Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖS KOVOS SU KORUPCIJA
2015–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020–2022 METŲ TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1232

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII‑1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, 48 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

1.  Patvirtinti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldžioms valstybės ir savivaldybių institucijoms dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinį veiklos planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Elvinas Jankevičius


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖS KOVOS SU KORUPCIJA
2015–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020–2022 METŲ TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinis veiklos planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Programa).

2. Plano parengimą lėmė būtinybė užtikrinti vykdomos antikorupcinės veiklos tęstinumą, ilgalaikį, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemos veikimą Lietuvos Respublikoje.

3. Plano paskirtis:

3.1. Užtikrinti koordinuotą, sklandų ir veiksmingą Programos įgyvendinimą, išlaikyti jos tęstinumą ir pasiekti esminę pažangą Programos 7 punkte įvardytose prioritetinėse srityse: politinė veikla ir teisėkūra; teismų ir teisėsaugos institucijų veikla; viešieji pirkimai; sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga; teritorijų planavimas, valstybinė statybų priežiūra ir atliekų tvarkymas; ūkio subjektų veiklos priežiūra; viešasis administravimas, valstybės tarnyba ir turto valdymas; privatus sektorius.

3.2. Užtikrinti, kad būtų pasiektas Programos strateginis tikslas – Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2025 metais būtų ne mažesnis negu 70 balų.

3.3. Nuosekliai ir veiksmingai tobulinti korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą, antikorupcinį švietimą ir informuotumą, užtikrinti prevencijos ir kontrolės priemonių tęstinumą – daryti teigiamą įtaką visuomeninio gyvenimo sritims ir didinti skaidrumą valstybėje.

4. Įgyvendinant Programos tikslus ir uždavinius įtakos taip pat turės:

4.1. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įgyvendinamas projektas „Verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ (projekto kodas 10.1.4-ESFA-V-921-02-0001).

4.2. Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, nurodytos priemonės, susijusios su sąlygų ūkio subjektams sudarymu naudoti valstybės institucijų tvarkomą informaciją ir skatinti juos kurti naujus elektroninius produktus ir paslaugas („Sukurti atvirų duomenų sprendimus, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiau gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis“).

5. Plano įgyvendinimą stebi, kontroliuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisija kovai su korupcija koordinuoti.

6. Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete vykdytojams, atsakingiems už Plano priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų (Plano priemonės, kurioms įgyvendinti nenumatyta lėšų, bus įgyvendinamos naudojant atsakingų vykdytojų vidinius išteklius ir bendruosius asignavimus) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų. Už reikiamų finansinių išteklių planavimą pagal kompetenciją atsako priemonių vykdytojai, atsakingi už Programos įgyvendinimą.

7. Plano rezultatų stebėseną atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba.

8. Plano vykdytojai per 25 kalendorines dienas nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos stebėsenos informacinėje sistemoje, o Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingi ir prieigos prie stebėsenos informacinėje sistemos neturintys vykdytojai – raštu Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikia informaciją apie Plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus, atsižvelgdami į patvirtintus Plano tikslus, uždavinius, priemones ir jiems vykdyti numatytus asignavimus, taip pat į vertinimo kriterijus ir jų reikšmes. Informacija apie vertinimo kriterijus, kurių neįmanoma apskaičiuoti kiekvieną ketvirtį, teikiama atsižvelgiant į duomenų gavimo terminus


 

 

 

part_5275a01da9c04ef3a689af5c327604c8_end

part_0d2d6d9f4f40464d8e466e27014c3791_end

II SKYRIUS

PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, VEIKLOS, ASIGNAVIMAI IR ATSAKINGI VYKDYTOJAI

 

9.

Tikslo, užda-vinio, prie-monės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2020 metų asignavimai, tūkst. eurų

2021 metų asignavimai, tūkst. eurų

2022 metų asignavimai, tūkst. eurų

Sąsaja su Programos 7 punkte įvardytomis prioritetinėmis sritimis, kuriose korupcijos paplitimo galimybė didžiausia

Atsakingi vykdytojai

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

10.

1.

Tikslas – siekti efektyvesnio viešojo sektoriaus valdymo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybinės tarnybos atsparumo korupcijai

3 443,4

2 179,3

61,9

1 264,1

2 911,1

2 900,8

48,6

10,3

1 037,6

1 037,6

16,0

0

 

 

10.1.

1.1.

Uždavinys – gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, stiprinti valstybinės tarnybos atsparumą korupcijai

1 812,4

548,3

61,9

1 264,1

559,1

548,8

48,6

10,3

316,6

316,6

16,0

0

 

 

10.1.1.

1.1.1.

Priemonė – sukurti teisines, organizacines ir technines priemones, kad būtų galima patogiu būdu, operatyviai ir atviru duomenų formatu gauti išsamią informaciją apie rinkimus, balsavimo tvarką, rinkimuose dalyvaujančius ir anksčiau dalyvavusius kandidatus, politinių kampanijų, kuriose jie dalyvavo, pajamas ir išlaidas; rinkimų ir referendumų rezultatus, politinių kampanijų pajamas ir išlaidas, informaciją apie savo auką politinės kampanijos dalyviui, informaciją apie Vyriausiosios rinkimų komisijos priimtus sprendimus*

336,4

 318,3

 61,9

18,1

329,1

318,8 

 48,6

10,3

77,1

77,1 

 16,0

0

Politinė veikla ir teisėkūra

 

Vyriausioji rinkimų komisija

10.1.1.1.

1.1.1.1.

Priemonės veikla – sukurti ir įdiegti informacinę sistemą (iki 2022-12-31)

10.1.2.

1.1.2.

Priemonė – reglamentuoti privalomai skelbiamų atviro formato savivaldybių pajamų ir išlaidų duomenų viešinimo elektroninėje erdvėje apimtį ir tvarką

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

10.1.2.1.

1.1.2.1.

Priemonės veikla – parengti ir priimti reikalingus teisės aktų pakeitimus (iki 2021-12-31)

10.1.3.

1.1.3.

