LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. XIII-384

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 14 straipsnio 4 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka;“.

2. Papildyti 14 straipsnio 4 dalį 9 punktu:

9) nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė