Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 26 D. NUTARIMO NR. 1328 „DĖL VIEŠŲJŲ PASTATŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 16 d. Nr. 471

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“:

1.1. Pripažinti netekusiais galios 4.4, 4.5 ir 4.6 papunkčius.

1.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Kitos Programoje vartojamos sąvokos (nenurodytos 4 punkte) atitinka sąvokas, apibrėžtas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme.“

1.3. Pripažinti netekusiu galios 13.3 papunktį.

1.4. Pakeisti 17.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.1.1. pradėjus įgyvendinti Programą, kasmet atnaujinta ar perduota centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, siekiant parduoti, nugriauti ar atnaujinti, mažiausiai 3 procentai bendro valstybei nuosavybės teise priklausančių ir jos naudojamų šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų patalpų ploto, apskaičiuoto pagal praėjusių metų duomenis, kaip nurodyta energetikos ministro patvirtintoje Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų – naudojamų pastatų, tinkamų atnaujinti, sąrašo sudarymo metodikoje (už šio kriterijaus atitiktį atsakingos ministerijos);“.

1.5. Pakeisti 18.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

18.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kuri atsakinga už valstybės viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atitiktį Programos 16 punkte ir 17.1.2 papunktyje nurodytiems kriterijams;“.

1.6. Papildyti 18.5.4 papunkčiu:

18.5.4. atsakinga už ETPT modelio įgyvendinimo tipinių dokumentų, įskaitant tipinių energijos taupymo paslaugų sutarčių formų, parengimą ir patvirtinimą. Tipinės energijos taupymo paslaugų, įgyvendinamų taikant ETPT modelį, sutarčių formos tvirtinamos gavus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pritarimą;“.

1.7. Papildyti 18.7 papunkčiu:

18.7. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), kuri atsakinga už išvados dėl partnerystės projekto, įgyvendinamo taikant ETPT modelį, socialinės ir ekonominės naudos teikimą valstybės ir savivaldybių institucijoms per 10 darbo dienų nuo investicijų projekto gavimo dienos. Išvados dėl partnerystės projekto, įgyvendinamo taikant ETPT modelį, socialinės ir ekonominės naudos formą tvirtina CPVA.“

1.8. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Organizacinės priemonės, nurodytos Programos 19.1.2 papunktyje, įgyvendinamos atliekant atnaujinamo viešojo pastato ploto ir teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų atitikties analizę, kaip nurodyta Programos 24 punkte.“

1.9. Pripažinti netekusiu galios 22 punktą.

1.10. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Didinant valstybės viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą, atliekami šie energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų rengimo ir įgyvendinimo veiksmai:

23.1. Įgyvendinant Programos 17.1 papunktį, ministerijoms, atsižvelgiant į valdomą viešųjų pastatų plotą, nustatomas įpareigojimas atnaujinti ar perduoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, siekiant parduoti, nugriauti ar atnaujinti, ne mažesnę kaip Programos 1 priede nustatytą viešųjų pastatų ploto dalį. Skaičiuojant ministerijoms privalomą atnaujinti ar perduoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, siekiant parduoti, nugriauti ar atnaujinti, viešųjų pastatų plotą, galima įtraukti ir joms pavaldžių įstaigų atnaujintą ar perduotą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, siekiant parduoti, nugriauti ar atnaujinti, viešųjų pastatų plotą. Ministerijos kasmet iki sausio 1 d. sudaro planuojamų atnaujinti ar perduoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, siekiant parduoti, nugriauti ar atnaujinti, viešųjų pastatų sąrašą ir užtikrina, kad prioritetas būtų teikiamas viešiesiems pastatams su žemiausia energinio naudingumo klase, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentais pagrindžiama, kad tai ekonomiškai neefektyvu ir techniškai neįmanoma.

23.2. Ministerijos atrinkto viešojo pastato valdytojas, prieš kreipdamasis į Programos 18.5 papunktyje nurodytą finansų įstaigą dėl viešajam pastatui atnaujinti reikalingo finansavimo skyrimo iš Energijos efektyvumo fondo lėšų ir grąžinamosios subsidijos priemonės lėšų, užsako atlikti energijos vartojimo auditą ir, vadovaudamasis energijos vartojimo audito ataskaitos duomenimis, kai privaloma, parengia viešojo pastato investicijų projektą, kaip nustatyta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

23.3. Viešojo pastato valdytojas, įgyvendinęs Programos 23.2 papunktyje nustatytus reikalavimus, gali kreiptis į Programos 18.5 papunktyje nurodytą finansų įstaigą dėl viešajam pastatui atnaujinti reikalingo finansavimo skyrimo iš Energijos efektyvumo fondo lėšų ir grąžinamosios subsidijos priemonės lėšų.

23.4. Valstybės viešųjų pastatų, kurie įtraukti arba neįtraukti į energetikos ministro patvirtintus valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų sąrašus ir kurių energinio naudingumo klasė yra C ar aukštesnė, atnaujinimas negali būti finansuojamas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos administruojamomis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis.

23.5. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dalis, tenkanti Programos 2 priedo 11–13 punktuose nurodytiems veiksmams (priemonėms) įgyvendinti, ir visų, įgyvendinant Programos 2 priede nurodytus veiksmus (priemones), padarytų pastato konstrukcijų ir kitų elementų fizinių pažeidimų pradinei būklei atkurti, neturi viršyti 20 procentų visos investicijų sumos. Programos 2 priedo 11–13 punktuose nurodyti veiksmai (priemonės) nefinansuojami, jeigu viešajame pastate tuo pačiu metu atliekami statybos darbai finansuojami iš kitų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių ar kitų finansavimo šaltinių. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dalis, tenkanti techninės dokumentacijos, tiesiogiai susijusios su viešojo pastato atnaujinimu, diegiant Programos 2 priedo 1–13 punktuose nurodytas priemones, parengimui (energijos vartojimo audito, investicijų projekto, techninio projekto ir kt. parengimas), gali sudaryti iki 10 procentų viešajam pastatui atnaujinti reikalingų investicijų sumos.

1.11. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Ministerijos, planuodamos atnaujinti viešąjį pastatą, išanalizuoja, ar atnaujinamo viešojo pastato plotas atitinka teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų apimtį, jeigu numatomo atnaujinti viešojo pastato pagrindinis arba naudingasis plotas viršija viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti reikalingą viešųjų pastatų pagrindinį arba naudingąjį plotą, nustatomą pagal Lietuvos higienos normų reikalavimus, įvertina galimybę sutelkti šiame (-iuose) pastate (-uose) daugiau nei vieną viešųjų ar administracinių paslaugų teikėją arba pakeisti esamą pastatą (jį nugriauti, perduoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui  ar kitaip pakeisti) kitu pastatu (jį pastatyti ar kitaip įsigyti).“

1.12. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Ministerijos iki einamųjų metų vasario 1 d. pateikia planuojamų atnaujinti ar perduoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, siekiant parduoti, nugriauti ar atnaujinti, viešųjų pastatų sąrašus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, kuri vykdo stebėseną, įvertina įpareigojimų įgyvendinimą ir teikia išvadas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.“

1.13. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Iki šio nutarimo įsigaliojimo pradėtos vykdyti valstybės viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų atrankų procedūros baigiamos vykdyti pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusias nuostatas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Navickas

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. gegužės 16 d.  nutarimo Nr. 471
priedas

 

PRIVALOMŲ ATNAUJINTI AR PERDUOTI CENTRALIZUOTAI VALDOMO VALSTYBĖS TURTO VALDYTOJUI, SIEKIANT PARDUOTI, NUGRIAUTI AR ATNAUJINTI, INSTITUCIJŲ VALDOMŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ PLOTO DALIŲ

DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Institucija

Institucijos valdomų viešųjų pastatų ploto dalis energetikos ministro patvirtintuose sąrašuose, proc.

Iki 2020 metų privalomų atnaujinti ar perduoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, siekiant parduoti, nugriauti ar atnaujinti, institucijos valdomų viešųjų pastatų ploto dalis, m2

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

24,36

88 978

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

18,38

67 132

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

15,06

55 024

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

15,09

55 133

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

9,30

33 976

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

8,84

32 292

7.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

4,64

16 944

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

2,23

8 155

9.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

0,41

1 493

10.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

0,35

1 291

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

0,72

2 621

12.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

0,63

2 286

 

 

––––––––––––––––––––