Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, iliustracija, simbolis  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ SISTEMOJE SKELBIAMŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2023 m. rugsėjo 18 d. Nr. V-1218

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                        Gintautas Jakštas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-1218

 

INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ SISTEMOJE SKELBIAMŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja reikalavimus neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms (toliau – Mokymosi programos), skelbiamoms Individualių mokymosi paskyrų (toliau – IMP) sistemoje, jų vertinimą bei Mokymosi programų įgyvendinimo stebėseną.

2.       Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Individualių mokymosi paskyrų sistemos modelio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-599 „Dėl Individualių mokymosi paskyrų sistemos modelio aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

MOKYMOSI PROGRAMOS REIKALAVIMAI

 

3.      Mokymosi programa turi būti:

3.1.    parengta Mokymosi programos teikėjo (toliau – Teikėjas), Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nustatyta tvarka turinčio teisę vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas ir įregistruoto Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR);

3.2.    parengta pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą;

3.3.    registruota Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR), nurodant, kad ji bus skelbiama IMP sistemoje;

3.4.    skirta ne didesniam kaip 30 vienoje grupėje besimokančiųjų asmenų (toliau – dalyviai) skaičiui;

3.5.    sudaryta iš dėstomos teorijos ir praktinio mokymo, kurių trukmė yra ne mažesnė kaip 54 akademinės kontaktinės valandos, ir savarankiško darbo, kurio trukmę nustato Teikėjas;

3.6.    sudaryta taip, kad praktiniam mokymui būtų skiriama ne mažiau kaip 70 procentų Mokymosi programos trukmės, išskyrus atvejus, kai kiti teisės aktai reglamentuoja kitaip;

3.7.    vykdoma tinkamiausiu tikslams ir rezultatams pasiekti būdu (kontaktiniu, nuotoliniu sinchroniniu ar mišriu);

3.8.    vykdoma asmenų, atitinkančių bent vieną iš šių reikalavimų:

3.8.1. turi ne mažesnę nei 3 metų profesinės veiklos ar suaugusiųjų mokymo patirtį, atitinkančią teikiamos Mokymosi programos švietimo sritį;

3.8.2. yra įgiję aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją, susijusią su teikiamos Mokymosi programos švietimo sritimi.

 

III SKYRIUS 

MOKYMOSI PROGRAMŲ VERTINIMAS  

 

4.       Mokymosi programų, pateiktų skelbti IMP sistemoje, pirminį vertinimą atlieka Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro (toliau – KPMPC) direktoriaus paskirtas asmuo ir (arba) asmenys, kuris (kurie) įvertina, ar Mokymosi programoje pateikta informacija atitinka Mokymosi programų pirminio programų vertinimo kriterijus (pagal Aprašo 2 priede nustatytą formą). 

5.       Mokymosi programos, pateiktos netinkamai, grąžinamos Teikėjui pakartotiniam teikimui.

6.       Jei Mokymosi programą įgyvendina aukštoji mokykla, profesinio mokymo įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, taip pat įstaiga, akredituota pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 „Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių patvirtinimo“, o Mokymosi programa Aprašo 4 punkte numatyto pirminio vertinimo metu įvertinta teigiamai, informacija teikiama Aprašo 14 punkte numatytai Mokymosi programų vertinimo komisijai (toliau – Komisija). 

7.       Jei Mokymosi programą įgyvendina kitas, nei Aprašo 6 punkte nurodytas, Teikėjas, o Mokymosi programa Aprašo 4 punkte numatyto pirminio vertinimo metu įvertinta teigiamai, ji teikiama turinio vertintojams, kurie paskiriami KPMPC direktoriaus įsakymu.  

8.       Turinio vertintojas turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

8.1.    turėti ne mažesnę nei 3 metų profesinės veiklos, atitinkančios vertinamos Mokymosi programos švietimo sritį, patirtį;

8.2.    turėti ne mažesnę nei 3 metų suaugusiųjų švietimo patirtį;

8.3.    įgytas išsilavinimas turi atitikti vertinamos Mokymosi programos švietimo sritį. 

