LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 10 d. Nr. A1-1259

Vilnius

 

Siekdamas užtikrinti efektyvią ir nešališką projektų, finansuojamų iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, atranką ir tinkamą jų administravimą:

1Tvirtinu Projektų administravimo taisykles (pridedama).

2Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Projektų administravimo taisyklių nuostatos netaikomos konkursams, paskelbtiems iki šio įsakymo patvirtinimo dienos.

4Pavedu šio įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos kancleriui.

 

 

 

Laikinai einantis socialinės apsaugos

ir darbo ministro pareigas                                                                                  Linas Kukuraitis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu

Nr. A1-1259

 

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Projektų administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato projektams, kurie finansuojami iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija) skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, taikomus bendruosius paraiškų teikimo ir pildymo reikalavimus, taip pat reikalavimus pareiškėjams, paraiškų atrankos ir vertinimo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimo, projektų vykdymo ir stebėsenos tvarką.

Taisyklėmis vadovaujamasi rengiant ministerijos ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina ministerija, organizuojamų projektų atrankos konkursų, vykdomų įgyvendinant atitinkamų planavimo dokumentų priemones, nuostatus. Taisyklės netaikomos projektams, kuriems lėšos skiriamos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, pagal tarpvyriausybinius susitarimus, kai lėšos administruojamos per savivaldybes, bei bendrojo finansavimo lėšų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Ekspertas – ekspertinių žinių turintis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, paslaugų teikimo sutarčių, darbo reglamentų ir konkurso nuostatų nuostatas konkursą administruojančios įstaigos užsakymu vertina pateiktas paraiškas, su jomis susijusius dokumentus ir pagal kurio išvadas bei rekomendacijas konkursą organizuojanti įstaiga priima sprendimus.

2.2. Esminis kriterijus – konkurso nuostatuose nustatyti kiekybiniai ir (arba) kokybiniai kriterijai, pareiškėjo (projekto vykdytojo) įsipareigojimai ir (arba) reikalavimai, kurių neįvykdžius gali būti taikomos sankcijos.

2.3. Komisija – konkursą organizuojančios įstaigos vadovo įsakymu iš ne mažiau kaip 5 asmenų sudaroma komisija.

2.4. Konkursą administruojanti įstaiga – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2.5. Konkursą organizuojanti įstaiga – konkurso nuostatuose ir planavimo dokumente (‑uose), kurį (kuriuos) įgyvendinant organizuojamas projektų atrankos konkursas, nurodyta konkursą organizuojanti įstaiga (ministerija arba biudžetinė įstaiga, kurios savininko teises įgyvendina ministerija), vykdanti taisyklėse ir konkurso nuostatuose konkursą organizuojančiai įstaigai nustatytas funkcijas.

2.6. Konkurso nuostatai – konkursą organizuojančios įstaigos patvirtintas teisės aktas, kuriuo nustatomos finansavimo pagal tam tikrą socialinės programos priemonę, veiklos sritį ir (arba) veiklą teikimo sąlygos ir tvarka.

2.7. Paraiška – pareiškėjo pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinėje sistemoje (toliau – SoPAS) suformuotą informacijos apie projektą pateikimo formą arba pagal konkurso nuostatų priede nustatytą formą užpildytas ir pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais konkurso nuostatuose nurodytu būdu pateikiamas konkursą organizuojančiai įstaigai, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti.

2.8. Pareiškėjas valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką veiklą reguliuojančius teisės aktus, siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų projektui vykdyti.

2.9. Partneris – juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas (projekto vykdytojas) vykdo projekto veiklas (gali turėti bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutartį). Projekto partneriu nelaikomas asmuo, prisidedantis prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų teikėjas, prekių tiekėjas (pvz., rėmėjas).

2.10. Projektas – projektas ar programa, finansuojama iš ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų (visuma dokumentų, kuriuose nurodomi projekto tikslo aprašyme, veiklų plane numatyti veiksmai, pagrįsti paraiškoje, jos prieduose bei tam tikrose duomenų bazėse esančia informacija, ir tam tikra lėšų suma numatytiems projekto tikslams pasiekti).

2.11. Projekto įgyvendinimo rodikliai ir (ar) kriterijai – konkurso nuostatuose, paraiškoje ir (arba) valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje (toliau – sutartis) numatyti pasiekti projekto įgyvendinimo rodikliai ir (ar) kriterijai, nustatyti vadovaujantis planavimo dokumentu (-ais), kurį (kuriuos) įgyvendinant organizuojamas projektų atrankos konkursas, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, turinčiais esminę reikšmę įgyvendinant projektą ir vykdant sutartį, ir (ar) atsižvelgiant į socialinės programos priemonės, kuriai įgyvendinti organizuojamas konkursas, specifiką. Konkrečiam konkursui nustatytų projekto įgyvendinimo rodiklių ir (ar) kriterijų skaičius turi būti proporcingas to konkurso tikslui, biudžetui ir projektams taikomiems reikalavimams.

2.12. Projekto stebėsenos laikotarpis – dvejų (jei projektų vertė mažesnė nei 30 000 Eur) ar penkerių (jei projektų vertė 30 000 Eur ar didesnė) metų laikotarpis, prasidedantis nuo projekto įgyvendinimo pabaigos arba nuo sutarties nutraukimo dienos, per kurį tikrinama, kaip projekto vykdytojas laikosi paraiškoje ir (arba) sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

2.13. Projekto veiklų įgyvendintojas – fizinis asmuo, nuolat tiesiogiai vykdantis projekto veiklas, atsakingas už projekto ar jo dalių įgyvendinimą. Projekto veiklų įgyvendintoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir (ar) veikla (pvz., lektorius, renginio vedėjas, meno kolektyvas, jo nariai).

