HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020-2022 M. FINANSAVIMO KRYPČIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 7 d. Nr. D1-202

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicijų projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.2 papunktį,

t v i r t i n u Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2020-2022 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                               Kęstutis Mažeika