LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1185 2, 11, 15, 16, 17, 20, 201, 40, 53, 55, 58, 592, 75, 77, 86, 95, 96 STRAIPSNIŲ, V SKYRIAUS IR 3 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2708

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 17 dalimi:

17. Kolektyviai administruojama daugiateritorė licencija – kolektyvinio administravimo organizacijos suteikta licencija naudoti kūrinius, galiojanti daugiau negu vienos valstybės narės teritorijoje.“

2. Papildyti 2 straipsnį nauja 18 dalimi:

18. Kolektyviai administruojamas repertuaras – visuma kūrinių ar (ir) gretutinių teisių objektų, teises į kuriuos administruoja kolektyvinio administravimo organizacija.“

3. Papildyti 2 straipsnį nauja 19 dalimi:

19. Kolektyviai administruojamų autorių teisių ar gretutinių teisių turėtojas (toliau – kolektyviai administruojamų teisių turėtojas) asmuo, išskyrus kolektyvinio administravimo organizaciją, kuriam priklauso kolektyviai administruojamos autorių teisės ar gretutinės teisės arba kuris pagal kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo sutartį ar pagal šį Įstatymą turi teisę į dalį kolektyvinio administravimo pajamų.“

4. Papildyti 2 straipsnį nauja 20 dalimi:

20. Kolektyviai administruojamų kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojas asmuo, kuris naudoja kūrinius ir (ar) gretutinių teisių objektus pagal kolektyvinio administravimo organizacijos suteiktą licenciją ir moka kolektyviai administruojamų autorių teisių ar gretutinių teisių turėtojams atlyginimą arba kompensaciją, tačiau nėra kūrinių ar gretutinių teisių objektų vartotojas.“

5. Papildyti 2 straipsnį nauja 21 dalimi:

21. Kolektyvinio administravimo organizacijos narys – autorių teisių ar gretutinių teisių turėtojas arba šių teisių turėtojams atstovaujantis asmuo, taip pat kita kolektyvinio administravimo organizacija ar šių teisių turėtojų asociacija, atitinkanti narystės reikalavimus ir kolektyvinio administravimo organizacijos priimta į organizaciją.“

6. Papildyti 2 straipsnį nauja 22 dalimi:

22. Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo atskaitymai (toliau – kolektyvinio administravimo atskaitymai) – kolektyvinio administravimo organizacijos atskaitoma dalis iš pajamų, gautų už kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimą, arba iš investuotų pajamų už kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimą, kuria padengiamos organizacijos patiriamos autorių teisių arba gretutinių teisių administravimo sąnaudos.“

7. Papildyti 2 straipsnį nauja 23 dalimi:

23. Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo atstovavimo sutartis (toliau – kolektyvinio administravimo atstovavimo sutartis) – kolektyvinio administravimo organizacijų tarpusavio sutartis, kuria viena organizacija įgalioja kitą organizaciją administruoti jos atstovaujamų autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų teises, įskaitant atstovavimo sutartis dėl daugiateritorių licencijų teikimo.“

8. Papildyti 2 straipsnį nauja 24 dalimi:

24. Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo nepriklausomas subjektas (toliau – kolektyvinio administravimo nepriklausomas subjektas) – juridinis asmuo, kuris įstatymo ir sutarties pagrindu administruoja autorių teises ar gretutines teises daugiau negu vieno šių teisių turėtojo naudai, kurio vienintelis ar pagrindinis tikslas – bendra tų teisių turėtojų nauda ir kuris nėra valdomas ar kontroliuojamas teisių turėtojų ir yra įsteigtas kaip pelno siekiantis asmuo.“

9. Papildyti 2 straipsnį nauja 25 dalimi:

25. Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacija (toliau – kolektyvinio administravimo organizacija) – juridinis asmuo, kuris įstatymo ir sutarties pagrindu administruoja autorių teises arba gretutines teises daugiau negu vieno šių teisių turėtojo naudai, kurio vienintelis arba pagrindinis tikslas – bendra tų teisių turėtojų nauda ir kuris atitinka vieną ar abu šiuos kriterijus: jį valdo ar kontroliuoja jo paties nariai per kolektyvinio administravimo organizacijos organus; jis įsteigtas kaip pelno nesiekiantis asmuo.“

10. Papildyti 2 straipsnį nauja 26 dalimi:

26. Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo pajamos (toliau – kolektyvinio administravimo pajamos) – kolektyvinio administravimo organizacijos surinktas atlyginimas už suteiktas išimtines teises naudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus ir atlyginimas, gautas įgyvendinus teisę į atlyginimą arba teisę į kompensaciją.“

11. Buvusias 2 straipsnio 17–33 dalis laikyti atitinkamai 27–43 dalimis.

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Nepaisant šio straipsnio 2 dalies nuostatų, audiovizualinio kūrinio bendraautoriai turi neatšaukiamą teisę gauti tam tikrą autorinį atlyginimą už audiovizualinio kūrinio nuomą. Šį atlyginimą moka fiziniai arba juridiniai asmenys, kuriems audiovizualinio kūrinio gamintojas perdavė arba suteikė teisę nuomoti audiovizualinius kūrinius ar jų kopijas. Ši teisė paprastai įgyvendinama per kolektyvinio administravimo organizaciją.“

2. Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Audiovizualinio kūrinio gamintojas autoriaus arba kolektyvinio administravimo organizacijos prašymu turi suteikti autoriui arba kolektyvinio administravimo organizacijai šio straipsnio 4 dalyje nurodytai teisei įgyvendinti reikalingą informaciją.“