2.14. Projekto vykdytojas – pareiškėjas (juridinis asmuo), kuris atitinka visus reikalavimus finansavimui gauti, kuriam konkurso nuostatuose nurodyto subjekto sprendimu skirta valstybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti ir kuris su konkursą administruojančia institucija yra pasirašęs sutartį.

2.15. Sankcija – pareiškėjui (projekto vykdytojui) taikomas paramos dydžio sumažinimas, paramos neskyrimas, reikalavimas grąžinti visą ar dalį skirtos ir išmokėtos valstybės biudžeto lėšų sumos, kitos poveikio priemonės už įsipareigojimų, susijusių su prašoma arba gauta parama, nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą.

2.16. Subjektas – konkursą organizuojančios įstaigos konkurso nuostatuose nurodytas subjektas, turintis teisę priimti sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams.

3. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatyme, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme ir jų lydimuosiuose teisės aktuose.

4. Projektų atrankos konkursą organizuoja konkurso nuostatuose ir planavimo dokumente (‑uose), kurį (kuriuos) įgyvendinant organizuojamas projektų atrankos konkursas, nurodyta konkursą organizuojanti įstaiga (ministerija arba biudžetinė įstaiga, kurios savininko teises įgyvendina ministerija), vykdanti taisyklėse ir konkurso nuostatuose konkursą organizuojančiai įstaigai nustatytas funkcijas. Einamųjų metų projektų atrankos konkursų skelbimo planas, suderintas su konkursus administruojančia įstaiga ir patvirtintas ministerijos, skelbiamas viešai ministerijos ir biudžetinės įstaigos, kurios savininko teises įgyvendina ministerija, interneto svetainėse ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d.

Organizuojami projektų atrankos konkursai privalo būti įtraukti į einamųjų metų projektų atrankos konkursų skelbimo planą.

5. Projektų atranką užtikrina konkursą administruojanti įstaiga, kuri vykdo taisyklėse ir konkurso nuostatuose jai nustatytas funkcijas.

 

II SKYRIUS

KONKURSŲ SKELBIMAS

 

6. Kitų kalendorinių metų projektų atrankos konkursų paraiškų priėmimo pradžia – ne vėliau nei einamųjų metų rugsėjo 30 d. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška.

7. Konkursas skelbiamas viešai konkursą organizuojančios įstaigos ir konkursą administruojančios įstaigos interneto svetainėse. Skelbime nurodoma:

7.1. organizuojamo konkurso tikslas;

7.2. konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

7.3. didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

7.4. finansuojamos veiklos ir veiklų turinio reikalavimai;

7.5. taisyklių 17.4 papunktyje nurodytos deklaracijos (toliau – deklaracija) ir projekto paraiškos (jei pildomos elektroninės dokumentų formos, kurios turi būti pateiktos konkursą organizuojančiai įstaigai elektroniniu paštu) formos;

7.6. nuoroda į SoPAS. Jeigu paraiškos teikiamos elektroniniu paštu ar kitu elektroniniu būdu, konkurso nuostatuose nurodoma, kokiu būdu (elektroniniu paštu ar kitu elektroniniu būdu) ir formatu (pvz., pdf., jpg., Microsoft Word, Microsoft Excel) paraiškos teikiamos konkursą organizuojančiai įstaigai;

7.7. paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga. Paraiškų priėmimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti projektus paskelbimo dienos;

7.8. kontaktinio asmens ir jį pavaduojančio asmens, teikiančio konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir konsultacijų teikimo laikas;

7.9. viešųjų konsultacijų ar mokymų pareiškėjams data ir kita su jais susijusi informacija;

7.10. kita reikalinga informacija.

 

III SKYRIUS

KONKURSŲ NUOSTATAI

 

8. Konkurso nuostatuose nustatoma:

8.1. konkurso tikslas ir siektinas rezultatas;

8.2. konkurso nuostatuose vartojamos sąvokos;

8.3. juridinių asmenų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupė;

8.4. projektų įgyvendinimo laikotarpis, konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma, didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma. Jei konkurso nuostatuose nustatoma, jog projektas yra tęstinis, juose ateinantiems kalendoriniams metams nustatyta didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma gali būti iki 10 procentų didesnė, palyginti su ankstesniais kalendoriniais metais, tačiau bendra projektams finansuoti skiriama valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti konkursui skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos vieniems metams;

8.5. finansuojamos veiklos ir projektų turinio reikalavimai;

8.6. pareiškėjams, projektams ar konkrečioms projektų veikloms teikiami finansavimo prioritetai (jei taikoma). Konkurso nuostatuose, nustačius finansavimo prioritetus, nurodoma, kad už atitiktį finansavimo prioritetams vertinant projektus skiriama papildomų balų;

8.7. reikalavimai pareiškėjams (projektų vykdytojams), projekto veiklų įgyvendintojams, kurie turi būti aiškiai susiję su konkursą organizuojančios įstaigos strateginiuose veiklos planuose ar įstaigos veiklos planuose numatytų tikslų įgyvendinimu;

8.8. pareiškėjų (projektų vykdytojų) įsipareigojimai, rodikliai, esminiai kriterijai, kurie turi būti aiškiai susiję su konkursą organizuojančios įstaigos strateginiuose veiklos planuose ar įstaigos veiklos planuose numatytų tikslų įgyvendinimu;

8.9. tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos:

8.9.1. tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas. Tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo konkurso nuostatuose nurodytos dienos arba subjekto sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos iki sutartyje numatytos dienos, jeigu konkurso nuostatuose nenumatyta kitaip;

8.9.2. išlaidų darbo užmokesčiui, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir (ar) visus darbo vietos mokesčius, dydis, nustatytas atsižvelgiant į finansuojamų veiklų pobūdį;

8.10. teikiant paraišką privaloma nurodyti informacija arba paraiškos forma, jei pildoma elektroninė paraiškos forma, kuri turi būti pateikiama konkursą organizuojančiai įstaigai elektroniniu paštu, taip pat paraiškų teikimo tvarka;

8.11. privalomi pateikti dokumentai;

8.12. kontaktinio asmens arba konkursą organizuojančios įstaigos padalinio, teikiančio konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

8.13. paraiškų vertinimo kriterijai, lėšų projektams skyrimo, komisijos darbo organizavimo tvarka ir terminai;

8.14. sutarčių sudarymo tvarka ir jų turinio reikalavimai;

8.15. projektų vykdymo, administravimo ir stebėsenos tvarka, sankcijos, taikomos pažeidus projektų įgyvendinimo sutartis ar neatitikus esminių kriterijų;

8.16. projektų įgyvendinimo pratęsimo tvarka (jei taikoma);

8.17. kiti pareiškėjams (projektų vykdytojams), projektams taikomi reikalavimai.

9. Konkursų nuostatuose, vadovaujantis taisyklių 8.8 papunkčiu, turi būti nurodyti šie privalomi pareiškėjų (projektų vykdytojų) įsipareigojimai:

9.1. projekto vykdytojas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, vykdymo eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, projekto vykdytojas turi nepažeisti viešosios tvarkos, laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos, nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė konkursą organizuojanti įstaiga, ir naudoti organizuojančios įstaigos patvirtintą logotipą, vadovaudamasis jo naudojimo taisyklėmis ar gairėmis.

Atsižvelgiant į konkurso specifiką, konkurso nuostatuose gali būti numatoma, kad, viešindamas projektą jo įgyvendinimo metu ir (ar) naudodamas įgyvendinant projektą pasiektus rezultatus, projekto vykdytojas privalo tiksliai nurodyti, kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo skirta ir panaudota įgyvendinant projektą;

9.2. jei projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma yra lygi ar didesnė nei 30 tūkst. Eur arba jei tai numatyta konkurso nuostatuose, projekto vykdytojas turi užtikrinti viešą įgyvendinant projektą pasiektų rezultatų (tyrimai, metodika, rekomendacijos, pokyčio rezultatai ir kt.) pristatymą bei perdavimą konkursą organizuojančiai įstaigai;

9.3. projekto vykdytojas turi užtikrinti tvarų ir aplinkai draugišką projekto įgyvendinimą, siekti lygių galimybių ir gerovės visiems;

9.4. projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

9.5. projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu ir visą projekto stebėsenos laikotarpį atsako už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą. Dokumentus, susijusius su projektu ir jo įgyvendinimu (paraiška, buhalterinės apskaitos dokumentai, projekto veiklų dalyvių sąrašai ir kt.), projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu ir visą projekto stebėsenos laikotarpį privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat jis privalo konkursą administruojančios ir (ar) organizuojančios įstaigos reikalavimu projekto įgyvendinimo metu ir visą projekto stebėsenos laikotarpį pateikti konkursui pateiktų dokumentų ir kitų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) tinkamai patvirtintas jų kopijas;

9.6. teikdamas paraišką ir įgyvendindamas projektą, pareiškėjas (projekto vykdytojas) privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, projekto dalyvių sąrašų bei kitos aktualios informacijos rinkimo reikalavimų;

9.7. projekto vykdytojas konkurso nuostatuose nustatytais projekto įgyvendinimo terminais privalo pasiekti ar atitikti konkurso nuostatuose nustatytus esminius kriterijus, konkurso nuostatuose nustatytus prioritetų rodiklius (jei yra), už kurių neįvykdymą gali būti taikomos sankcijos, nurodytos taisyklių 109 punkte. Konkrečios sankcijos, jų skaičiavimo metodika nustatoma konkurso nuostatuose;

9.8. pareiškėjas (projekto vykdytojas) per 10 darbo dienų privalo informuoti konkursą organizuojančios įstaigos ir konkursą administruojančios įstaigos atstovus apie pasikeitusius pareiškėjo (projekto vykdytojo) kontaktinius duomenis.

10. Konkursų nuostatuose gali būti įtvirtintos ir kitos nuostatos, nenustatytos taisyklėse, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos teisės aktams, jeigu taisyklių ir konkretaus konkurso nuostatų reikalavimų neatitikimai suderinti su ministerijoje sudaryta Projektų administravimo stebėsenos darbo grupe.

11. Jei konkursas organizuojamas per SoPAS, konkursą organizuojanti įstaiga konkurso nuostatus teikia derinti konkursą administruojančiai įstaigai likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki planuojamo konkurso nuostatų paskelbimo teisės aktų registre dienos. Konkursą organizuojanti įstaiga, prieš skelbdama kvietimą teikti paraiškas, privalo suderinti paraiškų priėmimo terminą ir kartu su konkursą administruojančia įstaiga dalyvauti rengiant informacijos apie projektą pateikimo formą SoPAS. Jeigu konkurso nuostatuose nustatyta, kad paraiškos teikiamos per SoPAS, konkurso paraiškų priėmimas pradedamas per 5 darbo dienas nuo konkurso nuostatų įsigaliojimo teisės aktų registre dienos.

 

 

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

12. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba pagal konkurso nuostatuose nurodytą informaciją, privalomą pateikti pildant paraiškos formą per SoPAS, arba pagal konkurso nuostatuose patvirtintą paraiškos formą.

