LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1552 „
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V-1931

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. Organizuojant ugdymo procesą turi būti laikomasi grupių, klasių atskyrimo principo (maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse, klasėse esančių mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek pertraukų metu, tiek po pamokų):

1.2.1. jei nėra galimybės užtikrinti kiekvienos konkrečios grupės, klasės mokinių atskyrimo, gali būti atskiriamos kelios grupės, klasės (toliau – srautas) laikantis šių principų:

1.2.1.1. srautą turi sudaryti kuo mažiau skirtingų grupių, klasių;

1.2.1.2. pradinio ugdymo programoje didžiausias atskiriamas srautas gali būti sudaromas iš ne daugiau kaip 100 tik tos pačios klasių grupės (pvz., 1-ų klasių, 3-ų klasių ir t.t.) mokinių

1.2.1.3. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje didžiausias atskiriamas srautas gali būti sudaromas tik iš tos pačios klasių grupės (pvz., 6-ų klasių, II-ų gimnazijos klasių ir t.t.) mokinių arba iš nedaugiau kaip 100 tik tos pačios programos skirtingų klasių (pvz. 7–9 klasių, III–IV gimnazijos klasių ir t.t.) mokinių;

1.2.2. vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų (pvz., laboratorijų ar kitų), visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją);

1.2.3. esant galimybėms, rekomenduojama koreguoti skirtingų klasių (grupių, srauto) pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laiką, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse (grupėse, sraute) ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš švietimo įstaigos, naudojasi bendromis švietimo įstaigos patalpomis, ilsisi pertraukų metu, valgo. Pamokos pirmoje pamainoje gali būti pradedamos anksčiau kaip 8 val. ir pertraukos gali būti numatomos trumpesnės kaip 10 min. tik pritarus mokyklos tarybai (pertraukos trukmė negali būti trumpesnė kaip 5 min.);

1.2.4. jei yra galimybė, skirtingoms klasėms (grupėms, srautui) rekomenduojama priskirti skirtingus įėjimus ir išėjimus; numatyti atskirus judėjimo maršrutus iki grupės, klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų, persirengimo kambarių;

1.2.5. organizuojant fizinio ugdymo pamokas numatoma, kad persirengimo kambariais naudotųsi tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniai;

1.2.6. mokinių spintelės (jei įmanoma) išdėstomos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tų klasių (grupių, srauto) mokiniams. Jei rūbine naudojasi kelių klasių (grupių, srautų) mokiniai, drabužinės gali būti įrengiamos prie mokymo patalpų ar jose (pvz., klasėse);

1.2.7. esant poreikiui, tualeto patalpos yra priskiriamos naudotis konkrečios klasės (grupės, srauto) mokiniams neskirstant jų pagal lytis;

1.2.8. mokyklos teritorijoje lauke numatomos erdvės, kuriose pertraukas galėtų leisti skirtingų klasių (grupių, srauto) mokiniai;

1.2.9. taikomos kitos organizacinės priemonės.“

1.2. Papildau 1.21 papunkčiu:

1.21. Pailgintos dienos grupės veikloje leidžiama dalyvauti tos pačios programos skirtingų klasių mokiniams (pvz., 2–4 klasių ir t.t.), jei yra užtikrinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų vykdymas.“

1.3. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. Pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas turi būti sureguliuotas taip, kad būtų užtikrintas klasės (grupės, srauto) izoliacijos principo taikymas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės, srauto) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.“

1.4. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip: