LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-79 „DĖL MIŠKO KIRTIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 5 d. Nr. D1-655

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Miško kirtimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 96 punktą ir jį išdėstau taip:

96. Miško lydimo kirtimai vykdomi šioms technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms:

96.1. medelynui įrengti;

96.2. nustatyta tvarka žvyrui ir smėliui kasti (mažiesiems karjerams įrengti);

96.3. priešgaisrinei juostai įrengti;

96.4. technologiniam proskiebiui įrengti;

96.5. vidaus (miško) keliui tiesti;

96.6. medienos sandėliui įrengti;

96.7. iki 0,03 ha ploto poilsio aikštelei įrengti.

Miško lydimo kirtimams priskiriami ir miško kirtimai, kai miško žemę būtina paversti kitomis naudmenomis.“

2. Papildau 961 punktu:

961. Kirsti mišką technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms draudžiama:

961.1. I miškų grupei priskirtuose miškuose – 96.1, 96.2, 96.4–96.7 papunkčiuose nurodytoms reikmėms;

961.2. IIA miškų grupei priskirtuose miškuose – 96.1, 96.2, 96.4, 96.5 ir 96.7 papunkčiuose nurodytoms reikmėms;

961.3. IIB miškų grupei priskirtuose miškuose – 96.1 ir 96.2 papunkčiuose nurodytoms reikmėms;

961.4. III miškų grupei priskirtuose miškuose, esančiose rezervatų ir valstybinių parkų buferinės apsaugos zonose, draustiniuose ir valstybiniuose parkuose – 96.2 papunktyje nurodytoms reikmėms.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Mažeika