LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-726 „DĖL GYDYMO PRIEINAMUMO GERINIMO IR RIZIKOS PASIDALIJIMO SUTARČIŲ TARP VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR VAISTINIŲ PREPARATŲ GAMINTOJŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 3 d. Nr. V-1627

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeičiu 25.2.3  papunktį ir jį išdėstau taip:

25.2.3. jei vaistinio preparato terapinė vertė ≥ 11 balų, farmakoekonominė vertė ≥ 4 balams arba vaistinio preparato palyginamasis efektyvumas yra didesnis, o koeficientas Kmetų yra didesnis nei 1, bet mažesnis arba lygus 1,10, tai praėjusių metų prognozuojamų išlaidų kompensuojamajam vaistiniam preparatui suma dauginama iš koeficiento Kmetų,“.

1.2. Pakeičiu 25.2.4  papunktį ir jį išdėstau taip:

25.2.4. jei vaistinio preparato terapinė vertė ≥ 11 balų, farmakoekonominė vertė ≥ 4 balams arba vaistinio preparato palyginamasis efektyvumas yra didesnis, o koeficientas Kmetų yra didesnis nei 1,10, tai praėjusių metų prognozuojamų išlaidų kompensuojamajam vaistiniam preparatui suma dauginama iš 1,10,“.

1.3. Pakeičiu 25.2.5  papunktį ir jį išdėstau taip:

25.2.5. jei vaistinio preparato terapinė vertė ≥ 11 balų, farmakoekonominė vertė ≥ 4 balams arba vaistinio preparato palyginamasis efektyvumas yra didesnis, o sutartis sudaroma dėl kompensuojamojo vaistinio preparato, dėl kurio gamintojas praėjusiais metais nebuvo sudaręs sutarties su VLK, tai praėjusių metų faktinių išlaidų kompensuojamajam vaistiniam preparatui suma dauginama iš koeficiento Kmetų (kai koeficientas Kmetų yra didesnis nei 1, bet mažesnis arba lygus 1,10) arba dauginama iš 1,10 (kai koeficientas Kmetų yra didesnis nei 1,10),“.

1.4. Pakeičiu 25.2.6  papunktį ir jį išdėstau taip:

25.2.6. jei vaistinio preparato terapinė vertė < 11 balų arba vaistinio preparato palyginamasis efektyvumas yra lygus ir koeficientas Kmetų yra didesnis nei 1, tai prognozuojamų išlaidų kompensuojamajam vaistiniam preparatui suma yra lygi praėjusių metų prognozuojamų išlaidų kompensuojamajam vaistiniam preparatui sumai,“.

1.5. Pakeičiu 25.2.7  papunktį ir jį išdėstau taip:

25.2.7. jei vaistinio preparato terapinė vertė < 11 balų arba vaistinio preparato palyginamasis efektyvumas yra lygus, koeficientas Kmetų yra didesnis nei 1, o sutartis sudaroma dėl kompensuojamojo vaistinio preparato, dėl kurio gamintojas praėjusiais metais nebuvo sudaręs sutarties su VLK, tai prognozuojamų išlaidų kompensuojamajam vaistiniam preparatui suma yra lygi praėjusių metų faktinių išlaidų kompensuojamajam vaistiniam preparatui sumai;“.

1.6. Pakeičiu 31.8.1  papunktį ir jį išdėstau taip: 

31.8.1. jei faktinės išlaidos vaistiniam preparatui viršija sutartyje nustatytą prognozuojamų išlaidų šiam vaistiniam preparatui sumą iki 20 procentų, faktinių ir prognozuojamų PSDF biudžeto išlaidų vaistiniam preparatui skirtumas dauginamas iš 30 procentų;“.

1.7. Pakeičiu 31.8.2.1  papunktį ir jį išdėstau taip:

31.8.2.1. prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumą 20 procentų viršijanti lėšų dalis dauginama iš 30 procentų;“.

1.8. Pakeičiu 31.8.2.2  papunktį ir jį išdėstau taip:

31.8.2.2. likusi prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumą viršijanti lėšų dalis (sudaranti daugiau kaip 20 procentų, bet mažiau kaip 40 procentų prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumos) dauginama iš 50 procentų;“.

1.9. Pakeičiu 31.8.3.1  papunktį ir jį išdėstau taip:

31.8.3.1. prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumą iki 20 procentų viršijanti lėšų dalis dauginama iš 30 procentų;“.

1.10. Pakeičiu 31.8.3.2  papunktį ir jį išdėstau taip:

31.8.3.2. prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumą iki 40 procentų viršijanti lėšų dalis (sudaranti 20 ir daugiau procentų, bet mažiau kaip 40 procentų prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumos) dauginama iš 50 procentų;“.

1.11. Pakeičiu 31.8.3.3  papunktį ir jį išdėstau taip:

31.8.3.3. likusi prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumą viršijanti lėšų dalis (sudaranti 40 ir daugiau procentų, bet mažiau kaip 60 procentų prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumos) dauginama iš 70 procentų;“.

1.12. Pakeičiu 31.8.4.1  papunktį ir jį išdėstau taip:

31.8.4.1. prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumą iki 20 procentų viršijanti lėšų dalis dauginama iš 30 procentų;“.

1.13. Pakeičiu 31.8.4.2  papunktį ir jį išdėstau taip:

31.8.4.2. prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumą iki 40 procentų viršijanti lėšų dalis (sudaranti 20 ir daugiau procentų, bet mažiau kaip 40 procentų prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumos) dauginama iš 50 procentų;“.

1.14. Pakeičiu 31.8.4.3  papunktį ir jį išdėstau taip:

31.8.4.3. prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumą viršijanti lėšų dalis (sudaranti 40 ir daugiau procentų, bet mažiau kaip 60 procentų prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumos) dauginama iš 70 procentų;“.

2. N u s t a t a u, kad gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartims, sudarytoms iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, taikomos jų sudarymo metu galiojusios Aprašo 31.8 papunkčio nuostatos.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Arūnas Dulkys