Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

2023 m. birželio 28 d. Nr. T1-173

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 7 punktu, 15 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsniu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą Nr. T1-160 „Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

3.    Nustatyti, kad šis sprendimas:

3.1. skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt;

3.2. įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Gintautas Gegužinskas

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-173

 

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančių bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, Panevėžio mokymo centro Joniškėlio mokymo skyriaus mokinių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų (toliau – mokiniai), Pasvalio rajono paramos šeimai centro Bendruomeninių vaikų globos namų (toliau kartu – Mokykla) vaikų pavėžėjimo organizavimą ir važiavimo išlaidų kompensavimą.

2. Aprašas reglamentuoja ir specialiųjų poreikių mokinių iki 21 metų, kurie gyvena Savivaldybės ar kitų savivaldybių teritorijose, bet nepajėgia (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) patys atvykti į Mokyklą, nemokamą atvežimą į ją ir parvežimą į namus.

3. Aprašo paskirtis – reglamentuoti įvairius mokinių pavėžėjimo būdus ir užtikrinti lėšų, skiriamų mokinių kelionės išlaidoms kompensuoti, efektyvų panaudojimą.

4. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. mokinių pavėžėjimas – tai procesas, kurio metu mokiniai nuvežami į Mokyklą ir parvežami į namus;

4.2.  vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius bei jų bagažą, teikianti keleivių vežimo paslaugas Savivaldybės teritorijoje vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais;

4.3. mokyklinis autobusas – skiriamaisiais ženklais pažymėtas autobusas, vykdantis mokinių pavėžėjimą, priklausantis Mokyklai ar Savivaldybei;

4.4. vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais priemiestiniais maršrutais ne daugiau kaip per dviejų gretimų savivaldybių teritorijas;

4.5tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais maršrutais daugiau kaip per dviejų savivaldybių teritorijas;

4.6tėvų (globėjų, rūpintojų) transportas (toliau – kitas transportas) – tai fiziniam asmeniui priklausantis transportas vežantis mokinius, kuriuo dėl sveikatos būklės negalintys važiuoti mokykliniu, vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais ar kitu transportu mokiniai arba mokiniai, gyvenantys kaimuose ir miesteliuose, kurių negalima atvežti ir parvežti atgal reguliaraus susisiekimo autobusais, Mokyklų autobusais.

5. Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1, 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsniu.

 

II SKYRIUS

PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMAS

 

6. Į Mokyklas ir atgal vežami:

6.1. kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 km nuo artimiausios mokyklos gyvenantys mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas ir vaikai, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniai, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantys į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, mokykliniais autobusais arba kitu transportu;

6.2. vaikų globos namuose, specialiuosiuose globos ir auklėjimo namuose gyvenantys našlaičiai ir likę be tėvų globos vaikai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kurie nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas, kitų bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantys mokiniai, važiuojantys  mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, mokykliniais autobusais arba kitu transportu;

6.3. mokinių vykimo į Mokyklą ir atgal laikas (Savivaldybės teritorijoje) negali būti ilgesnis kaip 2 val., todėl maršruto trukmė į vieną pusę negali būti didesnė kaip 1 val.

7. Kiekvienų mokslo metų pradžioje, iki rugsėjo 10 d., Mokyklos visiems važinėjantiems mokiniams (jeigu baigėsi mokinio pažymėjimo galiojimo laikas, pasikeitė mokinio gyvenamoji vieta ar pan.) išduoda nustatytos formos mokinio pažymėjimus.

8. Mokinių pavėžėjimas vykdomas mokykliniais, autobusais, vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, kitu transportu:

8.1. mokykliniai autobusai:

8.1.1. veža Savivaldybės kaimuose ir miesteliuose mokyklų aptarnaujamoje teritorijoje bei aplinkiniuose rajonuose gyvenančius mokinius į Mokyklas ir į namus;

8.1.2 veža specialiųjų poreikių mokinius iki 21 metų į „Riešuto“ mokyklą ir į namus jos aptarnaujamoje teritorijoje ir iš kitų rajonų;

8.1.2.1. mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje ar pan.), pavežimą į mokyklas ir atgal organizuoja Mokyklos savo nustatyta tvarka ir atvejais;

8.1.3. gali būti naudojami kitoms Mokyklos reikmėms (mokiniams ir mokytojams vykti į olimpiadas, konkursus, varžybas, pažintines ekskursijas, kvalifikacinius renginius, mokymo priemonėms vežti, ugdymo organizavimo procesui aprūpinti), tik laisvu nuo mokinių vežiojimo laiku;

8.1.4. 1–8 klasių mokiniai pavežami tik pagal Mokykloms nustatytas aptarnavimo teritorijas arba iki artimiausios Mokyklos, vykdančios atitinkamą programą. Jei mokiniai vyksta į ne aptarnavimo teritorijoje esančią mokyklą arba į ne artimiausią mokyklą vykdančią atitinkamą programą, pavėžėjimą užtikrina mokinio tėvai, apie tai įrašant į Mokymo sutartį;

8.1.5. mokiniai gali būti pavežami į Pasvalio muzikos ir sporto mokyklas;

8.1.6. jeigu iš tos pačios vietovės (kaimo, miestelio) mokiniai mokykliniais autobusais vyksta į kitą tą pačią vietovę (pvz., į Pasvalio m.), tačiau į skirtingas Mokyklas, tų Mokyklų vadovai maršrutus derina tarpusavyje ir su Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi. Apie suderintus maršrutus raštu iki rugsėjo 10 d. informuoja Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių.

8.2. vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai:

8.2.1. veža mokinius, gyvenančius kaimuose ir miesteliuose į Mokyklą ir į namus Savivaldybės teritorijoje bei iš aplinkinių rajonų pagal vežėjo sudarytus, raštu suderintus sus Savivaldybės administracija ir Savivaldybės tarybos patvirtintus maršrutus.

8.3. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusai:

8.3.1. veža mokinius, gyvenančius Pasvalio rajone ir kituose rajonuose į Mokyklas ir į namus;

8.4. kitas transportas:

8.4.1. fiziniam asmeniui priklausantis transportas, vežantis mokinius dėl sveikatos būklės negalinčius važiuoti Mokykliniu, vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais ar kitu transportu arba kurių negalima atvežti ir parvežti atgal mokykliniu, vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais ar kitu transportu dėl maršrutų stokos ar netinkamo važiavimo tvarkaraščio;

8.4.2. Savivaldybės administracija pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą formą sudaro mokinių pavėžėjimo sutartį su transporto savininku.

9. Mokyklos vadovas kiekvienų mokslo metų pradžioje, iki rugsėjo 10 d., raštu suderinęs su Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi, įsakymu patvirtina mokyklinio autobuso maršrutus ir tvarkaraščius, sustojimo ir mokinių įlaipinimo / išlaipinimo vietas, nurodydamas mokinių skaičių sustojimo vietoje (1 priedas).

10. Mokyklos iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 10 d. pateikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui mokinių, kurie naudosis vežėjų paslaugomis, sąrašus, nurodant mokinio vardą, pavardę, mokinio pažymėjimo numerį, maršrutą, nuo kokios iki kokios stotelės ir kokiomis savaitės dienomis važiuoja (2 priedas). Per mokslo metus pasikeitus važiuojančių Mokinių sąrašui ar sąraše nurodytiems duomenims, Mokyklos vadovas nedelsiant pakeitimus suderina su Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi.

11. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius Vežėjui pateikia: vežamų mokinių sąrašus – iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 d.; sąrašų pakeitimus – nedelsiant.

12. Pagal pateiktus mokinių sąrašus ir faktinį mokymosi dienų skaičių per mėnesį, Vežėjas kiekvieną mėnesį apskaičiuoja mokinių pavėžėjimo išlaidas, taikydamas 7 procentų (apskaičiuojama pagal praėjusių mokslo metų praleistų dienų vidurkį) nuolaidą nuo priskaičiuotos sumos. Sąskaitą faktūrą už praėjusio mėnesio paslaugas iki einamojo mėnesio 10 dienos pateikia Savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto, Apskaitos skyriai iš vežėjo turi teisę  pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų, kurių pagrindu buvo parengtos pateiktos sąskaitos faktūros.

13. Mokyklinių, vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų reisai sudaromi taip, kad būtų racionaliai panaudojamas transportas ir lėšos. Nauji vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutai ir tvarkaraščiai sudaromi, koreguojami ar naikinami esantys, Mokyklai raštu pateikus motyvuotą prašymą Savivaldybės administracijai (3 priedas). Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius kartu su vežėju nagrinėja, vertina Savivaldybės administracijoje gautą Mokyklos prašymą ir teikia pasiūlymą dėl atitinkamo teisės akto projekto rengimo.

14. Vežėjas apie autobusų reisų ir tvarkaraščių keitimus ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų privalo raštu informuoti Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių.

15. Informaciją apie maršrutus, grafikus / tvarkaraščius mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) skelbiama:

15.1. mokyklinių autobusų – Mokyklų elektroniniame dienyne, skelbimų lentoje ir interneto svetainėje;

15.2. vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų – rajono laikraštyje „Darbas“, Savivaldybės ir Vežėjo interneto svetainėse, Mokyklų skelbimų lentose. Vežėjas informaciją apie maršrutus ir tvarkaraščius Mokykloms pateikia raštu.

16. Mokykloms sutartyse su mokinių tėvais, globėjais (rūpintojais) ar mokiniais, numatyti, kad mokiniai pavežami tik iki artimiausios mokyklos.