Priemonė – atverti duomenis, susijusius su sandoriais dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto perdavimo elektroninėje erdvėje (savivaldybių interneto svetainėse, valstybės nekilnojamojo turto – Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS))*

0

0

0

0

0

0

0

0

9,5

9,5

0

0

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

 

Finansų ministerija, VĮ Turto bankas, savivaldybės

10.1.3.1.

1.1.3.1.

Priemonės veikla – sukurti ir Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS) įdiegti posistemį, skirtą informacijai apie sudarytus valstybės nekilnojamojo turto perdavimo sandorius (nuomos, panaudos, patikėjimo, pirkimo ir pardavimo sutarčių pagrindais) viešinti (iki 2022-12-31) 

10.1.4.

1.1.4.

Priemonė – tobulinti esamą valstybės ar savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo ir pagal tokį sandorį įgyjamos teisės į valstybinės žemės sklypą realizavimo tvarką, kad būtų užkirstas kelias formaliais pagrindais įgyti teisę į valstybinės žemės sklypą ir jame vykdyti su pirmine paskirtimi ar naudojimo būdu nesusijusią veiklą, kad parduodamo nekilnojamojo turto kaina ir (ar) jam eksploatuoti skirto žemės sklypo nuomos arba pardavimo kaina būtų nustatoma atsižvelgiant į nekilnojamojo turto plėtros potencialą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

 

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, savivaldybės

10.1.4.1.

1.1.4.1.

Priemonės veikla – parengti reikiamų teisės aktų projektus (iki 2020-12-31)

10.1.5.

1.1.5.

Priemonė – užtikrinti objektyvų, viešesnį ir skaidrų lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, asfaltuoti, tvarkyti, paskirstymą ir panaudojimą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, Lietuvos savivaldybių asociacija

10.1.5.1.

1.1.5.1.

Priemonės veiklos: parengti reikiamus teisės aktų projektus ir nustatyti aiškesnius ir objektyvius lėšų skyrimo savivaldybėms kriterijus (iki 2021-12-31); sukurti kelių duomenų el. paslaugą (iki 2020-12-31) (atsakinga veiklos vykdytoja – Lietuvos automobilių kelių direkcija); kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija koordinuoti įgyvendinamų teisės aktų projektų rengimą, teikti metodinę ir ekspertinę pagalbą savivaldybėms siekiant skaidrinti ir suvienodinti lėšų panaudojimo praktiką (iki 2021-12-31)

10.1.6.

1.1.6.

Priemonė – skatinti aktyvią savivaldybių antikorupcijos komisijų veiklą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Politinė veikla ir teisėkūra

 

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Vyriausybės atstovų įstaiga, Specialiųjų tyrimų tarnyba

10.1.6.1.

1.1.6.1.

Priemonės veiklos: atlikti savivaldybių antikorupcijos komisijų veiklos efektyvumo bei turimų įgaliojimų pakankamumo vertinimą (iki 2020-12-31); sukurti savivaldybių antikorupcijos komisijų praktinės veiklos standartą (iki 2021-12-31); kiekvienais metais didinti visuomenės įsitraukimą į sprendimų priėmimą vietos savivaldos lygmeniu (iki 2022-12-31)

10.1.7.

1.1.7.

Priemonė – parengti antikorupcinės aplinkos kūrimo ir integralumo valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse vadovą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba

10.1.7.1.

1.1.7.1

Priemonės veiklos: parengti antikorupcinės aplinkos kūrimo ir integralumo valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse vadovą (iki 2021-12-31); organizuoti seminarą valstybės ir savivaldybių valdomoms įmonėms dėl antikorupcinės aplinkos kūrimo ir integralumo valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse vadovo praktinio taikymo (iki 2021-12-31)

10.1.8.

1.1.8.

Priemonė – sukurti viešojo sektoriaus institucijų pareigūnų (darbuotojų), atsakingų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ir paskirtų atsakingais už konsultavimą tarnybinės etikos klausimais, tinklą bei užtikrinti jų reikiamą kvalifikaciją

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

10.1.8.1.

1.1.8.1.

Priemonės veiklos: sukurti atsakingų pareigūnų tinklą (iki 2021-06-30) (atsakinga veiklos vykdytoja – Specialiųjų tyrimų tarnyba); teikti metodinę pagalbą šiems pareigūnams (iki 2022-12-31) (atsakinga veiklos vykdytoja – Specialiųjų tyrimų tarnyba); sukurti asmenų, institucijose paskirtų atsakingais už konsultavimą tarnybinės etikos klausimais (atitikties pareigūnų), e. mokymosi programą (iki 2021-12-31) (atsakinga veiklos vykdytoja – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija)

10.1.9.

1.1.9.

Priemonė – gerinti asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaracijų tvarkymą, duomenų teisėtumo kontrolę ir atsakomybės taikymą*

1 246,0

0

0

1 246,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Politinė veikla ir teisėkūra

 

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

10.1.9.1.

1.1.9.1.

Priemonės veikla – įsteigti Privačių interesų registrą (iki 2020-12-31)

10.1.10.

1.1.10.

Priemonė – plėsti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų žinias profesinės etikos ir interesų konfliktų valdymo srityse

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, Seimas, Teisėjų taryba, Nacionalinė teismų administracija, Generalinė prokuratūra

10.1.10.1.

1.1.10.1.

Priemonės veiklos: rengti diskusijas, konferencijas dėl bendrosios praktikos interesų konfliktų valdymo srityje (kasmet iki 2022-12-31); stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų, kurios prižiūri, kaip Seimo nariai, teisėjai ir prokurorai laikosi elgesio taisyklių rengdami konferencijas, diskusijas dėl bendrosios praktikos interesų valdymo srityje (iki 2021-12-31) 

10.1.11.

1.1.11.

Priemonė – nustatyti skaidraus bendradarbiavimo būdus ir principus lobistams ir asmenims, kuriems daroma įtaka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Politinė veikla ir teisėkūra

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, Vidaus reikalų ministerija

10.1.11.1.

1.1.11.1.

Priemonės veiklos: sukurti mokymo programą (iki 2020-12-31); parengti rekomendacijas, nustatančias valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų bendravimo su lobistinę veiklą vykdančiais asmenimis tvarką (iki 2021-12-31)

10.1.12.

1.1.12.

Priemonė – parengti teisės aktų pakeitimų projektus, leisiančius Valstybinės mokesčių inspekcijos turimus duomenis apie paramos gavėjų (veikiančių pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą) gaunamą paramą ir jos panaudojimą skelbti viešai.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

 

 

Finansų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Teisingumo ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija

10.1.12.1.

1.1.12.1.

Priemonės veikla – parengti teisės aktų pakeitimo projektus, kad duomenys apie paramos gavėjų (veikiančių pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą) gaunamą paramą ir jos panaudojimą būtų viešai skelbiami (iki 2022-12-31)

10.1.13.

1.1.13.

Priemonė – mažinti sistemines korupcijos apraiškas sporto srityje

230,0

230,0

0

0

230,0

230,0

0

0

230,0

230,0

0

0

Privatus sektorius

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

10.1.13.1.

1.1.13.1

Priemonės veiklos: vykdyti dopingo vartojimo sporte prevenciją ir kontrolę (kasmet iki 2022-12-31); skatinti nepakantumą manipuliacijomis sporto varžybose (kasmet iki 2022-12-31); užtikrinti, kad sporto asociacijų steigimo ar kituose dokumentuose būtų įtvirtinta asociacijos valdymo organų narių rotacija, numatant maksimalų galimą iš eilės einančių kadencijų skaičių tam pačiam asmeniui (iki 2020-12-31); atverti duomenis apie sporto asociacijų priimamus sprendimus, susijusius su visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių sudarymu (taip pat šių rinktinių sudarymo kriterijus), asociacijos metinio biudžeto sąmatą, etikos kodeksą, strateginį veiklos planą, aukšto meistriškumo sporto programą, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų, aukšto meistriškumo sporto programų, kurioms įgyvendinti buvo skirta valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų, įgyvendinimo ataskaitas (iki 2021-12-31)

10.2.

1.2.

Uždavinys – sumažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas: didinti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skaidrumą, mažinti administracinę naštą paslaugos gavėjams

1 631,0

1 631,0

0

0

2 352,0

2 352,0

0

0

721,0

721,0

0

0

 

 

10.2.1.

1.2.1.

Priemonė – plėtoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – informacinė sistema „Infostatyba“) funkcionalumą**

1 631,0

1 631,0

0

0

1 631,0

1 631,0

0

0

0

0

0

0

Teritorijų planavimas, valstybinė statybų priežiūra ir atliekų tvarkymas

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

1.02.1.1.

1.2.1.1.

Priemonės veikla – tobulinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro, informacinės sistemos „Infostatyba“ funkcionalumą taip, kad jomis naudojantis būtų galima tvarkyti visus teritorijų planavimo ir statybų procesus bei informaciją (iki 2021-12-31)

10.2.2.

1.2.2.

Priemonė – optimizuoti taršos ir taršos integruotos prevencijos leidimų išdavimo pakeitimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimus bei procesus (automatizuoti) ir užtikrinti būtinus išteklius, reikalingus leidimams išduoti, pakeisti ir galiojimui panaikinti bei tuose reikalavimuose ūkinei veiklai nustatytų sąlygų laikymosi priežiūrai atlikti, kad būtų tinkamai vykdomos šios funkcijos

0

0

0

0

721,0

721,0

0

0

721,0

721,0

0

0

Teritorijų planavimas, valstybinė statybų priežiūra ir atliekų tvarkymas

 

Aplinkos ministerija

10.2.2.1.

1.2.2.1.

Priemonės veiklos: teisinio reguliavimo ir procesų peržiūra ir tobulinimas (iki 2020-06-30); Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui reikalingų išteklių poreikio (žmogiškųjų, finansinių ir materialiųjų išteklių, reikalingų kompetencijų ir techninių priemonių, įskaitant turimus IT įrankius) įvertinimas (iki 2020-06-30); Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos apsaugos departamento išteklių plėtra pagal vertinimo rezultatus ir sudarytą planą (iki 2022-12-31)

11.

2.

Tikslas – užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą

11,1

11,1

0

0

11,1

11,1

0

0

11,1

11,1

0

0

 

 

11.1.

2.1.

Uždavinys – didinti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą

10,1

10,1

0

0

10,1

10,1

0

0

10,1

10,1

0

0

 

 

11.1.1.

2.1.1.

Priemonė – tobulinti ir plėtoti pranešėjų apsaugos mechanizmą, skatinti asmenis pranešti apie korupcines veikas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teismų ir teisėsaugos institucijų veikla

 

Generalinė prokuratūra,

Teisingumo ministerija,

Specialiųjų tyrimų tarnyba

11.1.1.1.

2.1.1.1.

Priemonės veiklos: atlikti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo praktinio taikymo vertinimą, prireikus pateikti pasiūlymų dėl pranešėjų apsaugos mechanizmo tobulinimo (iki 2020-12-31); teikti metodinę pagalbą viešojo ir privataus sektoriaus įstaigoms įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus (kasmet iki 2022-12-31); didinti visuomenės informuotumą apie pranešėjų apsaugos teisinį mechanizmą – organizuoti socialines reklamas, renginius, siekiant paskatinti asmenis pranešti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus (kasmet iki 2022-12-31)

11.1.2.

2.1.2.

Priemonė – atlyginti asmenims, kurie praneša apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tačiau neturi pranešėjo statuso, pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas

10,1

10,1

0

0

10,1

10,1

0

0

10,1

10,1

0

0

Teismų ir teisėsaugos institucijų veikla

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba

 

11.1.2.1.

2.1.2.1.

Priemonės veikla – kiekvienais metais atlyginti asmenims už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas (iki 2022-12-31)

11.2.1.3.

2.1.3.

Priemonė – sukurti efektyvų teisinį korupcijos privačiame sektoriuje reguliavimo mechanizmą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teismų ir teisėsaugos institucijų veikla

 

Privatus sektorius

 

Teisingumo ministerija,

Specialiųjų tyrimų tarnyba, Generalinė prokuratūra, Lietuvos teisės institutas

11.1.3.1.