9.       Mokymosi programą vertina du turinio vertintojai, kurie vertina, ar Mokymosi programa atitinka Aprašo 3 priede nustatytus kokybės vertinimo kriterijus. Jei dviejų vertintojų sprendimas dėl Mokymosi programos kokybės nesutampa, galutinį sprendimą priima Komisija. 

10.     Pateiktos skelbti IMP sistemoje Mokymosi programos vertinamos 6 kartus per metus:

10.1.  iki sausio 1 dienos pateiktos skelbti Mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip kovo 1 dieną;

10.2.  iki kovo 1 dienos pateiktos skelbti Mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip gegužės 1 dieną;

10.3.  iki gegužės 1 dienos pateiktos skelbti Mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip liepos 1 dieną;

10.4.  iki liepos 1 dienos pateiktos skelbti Mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip rugsėjo 1 dieną;

10.5.  iki rugsėjo 1 dienos pateiktos skelbti Mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip lapkričio 1 dieną;

10.6.  iki lapkričio 1 dienos pateiktos skelbti Mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip sausio 1 dieną.

11.     KPMPC direktorius Komisijos pirmininko teikimu gali Mokymosi programos vertinimo ir sprendimo dėl jos skelbimo IMP sistemoje terminą pratęsti ne ilgiau kaip 20 darbo dienų.

12.     Mokymosi programos turinys gali būti įvertintas nuo 0 iki 8 balų, apskaičiavus turinio vertintojų vertinimo vidurkį.

13.     Mokymosi programa pripažįstama atitinkanti kokybės vertinimo kriterijus, kai:

13.1.  yra įvertinta 6 ir daugiau balų;

13.2.  nėra kriterijų, kurie abiejų vertintojų yra įvertinti 0 balų.

14.     Įvertinus Mokymosi programą, vertinimo rezultatai yra pateikiami Komisijai, kurios sudėtį tvirtina KPMPC direktorius. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, KPMPC darbuotojai, turintys neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimo ir (arba) įgyvendinimo patirties ir veikiantys pagal KPMPC direktoriaus įsakymu patvirtintą reglamentą. Esant poreikiui KPMPC direktorius Komisijos siūlymu gali pasitelkti kitų institucijų ekspertus ir (arba) stebėtojus.

15.     Komisija, remdamasi pateikta informacija, KPMPC direktoriui teikia siūlymus dėl IMP sistemoje skelbiamų ir neskelbiamų Mokymosi programų. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžių protokolais.

16.     KPMPC direktoriui priėmus sprendimą patvirtinti IMP sistemoje skelbiamų Mokymosi programų sąrašą, šiame sąraše nurodytos Mokymosi programos skelbiamos IMP sistemoje. 

 

IV SKYRIUS 

IMP SISTEMOJE SKELBIAMŲ MOKYMOSI PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

17.     Mokymosi programų įgyvendinimo stebėsena siekiama analizuoti ir vertinti Mokymosi programų, skelbiamų IMP sistemoje, vykdymo atitiktį Mokymosi programos turiniui, teikti metodinę ir informacinę švietimo pagalbą Teikėjui, kaupti ir sisteminti informaciją apie Mokymosi programų kokybę. 

18.     Mokymosi programų įgyvendinimo kokybė vertinama proceso stebėsenos būdu, kurį atlieka už IMP sistemą atsakingi KPMPC direktoriaus paskirti asmenys (toliau – stebėtojai). Stebėtojai veikia vadovaudamiesi KPMPC direktoriaus patvirtintu Mokymosi programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu.  KPMPC direktoriaus sprendimu stebėsenai papildomai gali būti pasitelkiami su Mokymosi programos švietimo sritimi susiję ekspertai.

19.     Mokymosi programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos apraše nurodoma:

19.1.  stebėtojų funkcijos ir atsakomybės;

19.2.  Mokymosi programos proceso stebėsenos eiga ir dokumentavimas Mokymosi programos įgyvendinimo vietoje.

20.     Mokymosi programų stebėsena vykdoma: 

20.1atsitiktinės atrankos būdu kasmet atrenkant ne mažiau kaip 10 procentų įgyvendinamų Mokymosi programų

20.2gavus informaciją apie galimus Mokymosi programos įgyvendinimo pažeidimus; 

20.3.  kai Mokymosi programos dalyvių grupės bendras Mokymosi programos vertinimo balų vidurkis yra lygus ar mažesnis nei 1/2 visų galimų surinkti balų; 

20.4jei Mokymosi programos nebaigia daugiau nei 50 procentų dalyvių. 

