LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. XIV-1267

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Gamtinės aplinkos stebėjimas

Gamtinės aplinkos būklės kitimui ir antropogeniniam poveikiui šiai aplinkai stebėti, vertinti ir prognozuoti Lietuvos Respublikoje sudaroma aplinkos monitoringo sistema, apimanti valstybinį, savivaldybių ir ūkio subjektų aplinkos monitoringą. Valstybinio, savivaldybių ir ūkio subjektų aplinkos monitoringo turinį, struktūrą, įgyvendinimą, aplinkos monitoringo procese dalyvaujančių subjektų teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_f338f20e380b45cda4072db0ceaa415f_end