2.1.3.1.

Priemonės veikla – atlikti vertinimą dėl reikalingo korupcijos privačiame sektoriuje teisinio reguliavimo masto ir turinio (iki 2021-12-31); parengti teisės aktų projektus (iki 2022-12-31)

11.2.

2.2.

Uždavinys – stiprinti teisėsaugos gebėjimus atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

1,0

1,0

0

0

1,0

1,0

0

0

1,0

1,0

0

0

 

 

11.2.1.

2.2.1.

Priemonė – organizuoti ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo ir valstybinio kaltinimo palaikymo šios kategorijos bylose mokymus

1,0

1,0

0

0

1,0

1,0

0

0

1,0

1,0

0

0

Teismų ir teisėsaugos institucijų veikla

 

Generalinė prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba

11.2.1.1.

2.2.1.1.

Priemonės veikla – vykdyti ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų mokymus (kasmet iki 2022-12-31)

11.3.

2.3.

Uždavinys – mažinti korupcijos rizikos grėsmes teismų sistemoje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

11.3.1.

2.3.1.

Priemonė – parengti šakinę teismų sistemos kovos su korupcija programą, paskirti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingus asmenis atskiruose teismuose

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teismų ir teisėsaugos institucijų veikla

 

Teisėjų taryba, Nacionalinė teismų administracija

11.3.1.1.

2.3.1.1.

Priemonės veiklos: parengti šakinę teismų sistemos kovos su korupcija programą (iki 2021-12-31); paskirti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingus asmenis atskiruose teismuose (iki 2021-12-31); įsteigti centrinį už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą visoje teismų sistemoje atsakingą padalinį (subjektą) (iki 2021-12-31)

11.3.2.

2.3.2.

Priemonė – parengti teisėjams ir teisėjų padėjėjams metodines rekomendacijas dėl interesų konfliktų valdymo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teismų ir teisėsaugos institucijų veikla

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, Teisėjų taryba, Nacionalinė teismų administracija

11.3.2.1.

2.3.2.1.

Priemonės veikla – parengti metodines rekomendacijas (iki 2021-12-31)

11.3.4.

2.3.3.

Priemonė – didinti skaidrumą ir atvirumą teismų sistemoje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teismų ir teisėsaugos institucijų veikla

Teisėjų taryba, Nacionalinė teismų administracija, teismai

11.3.4.1.

2.3.3.1.

Priemonės veikla – parengti rekomendacijas teisėjams dėl bendravimo su proceso dalyviais ar kitais suinteresuotais asmenimis ne teismo procese (iki 2021-12-31)

11.3.5.

2.3.4.

Priemonė – tobulinti bylų paskirstymo teismuose procesą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teismų ir teisėsaugos institucijų veikla

Teisėjų taryba, Nacionalinė teismų administracija

11.3.5.1.

2.3.4.1.

Priemonės veiklos: plėsti Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) Bylų paskirstymo modulio technines galimybes (iki 2022-12-31); užtikrinti, kad bylų paskirstymo procedūros atlikimas naudojantis minėtu moduliu būtų vykdomas privalomųjų žingsnių principu (iki 2021-12-31); tobulinti teisėjams tenkančio krūvio apskaičiavimo tvarką ir formules, atsižvelgiant į jiems paskirtų bylų sudėtingumą ir skaičių per tam tikrą periodą, posėdžių planavimą, kitus aspektus, turinčius įtakos teisėjų darbo krūvio tolygumui užtikrinti (iki 2021-12-31); pritaikyti Bylų paskirstymo modulio funkcijas skirstant bylas apeliacinės ir kasacinės instancijų procesų metu (iki 2021-12-31); užtikrinti teisėjų kolegijų sudarymo atsitiktinumą, kad kolegijų generavimo procedūros nebūtų nuspėjamos visuose teismuose: generuojant kolegijas Bylų paskirstymo modulis automatiškai įvertintų aplinkybes, dėl kurių teisėjas negali dalyvauti kolegijos veikloje ar nagrinėti konkrečios bylos; pritaikyti šio modulio technines galimybes sudarant atrankos kolegijas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (iki 2021-12-31); parengti Bylų paskirstymo modulio naudotojo vadovą (iki 2021-12-31); užtikrinti funkcijų atskyrimą ir veiksmingą išorės bei vidaus kontrolę (iki 2020-12-31)

11.3.6.

2.3.5.

Priemonė – įteisinti ir įsteigti visuomeninių teisėjų (tarėjų) institutą teismuose

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teismų ir teisėsaugos institucijų veikla

 

Teisingumo ministerija

11.3.6.1.

2.3.5.1.

Priemonės veikla – parengti teisės aktus, reikalingus visuomeninių teisėjų (tarėjų) institutui teismuose įteisinti ir įsteigti (iki 2020-12-31)

12.

3.

Tikslas – mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams – pertvarkyti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sistemą

40,0

40,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

12.1.

3.1.

Uždavinys – didinti verslo priežiūros skaidrumą

40,0

40,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

12.1.1.

3.1.1.

Priemonė – parengti bendrų koordinuotų patikrinimų atlikimo gaires, kuriose būtų numatyti atvejai, priemonės ir būdai, apimantys bei palengvinantys bendruosius ūkio subjektų veiklos priežiūros procesus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ūkio subjektų veiklos priežiūra

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

12.1.1.1.

3.1.1.1.

Priemonės veikla – parengti bendrąsias koordinuotų patikrinimų gaires (mechanizmą), kuriomis vadovaujantis būtų užtikrintas bendrųjų koordinuotų patikrinimų su vienos ar daugiau ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių valstybės institucijų atstovais atlikimas (iki 2022-07-01)

12.1.2.

3.1.2.

Priemonė – tobulinti teisinį reglamentavimą, siekiant skaidresnio daugiabučių namų valdymo, efektyvesnės bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kontrolės, sukurti ir taikyti centralizuotas paslaugų ir (ar) darbų pirkimų sistemas, įvertinti vartotojui patogaus IT įrankio, kuris leistų daugiabučių namų gyventojams ir savivaldybių administracijų darbuotojams stebėti ir kontroliuoti valdytojų veiklą, priimti sprendimus bendrosios nuosavybės klausimais, sukūrimo galimybes ir alternatyvas

40,0

40,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Privatus sektorius

 

Aplinkos ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, VšĮ CPO LT, Lietuvos savivaldybių asociacija

12.1.2.1.