21.     Mokymosi programos, kurių kokybė įvertinta teigiamai, tai yra nenustatyta pažeidimų, toliau skelbiamos IMP sistemoje, nurodant stebėsenos datą.

22.     Mokymosi programos, kurių kokybė įvertinta kaip nepakankama,  tai yra nustatyta pažeidimų, įformintų Mokymosi programų įgyvendinimo stebėjimo protokole, yra teikiamos Komisijai, kuri teikia siūlymą KPMPC direktoriui dėl IMP sistemoje skelbiamų Mokymosi programų sąrašo keitimo.  

23.     Komisijos siūlymu Mokymosi programos skelbimas IMP sistemoje stabdomas, jei Teikėjas informuoja KPMPC, kad nevykdys Mokymosi programos, arba stebėsenos metu buvo nustatyti šie Mokymosi programos vykdymo pažeidimai: 

23.1.  Mokymosi programos dalyvių skaičius viršija programoje nurodytą maksimalų dalyvių skaičių;

23.2.  Mokymosi programą vykdo asmuo, kurio kvalifikacija ir (arba) darbo patirtis neatitinka Aprašo 3.8 papunktyje nustatytų reikalavimų;

23.3dėstomas Mokymosi programos turinys neatitinka Mokymosi programoje nurodyto turinio;

23.4.  du kartus atlikę Mokymosi programos įgyvendinimo stebėseną, stebėtojai nustatė, kad Mokymosi programa nevyko pagal IMP sistemoje pateiktą Mokymosi programos tvarkaraštį nesant objektyvioms aplinkybėms.

24.     Pabaigus Mokymosi programą, kiekvienas dalyvis IMP sistemoje užpildo Mokymosi programos vertinimo anketą pagal Aprašo 4 priedą.

25.     Mokymosi programų dalyvių programos vertinimo anketų apibendrinti ir nuasmeninti duomenys yra skelbiami viešai IMP sistemoje.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26.     KPMPC organizuoja švietimo pagalbos teikimą Teikėjams Mokymosi programų rengimo, vykdymo ir kokybės tobulinimo klausimais.

27.     KPMPC, pasibaigus kalendoriniams metams arba Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – ministerija) pateikus prašymą, teikia Mokymosi programų kokybės stebėsenos ataskaitą.

28.     Ministerija gali nustatyti prioritetus vykdomų Mokymosi programų sričių ir (arba) posričių ar stebėsenos rodiklių, ir (arba) kriterijų stebėsenai.

29.     IMP sistemoje skelbiamų Mokymosi programų vertinimas ir kokybės stebėsena finansuojama:

29.1.  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis;

29.2.  iš kitų finansavimo šaltinių.

30.     Sprendimai dėl kokybės vertinimo proceso ar stebėsenos įgyvendinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________

 

Individualių mokymosi paskyrų sistemoje

skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų

švietimo ir tęstinio mokymosi programų

kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo 

1 priedas

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMOS FORMA 

 

(programos teikėjas)

 

 

(programos pavadinimas)

 

 

(programos parengimo data)

 

Eil. Nr.

Parametrai

Pastabos

1.

Mokymosi programos duomenys

 

1.1.

Mokymosi programos kodas

 

1.2.

Mokymosi programos pavadinimas

 

1.3.

Mokymosi programos pavadinimas anglų kalba

 

1.4.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

(Nurodomas LTKS lygis, jei taikomas)

1.5.

Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo

(Nurodomas EKS lygis, jei taikomas)

1.6.

Švietimo sritis

(Nurodoma švietimo sritis)

1.7.

Švietimo posritis

(Nurodomas švietimo posritis) 

1.8.

Mokymosi programos teikėjas

(Nurodomas programos teikėjo pavadinimas)

1.9.

Mokymosi programa teikiama skelbti IMP sistemoje

(Nurodoma, ar programa teikiama skelbti IMP sistemoje)

2.