13. Jei pildoma elektroninė paraiškos forma, kuri turi būti pateikta konkursą organizuojančiai įstaigai elektroniniu paštu, ji turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas.

14. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, jei konkurso nuostatuose nenustatyta kitaip. Pareiškėjui pateikus daugiau nei vieną paraišką, jei konkurso nuostatuose numatyta galimybė pateikti tik vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė nei konkurso nuostatuose nurodyta vėliausia paraiškų pateikimo data, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip paskutinę paraiškų pateikimo konkursą organizuojančiai įstaigai dieną nurodo, kurią paraišką vertinti.

15. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, konkursą organizuojančiai įstaigai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

16. Jei konkurso nuostatuose nenumatyta kitaip, paraiškoje pateikiama:

16.1. informacija apie pareiškėją ir (ar) projekto vadovą;

16.2. projekto pavadinimas;

16.3. paraiškos užpildymo data;

16.4. projektui įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma;

16.5. informacija apie pareiškėjo, projekto ar tam tikrų projekto veiklų atitiktį konkurso nuostatuose nustatytiems finansavimo prioritetams (jeigu konkurso nuostatuose nustatyti finansavimo prioritetai);

16.6. trumpas projekto aprašymas (santrauka);

16.7. problemos iškėlimas ir pagrindimas;

16.8. projekto tikslas;

16.9. projekto uždaviniai;

16.10. projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės);

16.11. projekto įgyvendinimo laikotarpis;

16.12. priemonių ir (ar) veiklų planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga;

16.13. siektini kokybiniai ir kiekybiniai projekto rezultatai, nustatyti atsižvelgiant į konkurso nuostatuose nustatytus siektinus rodiklius ir (ar) kriterijus;

16.14. informacija apie planuojamą projekto veiklų ir rezultatų viešinimą;

16.15. siektini rezultatai;

16.16. veiklos vykdymą užtikrinantys ištekliai (pvz., informacija apie patalpas, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, bei apie jų tinkamumą veikloms vykdyti (jei konkurso nuostatuose nustatyti reikalavimai patalpoms ir jei joms išlaikyti prašoma valstybės biudžeto lėšų), darbuotojų ir savanorių skaičius, projekto įgyvendinimo laikotarpiui pasibaigus planuojamos turėti ar gauti lėšos ir pan.);

16.17. bendra projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata), jei konkurso nuostatuose yra papildomo finansavimo reikalavimas, nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš konkursą organizuojančiai įstaigai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Sąmatoje nurodomos tik tinkamos finansuoti išlaidos;

16.18. projekto veiklų įgyvendintojo (-ų) pareigos projekte, kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą projektą (informacija pateikiama laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą);

16.19. informacija apie pareiškėjo dalyvavimą kituose konkursą organizuojančios įstaigos organizuojamuose (organizuotuose) konkursuose ir (ar) einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais iš konkursą organizuojančios įstaigos gautas lėšas pagal kitas programas (priemones);

16.20. informacija apie projekto partnerį (jei yra);

16.21. pridedamų dokumentų sąrašas su pareiškėjo ir (ar) projekto atitikties konkurso reikalavimams rodykle (nurodyti konkrečias paraiškos dalis (lapus), kuriose (kuriuose) pateikta informacija apie pareiškėjo ir (ar) projekto atitiktį konkurso reikalavimams). Šis sąrašas rengiamas, jeigu pildoma elektroninė paraiškos forma;

16.22. pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su projektu.

17. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta taisyklių 12 ir 13 punktuose) elektronines kopijas:

17.1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

17.2. dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jeigu konkurso nuostatuose nustatyti reikalavimai patalpoms ir jei joms išlaikyti prašoma valstybės biudžeto lėšų;

17.3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

17.4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (taisyklių 1 priedas);

17.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos likus ne daugiau kaip 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas neturi skolų valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams (dokumentą pateikti privaloma, jei konkurso nuostatuose numatoma mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma yra 30 tūkst. Eur ar didesnė).

18. Konkurso nuostatuose, atsižvelgiant į konkurso specifiką, gali būti numatyti ir kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai.

19. Jei paraiška teikiama per SoPAS, taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodyti dokumentai teikiami konkurso nuostatuose nustatyta tvarka. Jei SoPAS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją pareiškėjas konkursą organizuojančiai įstaigai teikia konkurso skelbime nurodytu elektroniniu paštu arba kitu konkurso nuostatuose nurodytu elektroniniu būdu. Informaciją apie laikiną SoPAS funkcinių galimybių neužtikrinimą konkursą organizuojanti įstaiga ir (ar) konkursą administruojanti įstaiga skelbia SoPAS ir savo interneto svetainėse.