3.1.2.1.

Priemonės veiklos: parengti reikiamų teisės aktų projektus (iki 2021-12-31); parengti galimybių studiją (iki 2021-12-31)

13.

4.

Tikslas – užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus

3 380,9

253,6

184.1

3 127,3

4 120.9

2 317.6

1 585.4

1 803,3

4 245

3 445.3

2 707,8

799,7

 

 

13.1.

4.1.

Uždavinys – stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti ir šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencijos priemones perkančiosiose organizacijose, kad būtų galima nustatyti korupcijos atvejus įvairiais viešojo pirkimo etapais

3 380,9

253,6

184.1

3 127,3

4 120.9

2 317.6

1 585.4

1 803,3

4 245

3 445.3

2 807,0

799,7

 

 

13.1.1.

4.1.1.

Priemonė – metodinėmis priemonėmis didinti viešųjų pirkimų efektyvumą*

314,0

102,2

80,5

211,8

396,0

396,0

91,0

0

0

0

0

0

Viešieji pirkimai

 

Viešųjų pirkimų tarnyba

13.1.1.

4.1.1.1.

Priemonės veikla – teikti metodinę pagalbą ir vykdyti gerosios patirties sklaidą perkančiosioms organizacijoms centralizuojant ir perimant pavaldžių perkančiųjų organizacijų pirkimus (iki 2021-12-31) 

13.1.2.

4.1.2.

Priemonė – centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos modernizavimas*

3 009,0

93,5

46,8

2 915,5

1 879,0

75,7

46,8

1 803,3

859,2

59,5

46,8

799,7

Viešieji pirkimai

 

Viešųjų pirkimų tarnyba

13.1.2.1.

4.1.2.1.

Priemonės veiklos: centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos modernizavimas (sumažinti administracinę naštą viešųjų pirkimų dalyviui bei žmogiškojo faktoriaus įtaką neskaidriam viešųjų pirkimų vykdymui ir kt.) (iki 2022-12-31); sudaryti galimybę modernizuotoje centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje perkamų prekių ir paslaugų kainas palyginti su realiomis rinkos kainomis (iki 2022-12-31)

13.1.3.

4.1.3.

Priemonė – tobulinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatas ir užtikrinti, kad tiekėjai, sudarę draudžiamus susitarimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, būtų šalinami privalomai, o ne atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos valią (išskyrus mažos vertės pirkimus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešieji pirkimai

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija,

Viešųjų pirkimų tarnyba

13.1.3.1.

4.1.3.1.

Priemonės veikla – parengti reikalingus teisės aktų projektus (iki 2021-06-30)

13.1.4.

4.1.4.

Priemonė – skatinti ir spartinti centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per viešosios įstaigos CPO LT elektroninį katalogą, valdymo ir prekių bei paslaugų kokybės ir efektyvumo užtikrinimo sistemos plėtrą*

57,9

57,9

56,8

0

188,9

188,9

175,6

0

207,8

207,8

204,2

0

Viešieji pirkimai

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija,

CPO LT

13.1.4.1.

4.1.4.1

Priemonės veikla – kiekvienais metais didinti elektroninio katalogo modulių skaičių po 10 vnt. (iki 2022-12-31)

13.1.5.

4.1.5.

Priemonė – centralizuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavaldžių įstaigų viešuosius pirkimus

0

0

0

0

1 657,0

1 657,0

1 272,0

0

3 178,0

3 178,0

2 556,0

0

Viešieji pirkimai

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, VšĮ CPO LT

13.1.5.1.

4.1.5.1.

Priemonės veikla – centralizuoti Vyriausybei pavaldžių įstaigų viešuosius pirkimus, I etapas (iki 2021-12-31)

13.1.6.

4.1.6.

Priemonė – centralizuoti vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų ir viešuosius pirkimus bei kultūros ministro valdymo srities įstaigų kultūros paskirties pastatų statybos ir remonto darbų pirkimus bei pirkimus paveldotvarkos programoms įgyvendinti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerija, Kultūros ministerija, Kultūros infrastruktūros centras

13.1.6.1.

4.1.6.1

Priemonės veiklos: centralizuoti vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų viešuosius pirkimus (iki 2022-12-31) (atsakingas priemonės vykdytojas – Turto valdymo ir ūkio departamentas); centralizuoti  kultūros ministro valdymo srities įstaigų kultūros paskirties pastatų statybos ir remonto darbų pirkimus bei pirkimus paveldotvarkos programoms įgyvendinti (iki 2022-12-31) (atsakinga priemonės vykdytoja – Kultūros ministerija).

13.1.7.

4.1.7.

Priemonė – įvertinti Vyriausybei pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų centralizavimo poveikį ir teikti rekomendacijas savivaldybėms dėl pirkimų centralizavimo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešieji pirkimai

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, CPO LT

13.1.7.1.

4.1.7.1.

Priemonės veikla – įvertinti viešųjų pirkimų centralizavimo poveikį ir teikti rekomendacijas savivaldybėms dėl pirkimų centralizavimo (iki 2022-12-31)

13.1.8.

4.1.8.

Priemonė –  išnagrinėti tiekėjų įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą praktinio taikymo problemas ir pateikti pasiūlymų dėl veiksmingesnio šios priemonės taikymo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešieji pirkimai

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Viešųjų pirkimų tarnyba

13.1.8.1.

4.1.8.1.

Priemonės veikla – atlikti tiekėjų įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą praktinio taikymo problemų analizę ir pateikti pasiūlymų dėl veiksmingesnio šios priemonės taikymo (iki 2021-12-31)   

14.

5.

Tikslas – didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse

220,0

220,0

95,0

0

240,0

240,0

0

0

0

0

0

0

 

 

14.1.

5.1.

Uždavinys – pertvarkyti sveikatos priežiūros įstaigų koordinavimo sistemą, didinti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos skaidrumą

220,0

220,0

95,0

0

240,0

240,0

0

0

0

0

0

0

 

 

14.1.1.

5.1.1.

Priemonė – parengti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimus, įgalinančius ir įpareigojančius Sveikatos apsaugos ministeriją koordinuoti ne tik tretinio, bet ir pirminio bei antrinio lygių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga

 

Sveikatos apsaugos ministerija

14.1.1.1.

5.1.1.1.

Priemonės veikla – parengti teisės aktų pakeitimus, įpareigojančius Sveikatos apsaugos ministeriją koordinuoti ne tik tretinio, bet ir pirminio bei antrinio lygių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą (iki 2021-12-31)

14.1.2.

5.1.2.

Priemonė – sukurti ir įdiegti bendrą korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemą*

110,0

110,0

95,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga

 

Sveikatos apsaugos ministerija

14.1.2.1.

5.1.2.1.

Priemonės veikla – sukurti ir įdiegti bendrą korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemą (iki 2021-12-31)

14.1.3.

5.1.3.

Priemonė – ugdyti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų ir pacientų atsparumą (nepakantumą) korupcijai

100,0

100,0

0

0

150,0

150,0

0

0

0

0

0

0

Sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga

 

Sveikatos apsaugos ministerija

14.1.3.1.

5.1.3.1.

Priemonės veiklos: ugdyti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atsparumą (nepakantumą) korupcijai (kasmet iki 2022-12-31); sukurti ir transliuoti socialinę reklamą, skirtą korupcijos prevencijai sveikatos priežiūros sistemoje (kasmet iki 2022-12-31)

14.1.4.

5.1.4.

Priemonė – didinti visuomenės „sveikatos raštingumą“ ir vykdyti pacientų švietimą, siekiant didinti informuotumą apie jų teises, pareigas, jiems priklausančias paslaugas ir šioms paslaugoms apmokėti skirtas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga

 

Sveikatos apsaugos ministerija

14.1.4.1.

5.1.4.1.

Priemonės veikla – kiekvienais metais visomis priemonėmis informuoti ir šviesti pacientus apie jų teises, pareigas, jiems priklausančias paslaugas ir šių paslaugų apmokėjimą (iki 2022-12-31)

14.1.5.

5.1.5.

Priemonė – įdiegti elektroninę pacientų išankstinę registraciją, kuri sudarys palankesnes sąlygas pacientams gauti asmens sveikatos ar gydymo paslaugas, o stebėsena ir analizė suteiks galimybę teikti skaidrias paslaugas

10,0

10,0

0

0

90,0

90,0

0

0

0

0

0

0

Sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga

 

Sveikatos apsaugos ministerija, VĮ Registrų centras

14.1.5.1.

5.1.5.1.

Priemonės veiklos: įdiegti elektroninę pacientų išankstinės registracijos sistemą (E. sveikatos modulis) ir užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) prisijungimą prie šios sistemos (iki 2021-12-31); atlikti sistemos veikimo stebėseną ir efektyvumo vertinimą (iki 2021-12-31)

14.1.6.

5.1.6.

Priemonė – standartizuoti medicininės įrangos, įsigyjamos viešojo pirkimo būdu, technines specifikacijas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga

 

Sveikatos apsaugos ministerija

14.1.6.1.

5.1.6.1.

Priemonės veikla – kiekvienais metais kurti pavyzdines medicininės įrangos įsigijimo technines specifikacijas (iki 2022-12-31)

14.1.7.

5.1.7.

Priemonė – plėtoti priemones neoficialiems mokėjimams sveikatos priežiūros srityje mažinti ir šalinti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga

 

Sveikatos apsaugos ministerija

14.1.7.1.

5.1.7.1.

Priemonės veikla – įgyvendinti neoficialių mokėjimų sveikatos priežiūros sektoriuje mažinimo ir šalinimo priemones (iki 2022-12-31)

15.

6.

Tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti ją įsitraukti į antikorupcinę veiklą

16,0

16,0

0

0

14,0

14,0

0

0

13,0

13,0

0

0

 

 

15.1.

6.1.

Uždavinys – plėtoti antikorupcinį visuomenės švietimą viešajame ir privačiame sektoriuose

16,0

16,0

0

0

14,0

14,0

0

0

13,0

13,0

0

0

 

 

15.1.1.

6.1.1. 

Priemonė – parengti rekomendacijas užsienyje veikiantiems Lietuvos verslo subjektams, kaip atpažinti korupcijos apraiškas ir į jas reaguoti, įskaitant galimus užsienio pareigūnų papirkimo atvejus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

 

Privatus sektorius

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba

15.1.1.1.

6.1.1.1.

Priemonės veikla –  parengti rekomendacijas užsienyje veikiantiems Lietuvos verslo subjektams, kaip atpažinti korupcijos apraiškas ir į jas reaguoti, įskaitant galimus užsienio pareigūnų papirkimo atvejus (iki 2021-06-30) 

15.1.2

6.1.2.

Priemonė – per užsienyje veikiančias diplomatines atstovybes vykdyti rekomendacijų užsienyje veikiantiems Lietuvos verslo subjektams, kaip atpažinti korupcijos apraiškas ir į jas reaguoti, įskaitant galimus užsienio pareigūnų papirkimo atvejus, sklaidą ir viešinimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

 

Privatus sektorius

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

15.1.2.1.

6.1.2.1.

Priemonės veikla –  vykdyti Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtų rekomendacijų užsienyje veikiantiems Lietuvos verslo subjektams, kaip atpažinti korupcijos apraiškas ir į jas reaguoti, įskaitant galimus užsienio pareigūnų papirkimo atvejus, sklaidą ir viešinimą (iki 2022-12-31)

15.1.3.

6.1.3.

Priemonė – įgyvendinti į auditorius nukreiptas antikorupcinio švietimo priemones, kuriomis mokoma atpažinti užsienio pareigūnų papirkimo atvejus ir skatinama apie juos pranešti teisėsaugos institucijoms

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

 

Privatus sektorius

 

Lietuvos auditorių rūmai, Specialiųjų tyrimų tarnyba

15.1.3.1.