Bendroji informacija

2.1.

Mokymosi programos aktualumas

(Pagrindžiamas Mokymosi programos aktualumas, reikalingumas ir jos poveikis programos dalyviams)

2.2.

Tikslas ir uždaviniai

(Nurodomas Mokymosi programos tikslas ir jį detalizuojantys uždaviniai)

2.3.

Mokymosi programos trukmė:

(Nurodoma Mokymosi programos trukmė akad. val. sudėjus praktinį, teorinį ir savarankišką darbą)

2.3.1.

Praktinio kontaktinio darbo trukmė akad. val.

(Nurodoma praktinio darbo trukmė akad. val.)

2.3.2.

Teorinio kontaktinio darbo trukmė akad. val.

(Nurodoma teorinio darbo trukmė akad. val.)

2.3.3.

Savarankiško darbo trukmė akad. val.

(Nurodoma savarankiško darbo trukmė akad. val.)

2.3.4.

Mokymosi programos teorinio darbo trukmė proc.:

(Nurodoma teorinio darbo trukmė proc. bendroje programos trukmėje)

2.3.5.

Mokymosi programos praktinio darbo trukmė proc.

(Nurodoma praktinio darbo trukmė proc. bendroje programos trukmėje)

2.3.6.

Mokymosi programos apimtis kreditais

(Nurodoma apimtis kreditais, jei aktualu) 

2.4.

Mokymosi programos tikslinė (-ės) dalyvių grupė (grupės):

2.4.1.

Dirbantis asmuo

(Nurodoma, ar Mokymosi programos tikslinė grupė (dirbantys pagal darbo sutartis ir (arba) savarankiškai) yra užimti asmenys, Taip / Ne / Neaktualu)

2.4.2.

Bedarbis asmuo

(Nurodoma, ar Mokymosi programos tikslinė grupė yra bedarbiai asmenys (ilgalaikiai arba ką tik netekę darbo), Taip / Ne / Neaktualu)

2.5.

Minimalūs reikalavimai dalyviui (jei taikomi):

2.5.1.

Minimalūs išsilavinimo reikalavimai dalyviui

(Nurodomi būtinas išsilavinimas dalyviui)

2.5.2.

Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviui

(Nurodoma būtina kvalifikacija dalyviui)

2.5.3.

Minimalus reikalaujamas kalbos lygis dalyviui

(Nurodomas kalbų atveju – kalbos lygis (nuo A1 iki C2), (privaloma formaliojo mokymo įstaigoms)

2.5.4.

Reikalavimai dalyviams netaikomi

(Nurodoma, jeigu nėra jokių reikalavimų dalyviui)

2.6.

Mokymosi programos mokymo būdas (-ai):

2.6.1.

Mokymosi programos mokymo būdas mišrus

(Nurodoma, jeigu mokymas vyksta ir kontaktiniu, ir nuotoliniu sinchroniniu būdais)

2.6.2.

Mokymosi programos mokymo būdas nuotolinis sinchroninis

(Nurodoma, jeigu mokymas vyksta nuotoliniu būdu)

2.6.3.

Mokymosi programos mokymo būdas kontaktinis

(Nurodoma, jeigu realizuojant programą mokymas vyksta kontaktiniu (auditoriniu) būdu)

2.7.

Įgytų kompetencijų vertinimo sistema / skalė

(Nurodoma įgytų ar patobulintų kompetencijų vertinimo sistema / skalė)

2.8.

Mokymosi programos anotacija

(Trumpai nurodoma programos paskirtis ir bendra trukmė, tikslas, numatomi rezultatai – kokios įgytos arba patobulintos kompetencijos ir jų prisipažinimo galimybės (jei taikoma)

2.8.1.

Mokymosi programos anotacija anglų kalba (jei aktualu)

 

2.9.

Mokymo kalba

(Nurodoma, kokia kalba bus vykdomas mokymas)

2.10.

Skaitmenines kompetencijas ugdanti Mokymosi programa

(Nurodoma, ar Mokymosi programa ugdo skaitmenines kompetencijas)

2.11.

