniais ne vėliau kaip iki 21.00 val., penktadieniais iki 20.00 val., išjungia signalizaciją prieš darbo pradžią – nuo 7.00 val. iki 7.30 val.

101. Tarnautojai / darbuotojai, paskirti atsakingais už signalizacijos įjungimą ir išjungimą, privalo užtikrinti signalizacijos kodo apsaugą, kad jis netaptų žinomu kitiems asmenims.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

102. Taisyklės keičiamos, pildomos ar pripažįstamos netekusiomis galios administracijos direktoriaus sprendimu.

103. Tarnautojai / darbuotojai yra atsakingi už Taisyklių vykdymą, o už jų netinkamą vykdymą ar nevykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

________________

 

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos

darbo tvarkos taisyklių

1 priedas

 

 

REIKALŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

Data

Vieta

 

Vadovaudamasi (-s) ________________________________________________________

(nurodomas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis perduodami ir priimami reikalai)

________________________________________________________________________________

____________________________________________ (toliau – Reikalus perduodantis)

(asmens perduodančio reikalus vardas ir pavardė, pareigos)

dalyvaujant ___________________________________________ perduoda reikalus

(asmens dalyvaujančio perduodant reikalus vardas ir pavardė, pareigos)

______________________________________________________________ (toliau – Reikalus priimantis)

(asmens priimančio reikalus vardas ir pavardė, pareigos)

šiuos reikalus:

 

Eil.

Nr.

Dokumentų (duomenų) pavadinimas

Lapų/bylų skaičius

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikalus perduodantis                                                ________________                ___________________

(parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 

 

Reikalus priimantis                                          ________________                ___________________

(parašas)                                               (vardas ir pavardė)

 

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos

darbo tvarkos taisyklių

2 priedas

 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA

 

Data

Vieta

 

ATASKAITĄ PATEIKĖ:

(pareigos, vardas ir pavardė)

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS PAGRINDAS:

(teisės aktas, kurio pagrindu vykta į tarnybinę komandiruotę)

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS VIETA, LAIKAS IR TRUKMĖ:

 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS TIKSLAS IR UŽDUOTYS:

(trumpai aptarti)

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS FINANSAVIMAS:

(nurodyti finansavimo šaltinius)

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS TRUMPAS INFORMACIJOS APRAŠYMAS:

(aptarti tarnybinės komandiruotės metu įgytas žinias, įgūdžius, įgytų žinių ir įgūdžių pritaikymą, ir pan.)

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS IŠVADOS:

(trumpai aptarti kur tarnybinės komandiruotės įgytos žinios bus pritaikytos)

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:

 

 

 

Tarnybinėje komandiruotės dalyvavusio tarnautojo / darbuotojo

vardas, pavardė ir parašas