6.1.3.1.

Priemonės veikla – parengti metodines priemones (iki 2021-12-31); organizuoti auditorių mokymus (iki 2022-12-31) 

15.1.4.

6.1.4.

Priemonė – parengti ir įgyvendinti visuomenės švietimo priemones, kuriomis būtų ugdomas visuomenės kritinis mąstymas dėl viešojoje erdvėje platinamos informacijos

2,0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

 

Privatus sektorius

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba,  VšĮ Lietuvos radijas ir televizija

15.1.4.1.

6.1.4.1.

Priemonės veiklos: parengti medijų raštingumo bei kritinio mąstymo kompetencijų ugdymo programą (iki 2021-12-31) (atsakinga priemonės vykdytoja – Kultūros ministerija); parengti mokymo (švietimo) programą (iki 2021-12-31) (atsakinga priemonės vykdytoja – Kultūros ministerija); organizuoti renginius tikslinėms asmenų grupėms (iki 2022-12-31) (atsakinga priemonės vykdytoja – Specialiųjų tyrimų tarnyba); transliuoti reportažus apie pokyčius atskiruose valstybės veiklos sektoriuose ir šalinti korupcijos apraiškas (iki 2022-12-31) (atsakinga priemonės vykdytoja – VšĮ Lietuvos radijas ir televizija)

15.1.5.

6.1.5.

Priemonė – plėtoti antikorupcinį ugdymą bendrojo ugdymo ir aukštosiose mokyklose

14,0

14,0

0

0

14,0

14,0

0

0

13,0

13,0

0

0

Viešasis administravimas, valstybės tarnyba, turto valdymas

 

Privatus sektorius

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

15.1.5.1.

6.1.5.1.

Priemonės veiklos: įtraukti į bendrojo ugdymo programas antikorupcinio ugdymo pasiekimus ir tematiką (iki 2022-12-31); parengti mokinių antikorupcinio ugdymo pasiekimų aprašymus (iki 2020-12-31); atnaujinti antikorupcinio mokinių ugdymo  metodines priemones (kasmet parengti po vieną antikorupciniam ugdymui skirto skaitmeninio metodinio leidinio dalį) (iki 2022-12-31); parengti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą antikorupcinio ugdymo tema ir ją įgyvendinti (iki 2022-12-31); skatinti ir finansiškai remti aukštųjų mokyklų ir studentų pilietines iniciatyvas įgyvendinti įvairius projektus antikorupcijos tema (iki 2022-12-31).

16.

 

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

407,1

407,1

0

0

2 873,1

2 873,1

1 272,0

0

4 153,1

4 153,1

2 556,0

0

 

 

16.1.

 

Iš jo:

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.

 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.

 

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

6 704,3

 

2 312,9

341

4 391,4

4 424,0

2 610,4

362

1 813,6

1 153,6

353,9

267

799,7

 

 

18.

 

Iš viso Planui finansuoti (1+2)

7 111,4

2 720

341

4 391,4

7 297,1

5 483,5

1 634

1 813,6

5 306,7

4 507

2 823

799,7

 

 

19.

* Planuojama, kad priemonės veikla bus finansuojama 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos Vidaus reikalų ministerijos administruojamo 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ lėšomis.

** Priemonė finansuojama 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamo 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ lėšomis.

 


 

III SKYRIUS

PLANO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

20.

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Įgyvendinanti institucija

Esama

(2019 metų)

2020 metų

2021 metų

2022 metų

21.

1.

Tikslas – siekti efektyvesnio viešojo sektoriaus valdymo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybinės tarnybos atsparumo korupcijai

21.1.

R-1-1

Respondentų, manančių, kad korupcija Lietuvoje yra plačiai paplitusi, dalis (Lietuvos gyventojų dalis, proc.)

92

75

70

65

Specialaus Eurobarometro tyrimo „Korupcija“ duomenys

21.1.1.

1.1.

Uždavinys – gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, stiprinti valstybinės tarnybos atsparumą korupcijai

21.1.1.1.

P-1-1-1

Sukurta sistema, leidžianti gauti išsamią informaciją apie rinkimus ir balsavimo tvarką, savo dalyvavimą rinkimuose ir auką politinės kampanijos dalyviui (vienetais)

 

Vyriausioji rinkimų komisija

21.1.1.2.

P-1-1-2

Parengti teisės aktų pakeitimai, leidžiantys Valstybinės mokesčių inspekcijos turimus duomenis apie paramos gavėjų gaunamą paramą ir jos panaudojimą skelbti viešai

 

1

Finansų ministerija

21.1.1.3.

P-1-1-3

Sukurtas ir įdiegtas Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS) posistemis, skirtas informacijai apie sudarytus sandorius dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo (nuomos, panaudos, patikėjimo, pirkimo ir pardavimo sutarčių pagrindais) viešinti

 

 

 

1

Finansų ministerija

21.1.1.4.

P-1-1-4

Parengtas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir integralumo valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse vadovas

 

 

1

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

21.1.1.5.

P-1-1-5

Sukurtas viešojo sektoriaus institucijų pareigūnų (darbuotojų), atsakingų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ir paskirtų atsakingais už konsultavimą tarnybinės etikos klausimais, tinklas

 

 

 

1

Specialiųjų tyrimų tarnyba

21.1.1.6.

P-1-1-6

Sukurtas ir įdiegtas Privačių interesų registras (vienetais)

 

1

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

21.1.2.

1.2.

Uždavinys – sumažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas: didinti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skaidrumą, mažinti administracinę naštą paslaugų gavėjams

21.1.2.1.

P-1-2-1

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro, informacinės sistemos „Infostatyba“ funkcijos patobulintos taip, kad jomis naudojantis būtų galima tvarkyti visus teritorijų planavimo ir statybų procesus bei informaciją

 

1

Aplinkos ministerija

22.

2.

Tikslas – užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą

22.1.

R-2-1

Respondentų, manančių, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastangos kovojant su korupcija veiksmingos, dalis (Lietuvos gyventojų dalis, proc.)

