LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. GEGUŽĖS 22 D. ĮSAKYMO NR. V-601 „DĖL VISUOTINIO NAUJAGIMIŲ TIKRINIMO DĖL ĮGIMTŲ MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2016 m. birželio 30 d. Nr. V-873

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. DT-4/1 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2016 metais“:

1P a k e i č i u Visuotinio naujagimių tikrinimo dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-601 „Dėl Visuotinio naujagimių tikrinimo dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 4 punktą išdėstau taip:

4. VNT dėl ĮMAL išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis pagal VNT dėl ĮMAL paslaugos bazinę kainą – 9,71 balo.“

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Juras Požela