LIETUVOS DARBO BIRŽOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EURES NARIŲ IR PARTNERIŲ PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 11 d. Nr. V-209

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013, 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 30 straipsnio 4 dalies 2, 3 punktais, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbi ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-306 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2.19 papunkčiu:

1. Tvirtinu EURES narių ir partnerių patvirtinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui teisės aktų nustatyta organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje;

2.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

Direktorė

 

Ligita Valalytė

 

 

 


 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2018 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-209

 

 

EURES NARIŲ IR PARTNERIŲ PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  EURES narių ir partnerių patvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato EURES narių ir partnerių patvirtinimo bendruosius reikalavimus ir kriterijus, paraiškų priėmimo, vertinimo ir sprendimo priėmimo, EURES narių ir partnerių patvirtinimo ir jų atšaukimo tvarką.

2.  Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (1) (toliau – Reglamentas);

2.2. 2017 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/1255 dėl formos, kurioje aprašomos organizacijų patvirtinimo EURES narėmis ir partnerėmis nacionalinės sistemos ir procedūros;

2.3. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu.

3. Šis Tvarkos aprašas taikomas Lietuvos Respublikoje registruotoms organizacijoms, įskaitant valstybinius ir privačius juridinius asmenius, kurios pageidauja tapti EURES nariais ar partneriais (toliau – organizacija).

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. EURES (Europos užimtumo tarnybos) – yra bendradarbiavimo tinklas, kurio paskirtis – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės šalyse narėse bei Šveicarijoje;

4.2. NKS – Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos EURES nacionalinis koordinavimo skyrius;

4.3. VUT – valstybinė užimtumo tarnyba;

4.4. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente ir Užimtumo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

 

 

II SKYRIUS

EURES NARIŲ IR PARTNERIŲ PATVIRTINIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR KRITERIJAI

 

5. Bendrieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti organizacijos, teikiant paraiškas:

5.1. organizacijai taikomi reikalavimai:

5.1.1. organizacija turi būti registruota Lietuvos Respublikoje;

5.1.2. organizacijai nėra iškelta bankroto byla, priimtas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti;

5.1.3. organizacija neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondui;

5.1.4. organizacija turi bent vienerių metų darbo patirtį tarptautinių ar Europos įdarbinimo paslaugų teikimo srityje darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams;

5.1.5. organizacija privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

5.2. paslaugų teikimui taikomi kriterijai:

5.2.1. turi būti nurodytas įsipareigojimas įdiegti tinkamus mechanizmus ir procedūras, pagal kuriuos tikrinama ir užtikrinama visapusiška atitiktis taikytiniems darbo teisės standartams ir teisiniams reikalavimams paslaugų teikimo metu, atsižvelgiant į visas galiojančias užimtumo tarnybų, kurios nėra VUT, licencijavimo ir leidimų joms išdavimo sistemas, įskaitant atitiktį taikytiniems duomenų apsaugos teisės aktams ir, jei taikytina, duomenų apie laisvas darbo vietas kokybės reikalavimams bei standartams;

5.2.2. turi būti nurodytos galimybės ir įrodytas gebėjimas teikti Reglamente nurodytas tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams ir (arba) paramos paslaugas;

5.2.3. turi būti nurodytos galimybės teikti paslaugas pasitelkiant vieną ar kelis lengvai prieinamus kanalus, užtikrinant bent organizacijos interneto svetainės prieinamumą (turi interneto svetainę ir laisvų darbo vietų bei gyvenimo aprašymų duomenų bazę ir (arba) savitarnos priemones ar kitas panašias priemones, kuriomis darbo ieškantys asmenys ir darbdaviai gali naudotis, kad galėtų įsidarbinti ar rasti darbo vietų);

5.2.4. turi būti nurodytos galimybės ir gebėjimas nukreipti darbuotojus ir darbdavius į kitus EURES narius bei partnerius ir (arba) įstaigas, turinčias ekspertinių žinių laisvo darbuotojų judėjimo srityje;

5.2.5. turi būti nurodytas patvirtinimas laikytis nemokamų paramos paslaugų darbuotojams teikimo principo, nurodyto Reglamento 21 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje.

