LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2002 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. 112 „DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) VAISTINĖSE GYVENTOJAMS IR POPIERINIŲ RECEPTŲ SAUGOJIMO, IŠDAVUS (PARDAVUS) VAISTINIUS PREPARATUS, MEDICINOS PRIEMONES (MEDICINOS PRIETAISUS) IR KOMPENSUOJAMĄSIAS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES VAISTINĖJE, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 30 d. Nr. V-2771

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 44.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

44.1. 1 formos recepto blankas – vaistiniams preparatams (išskyrus narkotinius, psichotropinius ir kompensuojamuosius), medicinos priemonėms (medicinos prietaisams) (išskyrus kompensuojamąsias);“.

1.2. Pakeičiu 44.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

44.2. 2 formos specialusis recepto blankas – narkotiniams ir psichotropiniams vaistiniams preparatams;“.

1.3. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Visos 2 formos specialiojo recepto blanko skiltys turi būti užpildytos įskaitomai ir tiksliai: (pabraukta) kam (vaikui (iki 18 metų) ar suaugusiajam) skiriamas vaistinis preparatas, skiltyje „ligonis (vardas, pavardė, asmens kodas)“ nurodomas paciento vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data nurodoma, jei pacientas recepte išrašytus vaistinius preparatus planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje, paciento asmens kodas ar paciento tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir serija, skiltyje „adresas arba ambulatorinės kortelės numeris“ nurodomas paciento gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) arba paciento ambulatorinės asmens sveikatos istorijos numeris, skiltyje „sveikatos priežiūros įstaigos kodas“ nurodomas ASPĮ kodas, recepto Rp. skiltyje nurodoma Taisyklių 61–71 punktuose nustatyta informacija, skiltyje „gydytojas (vardas, pavardė, numeris)“ nurodoma sveikatos priežiūros specialisto vardas, pavardė, skiltyje „Išrašymo data“ nurodoma recepto išrašymo data. Jei recepto įsigaliojimo data, vadovaujantis Taisyklių 12 punktu, skiriasi nuo recepto išrašymo datos, ji (metai, mėnuo, diena) nurodoma po skiltimi „Išrašymo data“. Skiltyje „Gydytojo spaudas, parašas, telefonas“ nurodomas telefono numeris (jei pacientas recepte išrašytus vaistinius preparatus planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje, telefono numeris nurodomas su tarptautiniu kodu), kuriuo galima susisiekti su receptą išrašiusiu sveikatos priežiūros specialistu (nurodomas tik tada, jei skiriasi nuo nurodyto ASPĮ telefono numerio), turi būti pasirašoma sveikatos priežiūros specialisto ir patvirtinama asmeniniu jo spaudu.

Jeigu recepto blanke reikia koreguoti recepto galiojimo terminą, sveikatos priežiūros specialistas turi nubraukti skaičių „5“, ir, jei išrašomas narkotinis vaistinis preparatas, įrašyti ne ilgesnį kaip 10 dienų recepto galiojimo terminą, jei išrašomas psichotropinis vaistinis preparatas, atitinkamai turi įrašyti ne ilgesnį kaip 30 dienų recepto galiojimo terminą ir pasirašyti.“

1.4. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Jeigu išrašomas kompensuojamasis narkotinis ar psichotropinis vaistinis preparatas 2 formos specialiajame recepto blanke, papildomai Taisyklių nustatyta tvarka turi būti užpildytas ir 3 formos ar 3 formos (išimties atvejams) recepto blankas.“

1.5. Pakeičiu 61.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

61.4. dozuočių skaičius arba, jei nėra galimybių nurodyti dozuočių skaičiaus, pakuotės dydis ir pakuočių skaičius, jei skiriama daugiau nei viena pakuotė, nurodomas atsižvelgiant į gydymo kursą, gamintojo išorinės ar vidinės pakuotės dydį ir atsižvelgiant į Taisyklių 21 ir 22 punktuose nurodytą leidžiamą išrašyti vaistinio preparato kiekį. Jei išrašomas receptas su žyma „Ilgalaikiam gydymui“, nurodomas dozuočių ar pakuočių skaičius, skirtas išduoti (parduoti) vienu kartu. Jei išrašomi kompensuojamieji vaistiniai preparatai, psichotropiniai ir (ar) narkotiniai vaistiniai preparatai, dozuotės arba, jei skiriama daugiau nei viena pakuotė, pakuotės nurodomos skaičiais, o skliausteliuose šis kiekis turi būti rašomas žodžiais;“.

