LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-367DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2019 m. sausio 31 Nr. D1-56 

Vilnius

 

P a k e i č i u Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Susidaręs atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, tačiau kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenys į GPAIS suvedami ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos. Jei atliekos per mėnesį nesusidaro, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro. Susidariusios atliekos, prieš jas perduodant atliekų tvarkytojui ar Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, turi būti registruotos Atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodoma: žurnalo pildymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidaręs atliekų kiekis (nuotekų dumblo kiekis  nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis), kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.“

2. Pakeičiu 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

17. Jei atliekos perduodamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, pagal teisės aktų reikalavimus turinčiam teisę priimti tokias atliekas, bet jų netvarkančiam (pvz., ūkininkams, produktų platintojams, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms), atliekų darytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, o kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenis į GPAIS suvedant ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodo:“

3. Papildau 221 punktu:

221. Valstybės ir savivaldybės institucijos, Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka disponuojančios valstybei perduotinu turtu, kai teisės aktų nuostatos draudžia šį turtą realizuoti arba jis pripažįstamas atliekomis ir dėl to sunaikinamas ar perduodamas sunaikinti atliekų tvarkytojams, atliekų susidarymo apskaitos GPAIS nevykdo.“

4. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Jei atliekos gaunamos iš atliekų darytojų netiesiogiai (pvz., naudojant atliekų surinkimo ar rūšiavimo konteinerius ir (ar) kitas atliekų surinkimo ar rūšiavimo priemones, atliekos surenkamos apvažiavimo būdu), gautas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, ar prieš jas sutvarkant ar atliekas perduodant kitam atliekų tvarkytojui. Kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenys į GPAIS turi būti suvedami ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos. Atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodo: atliekų gavimo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir kiekį, atliekų kilmę, savivaldybę, iš kurios atlieka gauta, atliekų vežėją, kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą. Duomenys į GPAIS gali būti vedami juos susumuojant: atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo grafoje „pastabos“ nurodant „suminiai duomenys“. Vienu įrašu galima susumuoti tos pačios kilmės,  savivaldybės, atliekų vežėjo ir rūšies gautą atliekų kiekį.“

5. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ar kitose atliekų priėmimo vietose iš gyventojų priimtas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale registruojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui ar prieš jas sutvarkant ar prieš atliekas perduodant kitam atliekų tvarkytojui. Kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenys į GPAIS turi būti suvedami ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos. Atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodo: atliekų gavimo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir kiekį, dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso, arba vairuotojo pažymėjimo, išduoto nuo 2005 m. lapkričio 1 d., arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi), arba leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) numerį, kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą. Duomenys į GPAIS gali būti vedami juos susumuojant: atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo grafoje „atliekų darytojas“ nurodant „suminiai duomenys“, grafoje „asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas“ pasirenkant vieną iš pateikiamų variantų ir grafoje „Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento Nr.“ nurodant nulius. Vienu įrašu galima susumuoti tos pačios kilmės, savivaldybės ir rūšies gautą atliekų kiekį.“

6. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Priimant eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – ENTP) atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui ar prieš jas sutvarkant ar prieš atliekas perduodant kitam atliekų tvarkytojui nurodo: ENTP priėmimo datą, transporto priemonės klasę, pirminį atliekos šaltinį, ENTP svorį, rinkos vertę (teigiama, neigiama), kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą, taip pat pridedamas ENTP sunaikinimo pažymėjimas. Kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenys į GPAIS turi būti suvedami ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos.“

7. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Praėjusių kalendorinių metų metinė ataskaita, naudojantis GPAIS, pateikiama Agentūrai kiekvienais metais iki balandžio 1 d. Jei ataskaitiniais metais atliekų nesusidarė arba atliekų tvarkymo veikla nebuvo vykdoma, įmonė ar atskiras įmonės padalinys ar atliekų tvarkymo įrenginys metinę ataskaitą, kurią GPAIS suformuoja automatiškai su paskutiniais turimais atliekų likučių duomenimis, pateikia iki šiame punkte nurodyto termino.“

8. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Agentūra iki rugpjūčio 1 d. patikrina, ar metinėse ataskaitose pateikti duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi ir ar metinės ataskaitos atitinka Taisyklėse nustatytus metinių ataskaitų pildymo reikalavimus.“

 

 

 

Energetikos ministras,

laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                       Žygimantas  Vaičiūnas