5.3. dalyvavimui EURES tinklo veikloje taikomi kriterijai:

5.3.1. turi būti nurodytos galimybės ir įsipareigojimas laiku ir patikimai teikti duomenis, kaip nurodyta Reglamento 12 straipsnio 6 dalyje;

5.3.2. turi būti nurodytas įsipareigojimas tarpininkaujant darbuotojams ir darbdaviams bei keičiantis informacija pagal Reglamentą laikytis nustatytų techninių standartų ir formatų;

5.3.3. turi būti nurodytos galimybės ir įsipareigojimas prisidėti prie programavimo ir ataskaitų teikimo NKS, taip pat teikti informaciją NKS apie paslaugų teikimą ir pasiektus rezultatus pagal Reglamentą;

5.3.4. turi būti nurodytas tinkamų žmogiškųjų išteklių atitinkamoms užduotims įgyvendinti turėjimas arba įsipareigojimas juos skirti;

5.3.5. turi būti nurodytas įsipareigojimas užtikrinti su darbuotojais susijusius kokybės standartus ir užregistruoti savo darbuotojus atitinkamiems bendros mokymo programos moduliams, kaip nurodyta Reglamento 8 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje;

5.3.6. turi būti nurodytas įsipareigojimas EURES paslaugų ženklą naudoti tik su EURES tinklu susijusioms paslaugoms ir veiklai.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

6. Organizacija, pageidaujanti tapti EURES nare ar partnere, užpildo nustatytos formos paraišką (priedas) ir pateikia šiuos dokumentus:

6.1. organizacijos veiklos nuostatus;

6.2. ankstesnių kalendorinių metų vertinimą organizacijos vykdomoje veikloje (aprašymas apie veiklą, kurią organizacija atliko tarptautinių ar Europos įdarbinimo paslaugų teikimo srityje darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams);

6.3. pažymą dėl sąžiningų ir kokybiškų paslaugų teikimo; 

6.4. asmenų, teiksiančių EURES paslaugas, pareigybių aprašymus.

7. Užpildytą paraišką ir nurodytų dokumentų originalus arba vadovo parašu patvirtintas dokumentų kopijas organizacija teikia Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) tiesiogiai, registruotu paštu, elektroniniu paštu eures@ldb.lt ar per e-pristatymo sistemą.

8. Organizacija, laikydamasi Reglamente nustatytų sąlygų ir šio Tvarkos aprašo reikalavimų, gali pateikti paraišką tapti EURES nare, jei savo paraiškoje įsipareigoja įvykdyti visas Reglamente nariams nustatytas pareigas ir įvykdyti visas Reglamento 12 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytas užduotis.

9. Organizacija, laikydamasi Reglamente nustatytų sąlygų ir šio Tvarkos aprašo reikalavimų, gali pateikti paraišką tapti EURES partnere, jei tinkamai pagrindžia, kad ji gali įvykdyti ne daugiau kaip dvi iš 12 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytų užduočių, atsižvelgiant į organizacijos mastą, finansinius išteklius ir jos paprastai teikiamų paslaugų pobūdį arba organizacinę struktūrą. Be to, ji turi būti pelno nesiekianti organizacija.

Organizacija, pateikianti paraišką tapti EURES partnere, savo paraiškoje įsipareigoja įvykdyti visus pagal Reglamentą EURES partneriams taikomus reikalavimus, be kita ko, įvykdyti bent vieną iš Reglamento 12 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytų užduočių.

10. Organizacijos paraiškas teikia ne daugiau kaip vieną kartą per metus.

11. Lietuvos darbo birža, gavusi organizacijos paraišką, per 5 darbo dienas nuo gavimo dienos patikrina, ar pateikti visi šiame Tvarkos apraše nurodyti dokumentai ir ar juose nurodyta informacija atitinka bendruosius reikalavimus ir kriterijus. Jei Lietuvos darbo birža nustato, kad paraiškoje nurodyta ne visa reikalinga informacija, ar pateikta informacija pagal Lietuvos darbo biržos turimus duomenis, nėra teisinga, ji kreipiasi į organizaciją, nurodydama trūkumus ir jų pašalinimo terminą.

