KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

2021 m. vasario 18 d. Nr. T-33

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 30 punktu, 102 straipsniu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 4 dalies 5 punktu, 21 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 6 punktu, 12 straipsnio 1 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-626 ,,Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 9 ir 39 punktais, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pradėti rengti Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-207 ,,Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai Kelmės rajone specialiojo plano patvirtinimo“, keitimą.

2. Nustatyti Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo tikslus:

2.1. nustatyti aglomeracijas ir patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;

2.2. nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą;

2.3. nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas;

2.4. nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą.

3. Pavesti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui įstatymų numatyta tvarka organizuoti Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                  Egidijus Ūksas