LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMU

 

2020 m. liepos 16 d. Nr. V-1080

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3 ir 9 dalimis, Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 55 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atliktus sporto projektų administracinės atitikties tinkamumo, turinio ir sporto projektų išlaidų pagrįstumo vertinimus ir į Sporto projektų komisijos 2020 m. gegužės 22 d. protokole Nr. SG2-5, 2020 m. gegužės 29 d. protokole Nr. SG2-6 ir 2020 m. birželio 5 d. protokole Nr. SG2-7 pateiktus siūlymus dėl sporto projektų finansavimo:

1.  S k i r i u šio įsakymo 1 priede nurodytiems 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu, nustatyto dydžio finansavimą.

2.  N e s k i r i u finansavimo šio įsakymo 2 priede nurodytiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu.

3.  I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                            Algirdas Monkevičius