12. Paraiška priimama, jeigu tenkinami bendrieji reikalavimai ir organizacija atitinka bendruosius kriterijus nurodytus Tvarkos aprašo 5 punkte bei Tvarkos aprašo 8, 9 punktuose nustatytas sąlygas.

13. Sprendimas Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paraišką priimti ar atmesti priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos ir visų reikiamų dokumentų Lietuvos darbo biržoje gavimo dienos.

 

IV SKYRIUS

EURES NARIŲ IR PARTNERIŲ PATVIRTINIMAS IR JŲ ATŠAUKIMAS

 

14. Išnagrinėjus pateiktas paraiškas priimamas sprendimas patvirtinti organizaciją EURES nare arba partnere. Apie šį sprendimą organizacija informuojama išsiunčiant elektroniniu paštu ar per e-pristatymą pranešimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Sprendimas įforminamas Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu.

15. Organizacija patvirtinama EURES nare arba partnere 5 metams. Pasibaigus šiam terminui organizacija turi pakartotinai pateikti paraišką ir Tvarkos apraše nurodytus dokumentus Lietuvos darbo biržai.

16. Lietuvos darbo biržai gavus skundą dėl EURES narės ar partnerės veiksmų ar nevykdomų pareigų, nedelsiant kreipiamasi į EURES narę ar partnerę su prašymu patikslinti/paaiškinti situaciją. Gavus prašomą informaciją, gali būti skirtas terminas trūkumams pašalinti.

17. Lietuvos darbo birža atšaukia organizacijų patvirtinimą EURES narėmis ar partnerėmis, jei jos nebetenkina taikytinų bendrųjų kriterijų ar nebevykdo taikytinų bendrųjų reikalavimų.

18. Organizacija, nusprendusi nutraukti narystę EURES tinkle savo noru, privalo raštu informuoti  Lietuvos darbo biržą.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Tvarkos aprašas tvirtinamas ir keičiamas Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu.

20. Lietuvos darbo birža atlieka stebėseną, ar EURES narės ir partnerės atitinka joms taikytinus bendruosius reikalavimus ir kriterijus, ar taikydamos Reglamentą, laikosi taikytinos teisės ir prireikus atšaukia jų patvirtinimus.

21. Lietuvos darbo biržos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________________

 

EURES narių ir partnerių patvirtinimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

 

(Paraiškos patvirtinti EURES nariu ar partneriu forma)

 

Užpildė ____________________________________________________________________

(užpildžiusiojo vardas ir pavardė, pareigos, pildymo data)

 

 

PARAIŠKA

PATVIRTINTI EURES NARIU AR PARTNERIU

 

 

Jūsų statusas (pažymėti ir įrašyti):

 

1.  Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas:

 

(pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

2.  Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo (švietimo įstaigos, vietos savivaldos institucijos):

 

(pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Jūsų paraiška patvirtini (pažymėti):

 

·    EURES nariu

 

Organizacija įsipareigoja vykdyti visas šias užduotis:

 

1.   Prisidėti pildant laisvų darbo vietų duomenų bazę pagal Reglamento 17 straipsnio 1 dalies a punktą;

2.   Prisidėti pildant darbo prašymų ir gyvenimo aprašymų duomenų bazę pagal Reglamento 17 straipsnio 1 dalies b punktą;

3.   Teikti paramos paslaugas darbuotojams ir darbdaviams pagal Reglamento 23 ir 24 straipsnius, 25 straipsnio 1 dalį, 26 straipsnį ir, kai taikoma, 27 straipsnį.

 

·    EURES partneriu

 

Organizacija įsipareigoja pagrįsti, kad ji gali vykdyti ne daugiau kaip dvi užduotis (pažymėti):

 

  prisidėti pildant laisvų darbo vietų duomenų bazę pagal Reglamento 17 straipsnio 1 dalies a punktą;

 prisidėti pildant darbo prašymų ir gyvenimo aprašymų duomenų bazę pagal Reglamento 17 straipsnio 1 dalies b punktą;

 teikti paramos paslaugas darbuotojams ir darbdaviams pagal Reglamento 23 ir 24 straipsnius, 25 straipsnio 1 dalį, 26 straipsnį ir, kai taikoma, 27 straipsnį.