 

3 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą, susijusį su autorių turtinėmis teisėmis, nurodytomis šio straipsnio 1 dalyje. Už viešą kūrinio atlikimą autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai kūrinys atliekamas tiesiogiai (gyvas atlikimas), tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį kūrinio įrašą, radijo ir televizijos transliaciją ar retransliaciją. Už kūrinio transliaciją, retransliaciją ar kitokį viešą kūrinio paskelbimą, įskaitant kūrinio padarymą viešai prieinamą perduodant kompiuterių tinklais (internete), autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai tiesioginis (gyvas) kūrinio atlikimas transliuojamas, retransliuojamas ar kitaip viešai skelbiamas, tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį kūrinio įrašą. Autorinio atlyginimo dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma autorinėje sutartyje, taip pat autorinėse licencinėse sutartyse, kurias kūrinių naudotojai sudaro su autoriais arba su kolektyvinio administravimo organizacijomis.“

2. Pakeisti 15 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Autorius, perdavęs fonogramos gamintojui teisę nuomoti kūrinį, įrašytą į fonogramą, turi neatšaukiamą teisę į tam tikrą autorinį atlyginimą už kūrinio nuomą. Šį atlyginimą moka fiziniai arba juridiniai asmenys, kuriems fonogramos gamintojas perdavė arba suteikė teisę nuomoti fonogramas ar jų kopijas. Ši teisė paprastai įgyvendinama per kolektyvinio administravimo organizaciją.“

3. Pakeisti 15 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Fonogramų gamintojas autoriaus arba kolektyvinio administravimo organizacijos prašymu turi suteikti autoriui arba kolektyvinio administravimo organizacijai šio straipsnio 4 dalyje nurodytai teisei įgyvendinti reikalingą informaciją.“

 

 

4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Teikiant panaudai knygas ir vaizduojamojo meno leidinius (dailės ir fotografijų albumus) bibliotekose, jų autoriai arba jų teisių paveldėtojai turi teisę gauti kompensacinį atlyginimą už perduotą išimtinę teisę teikti kūrinį panaudai. Šio kompensacinio atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė), atsižvelgdama į Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos siūlymus. Šis atlyginimas nemokamas teikiant panaudai knygas ir kitus leidinius švietimo ir mokslo įstaigų bibliotekose.“

 

5 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Autorius turi neatšaukiamą teisę gauti kompensacinį atlyginimą už kiekvieną meno kūrinio originalo ir literatūros ar muzikos kūrinio rankraščio originalo perpardavimą (perpardavimo teisė), kai jie parduodami po pirmojo nuosavybės teisių į juos perleidimo, atlikto paties autoriaus (toliau šiame straipsnyje – kompensacinis atlyginimas). Kitiems asmenims ši teisė pereina tik po autoriaus mirties paveldėjimo tvarka.“

2. Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta perpardavimo teisė taikoma visiems perpardavimo veiksmams, kuriuos atliekant kaip pirkėjai, pardavėjai arba tarpininkai dalyvauja dailės salonai, meno galerijos, muziejai, antikvariatai, meno kūrinių aukcionų rengėjai, kiti asmenys, prekiaujantys meno kūriniais, tarpininkaujantys juos parduodant ar vertinant. Tarpininkas kartu su pardavėju yra solidariai atsakingi už kompensacinio atlyginimo sumokėjimą.“

3. Pakeisti 17 straipsnio 4 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4. Kompensacinis atlyginimas mokamas, kai meno kūrinio arba literatūros ar muzikos kūrinio rankraščio originalo perpardavimo kaina atskaičius mokesčius yra ne mažesnė kaip 300 eurų. Kompensacinis atlyginimas, su sąlyga, kad jo suma už vieną perparduotą meno kūrinio arba literatūros ar muzikos kūrinio rankraščio originalą neviršys 12 500 eurų, apskaičiuojamas taikant šiuos tarifus:“.

4. Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Autoriai ar jų teisių paveldėtojai gali perduoti jiems priklausiančią perpardavimo teisę įgyvendinti kolektyvinio administravimo organizacijai. Pirkėjai, pardavėjai arba tarpininkai autoriams arba jiems atstovaujančiai kolektyvinio administravimo organizacijai turi suteikti perpardavimo teisei įgyvendinti reikalingą informaciją. Šios informacijos galima reikalauti trejus metus po perpardavimo.“

 

6 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Tuščių laikmenų ir įrenginių, už kuriuos turi būti mokamas kompensacinis atlyginimas, sąrašas ir kompensacinio atlyginimo tarifai, nustatyti šio Įstatymo 1 priede, turi būti peržiūrimi ne rečiau kaip kas dveji metai. Kitas kompensacinio atlyginimo mokėjimo sąlygas ir tvarką, atsižvelgdama į tai, ar taikomos, ar netaikomos šio Įstatymo 74 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytos techninės apsaugos priemonės, nustato Vyriausybė, suderinusi su kompensacinio atlyginimo mokėtojams atstovaujančiomis asociacijomis ir kolektyvinio administravimo organizacijomis.“

2. Pakeisti 20 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Kompensacinį atlyginimą šio straipsnio 4 dalyje nurodytiems teisių subjektams Vyriausybės nustatyta tvarka surenka, paskirsto ir moka Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintos kolektyvinio administravimo organizacijos.“

3. Pakeisti 20 straipsnio 10 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

10. Iš surinkto kompensacinio atlyginimo atskaičius šio straipsnio 9 dalyje nustatytą sumą ir kolektyvinio administravimo organizacijų išlaidas kompensaciniam atlyginimui surinkti, paskirstyti ir grąžinti, likusi suma paskirstoma taip:“.

 

7 straipsnis. 201 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 201 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Reprografijos įrenginių, už kuriuos turi būti mokamas kompensacinis atlyginimas, sąrašas, kompensacinio atlyginimo už reprografijos įrenginius ir už atgaminimo reprografijos būdu paslaugas tarifai, nustatyti šio Įstatymo 2 priede, turi būti peržiūrimi ne rečiau kaip kas dveji metai. Kitas kompensacinio atlyginimo mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė, suderinusi su kompensacinio atlyginimo mokėtojams atstovaujančiomis asociacijomis ir kolektyvinio administravimo organizacijomis.“

2. Pakeisti 201 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Kompensacinį atlyginimą šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems subjektams Vyriausybės nustatyta tvarka surenka, paskirsto ir moka Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintos kolektyvinio administravimo organizacijos.“

3. Pakeisti 201 straipsnio 9 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

9. Iš surinkto kompensacinio atlyginimo atskaičius šio straipsnio 8 dalyje nustatytą sumą ir kolektyvinio administravimo organizacijų išlaidas kompensaciniam atlyginimui surinkti, paskirstyti ir grąžinti, likusi suma paskirstoma taip:“.

 

8 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) kūrinio pavadinimas (užsienio autorių kūrinių pavadinimai nurodomi ir originalo kalba), išskyrus kolektyvinio administravimo organizacijų išduodamas licencijas;“.

 

9 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 53 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytos teisės į atlyginimą paprastai įgyvendinamos per kolektyvinio administravimo organizaciją. Šį atlyginimą moka fiziniai arba juridiniai asmenys, kuriems fonogramos ar audiovizualinio kūrinio gamintojas perdavė arba suteikė teisę nuomoti tas fonogramas, audiovizualinius įrašus ar jų kopijas.“

2. Pakeisti 53 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Audiovizualinio kūrinio gamintojas atlikėjo ar kolektyvinio administravimo organizacijos prašymu turi suteikti atlikėjui ar kolektyvinio administravimo organizacijai šio straipsnio 4 dalyje numatytoms teisėms įgyvendinti reikalingą informaciją.“

 

10 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 55 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Atlikėjai ir fonogramų gamintojai turi teisę gauti tam tikrą atlyginimą už komerciniais tikslais išleistų (nepaisant jų išleidimo vietos) fonogramų ar jų kopijų tiesioginį ar netiesioginį transliavimą, retransliavimą ar kitokį viešą paskelbimą. Šį atlyginimą privalo mokėti fiziniai arba juridiniai asmenys, naudojantys fonogramas ar jų kopijas. Atlyginimo dydis ir jo mokėjimo sąlygos nustatomos fonogramų naudotojų ir kolektyvinio administravimo organizacijų sutartyje. Atlyginimo dydis nustatomas procentais nuo naudotojo pajamų arba konkrečia pinigų suma. Šis atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams dalijamas po lygiai, jeigu kitaip nenustatyta jų tarpusavio sutartyje.“

2. Pakeisti 55 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu fonogramų naudotojai ir kolektyvinio administravimo organizacijos nesutaria dėl atlyginimo dydžio ir jo mokėjimo sąlygų, bet kuri iš šalių gali kreiptis į Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisiją arba į kitą tarpininką prašydama tarpininkauti derybose. Jeigu šalys nepriima derybose tarpininkaujant pateikto pasiūlymo, atlyginimo dydį ir mokėjimo sąlygas nustato teismas.“

3. Pakeisti 55 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą atlyginimą renka bei paskirsto atlikėjams ir fonogramų gamintojams kolektyvinio administravimo organizacijos, Lietuvos Respublikos teritorijoje administruojančios tokio pobūdžio teises, atsižvelgdamos į šio Įstatymo V skyriaus nuostatas.“

 

11 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Atlikėjų, fonogramų gamintojų, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų teisė į kabelinę retransliaciją įgyvendinama tik per gretutinių teisių kolektyvinio administravimo organizacijas šio Įstatymo 65 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma transliuojančiųjų organizacijų teisėms į jų pačių retransliuojamas laidas ir programas, nepaisant to, ar šios teisės priklauso pačiai transliuojančiajai organizacijai, ar jai jas perdavė kiti autorių teisių ar gretutinių teisių subjektai.“

 

12 straipsnis. 592 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 592 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Atlikėjams skirtą papildomą atlyginimą fonogramų gamintojai ar jų teisių perėmėjai moka vieną kartą per metus, pasibaigus metams, kuriais atitinkami fonogramose įrašyti atlikimo įrašai buvo panaudoti šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Šį atlyginimą surenka, paskirsto ir atlikėjams sumoka Vyriausybės įgaliotos institucijos paskirta atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija. Atlikėjams skirto papildomo atlyginimo surinkimo, paskirstymo ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“

 

13 straipsnis. Įstatymo V skyriaus pakeitimas

Pakeisti Įstatymo V skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

KOLEKTYVINIS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ADMINISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

65 straipsnis. Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo taikymo sritis

1. Kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas (toliau – kolektyvinis administravimas) gali būti taikomas šiose kūrinių ir (ar) gretutinių teisių objektų panaudojimo srityse:

1) muzikos ir literatūros kūrinių viešam atlikimui bet kokiais būdais ir priemonėmis;

2) kūrinių ir gretutinių teisių objektų transliavimui, retransliavimui, kitokiam viešam paskelbimui (įskaitant foninę muziką);

3) kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimui ir padarymui viešai prieinamų kompiuterių tinklais (įskaitant internetinių muzikos paslaugų teikimą);

4) meno kūrinių, literatūros ar muzikos kūrinių rankraščių originalų perpardavimui;

5) muzikos ir literatūros kūrinių atgaminimui garso įrašais (fonogramoms), literatūros, muzikos ir kitų meno kūrinių atgaminimui audiovizualiniais įrašais (audiovizualiniams kūriniams);

6) kūrinių, gretutinių teisių objektų ar jų kopijų nuomai ir panaudai, išskyrus kompiuterių programas ir duomenų bazes;

7) dailės ir taikomojo meno kūrinių, fotografijų, schemų ir brėžinių atgaminimui (reprodukcijoms) leidiniuose ir reklaminėje medžiagoje;

8) kūrinių ir gretutinių teisių objektų viešam rodymui;

9) kitose kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimo srityse.

2. Kolektyvinis administravimas privalomai taikomas šiose kūrinių ir (ar) gretutinių teisių objektų panaudojimo srityse:

1) kūrinių ir gretutinių teisių objektų kabelinei retransliacijai, išskyrus atvejus, kai tai yra pačių kabelinės retransliacijos operatorių programos;

2) fonogramų, išleistų komerciniais tikslais transliavimui, retransliavimui ir kitokiam viešam paskelbimui (įskaitant foninę muziką);

3) kūrinių atgaminimui reprografijos būdu (bet kokiu fotokopijavimo būdu ar naudojant kitus panašaus pobūdžio procesus, kai atgaminama popieriuje ar kitoje panašioje laikmenoje);

4) knygų ir kitų leidinių panaudai bibliotekose;

5) audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimui asmeniniais tikslais.

3. Tuo atveju, kai autorių teisių ar gretutinių teisių subjektas nėra suteikęs įgaliojimų jokiai kolektyvinio administravimo organizacijai administruoti jo išimtinę teisę leisti kūrinio ar gretutinių teisių objekto retransliaciją, laikoma, kad tokius įgaliojimus turi kolektyvinio administravimo organizacija, Lietuvos Respublikos teritorijoje administruojanti tokio pobūdžio teises. Toks autorių teisių ar gretutinių teisių subjektas turi tokias pačias teises ir įsipareigojimus pagal retransliacijos operatorių ir kolektyvinio administravimo organizacijos sudarytas sutartis kaip ir kiti teisių subjektai, kurie yra suteikę tai kolektyvinio administravimo organizacijai tokius įgaliojimus. Jeigu išimtines teises į kūrinių ar gretutinių teisių objektų retransliaciją Lietuvos Respublikoje administruoja daugiau negu viena kolektyvinio administravimo organizacija, autorių teisių ar gretutinių teisių subjektas gali pasirinkti, kuri iš jų bus laikoma įgaliota kolektyviai administruoti jo teises į kūrinių ar gretutinių teisių objektų kabelinį retransliavimą, pateikdamas pasirinktai kolektyvinio administravimo organizacijai rašytinį laisvos formos prašymą sudaryti sutartį dėl jo teisių kolektyvinio administravimo. Jeigu per trejų metų laikotarpį teisių subjektas nepasirenka kolektyvinio administravimo organizacijos, kuri bus įgaliota administruoti jo teises į kūrinių ar gretutinių teisių objektų kabelinę retransliaciją, tokią įgaliotą kolektyvinio administravimo organizaciją skiria Vyriausybės įgaliota institucija.

 

 

66 straipsnis. Kolektyvinio administravimo subjektai

1. Kolektyvinio administravimo subjektais laikomi:

1) Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse (toliau šiame skyriuje – valstybės narės) įsteigtos kolektyvinio administravimo organizacijos;

2) Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse įsteigti kolektyvinio administravimo nepriklausomi subjektai;

3) Lietuvos Respublikoje įsteigti trečiųjų šalių kolektyvinio administravimo organizacijų filialai ar atstovybės, vykdantys kolektyvinio administravimo veiklą Lietuvos Respublikoje.

2. Šio skyriaus pirmojo, antrojo, trečiojo, ketvirtojo, penktojo ir septintojo skirsnių nuostatos (išskyrus šio Įstatymo 7228 straipsnio 2 dalies 4, 5, 6 punktų nuostatas ir 7230 straipsnio 2 dalies nuostatas) taikomos visoms kolektyvinio administravimo organizacijoms.

3. Šio skyriaus šeštojo skirsnio nuostatos, šio Įstatymo 7228 straipsnio 2 dalies 4, 5, 6 punktų nuostatos ir 7230 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos tik toms kolektyvinio administravimo organizacijoms, kurios administruoja autorių teises naudoti muzikos kūrinius internete daugelyje teritorijų ir teikia naudotojams kolektyviai administruojamas daugiateritores licencijas.

4. Tais atvejais, kai šio Įstatymo 67 straipsnio 2 dalyje numatytas atskiras kolektyvinio administravimo funkcijas kolektyvinio administravimo organizacijų pavedimu atlieka jų valdomi ar kontroliuojami subjektai, jiems šio skyriaus nuostatos taikomos tiek, kiek jos taikomos tas funkcijas tiesiogiai atliekančioms kolektyvinio administravimo organizacijoms.

