Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS TOTORIŲ ISTORIJOS IR KULTŪROS METŲ MINĖJIMO

2021 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 14 d. Nr. 1137

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. spalio 10 d. nutarimą 
Nr. XIII‑2471 „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimo 2021 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Alytaus apskrities totorių bendruomenei, Kauno apskrities totorių bendruomenei, Keturiasdešimt totorių kaimo totorių bendruomenei, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungai, VšĮ „Motobaltija“, Rudaminos daugiafunkciniam kultūros centrui, Vilniaus apskrities totorių bendruomenei, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinei bibliotekai, Vilniaus universitetui, Visagino totorių bendrijai, Vladislavo Sirokomlės muziejui – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. Alytaus rajono savivaldybei, Kauno miesto savivaldybei, Vilniaus rajono savivaldybei, Visagino savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Mindaugas Kvietkauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. spalio 14 d.  nutarimu Nr. 1137

 

LIETUVOS TOTORIŲ ISTORIJOS IR KULTŪROS METŲ MINĖJIMO 2021 METAIS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

 

Įvykdymo terminas

 

I SKYRIUS

MINĖJIMAI IR KONFERENCIJOS

1.

Organizuoti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimą Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Tautinių mažumų departamentas prie LRV), Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

2021 m. II ketvirtis

 

 

2.

Surengti Vilniaus universitete tarptautinę mokslinę konferenciją ,,Totoriai Lietuvos istorijoje ir kultūroje XIV–XXI a.: naujausi tyrimai“ ir paskelbti konferencijos medžiagą

Vilniaus apskrities totorių bendruomenė, Vilniaus universitetas,

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga,

Kultūros ministerija

 

2021 m. III ketvirtis

 

II SKYRIUS

KULTŪRINĖS, EDUKACINĖS IR PAŽINTINĖS VEIKLOS

3.

Įpareigoti Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes šalyse, kuriose yra svarbi Lietuvos totorių ir (ar) jų palikuonių mažuma, – Lenkijoje, Baltarusijoje, JAV, Didžiojoje Britanijoje, Turkijoje, Azerbaidžane, Ukrainoje ir kitose rengti kultūrinius renginius, skirtus Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metams paminėti

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

2021 m. I–IV ketvirčiai

4.

Organizuoti Vilniaus rajono savivaldybėje renginių ciklą (tradicinė šventė Ramadan Bairam Keturiasdešimt totorių kaime, totorių senųjų rankraščių ir fotografijų paroda, kaligrafijos užsiėmimai ,,Totorių vardai – bandymas plunksna rašyti“), skirtą Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metams paminėti

Vilniaus rajono savivaldybė,

Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka,

Vladislavo Sirokomlės muziejus, Keturiasdešimt totorių kaimo totorių bendruomenė,

Tautinių mažumų departamentas prie LRV

2021 m. IIV ketvirčiai

 

 

 

 

5.

Organizuoti Vytauto Didžiojo karo muziejuje edukacinius užsiėmimus Lietuvos totorių gyvenimui ir jų indėliui į Lietuvos kariuomenę pažinti

Vytauto Didžiojo karo muziejus,

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

2021 m. I–IV ketvirčiai

 

6.

Organizuoti Alytaus rajono savivaldybėje renginį, skirtą totorių kultūros pažinimui

Alytaus apskrities totorių bendruomenė, Alytaus rajono savivaldybė

2021 m. II ketvirtis

 

7.

Organizuoti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje paskaitų ciklą „Lietuvos totorių istorija ir raštija“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

Vilniaus apskrities totorių bendruomenė

2021 m. II ketvirtis

 

8.

Organizuoti Visagino mieste totorių šventę ,,Sabantujus“

Visagino totorių bendrija,

Visagino savivaldybė

2021 m. II ketvirtis

 

9.

Parengti ir viešinti leidinyje ,,Švietimo naujienos“ publikacijas, skirtas Lietuvos totorių kultūros ir istorijos metams paminėti

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2021 m. II ketvirtis

10.

Organizuoti ekskursijų ciklą „Totoriai Vilniaus rajone“

Vladislovo Sirokomlės muziejus,

Vilniaus rajono savivaldybė

2021 m. IIIII ketvirčiai

 

11.

Organizuoti paskaitų ciklą temomis ,,Lietuvos totoriai mūsų krašto istorijos dalis“, ,,Lietuvos totorių istorija ir kultūra“, ,,Totoriai poeto V. Sirokomlės kūryboje“

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka,

Vladislavo Sirokomlės muziejus

2021 m. II–III ketvirčiai

12.

Organizuoti ralius, skirtus Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metams

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

VšĮ ,,Motobaltija“

2021 m. IIIII ketvirčiai

 

13.

Organizuoti Trakuose Lietuvos totorių jaunimo stovyklą

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga

2021 m. IIIII ketvirčiai

 

14.

Organizuoti Vilniuje tarptautinį totorių kultūros festivalį

Tautinių mažumų departamentas prie LRV, Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga

2021 m. II–III ketvirčiai

 

15.

Surengti Trakų istorijos muziejuje kultūrinių renginių ciklą ,,Lietuvos totorių istorijos ir dabarties jungtys“

Trakų istorijos muziejus

2021 m. II–III ketvirčiai

 

16.

Parengti stacionarią ir virtualią parodas „Lietuvos totoriai archyvų dokumentuose“

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

2021 m. II–IV ketvirčiai

17.

Parengti virtualų gidą „Totorių kelias“ po totorių istorijai ir kultūrai svarbias vietas Lietuvoje ir Lietuvos totorių muziejų

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, Užsienio reikalų ministerija,

Tautinių mažumų departamentas prie LRV

 

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

18.