Jei pildoma elektroninė paraiškos forma, kuri turi būti pateikta konkursą organizuojančiai įstaigai elektroniniu paštu, pareiškėjas vienu elektroniniu laišku paraišką ir taisyklių 17 punkte nurodytus dokumentus pateikia konkurso skelbime nurodytu elektroniniu paštu arba kitu konkurso nuostatuose nurodytu elektroniniu būdu. Paraiška ir visi kiti kartu su ja privalomi pateikti dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

20. Paraiška konkurso nuostatuose nustatyta tvarka turi būti pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

21. Pareiškėjai, pildydami paraiškas, turi teisę raštu ir žodžiu gauti informaciją bei konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia konkurso skelbime nurodyti konkursą organizuojančios ir konkursą administruojančios įstaigos specialistai. Į pareiškėjo pateiktus klausimus turi būti atsakoma naudojantis tomis pačiomis ryšio priemonėmis, kuriomis pareiškėjas pateikė klausimą, per 3 darbo dienas nuo klausimo gavimo konkursą organizuojančioje ir (ar) konkursą administruojančioje įstaigoje dienos. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, JŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

22. Jei pildomos elektroninės dokumentų formos, kurios turi būti pateiktos konkursą organizuojančiai įstaigai elektroniniu paštu, konkursą organizuojanti įstaiga gautas paraiškas registruoja ir perduoda konkursą administruojančiai įstaigai per 1 darbo dieną nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

23. Konkursą administruojanti įstaiga savo interneto svetainėje paskelbia konkursui pateiktų (gautų) paraiškų sąrašą per 3 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

24. Konkursą administruojanti įstaiga, gavusi paraiškas, per konkurso nuostatuose nustatytą terminą, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo paskutinės skelbime nurodytos paraiškų pateikimo dienos arba nuo paraiškų gavimo dienos, jei paraiškos teikiamos elektroniniu paštu (terminą konkursą administruojančios įstaigos sprendimu galima pratęsti iki 10 darbo dienų, jei konkursui pateiktų paraiškų skaičius arba bendras visiems konkursams pateiktų paraiškų skaičius viršija 150 vnt.), patikrina jų atitiktį formaliesiems kriterijams, t. y. ar:

24.1. paraišką pateikė pareiškėjas, kuris priklauso konkurso nuostatuose nurodytų juridinių asmenų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupei, išskyrus konkurso nuostatuose numatytus atvejus, kai, siekiant nustatyti, ar juridinis asmuo priklauso konkurso nuostatuose nurodytų juridinių asmenų grupei, turi būti vertinamas su paraiška pateiktų dokumentų turinys;

24.2. paraiška pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos;

24.3. paraiška atitinka taisyklių 12 ir 13 punktuose nustatytus reikalavimus;

24.4. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

24.5. pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių, išskyrus atvejus, kai konkurso nuostatuose numatyta kitokia suma;

24.6. pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimus, viršijančius 10 bazinės socialinės išmokos dydžių, išskyrus atvejus, kai konkurso nuostatuose numatyta kitokia suma;

24.7. pareiškėjas pateikė visus konkurso nuostatuose nurodytus dokumentus;

24.8. projekto veiklų įgyvendintojas (-ai) atitinka konkurso nuostatuose projekto veiklų įgyvendintojams nustatytus reikalavimus;

24.9. deklaracija užpildyta pagal nustatytą formą (pagal taisyklių 1 priedą);

24.10. paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai surašyti lietuvių kalba, pateikti dokumentų užsienio kalba vertimai, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta taisyklių 12 ir 13 punktuose;

24.11. pareiškėjo prašoma skirti suma atitinka konkurso nuostatuose nurodytą mažiausią ar didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

24.12. tas pats pareiškėjas tam pačiam konkursui nėra pateikęs kelių turiniu tapačių paraiškų, išskyrus atvejus, kai konkurso nuostatuose nustatyta kitaip.

25. Taisyklių 24 punkte pateiktas formaliųjų kriterijų sąrašas yra baigtinis.

26. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi konkurso nuostatuose nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba nepateikti užsienio kalba surašytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta taisyklių 12 ir 13 punktuose, konkursą administruojanti įstaiga raštu ar žodžiu kreipiasi į pareiškėją, nurodydama jam pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. Konkursą administruojanti įstaiga prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą.

27. Nustačius, kad tas pats pareiškėjas tam pačiam konkursui pateikė kelias turiniu tapačias paraiškas, vertinama ta paraiška, kuri pateikta vėliausiai, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip paskutinę paraiškų pateikimo dieną nurodo konkursą organizuojančios įstaigos atstovui, kurią paraišką vertinti. Paraiška, kuri buvo pateikta anksčiau, atmetama taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka.

28. Paraiškos atmetamos, nevertinamos ir valstybės biudžeto lėšų projektams neskiriama, jei paraiška ar pareiškėjas neatitinka bent vieno iš taisyklių 24 punkte išvardytų formaliųjų kriterijų, išskyrus netikslumus, iš esmės netrukdančius vertinti paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams (pvz., neteisingas atsiskaitomosios sąskaitos numeris ar kredito įstaigos rekvizitai, paraiškos užpildymo data, rašybos klaidos, netinkamas dokumentų užsienio kalba vertimas (jei paraišką vertinantys asmenys gali suprasti ir įvertinti dokumentų turinį), paraiškos priedų pateikimas kita nei nuostatuose nustatyta forma ir kt.).

29. Konkursą administruojanti įstaiga apie paraišką (-as), kuri (kurios) neatitinka formaliojo (‑iųjų) kriterijaus (-ų), nurodyto (-ų) taisyklių 24 punkte, informuoja pareiškėją per SoPAS ir (arba) elektroniniu laišku, kuriame nurodo paraiškos, neatitinkančios formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

30. Konkursą administruojanti įstaiga turi teisę kreiptis į konkursą organizuojančios įstaigos vadovo įsakymu sudarytos komisijos (toliau – komisija) sekretorių ir prašyti komisijos konsultacijos dėl pareiškėjo ir jo pateiktų dokumentų atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo.

31. Komisija per 3 darbo dienas pateikia rekomendacinę išvadą dėl konkursą administruojančios įstaigos paklausimo. Galutinį sprendimą dėl pareiškėjo ir jo pateiktų dokumentų atitikties formaliesiems kriterijams, vadovaudamasi komisijos pateikta išvada, priima konkursą administruojanti įstaiga.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

32. Projektai, kuriems siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkami laikantis taisyklėse ir konkurso nuostatuose nustatytos tvarkos.