5. Šio skyriaus 7212, 7215, 7217 straipsnių, 7218 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 7 punktų, 7219, 7228 ir 7231 straipsnių nuostatos mutatis mutandis taikomos kolektyvinio administravimo nepriklausomiems subjektams.

 

 

67 straipsnis. Kolektyvinio administravimo apimtis ir pagrindiniai veiklos principai

1. Kolektyvinis administravimas vykdomas pagal kolektyvinio administravimo organizacijos su kolektyviai administruojamų teisių turėtojais pasirašytas sutartis (toliau – kolektyvinio administravimo sutartys), kuriose kolektyviai administruojamų teisių turėtojai suteikia pasirinktai kolektyvinio administravimo organizacijai leidimą kolektyviai administruoti jų turimas autorių teises ar gretutines teises. Kolektyvinio administravimo organizacija negali atsisakyti administruoti kolektyviai administruojamų teisių turėtojų turimų autorių teisių ar gretutinių teisių, tam tikrų kategorijų teisių ir tam tikrų rūšių kūrinių ar gretutinių teisių objektų, jeigu jų administravimas patenka į jos veiklos sritį, išskyrus atvejus, kai kolektyvinio administravimo organizacija pateikia objektyvias ir pagrįstas atsisakymo administruoti šias teises priežastis.

2. Kolektyvinis administravimas apima šias kolektyvinio administravimo organizacijų atliekamas funkcijas:

1) kolektyviai administruojamo repertuaro licencijų naudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus teikimą;

2) kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimo stebėjimą, siekiant nustatyti, ar jų naudojimo būdai ir sąlygos atitinka licencinėse sutartyse numatytas sąlygas, taip pat atskleisti neteisėtus kolektyviai administruojamų kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimo atvejus. Kolektyvinio administravimo organizacijos atliekamos stebėjimo funkcijos apima kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimo peržiūras jų viešo atlikimo ar rodymo vietose, radijo ir televizijos programų, internetinių turinio prieigų ir kitų žiniasklaidos priemonių peržiūrą, išleistų kūrinių duomenų bazėse ir kataloguose esančios informacijos analizę;

3) kolektyvinio administravimo pajamų surinkimą ir išieškojimą;

4) kolektyviai administruojamų teisių turėtojams mokėtinų sumų paskirstymą ir išmokėjimą;

5) kolektyviai administruojamų autorių teisių ir gretutinių teisių gynimą teisme pagal kolektyvinio administravimo organizacijų savarankišką ieškinio teisę ir kitose institucijose be atskiro teisių turėtojų įgaliojimo;

6) kitų su kolektyviniu administravimu susijusių funkcijų atlikimą vadovaujantis kolektyvinio administravimo sutartimis ir kolektyvinio administravimo atstovavimo sutartimis.

3. Vykdydamos kolektyvinio administravimo veiklą, kolektyvinio administravimo organizacijos turi laikytis šių pagrindinių veiklos principų:

1) veikti kolektyviai administruojamų teisių turėtojų interesais;

2) nustatyti kolektyviai administruojamų teisių turėtojams tik tas pareigas, kurios pagrįstai reikalingos jų teisėms ar interesams veiksmingai administruoti ir ginti;

3) taikyti kolektyviai administruojamų teisių turėtojų teisėms, kurias administruoja pagal kolektyvinio administravimo atstovavimo sutartis, tokias pačias kolektyvinio administravimo sąlygas nustatydamos atlyginimo tarifus, kolektyvinio administravimo atskaitymus ir kolektyvinio administravimo pajamų paskirstymą, kokias taiko savo kolektyviai administruojamų teisių turėtojų teisėms.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO ORGANIZACIJOS STEIGIMAS IR VALDYMAS, KOLEKTYVIAI ADMINISTRUOJAMŲ TEISIŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO ORGANIZACIJOS NARYSTĖS SĄLYGOS

 

68 straipsnis. Kolektyvinio administravimo organizacijos steigimas

1. Kolektyvinio administravimo organizacija steigiama įstatymų numatytais pagrindais kolektyvinio administravimo organizacijos steigėjams pasirenkant įstatymų numatytą juridinio asmens teisinę formą.

2. Kolektyvinio administravimo organizacijos steigimo, registravimo, valdymo, veiklos, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkai šio Įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir pasirinktos teisinės formos juridinio asmens veiklą reglamentuojančio įstatymo nuostatoms.

3. Kolektyvinio administravimo organizacija veikia pagal įstatus, nuostatus, statutą, steigimo sutartį ar kitus steigimo dokumentus (toliau – įstatai).

 

69 straipsnis. Kolektyviai administruojamų teisių turėtojų teisės

1. Kolektyviai administruojamų teisių turėtojai, sudarydami su pasirinkta kolektyvinio administravimo organizacija kolektyvinio administravimo sutartį, turi teisę:

1) suteikti leidimą administruoti visas jų turimas autorių teises ar gretutines teises, tam tikrų kategorijų teises ar tam tikrų rūšių kūrinius ir gretutinių teisių objektus jų pasirinktoje teritorijoje, nepriklausomai nuo kolektyvinio administravimo organizacijos įsteigimo vietos, jos buveinės vietos arba teisių turėtojo gyvenamosios vietos ar buveinės, kilmės šalies ar pilietybės;

2) numatyti sutartyje galimybę savarankiškai (ne kolektyvinio administravimo būdu) teikti licencijas naudoti kolektyviai administruojamus kūrinius ar gretutinių teisių objektus nekomerciniais tikslais;

3) šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka panaikinti kolektyvinio administravimo organizacijai suteiktą leidimą administruoti visas jų turimas autorių teises ar gretutines teises, savo pasirinkimu atšaukti leidimą administruoti tam tikrų kategorijų teises ar tam tikrų rūšių kūrinius ir gretutinių teisių objektus jų pasirinktoje teritorijoje.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos kolektyviai administruojamų teisių turėtojų teisės, jų įgyvendinimo sąlygos ir tvarka turi būti išdėstytos kolektyvinio administravimo organizacijos įstatuose arba narystės sąlygose. Kolektyvinio administravimo organizacija iki kolektyvinio administravimo sutarties sudarymo turi informuoti teisių turėtoją apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytas kolektyviai administruojamų teisių turėtojų teises ir šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytas jų įgyvendinimo sąlygas.