Surengti Vilniuje edukacinį projektą / konkursą ,,Kultūrų ratas“, skirtą Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metams paminėti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

19.

Parengti Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės) dienos proga stacionarią parodą apie Lietuvos totorių indėlį į karybą

Vytauto Didžiojo karo muziejus,

Krašto apsaugos ministerija,

Kauno apskrities totorių bendruomenė

2021 m. III ketvirtis

 

20.

Parengti Trakų istorijos muziejuje parodą ,,Lietuvos totorių paveldas“

Trakų istorijos muziejus

2021 m. III ketvirtis

21.

Surengti Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje Lietuvos totorių dokumentinio paveldo ir mokslinių tyrimų rezultatų parodą

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,

Vilniaus apskrities totorių bendruomenė

2021 m. III ketvirtis

22.

Surengti Lietuvos nacionaliniame muziejuje parodą ,,Lietuvos totorių rankraščiai iš Vilniaus muftijato rinkinio“

Lietuvos nacionalinis muziejus

2021 m. III ketvirtis

 

23.

Sukurti laidą „Mokytojo TV“, skirtą Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metams paminėti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2021 m. IV ketvirtis

III SKYRIUS

ATMINIMO ĮAMŽINIMO VEIKLOS

24.

Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimą įtraukti kaip vieną iš prioritetų į 2021 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų programą

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga,

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

 

2021 m. I ketvirtis

25.

Pažymėti sunaikintas Lietuvos totorių senąsias kapines

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,

Vyriausybės kanceliarija

2021 m. I–IV ketvirčiai

 

26.

Parengti medžiagą apie Lietuvos totorių istoriją, kultūrą, kultūrinį paveldą, sukurti nuorodas apie archyvuose ir bibliotekose saugomus istorinius dokumentus totorių tematika ir patalpinti jau sukurtame virtualiame Lietuvos totorių istorijos muziejuje (www.ltim.lt)

Kauno apskrities totorių bendruomenė,

Tautinių mažumų departamentas prie LRV

2021 m. I–IV ketvirčiai

 

27.

Įamžinti Kauno miesto gynybinės sienos Totorių vartus atminimo ženklu

Kauno miesto savivaldybė

2021 m. III ketvirtis

 

28.

Parengti paraiškas Vilniaus rajono Keturiasdešimt Totorių kaimo mečetės ir Alytaus rajono Raižių mečetės tvarkybos darbų projekto parengimui ir jo įgyvendinimui ir teikti jas Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga

2021 m. III ketvirtis

29.

Sukurti profesionalios meninės fotografijos ciklą apie Lietuvos totorių kultūrinei ir istorinei tapatybei reikšmingas religines ir kalendorines šventes, įvykius, artefaktus ir asmenybes

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas,

Kultūros ministerija

2021 m. IV ketvirtis

 

IV SKYRIUS

VIEŠINIMO IR LEIDYBOS VEIKLOS

30.

Sukurti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų logotipą

Tautinių mažumų departamentas prie LRV

2021 m. I ketvirtis

 

31.

Sukurti dokumentinį filmą apie Lietuvos totorių istoriją ir kultūrą Lietuvoje ir jį transliuoti per LRT televizijos kanalus bei portale www.lrt.lt.

Viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“,

Kultūros ministerija

2021 m. I–II ketvirčiai

 

32.

Parengti ir išleisti anglų kalba leidinį apie iškiliausius Lietuvos totorius, įnešusius ženklų indėlį į Lietuvos kultūrą, karybą, mokslą, meną, kitas sritis bei jį pristatyti užsienio visuomenei, padedant Lietuvos atstovybėms užsienyje

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,

Užsienio reikalų ministerija

2021 m. I–IV ketvirčiai

 

33.

Parengti ir išleisti doc. dr. Jūratės Čirūnaitės mokslinę monografiją ,,Lietuvos totorių vardynas iki pavardžių susidarymo XVI–XVII a.“

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga

2021 m. I–IV ketvirčiai

34.

Parengti ir išleisti leidinį „I. Luckevičiaus kitabas: Lietuvos totorių kultūros paminklas“ anglų kalba

Vilniaus apskrities totorių bendruomenė,

Tautinių mažumų departamentas prie LRV

2021 m. IIV ketvirčiai

 

35.

Skleisti LRT televizijos ir radijo naujienų programose, portale www.lrt.lt informaciją apie Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimo renginius

viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. I–IV ketvirčiai

 

36.

Sukurti ir transliuoti vaizdo užsklandą, skirtą Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimui

viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“,

Kultūros ministerija

2021 m. I–IV ketvirčiai

 

37.

Parengti ir išleisti prof. habil. dr. Tamaros Bairašauskaitės knygą ,,Lietuvos totorių istorija“

Lietuvos istorijos institutas,

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga,

Kultūros ministerija

2021 m. III ketvirtis

 

38.

Išversti iš lenkų į lietuvių kalbą ir išleisti Andžejaus Drozdo (Andzej Drozd), Mareko Dziekano (Marek Dziekan) ir Tadeušo Majdos (Tadeusz Majda) knygas „Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich“, („Lietuvos totorių mečetės ir kapinės“), „Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich“ („Lietuvos totorių raštija ir muhirai“)

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

 

2021 m. III–IV ketvirčiai

39.

Išleisti leidinį, skirtą Visagino krašto totorių šeimų, tradicijų puoselėjimo, kalbos vartojimo išsaugojimo istorijai įamžinti

Visagino savivaldybė

2021 m. IV ketvirtis

 

 

_______________________________