33. Paraiškas vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka konkursą administruojanti įstaiga. Ekspertu negali būti asmuo, dirbantis konkursą organizuojančioje įstaigoje ar konkursą administruojančioje įstaigoje, susijęs su pareiškėju, kurio paraišką vertins (pvz., iš pareiškėjo, kurio paraišką vertins, ekspertas ar jam artimi asmenys negauna jokių pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; ekspertas ar jam artimi asmenys nėra pareiškėjo, kurio paraišką vertins, steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys).

34. Ekspertų darbas organizuojamas vadovaujantis konkursą administruojančios įstaigos vadovo patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Kartu su nurodytu reglamentu turi būti patvirtinama kandidato į ekspertus paraiškos forma, reikalavimai ekspertams turėti patirties konkrečioje veiklos srityje, eksperto konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos bei sutarties dėl ekspertų paslaugų teikimo formos, kuriose turi būti apibrėžta ekspertų atsakomybė už jiems paskirtų paraiškų vertinimų teisėtumą ir pagrįstumą.

35. Ekspertai, prieš pradėdami vertinti paraiškas, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Ekspertams pasirašius šiame punkte nurodytus dokumentus, konkursą administruojanti įstaiga trumpai supažindina juos su konkurso tikslais, numatoma darbo organizavimo tvarka, paaiškina, kaip pildyti vertinimo anketas, į ką tikslinga atsižvelgti vertinant paraiškas, apžvelgia vertinimo ypatumus, kitas aplinkybes, atsako į ekspertų klausimus. Konkursą administruojanti įstaiga ekspertų pasirašytų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų kopijas perduoda komisijos sekretoriui.

36. Vertintinas paraiškas konkursą administruojanti įstaiga paskirsto ekspertams.

37. Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga gali paraišką paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui, jei:

37.1. sutampa ekspertų tos pačios paraiškos vertinimo balai ir (ar) pateikiamas identiškas skiriamų balų pagrindimas;

37.2. ekspertų tos pačios paraiškos vertinimo balai skiriasi daugiau nei 25 procentais;

37.3. vienas ekspertas siūlo vertinamą projektą finansuoti, o kitas – ne;

37.4. eksperto siūlomi skirti valstybės biudžeto asignavimai projektui įgyvendinti skiriasi daugiau nei 25 procentais, palyginti su kito paraišką vertinusio eksperto siūlymu;

37.5. komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui ir (ar) siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų vidurkiui.

38. Jeigu ekspertams vertinant gautą paraišką ir su ja pateiktus dokumentus kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti esminę įtaką vertinant paraišką, jie per SoPAS ir (ar) elektroniniu paštu kreipiasi į konkursą administruojančią įstaigą su prašymu patikslinti pareiškėjo pateiktą informaciją, nurodydami savo prašymo motyvus. Konkursą administruojanti įstaiga per SoPAS ir (ar) elektroniniu paštu nurodo pareiškėjui elektroniniu paštu pateikti patikslintą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio nurodymo gavimo dienos. Pareiškėjo gali būti prašoma tik tos informacijos, kurios pati konkursą administruojanti įstaiga negali gauti. Pareiškėjo negali būti prašoma pateikti nepagrįstai daug informacijos, kuri nebūtų svarbi vertinant paraišką. Jeigu pareiškėjas per konkursą administruojančios įstaigos nustatytą terminą informacijos nepaaiškina ar nepatikslina, konkursą administruojanti įstaiga apie tai informuoja komisiją ir nurodo, kodėl pareiškėjo nepatikslinta ar nepaaiškinta informacija turi esminę įtaką vertinant paraišką. Apibendrinęs konkursą administruojančios įstaigos argumentus dėl paraiškos atmetimo pareiškėjui nepatikslinus informacijos ar nepateikus trūkstamų duomenų, komisijos sekretorius pateikia komisijai konkursą administruojančios įstaigos siūlymą tokią paraišką atmesti. Komisija, atsižvelgdama į konkursą administruojančios įstaigos siūlymą ir argumentus, pritaria arba nepritaria paraiškos atmetimui.

39. Ekspertas paraiškas vertina, užpildydamas SoPAS esančią vertinimo anketą, vadovaudamasis konkurso nuostatuose nurodytais vertinimo kriterijais, arba užpildydamas konkurso nuostatuose nustatytos formos vertinimo anketą, vadovaudamasis joje nurodytais vertinimo kriterijais. Vertinimo anketoje privalo būti pateikiamas išsamus kiekvieno balo, skirto eksperto, pagrindimas. Jeigu eksperto siūlymu mažinamas pareiškėjo prašomas finansavimas, turi būti išsamiai pagrįstos šio siūlymo priežastys.

40. Ekspertai turi įvertinti ir skirti balus už:

40.1. numatyto projekto tikslo, uždavinių ir trumpo aprašymo aiškumą, atitiktį konkurso tikslui;

40.2. projekto priemonių ir (ar) veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui pasiekti ir uždaviniams išspręsti;

40.3. projekto atitiktį nustatytiems finansavimo prioritetams, jeigu jie nustatyti;

40.4. projekto vertinimo rodiklių ir planuojamų rezultatų aiškumą ir konkretumą;

40.5. sąmatos aiškumą, detalumą ir racionalumą, pagrįstumą ir sąsają su veiklomis;

40.6. pareiškėjo, jo partnerio (-ių) (jei yra) ir jų projekto veiklų įgyvendintojo tinkamumą, kompetenciją, kvalifikaciją, darbo patirtį ir gebėjimus vykdyti projektą;

40.7. kitas aplinkybes, numatytas konkurso nuostatuose.

41. Konkurso nuostatuose nustatomas galimas didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius ir privaloma surinkti minimali balų suma. Projektai, kurių paraiškos nesurinko konkurso nuostatuose nustatytos minimalios balų sumos, nefinansuojami.

42. Projektai reitinguojami ekspertų paraiškoms skirtų balų vidurkių mažėjimo tvarka, jei konkurso nuostatuose nenumatyta kitaip.

43. Konkurso nuostatuose gali būti numatyta, kad sudaromas rezervinių projektų sąrašas, kuriame projektai reitinguojami ekspertų paraiškoms skirtų balų vidurkių mažėjimo tvarka.

44. Paraiškos paprastai turi būti įvertintos per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų, pradedant skaičiuoti nuo vertintinų paraiškų pateikimo ekspertams dienos iki konkursą administruojančios įstaigos parengtos ekspertų vertinimų suvestinės pateikimo komisijai dienos.

45. Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų paraiškų skaičių ir apimtį, gali terminą pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

46. Konkursą administruojanti įstaiga apibendrina gautus ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengia paraiškų vertinimų suvestinę (joje nurodydama dviejų paraišką vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį) ir ją pateikia komisijai. Kartu su paraiškų vertinimų suvestine konkursą administruojanti įstaiga komisijos nariams pateikia informaciją apie galimybę per SoPAS susipažinti su ekspertų vertinimo anketomis, jų vertintomis paraiškomis arba elektroninėmis jų versijomis, jei pildomos elektroninės dokumentų formos, kurios turi būti pateiktos konkursą organizuojančiai įstaigai elektroniniu paštu.

47. Gavęs paraiškų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas ir vertintas paraiškas (elektronines jų versijas ir patikslintus dokumentus, jei pildomos elektroninės dokumentų formos, kurios turi būti pateiktos konkursą organizuojančiai įstaigai elektroniniu paštu), komisijos sekretorius komisijos pirmininko pavedimu per 3 darbo dienas organizuoja komisijos posėdį, kurio metu konkursą administruojančios įstaigos atstovas (-ai) ir (ar) ekspertas (-ai), vertinęs (-ę) paraiškas, supažindina komisiją su ekspertų paraiškų vertinimais, išvadomis ir siūlymais, atsako į komisijos narių ir (ar) kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų klausimus.

48. Posėdžio metu komisija, atsižvelgusi į ekspertų vertinimus, išvadas bei argumentuotus siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi konkursą administruojančios įstaigos paraiškų vertinimų suvestinėje pateiktus duomenis bei kitą su paraiškomis, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti projektams įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui, priima protokolinį sprendimą ir pateikia subjektui siūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

49. Jeigu taisyklių 37 punkte nurodytais atvejais paraiškai įvertinti paskiriamas trečiasis ekspertas, konkursą administruojanti įstaiga apibendrina jo siūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydama dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų, kurių skirtų balų skaičius panašiausias, skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį, ir ją pateikia komisijai.

50. Komisija, įvertinusi dviejų ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trečiajam ekspertui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui.

51. Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, komisija gali siūlyti finansuoti šiuos projektus vadovaujantis konkurso nuostatuose nurodytais kriterijais (pvz.: prašoma valstybės biudžeto lėšų suma, ekspertų skirtų balų, neįtraukiant balų, skirtų už finansavimo prioritetus, vidurkis, vykdomos veiklos teritorijoje vykdomų veiklų skaičius, veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo apimtis ar poreikis), jei jie nustatyti.

52. Jei komisija, įvertinusi ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trims ekspertams atlikus vertinimą, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi konkurso nuostatuose nustatytais kriterijais, nepritaria ekspertų vertinimui, komisijos protokole vadovaujantis konkurso nuostatuose nustatytais kriterijais fiksuojamas argumentuotas sprendimas nepritarti ekspertų vertinimui ir paraiškų vertinimas gali būti perduotas komisijos nariams. Komisijos nariai paraiškas vertina, vadovaudamiesi konkurso nuostatuose nustatytais veiklų turinio ir lėšų vertinimo kriterijais.

53. Jei komisija, įvertinusi paraiškų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi konkurso nuostatuose nustatytais kriterijais, priima protokolinį sprendimą siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų, kuriame rekomenduoja (pvz., kai siūloma mažinti veiklų apimtį) arba nurodo (pvz., kai konkurso nuostatuose nurodomas konkrečios paslaugos gavėjo ar veiklos dalyvio įkainis ir ekspertai nurodo mažinti paslaugos gavėjų ar dalyvių skaičių), kurių veiklų atsisakyti ar kurių veiklų apimtį mažinti ir kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas finansuoti.

54. Komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų priėmimo dienos per SoPAS arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų dydį, rekomendaciją arba nurodymą, kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas finansuoti, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

55. Jei pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo per SoPAS arba elektroniniu paštu dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma, kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, per SoPAS arba elektroniniu paštu pateikia patikslintą sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą.

56. Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad jis sutinka su komisijos siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, taip pat pareiškėjo patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams konkurso nuostatuose ir konkursą administruojančios įstaigos patvirtintame ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai įvertina patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, konkursą administruojanti įstaiga parengia ekspertų vertinimų suvestinę ir kartu su ekspertų vertinimų anketomis ją perduoda komisijai per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę bei ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi konkurso nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir jiems pritaria arba nepritaria.