3. Įgyvendindami šio straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą teisę panaikinti suteiktą leidimą administruoti visas jų turimas autorių teises ar gretutines teises arba atšaukti leidimą administruoti pasirinktas teises, tam tikrų kategorijų teises ir tam tikrų rūšių kūrinius ar gretutinių teisių objektus jų pasirinktoje teritorijoje, kolektyviai administruojamų teisių turėtojai prieš 6 mėnesius iki leidimo administruoti šias teises panaikinimo arba atšaukimo turi pateikti kolektyvinio administravimo organizacijai laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti nurodytos pagrįstos leidimo administruoti šias teises panaikinimo ar atšaukimo priežastys. Kolektyvinio administravimo organizacija gali nutarti, kad kolektyvinio administravimo organizacijai suteikto leidimo panaikinimas ar atšaukimas įsigalioja tik pasibaigus finansiniams metams.

4. Jeigu kolektyvinio administravimo organizacija turi kolektyviai administruojamų teisių turėtojui mokėtinų sumų, surinktų už kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimą pagal kolektyvinio administravimo organizacijos licenciją, suteiktą iki leidimo kolektyviai administruoti teises panaikinimo ar leidimo administruoti pasirinktas arba tam tikrų kategorijų teises atšaukimo, teisių turėtojo teisės, numatytos šio Įstatymo 727, 728, 729, 7215, 7217, 7224 ir 7227 straipsniuose, lieka galioti iki leidimo kolektyviai administruoti teises panaikinimo ar leidimo administruoti pasirinktas arba tam tikrų kategorijų teises atšaukimo įsigaliojimo.

5. Kolektyvinio administravimo organizacija, kuriai buvo panaikintas leidimas administruoti visas teises ar atšauktas leidimas administruoti pasirinktas arba tam tikrų kategorijų teises, negali reikalauti, kad teisių turėtojas suteiktų leidimą administruoti tas teises ar jų dalį kitai kolektyvinio administravimo organizacijai ar kitaip riboti teisių turėtojų galimybes pasirinkti šiame Įstatyme numatytus teisių įgyvendinimo būdus.

 

70 straipsnis. Kolektyvinio administravimo organizacijų narystės sąlygos

1. Kolektyvinio administravimo organizacija priima į kolektyvinio administravimo organizacijos narius kolektyviai administruojamų teisių turėtojus ir jiems atstovaujančius asmenis, taip pat kitas kolektyvinio administravimo organizacijas ir teisių turėtojų asociacijas, jeigu jie atitinka narystės reikalavimus, grindžiamus objektyviais, skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais. Narystės reikalavimai ir kriterijai turi būti numatyti kolektyvinio administravimo įstatuose ar narystės sąlygose ir skelbiami viešai kolektyvinio administravimo organizacijos interneto svetainėje.

2. Tais atvejais, kai kolektyvinio administravimo organizacija atsisako priimti į kolektyvinio administravimo organizacijos narius kolektyviai administruojamų teisių turėtojus ar kitus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus subjektus, jiems turi būti pateikiamos aiškios kolektyvinio administravimo organizacijos įstatuose ar narystės sąlygose numatytos priežastys, dėl kurių buvo priimtas toks kolektyvinio administravimo organizacijos sprendimas.

3. Kolektyvinio administravimo organizacija turi užtikrinti:

1) kolektyvinio administravimo organizacijos įstatuose numatytą tinkamą ir veiksmingą visų kolektyvinio administravimo organizacijos narių dalyvavimo kolektyvinio administravimo organizacijos sprendimų priėmimo procese tvarką, pagal kurią priimant sprendimus įvairių kategorijų nariams turi būti atstovaujama atsižvelgiant į teisingo ir proporcingo atstovavimo skirtingų kategorijų nariams (pagal turimas autorių teises ir (ar) gretutines teises) principą;

2) galimybę kolektyvinio administravimo organizacijos nariams bendrauti su kolektyvinio administravimo organizacija elektroninėmis priemonėmis kolektyviai administruojamų teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimais, taip pat siekiant įgyvendinti kitas su naryste kolektyvinio administravimo organizacijoje susijusias kolektyvinio administravimo organizacijos narių teises;

3) kolektyvinio administravimo narių registraciją, jų duomenų kaupimą ir nuolatinį atnaujinimą laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

 

71 straipsnis. Kolektyviai administruojamų teisių turėtojų, kurie nėra kolektyvinio administravimo organizacijos nariai, teisės

1. Kolektyvinio administravimo organizacijos ir kolektyviai administruojamų teisių turėtojų, kurie nėra kolektyvinio administravimo organizacijos nariai, santykiams, atsirandantiems pagal kolektyvinio administravimo sutartis, įskaitant kolektyvinio administravimo dvišales ir daugiašales sutartis su užsienio kolektyvinio administravimo organizacijomis, taikomos šio Įstatymo 70 straipsnio 3 dalies 2 punkto, 7217 straipsnio, 7225straipsnio 3 dalies ir 7227 straipsnio nuostatos.