 

III SKYRIUS

KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

17. Savivaldybė kompensuoja šias mokinių pavėžėjimo išlaidas:

17.1. kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenantiems mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą  iki 40 km ir  atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais;

17.1.1 neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis;

17.1.2. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių pavėžėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą ugdymo programą vykdančios mokyklos; 

17.2. vaikų globos įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais;

17.3. vaikų globos namų, specialiųjų globos ir auklėjimo namų vaikams ir našlaičiams, likusiems be tėvų globos, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, kurie nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas, važiuojantiems  mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, mokykliniais autobusais arba kitu transportu.

18. Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais važiuojantiems mokiniams transporto išlaidos kompensuojamos pateikus važiavimo bilietus, kuriuos mokiniai pasibaigus mėnesiui turi pateikti savo Mokyklai. Su šiais vežėjais atskiros sutartys nesudaromos. Mokyklos vadovo nustatyta tvarka apskaičiuojamos ir išmokamos mokiniams priklausančios kompensacijos. Mokyklos vadovas atsako už važiavimo išlaidų kompensacijų apskaičiavimo, išmokėjimo ir apskaitos teisingumą.

19. Tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie nuosavu transportu paveža savo vaikus, dėl sveikatos būklės negalinčius važiuoti mokykliniu, vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais ar kitu transportu arba gyvenančius kaimuose ir miesteliuose, kurių negalima atvežti ir parvežti atgal reguliaraus susisiekimo autobusais, Mokyklų autobusais dėl maršrutų stokos ar netinkamo važiavimo tvarkaraščio, transporto kuro sąnaudos kompensuojamos Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytu keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifu.

20. Lėšos mokinių pavėžėjimo išlaidoms kompensuoti skiriamos iš Savivaldybės biudžeto.

21. Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius planuoja Savivaldybės biudžeto lėšų, reikalingų kelionės išlaidų kompensavimui, poreikį, ir teikia Finansų skyriui kartu su einamųjų metų administracijos biudžeto projektu.

22. Vežėjas sąskaitas faktūras teikia naudodamasis IS „E. sąskaita“ priemonėmis. Už sąskaitų faktūrų pateikimą laiku ir nustatyta tvarka, jų duomenų teisingumą atsako Vežėjas.

23. Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius pagal Vežėjo pateiktas sąskaitas faktūras sumoka Vežėjui už suteiktas paslaugas.

24. Vykstant maršrutiniu autobusu į ne mokyklos aptarnavimo teritorijai priklausančią mokyklą, kelionės išlaidos nekompensuojamos. Ši nuostata taikoma nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. naujai priimtiems į Mokyklą mokiniams.

25. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko, 1–8 klasės mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) esant išimtiniam poreikiui gali pateikti prašymą kompensuoti vežiojimo į mokyklą ir iš jos išlaidas ne į artimiausią Savivaldybės teritorijoje esančią bendrojo ugdymo mokyklą. Prašymus svarsto ir sprendimus priima Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė.

26. Ginčai, susiję su vežėjų išlaidų (negautų pajamų) transporto lengvatų kompensavimu, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Mokyklinio autobuso stovėjimo ir saugojimo vietas, techninės priežiūros ir naudojimo tvarkas nustato Mokyklų vadovai.

28. Mokyklų vadovai už šio Aprašo reikalavimų vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Mokinių pavėžėjimo organizavimą koordinuoja Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

30. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos direktorius.

31. Aprašas gali būti keičiamas arba pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pildymo formos pavyzdys)

 

________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTAI IR GRAFIKAI

 

 

Eil. Nr.

Mokyklinio autobuso markė, valstybinis numeris, vairuotojas

Maršruto pavadinimas

Laikas

Mokinių įlaipinimo/išlaipinimo vietos pavadinimas

Mokinių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo įstaigos vadovas                      A.V.  (parašas) (vardas, pavardė)          

 

 

 

Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Sąrašo formos pavyzdys)

 

 

 

_________________________________________

 

(įstaigos pavadinimas)

 

PAVEŽAMŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS

20___ m. _________________ mėn.

 

 

 

Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Mokinio pažymėjimo Nr.

Maršrutas

(nuo stotelės iki stotelės)

Kokiomis savaitės dienomis važiuoja

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo įstaigos vadovas    A.V.  (parašas) (vardas, pavardė)          

 

 

 

Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

_________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS DĖL _________________________________________

 

20___ m. _________________ mėn.

 

 

 

Maršrutas ________________________________________________________________

 

Pavežamų mokinių skaičius ___________________________________________________

 

Planuojamos išlaidos _______________________________________________________

 

Kita aktuali informacija _____________________________________________________

 

 

 

Ugdymo įstaigos vadovas     A.V.  (parašas) (vardas, pavardė)