26

32

38

45 

Specialaus Eurobarometro tyrimo „Korupcija“ duomenys

22.2.

R-2-2

Respondentų, manančių, kad Lietuvoje yra pakankamai sėkmingų baudžiamojo persekiojimo atvejų, atgrasančių žmones nuo korupcinių praktikų, dalis (Lietuvos gyventojų dalis, proc.)

34

39

48

55

Specialaus Eurobarometro tyrimo „Korupcija“ duomenys

22.3.

2.1.

Uždavinys didinti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą

22.2.3.1.

P-2-1-1

Atliktas Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo praktinio taikymo vertinimas

 

1

 

 

Generalinė prokuratūra

22.4.

2.2.

Uždavinys – stiprinti teisėsaugos gebėjimus atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

22.4.1.

P-2-2-1

Nedidėjantis dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų išteisintų asmenų skaičius (proc., palyginti su praėjusiais metais)

 

3,5

3,5 

3,5

Generalinė prokuratūra

22.4.2.

P-2-2-2

Ištirtų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų procentinės dalies nuo užregistruotų korupcinių nusikalstamų veikų padidėjimas

 

1

Generalinė prokuratūra

22.5.

2.3.

Uždavinys – mažinti korupcijos rizikos grėsmes teismų sistemoje

22.5.1.

P-2-3-1

Parengta šakinė korupcijos prevencijos teismų sistemoje programa

 

 

1

 

Teisėjų taryba

22.5.2.

P-2-3-2

Parengtos metodinės rekomendacijos teisėjams ir teisėjų padėjėjams dėl interesų konfliktų valdymo

 

 

1

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

22.5.3.

P-2-3-3

Parengti teisės aktai, reikalingi visuomeniniam teisėjų (tarėjų) institutui teismuose įteisinti ir įsteigti

 

1

 

 

Teisingumo ministerija

23.

3.

Tikslas – mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams – pertvarkyti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sistemą

23.1.

R-3-1

Respondentų, manančių, kad korupcija yra problema jiems plėtoti verslą, dalis (Lietuvos verslo įmonių atstovų dalis, proc.)

15

14

12

10

Eurobarometro tyrimo „Verslo požiūris į korupciją ES“ duomenys

23.2.

R-3-2

Respondentų, manančių, kad iš jų kaip verslo subjektų buvo tikimasi kyšio, dalis (Lietuvos verslo įmonių atstovų dalis, proc.)

7

5

4

Eurobarometro tyrimo „Verslo požiūris į korupciją ES“ duomenys

23.3.

R-3-3

Respondentų, manančių, kad politinė įtaka ir nepotizmas yra problema plėtojant verslą Lietuvoje, dalis (Lietuvos verslo įmonių atstovų dalis, proc.)

17

15 

13 

11 

Eurobarometro tyrimo „Verslo požiūris į korupciją ES“ duomenys

23.3.1.

3.1.

Uždavinys – didinti verslo priežiūros skaidrumą

23.3.1.1.

P-3-1-1

Parengtos bendrųjų koordinuotų patikrinimų gairės (mechanizmas)

 

 

 

1

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

24.

4.

Tikslas – užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus

24.1.

R-4-1

Viešųjų pirkimų tarnybos viešai skelbiamais duomenimis skelbtų elektroninių pirkimų vertės dalis (visų įvykdytų skelbtų viešųjų pirkimų vertė, proc.)

99,8

100

 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba

24.1.1.

4.1.

Uždavinys – stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti ir šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencijos priemones perkančiosiose organizacijose, kad būtų galima nustatyti korupcijos atvejus įvairiais viešojo pirkimo etapais

24.1.1.1.

P-4-1-1

Modernizuota centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema

 

 

 

1

Viešųjų pirkimų tarnyba

24.1.1.2.

P-4-1-2

CPO LT elektroninio katalogo pildymas naujais pirkimų moduliais (vnt.)

 

10

10

10

VšĮ CPO LT

24.1.1.3.

P-4-1-3

Centralizuoti Vyriausybei pavaldžių įstaigų viešieji pirkimai (I etapas)

 

 

 

1

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

25.

5.

Tikslas – didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse

25.1.

R-5-1

Lietuvos gyventojų, manančių, kad iš jų prašoma ar tikimasi kyšio gaunant viešąsias paslaugas, dalis (Lietuvos gyventojų dalis, proc.)

20

19

17

15

Eurobarometro tyrimo „Korupcija“ duomenys

25.1.1.

5.1.

Uždavinys – pertvarkyti sveikatos priežiūros įstaigų koordinavimo sistemą, didinti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos skaidrumą

25.1.1.1.

P-5-1-1

Parengti teisės aktų pakeitimų projektus, įpareigojančius Sveikatos apsaugos ministeriją koordinuoti ne tik tretinio, bet ir pirminio bei antrinio lygių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą

 

 

1

 

Sveikatos apsaugos ministerija

25.1.1.2.

P-5-1-2

Įdiegta bendra korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistema

 

 

1

 

Sveikatos apsaugos ministerija

25.1.1.3.

P-5-1-3

Įdiegta elektroninė pacientų išankstinės registracijos sistema (E. sveikatos modulis) ir užtikrintas ASPĮ prisijungimas prie sistemos

 

 

1

 

Sveikatos apsaugos ministerija

26.

6.

Tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą

26.1.

R-6-1

Lietuvos gyventojų, toleruojančių korupciją, dalis (korupcijos toleravimo indeksas, proc.)

45

43

40

35

Eurobarometro tyrimo „Korupcija“ duomenys

26.1.1

6.1.

Uždavinys – plėtoti antikorupcinį visuomenės švietimą viešajame ir privačiame sektoriuose

 

 

 

 

 

26.1.1.1.

P-6-1-1

Į bendrojo ugdymo programas įtraukta antikorupcinio ugdymo tematika

 

 

 

1

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

26.1.1.2.

P-6-1-2

Parengta ir įgyvendinta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa antikorupcinio ugdymo tematika

 

 

 

1

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

 

__________________

part_ccf9fd2918dc4077bb5d3f78b65107bd_end