2. Kolektyviai administruodama šio straipsnio 1 dalyje nurodytų kolektyviai administruojamų teisių turėtojų teises, kolektyvinio administravimo organizacija turi taikyti tokias pačias sąlygas, kokios taikomos kolektyviai administruojant teisių turėtojų – kolektyvinio administravimo organizacijos narių teises. Kolektyvinio administravimo organizacijos turi sudaryti sąlygas šiems kolektyviai administruojamų teisių turėtojams ar jų atstovams reguliariai gauti informaciją apie jų teisių kolektyvinį administravimą (kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo sąlygas, kolektyvinio administravimo pajamas) ir kitą informaciją, susijusią su jų teisių kolektyviniu administravimu.

3. Kolektyviai administruojamų teisių turėtojai, kurie nėra kolektyvinio administravimo organizacijos nariai, negali dalyvauti kolektyvinio administravimo organų veikloje.

 

72 straipsnis. Kolektyvinio administravimo organizacijos organai

1. Kolektyvinio administravimo organizacijoje turi būti šie organai:

1) visuotinis kolektyvinio administravimo organizacijos narių susirinkimas (toliau – visuotinis narių susirinkimas) ar kitas organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises;

2) vienasmenis ar kolegialus valdymo organas;

3) priežiūrą atliekantis organas.

2. Kolektyvinio administravimo organizacijos organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatomos kolektyvinio administravimo organizacijos įstatuose.

 

721 straipsnis. Visuotinis narių susirinkimas

1. Visuotinis narių susirinkimas yra kolektyvinio administravimo organizacijos organas, kurio veikloje dalyvauja ir savo balsavimo teisėmis naudojasi kolektyvinio administravimo organizacijos nariai, neatsižvelgiant į organizacijos teisinę formą, narystės trukmę, gaunamas kolektyvinio teisių administravimo pajamas. Visuotinio narių susirinkimo įgaliojimus gali vykdyti atstovų, kuriuos kas ketveri metai renka kolektyvinio administravimo organizacijos nariai, susirinkimas (toliau šiame straipsnyje – atstovų susirinkimas), su sąlyga, kad visuotinio narių susirinkimo teises (įgaliojimus) turintis atstovų susirinkimas užtikrins tinkamą ir veiksmingą narių dalyvavimą kolektyvinio administravimo organizacijos sprendimų priėmimo procese ir teisingą bei proporcingą atstovavimą įvairių kategorijų nariams, atsižvelgiant į teisingo ir proporcingo atstovavimo skirtingų kategorijų nariams (pagal turimas autorių teises ir (ar) gretutines teises) principą.

2. Visuotinis narių susirinkimas (atstovų susirinkimas):

1) priima sprendimus dėl kolektyvinio administravimo organizacijos įstatų ir narystės sąlygų pakeitimų;

2) skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius, vertina jų veiklos rezultatus, tvirtina jų atlyginimus, kitas pinigines ir nepinigines išmokas, išskyrus atvejus, kai įgaliojimai priimti tokius sprendimus įstatuose numatyti priežiūros funkciją atliekančiam organui;

3) nustato licencijų naudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus teikimo ir atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimą mokėjimo sąlygas;

4) nustato kolektyvinio administravimo organizacijos taikomų atlyginimo tarifų (įskaitant atlyginimo tarifų nuolaidas) patvirtinimo bendrąsias sąlygas (išskyrus šio Įstatymo numatytus atvejus);

5) tvirtina kolektyviai administruojamų teisių turėtojams mokėtinų sumų paskirstymo tvarkos aprašą ir teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašą, priima sprendimus dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo;

6) tvirtina kolektyvinio administravimo atskaitymų tvarkos aprašą ir nustato kolektyvinio administravimo atskaitymų dydžius, taip pat tvirtina kitų (ne kolektyvinio administravimo) atskaitymų iš kolektyvinio administravimo pajamų ir bet kurių pajamų, gautų iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų, įskaitant atskaitymų kolektyviai administruojamų teisių turėtojų socialinėms, kultūros ar švietimo paslaugų reikmėms, tvarkos aprašą;

7) tvirtina bendrosios investicijų valdymo tvarkos, taikomos kolektyvinio administravimo pajamoms ir bet kurioms pajamoms, gautoms iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų, aprašą (toliau – bendrosios investicijų valdymo tvarkos aprašas);

8) tvirtina kolektyvinio administravimo veiklos rizikos valdymo tvarkos aprašą;

9) tvirtina sprendimus dėl nekilnojamojo turto įsigijimo, pardavimo ar įkeitimo;

10) priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo, kitų įmonių, jų akcijų arba teisių įsigijimo patvirtinimo, taip pat sprendimus dėl kolektyvinio administravimo organizacijos reorganizavimo (jungimo ar skaidymo) ar likvidavimo;

11) svarsto pasiūlymus ir priima sprendimus dėl paskolų ėmimo, paskolų teikimo ir jų laidavimo patvirtinimo;

12) priima sprendimus dėl auditoriaus ar audito įmonės šio Įstatymo 7219 straipsnio 4 dalyje numatytam auditui atlikti paskyrimo ir atšaukimo;

13) tvirtina kolektyvinio administravimo organizacijos metinę skaidrumo ataskaitą, kurioje teikiama informacija pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą skaidrumo ataskaitai būtinos informacijos sąrašą;

14) tvirtina kolektyvinio administravimo organizacijoje taikomos į valdymo organą paskirtų ar išrinktų asmenų interesų deklaravimo tvarkos aprašą (toliau – interesų deklaravimo tvarkos aprašas) ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą;

15) priima sprendimus kitais svarbiais kolektyvinio administravimo klausimais.

