POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

EKSPERTŲ KOMISIJA DAIKTŲ IR ĮRENGINIŲ MODELIŲ GINKLAMS, GINKLŲ PRIEDĖLIAMS, ŠAUDMENIMS, JŲ DALIMS IR KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI PRISKIRTI

 

SPRENDIMAS

DĖL EKSPERTŲ KOMISIJOS DAIKTŲ IR ĮRENGINIŲ MODELIŲ GINKLAMS, GINKLŲ PRIEDĖLIAMS, ŠAUDMENIMS, JŲ DALIMS IR KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI PRISKIRTI 2020 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO 5-IN-1 „DĖL DAIKTŲ IR ĮRENGINIŲ MODELIŲ PRISKYRIMO GINKLAMS, GINKLŲ PRIEDĖLIAMS, ŠAUDMENIMS, JŲ DALIMS IR KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 17 d. Nr. 5-IN-2

Vilnius

 

Ekspertų komisija daiktų ir įrenginių modelių ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai priskirti (toliau – Ekspertų komisija), atsižvelgdama į Ekspertų komisijos 2020 m. lapkričio 13 d. protokolą Nr. 5-P1-713, n u s p r e n d ž i a:

pakeisti Ekspertų komisijos 2020 m. spalio 19 d. Sprendimą Nr. 5-IN-1 „Dėl daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai“:

1. Pakeisti 1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.4. pistoletų (revolverių) šoviniai su ekspansyviosiomis kulkomis ir kulkos tokiems šoviniams (išskyrus atvejus, kai tokius šovinius ir kulkas medžioklei naudoja tam teisę turintys asmenys):

1.4.1. su įduba smaigalyje (HP, angl. holow point);

1.4.2. su minkštesniu negu visa kulka smaigaliu (SP, angl. soft point);

1.4.3. su specialiomis įpjovomis smaigalyje;

1.4.4. turinčios specialių konstrukcinių detalių, didinančių kulkos deformaciją jai sutikus kliūtį;

1.4.5. vadinamosios „R.I.P.“ (angl. Radically Invasive Projectile) kulkos, kurių pagrindą sudaro suspausti metalo milteliai (angl. Frangible) ir kurios subyra atsitrenkusios į taikinį;“.

2. Papildyti 5.13 papunkčiu:

5.13. medžioklinių šunų treniravimo (dresavimo) įrenginiai, skirti aportams (manekenams) paleisti (angl. Dummy Launcher). Šoviniai, skirti naudoti šiuose įrenginiuose (3C22, 4C22, 5C22, 22SL3B ir analogiški jiems).“

 

 

 

Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams,

ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų

kategorijai priskirti pirmininkas                                                          Mindaugas Akelaitis

 

Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams,

ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų

kategorijai priskirti sekretorius                                                           Vytautas Jurkevičius