Mokymosi programos tikslinė paskirtis(-ys)

(Nurodoma, ar programa yra: 1) Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa; 2) Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčio asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa; 3) Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa; 4) Specialiuosius ugdymo poreikius turinčio asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa)

3.

Mokymosi programoje įgyjamos ar tobulinamos kompetencijos:

 

Kompetencija (-os)

Programoje patobulintos (-ų) ir / arba įgytos (-ų) kompetencijos (-ų) vertinimo būdai 

 

Bendrosios kompetencijos (Nurodomos nuo 1 iki 3 bendrosios kompetencijos, kurias  (arba) patobulins asmuo, baigęs Mokymosi programą)

(Nurodomas įgytos ir (arba) patobulintos kompetencijos vertinimo būdas)

Profesinės kompetencijos (Nurodomos profesinės kompetencijos, kurias (arba) patobulins asmuo, baigęs Mokymosi programą) (jei taikoma)

(Nurodomas įgytos ir (arba) patobulintos kompetencijos vertinimo būdas)

4.

Mokymosi programos turinys ir metodai

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Trumpas temos aprašymas

Mokymo(si) metodai

Planuojamos įgyti / patobulinti kompetencijos

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Mokymosi programos planas

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skiriama valandų

Iš viso

Teoriniam mokymui

Praktiniam mokymui

 

1.

2.

3.

4.

Iš viso

6.

Įgytos / patobulintos kompetencijos atitiktis atitinkamame profesiniame standarte nustatytai (-oms) atitinkamos kvalifikacijos kompetencijai (-oms) (jei  atitinkamas profesinis standartas yra patvirtintas)

(Aprašoma įgytos / patobulintos kompetencijos atitiktis atitinkamame profesiniame standarte nustatytai (-oms) atitinkamos kvalifikacijos kompetencijai (-oms), (jei taikoma)

7.

Pasirengimas vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir mokymui reikalingos priemonės

7.1.

Reikalavimai, keliami Mokymosi programą vykdantiems asmenims:

 

1.

turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos ar suaugusiųjų neformaliojo mokymo patirtį, atitinkančią teikiamos Mokymosi programos švietimo sritį

Taip / Ne

2.

būti įgijus aukštąjį ar profesinį išsilavinimą, atitinkantį teikiamos Mokymosi programos švietimo sritį.

Taip / Ne

3. 

Kita 

 

7.2.

Detalus mokymui reikalingų materialinių ir metodinių išteklių, atitinkančių numatomą mokyti dalyvių skaičių bei programos tikslus ir uždavinius, aprašymas

 

Eil. Nr.

Mokymui reikalingi materialieji ir metodiniai ištekliai, naudojami mokymo procese (nurodyti, jei taikoma)

 

 

1.

Mokymo patalpos

 

 

2.

Įranga

 

 

3.

Mokymo šaltiniai

 

 

4.

Kitos priemonės 

 

7.3.

Teorinio ir praktinio mokymo organizavimo vietos (-ų) adresas (-ai)

 

Aš, <Mokymosi programos teikėjo vadovas ar įgaliotas asmuo>, atstovaudamas <Mokymosi programos teikėjo institucijos pavadinimas>, patvirtinu, kad šioje neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos formoje (toliau – Forma) pateikti duomenys ir turinys yra teisingi, taip pat suprantu, kad nustačius, jog Formoje pateikta melaginga informacija, bus stabdomas Mokymosi programos skelbimas Individualių mokymosi paskyrų sistemoje.

_________________________

 

Individualių mokymosi paskyrų sistemoje

skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų

švietimo ir tęstinio mokymosi programų

kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ PIRMINIO VERTINIMO KRITERIJAI

 

(programos teikėjo pavadinimas) 

 

(programos pavadinimas) 

Vertinamas kriterijus 

TAIP 

NE IR (ARBA)
NETINKAMAI 

Vertintojo pastabos 

Visi Mokymosi programos formos laukai užpildyti korektiškai

Nurodytas Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 

Nurodytas Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 

Nurodyta švietimo sritis  

Įvardytas švietimo posritis 

Nurodytas programos pavadinimas lietuvių kalba 

Įvardyta mokomoji kalba 

Pateikta anotacija lietuvių kalba 

Pateikta anotacija anglų kalba 

Aprašytas Mokymosi programos aktualumas 

Suformuluoti Mokymosi programos tikslas ir uždaviniai 

1.                       