1.6. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Apie popieriniuose receptuose išrašytus vaistinius preparatus, kompensuojamąsias MPP ir medicinos priemones (medicinos prietaisus), sveikatos priežiūros specialistas privalo pažymėti paciento popieriniuose medicinos dokumentuose, nurodydamas išrašyto vaistinio preparato bendrinį ir (ar) konkretų pavadinimą (jei jis recepte nurodytas), stiprumą, farmacinę formą ir dozuočių kiekį arba pakuotę ir pakuočių kiekį, jei išrašytos daugiau nei viena pakuotė, vaistinio preparato vartojimo dažnumą, gydymo kurso trukmę, išrašytos kompensuojamosios MPP grupės ar prekės pavadinimą, kiekį, jos matmenis ir kitus duomenis, jei jų yra, naudojimo trukmę, 3 formos recepto ir 3 formos (išimties atvejams) blanko (-ų) seriją (-as) ir numerį (-ius), recepto įsigaliojimo datą, jei ji nurodoma. Jei išrašomi psichotropiniai ir (ar) narkotiniai vaistiniai preparatai, papildomai turi būti nurodyta 2 formos specialiojo recepto blanko serija ir numeris. Šis punktas netaikomas Taisyklių 40 ir 831 punkte nustatytais atvejais.

1.7. Pakeičiu 831 punktą ir jį išdėstau taip:

831. Kontroliniams pirkimams atlikti skirti receptai gali būti išrašomi popieriniuose 1 formos nekompensuojamiesiems vaistiniams preparatams ir 3 formos (išimties atvejams) kompensuojamiesiems vaistiniams preparatams, išskyrus psichotropinius, narkotinius ir vardinius vaistinius preparatus, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos geros gamybos praktikos, geros platinimo praktikos, geros farmakologinio budrumo praktikos, geros klinikinės praktikos ar geros vaistinių praktikos inspektoriams ir kitiems Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos darbuotojams, įgaliotiems vykdyti priežiūrą (toliau – inspektorius).“

1.8. Pakeičiu 135.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

135.2. 1 metus:

135.2.1. 1 formos receptai, Taisyklių 1292 punkte nustatytu atveju 3 formos ar 3 formos (išimties atvejams) receptai, kitų valstybių receptai ar Taisyklių 116 punkte nustatytu atveju popierinių receptų kopijos (popierinės arba saugomos kompiuterinėje laikmenoje), pagal kuriuos išduoti:

135.2.1.1. vaistiniai preparatai, įrašyti į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą;

135.2.1.2. ekstemporalieji vaistiniai preparatai, į kurių sudėtį įeina vaistinės medžiagos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą (išskyrus narkotinių vaistų);

135.2.1.3. psichotropiniai vaistiniai preparatai;

135.2.1.4. receptiniai vaistiniai preparatai, turintys pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių);

135.2.1.5. vardiniai vaistiniai preparatai;

135.2.1.6. vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga – chloramfenikolis ir kurių farmacinė forma yra akių lašai;

135.2.1.7. antiinfekciniai vaistiniai preparatai, sisteminiam vartojimui grupuojami J grupėje pagal ATC indekso pirmąjį kodo lygį;

135.2.1.8. antidepresantai, grupuojami N06A pogrupyje pagal ATC indekso trečiąjį kodo lygį;

135.2.1.9. antipsichoziniai vaistiniai preparatai, grupuojami N05A pogrupyje pagal ATC indekso trečiąjį kodo lygį;

135.2.2. 2 formos receptai, pagal kuriuos parduoti psichotropiniai vaistiniai preparatai;“.

1.9. Pakeičiu 136 punktą ir jį išdėstau taip:

136. Popierinių receptų saugojimo vaistinėje laikas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kada pagal receptą buvo išduotas (parduotas) vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP, neskaitant einamojo mėnesio ar einamųjų metų. Pasibaigus saugojimo terminui, popieriniai receptai sunaikinami vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Receptų sunaikinimo tvarkos aprašu.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.;

2.2. psichotropiniai vaistiniai preparatai pagal iki 2021 m. liepos 1 d. išrašytus galiojančius 1 formos receptus parduodami vadovaujantis Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių nuostatomis, galiojusiomis iki šio įsakymo įsigaliojimo, tačiau ne ilgiau kaip iki 2021 m. liepos 30 d.

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                        Aurelijus Veryga