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJOS ĮSIVERTINIMO LENTELĖ

 

 

 

Eil. Nr.

Klausimas

Taip

Ne

1.

Ar patvirtinate, kad organizacijai nėra iškelta bankroto byla, priimtas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti organizaciją?

 

 

2.

Ar patvirtinate, kad organizacija neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondui?

 

 

3.

Ar patvirtinate, kad organizacija turi bent vienerių metų darbo patirtį tarptautinių ar Europos įdarbinimo paslaugų teikimo srityje darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams?

 

 

4.

Ar įsipareigojate įdiegti Lietuvos darbo biržos nustatytus mechanizmus ir standartus, būtinus siekiant užtikrinti duomenų apie laisvas darbo vietas, darbo prašymus ir gyvenimo aprašymus turinio ir techninę kokybę?

 

 

5.

Ar įsipareigojate paslaugų teikimo metu laikytis taikytinų darbo teisės standartų, teisinių reikalavimų, įskaitant nediskriminavimo principą?

 

 

6.

Ar įsipareigojate užtikrinti asmens duomenų apsaugą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nuostatas?

 

 

7.

Ar patvirtinate, kad turite galimybę teikti Reglamente nurodytas tarpininkavimo darbuotojams ir darbdaviams ir (arba) paramos paslaugas?

 

 

8.

Ar turite organizacijos interneto svetainę ir laisvų darbo vietų bei gyvenimo aprašymų duomenų bazę ir (arba) savitarnos priemones ar kitas panašias priemones, kuriomis darbo ieškantys asmenys ir darbdaviai gali naudotis, kad galėtų įsidarbinti ar rasti darbo vietų?

 

 

Interneto svetainės adresas

9.

Ar įsipareigojate nukreipti darbuotojus ir darbdavius į kitus EURES narius bei partnerius ir (arba) įstaigas, turinčias ekspertinių žinių laisvo darbuotojų judėjimo srityje?

 

 

10.

Ar patvirtinate, kad laikysitės nemokamų paramos paslaugų darbuotojams teikimo principo pagal Reglamento 21 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą?

 

 

11.

Ar turite galimybes ir įsipareigojate laiku ir patikimai teikti informaciją ir duomenis, kaip nurodyta Reglamento 12 straipsnio 6 dalyje?

 

 

12.

Ar įsipareigojate tarpininkaujant darbuotojams ir darbdaviams ir keičiantis informacija pagal Reglamentą laikytis nustatytų techninių standartų ir formatų?

 

 

13.

Ar įsipareigojate teikti metinius veiklos planus ir ataskaitas apie paslaugų teikimą ir pasiektus rezultatus EURES nacionalinio koordinavimo skyriui?

 

 

14.

Ar turite darbuotojų, kurie galėtų suteikti EURES paslaugas arba įsipareigojate juos skirti?

 

 

15.

Ar turite darbuotojų, kurie galėtų suteikti EURES paslaugas ne lietuvių kalba (anglų, prancūzų, vokiečių)?

16.

Ar įsipareigojate užregistruoti savo darbuotojus, teikiančius EURES paslaugas, į Europos koordinavimo centro organizuojamus bendro mokymo programos modulius, kaip nurodyta Reglamento 8 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje?

 

 

17.

Ar įsipareigojate EURES paslaugų ženklą naudoti tik su EURES tinklu susijusioms paslaugoms ir veiklai?

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1.   (nurodyti pridedamus dokumentus pagal EURES narių ir partnerių patvirtinimo tvarkos aprašo 6 punktą).

 

 

 

PARAIŠKOS TEIKĖJO PASIŽADĖJIMAS

 

Aš,_____________________________________________________________________________,   

(organizacijos vadovo vardas, pavardė)

patvirtinu, kad paraiškoje ir organizacijos įsivertinimo lentelėje pateikta informacija yra teisinga. Įsipareigoju leisti Lietuvos darbo biržai patikrinti pateiktą informaciją, jeigu, jos manymu, tai yra būtina.

 

 

 

______________                                        ____________                                   ________________

(pareigų pavadinimas)                                     (parašas)                                                                 (vardas ir pavardė)

 

___________________