Įvardytas mokymosi būdas  

2.                       

Įvardyti mokymosi metodai 

3.                       

Įvardytos Mokymosi programoje įgyjamos / tobulinamos kompetencijos 

4.                       

Asmens įgyjamos / tobulinamos kompetencijos atitiktis profesiniame standarte nustatytai (-oms) atitinkamos kvalifikacijos kompetencijai (-oms) (jei  atitinkamas profesinis standartas yra patvirtintas)

5.                       

Nurodyta įgytų kompetencijų vertinimo sistema / skalė 

6.                       

Nurodyti Mokymosi programai vykdyti reikalingi materialieji ir metodiniai ištekliai, naudojami mokymo procese 

7.                       

Nurodytas teorinio ir praktinio mokymo organizavimo vietos (-ų) adresas (-ai)  

_________________________

 

Individualių mokymosi paskyrų sistemoje

skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų

švietimo ir tęstinio mokymosi programų,

kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo

3 priedas 

 

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ TURINIO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 

Programos sudedamosios dalys ir jų vertinimo skalė

(2 – atitinka; 1 – atitinka iš dalies;

0 – neatitinka)

Vertinimo kriterijai 

Balų skaičius  

Vertintojo pastabos 

1. Programos tikslas  

Formuluotės aiškumas, konkretumas, orientacija į rezultatą, dermė su Programos anotacijoje apibrėžta dermė su Programos paskirtimi, ugdomomis kompetencijomis.  

2. Programos turinys  

 

Programos uždaviniai detalizuoja programos tikslą ir atitinka programos turinį. Temų reikalingumas ir aktualumas, įgyvendinimo nuoseklumas, išsamumas.  

3. Mokymosi metodai

 

Mokymosi metodų dermė su numatomais rezultatais. 

 

 

4. Programos rezultatai (įgyjama (-os) (plėtojama (-os) kompetencija (-os)  

Konkretumas, aiškumas, loginis ryšys su pagrindine Programos idėja ir turiniu, formuluotės kryptingumas į veiklą, kompetencijų raišką praktikoje.  

Iš viso: 8 balai 

Surinktų balų suma: 

 

 

_________________________

 

Individualių mokymosi paskyrų sistemoje

skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų

švietimo ir tęstinio mokymosi programų,

kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMOS VERTINIMO ANKETA

 

(mokymosi programos pavadinimas)

 

 

Prašome pareikšti nuomonę pagal trijų balų vertinimo skalę:

(atitinkamose skiltyse prašome pažymėti „+“):

Kas vertinama

Įvertinimas:

1 – ne, 2 – iš dalies, 3 – taip

1

2

3

1. Ar pasiteisino Jūsų lūkesčiai įgyti, patobulinti kompetenciją (-as) (žinias, įgūdžius, gebėjimus)?

2. Ar įgytas žinias, gebėjimus, įgūdžius taikote / taikysite kasdieniame darbe / gyvenime?

3. Ar gerai vertinate Mokymosi programą vykdžiusio asmens darbą?

4. Ar Mokymosi programą vykdęs asmuo sukūrė gerą psichologinę atmosferą?

5. Ar vykdytų mokymų turinys atitiko Mokymosi programos turinį?

6. Ar mokymo medžiaga / priemonės padėjo geriau suprasti Mokymosi programos turinį?

7. Ar mokymų vieta / aplinka buvo palanki mokymuisi?

8. Ar mokymų organizavimas buvo tinkamas?

9. Ar pakankamai buvo praktinio darbo / praktinių užsiėmimų?

10. Ar mokymai Jums buvo naudingi?

 

 

 

11. Ar rekomenduotumėte šią Mokymosi programą savo pažįstamiems?

 

Jei kažkurį klausimą įvertinote 1 balu, prašome paaiškinti kodėl (šią dalį privaloma užpildyti, įvertinus klausimą 1 balu):

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Pastabos ir pasiūlymai:

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Dėkojame už atsakymus.

_____________