57. Pareiškėjui per 55 punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad jis sutinka su komisijos siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte bei konkurso nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu siūlyti jam skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų valstybės biudžeto lėšų arba jei komisija, remdamasi ekspertų išvadomis, nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui valstybės biudžeto lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

58. Jeigu, įvertinus paraišką, projektui siūlytina skirti valstybės biudžeto lėšų suma yra mažesnė nei konkurso nuostatuose nurodyta mažiausia galima skirti lėšų suma, šio projekto siūloma nefinansuoti.

59. Pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo komisija pateikia subjektui per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos.

60. Subjektas per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams.

61. Subjekto sprendime dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams pateikiama:

61.1. pagrindas finansuoti projektus ar jų nefinansuoti (teisės aktų nuostatos, komisijos protokolų duomenys);

61.2. finansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas, skiriamas sumas;

61.3. rezervinių projektų sąrašas (jei konkurso nuostatuose numatyti atvejai, kai finansavimas gali būti skiriamas rezerviniame sąraše esantiems projektams), nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas, preliminariai siūlomas skirti sumas. Rezerviniame sąraše esančiam projektui skiriama suma negali būti mažesnė nei mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

61.4. nefinansuotinų paraiškų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas, siūlomas skirti sumas, nefinansavimo pagrindą (jei paraiškos atmetamos taisyklių 58 punkte nustatyta tvarka);

61.5. atmestinų paraiškų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, prašomas sumas, nefinansavimo pagrindą;

61.6. pavedimas už konkurso organizavimą atsakingos įstaigos paskirtam specialistui užtikrinti tinkamą konkurso nuostatų, susijusių su projektų finansavimu, įgyvendinimą;

61.7. sprendimo apskundimo tvarka.

62. Komisijos sekretorius per 1 darbo dieną nuo subjekto sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektui priėmimo dienos raštu arba perdavimo–priėmimo aktu perduoda konkursą administruojančiai įstaigai patvirtintą subjekto sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektui elektroninę kopiją ir visų komisijos protokolinių sprendimų elektronines kopijas, o jei pareiškėjai paraiškas teikė ne per SoPAS, – finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų ir patikslintų dokumentų (jei jie buvo pateikti) kopijas.

63. Komisijos sekretorius per 1 darbo dieną nuo subjekto sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektui priėmimo dienos elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie skirtą finansavimą ir sutarties pasirašymo procedūras.

64. Pareiškėjui nesudarius sutarties per taisyklių 91 punkte nurodytą terminą, atsisakius dalies valstybės biudžeto lėšų ar toliau vykdyti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą sutartį, taip pat taisyklių 55 punkte numatytu atveju per nustatytą terminą nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano ir grąžinus nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas, likusios nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos komisijos siūlymu subjekto sprendimu eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumos. Jei rezerviniame sąraše esančiam projektui siūloma skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų valstybės biudžeto lėšų, sąmata ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planas tikslinami taisyklių 56 punkte nustatyta tvarka. Subjekto sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo priimamas per 3 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

65. Konkurso nuostatuose gali būti numatyta, kad konkursą organizuojanti įstaiga nepanaudotas, grąžintas ar papildomai konkursui gautas valstybės biudžeto lėšas gali paskirstyti, paskelbusi naują konkursą tai pačiai priemonei įgyvendinti. Naujas konkursas gali būti vykdomas atskiru konkursą organizuojančios įstaigos vadovo įsakymu taisyklėse nustatyta tvarka.

66. Pareiškėjai raštu informuojami apie konkurso nuostatuose nurodyto subjekto priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos, pateikiant jiems sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar valstybės biudžeto lėšų neskyrimo priežastis.

67. Informacija apie konkursui pateiktas paraiškas ir jų vertinimo eigą per 3 darbo dienas nuo konkursą administruojančios įstaigos ar komisijos sprendimo priėmimo dienos skelbiama konkursą administruojančios įstaigos interneto svetainėje.

68. Informacija apie konkurso rezultatus per 1 darbo dieną nuo subjekto sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo priėmimo dienos skelbiama konkursą administruojančios įstaigos interneto svetainėje.

 

VII SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

69. Komisija sudaroma konkurso vykdymo ir projektų įgyvendinimo laikotarpiui. Paskiriamas komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos nariai, sekretorius, pakaitiniai nariai ir pakaitinis sekretorius. Komisijos narių daugumos negali sudaryti valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs komisijos pirmininkui. Komisijos nariais gali būti ministerijos atstovai, kitų ministerijų, joms pavaldžių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų viešųjų juridinių asmenų atstovai. Kiekvienu konkrečiu atveju komisija sudaroma, atsižvelgiant į konkurso specifiką ir konkrečios srities specialistų poreikį.

70. Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisiją techniškai aptarnauja komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taisyklėmis, konkursų nuostatais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamu komisijų darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

71. Komisijos sekretorius:

71.1. rengia kvietimus teikti paraiškas dalyvauti konkurse ir organizuoja jo paskelbimą;

71.2. techniškai aptarnauja komisiją, organizuoja ir protokoluoja komisijos posėdžius, pasirašo posėdžių protokolus;

71.3. skelbia informaciją apie komisijos posėdžius, kuriuose bus svarstomi su projektų finansavimu susiję klausimai, konkursą organizuojančios įstaigos interneto svetainėje likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki komisijos posėdžio skelbia planuojamo posėdžio darbotvarkę ir jos pasikeitimus (jei jų yra);

71.4. renka ir konkursą organizuojančioje įstaigoje registruoja komisijos narių, konkursą administruojančios įstaigos, ekspertų raštu pateiktą informaciją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, jų pasirašytas nešališkumo deklaracijas bei konfidencialumo pasižadėjimus