3. Kolektyvinio administravimo organizacijos įstatuose gali būti numatyta, kad visuotinio narių susirinkimo sprendimu šio straipsnio 2 dalies 8, 9, 10 ir 11 punktuose numatytos visuotinio narių susirinkimo funkcijos gali būti perduotos priežiūros funkciją atliekančiam organui.

4. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarką, kvorumą ir sprendimų priėmimo tvarką nustato kolektyvinio administravimo organizacijos pasirinktą teisinę formą reglamentuojantis įstatymas ir kolektyvinio administravimo organizacijos įstatai.

 

722 straipsnis. Atstovavimas kolektyvinio administravimo organizacijos nariams visuotiniame narių susirinkime ir balsavimo teisės perleidimas

1. Kiekvienas kolektyvinio administravimo organizacijos narys turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (atstovą) jo vardu dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime, jeigu dėl tokio įgaliojimo nekyla interesų konfliktų.

2. Įgaliojimas galioja tik vienam visuotiniam narių susirinkimui. Atstovas gali atstovauti tik vienam jį įgaliojusiam kolektyvinio administravimo organizacijos nariui. Visuotiniame narių susirinkime atstovas naudojasi tokiomis pačiomis teisėmis, kokias turėtų jį įgaliojęs narys. Atstovas balsuoja laikydamasis jį įgaliojusio nario nurodymų.

3. Teisę balsuoti visuotiniame narių susirinkime kolektyvinio administravimo organizacijos narys gali įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitam asmeniui, sudarydamas balsavimo teisės perleidimo sutartį.

 

723 straipsnis. Kolektyvinio administravimo organizacijos valdymo organo pareigos ir asmenų, paskirtų ar išrinktų į valdymo organą, interesų deklaravimas

1. Kolektyvinio administravimo organizacijos valdymo organas turi nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti savo pareigas, taikydamas patikimas administracines, apskaitos ir vidaus kontrolės procedūras.

2. Šio Įstatymo 721 straipsnio 2 dalies 14 punkte nurodytame interesų deklaravimo tvarkos apraše turi būti numatyti valdymo organui taikomi reikalavimai, kurie leistų išvengti valdymo organo ir kolektyviai administruojamų teisių turėtojų interesų konfliktų, taip pat nustatytos procedūros, kurios leistų valdyti, stebėti ir atskleisti esamus ar galimus interesų konfliktus, siekiant išvengti jų neigiamo poveikio kolektyvinio administravimo organizacijos atstovaujamų teisių turėtojų kolektyviniams interesams.

3. Į kolektyvinio administravimo organizacijos valdymo organą paskirti ar išrinkti fiziniai asmenys, remdamiesi interesų deklaravimo tvarkos aprašu, turi pateikti visuotiniam narių susirinkimui metinę individualią interesų deklaraciją, kurioje turi būti nurodoma informacija apie:

1) asmeninių interesų ir kolektyviai administruojamų teisių turėtojų interesų faktinius arba galimus konfliktus;

2) praėjusiais finansiniais metais iš kolektyvinio administravimo organizacijos gautą atlyginimą, kitas pinigines ar nepinigines išmokas;

3) praėjusiais finansiniais metais kolektyvinio administravimo organizacijos jiems, kaip teisių turėtojams, išmokėtas kolektyvinio administravimo pajamas;

4) faktinius arba galimus asmeninių interesų ir kolektyvinio administravimo organizacijos interesų arba įsipareigojimų kolektyvinio administravimo organizacijai ir įsipareigojimų kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui konfliktus.

 

724 straipsnis. Kolektyvinio administravimo organizacijos valdymo priežiūra

1. Kolektyvinio administravimo organizacijos valdymo priežiūrą užtikrina kolektyvinio administravimo organizacijos priežiūros organas (stebėtojų taryba, revizijos komisija ar kt.), kuris prižiūri, kaip veikia ir savo pareigas atlieka kolektyvinio administravimo organizacijos vienasmenis ar kolegialus valdymo organas.

2. Kolektyvinio administravimo organizacijos priežiūros organo sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinio administravimo organizacijos įstatuose, atsižvelgiant į teisingo ir proporcingo atstovavimo skirtingų kategorijų kolektyvinio administravimo organizacijos nariams (pagal turimas autorių teises ir (ar) gretutines teises) principą.

3. Priežiūros organo darbas organizuojamas posėdžiuose, kurie šaukiami reguliariai kolektyvinio administravimo organizacijos įstatuose nustatyta tvarka. Priežiūros organo funkcijas nustato kolektyvinio administravimo organizacijos įstatai ir visuotinis narių susirinkimas.

4. Priežiūros organas ne rečiau kaip kartą per metus visuotiniam narių susirinkimui teikia veiklos ataskaitą. Kiekvienas priežiūros organo narys visuotiniam narių susirinkimui pateikia metinę individualią interesų deklaraciją, kurioje turi būti pateikta šio Įstatymo 723 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO ORGANIZACIJOS PAJAMŲ IR TURTO ADMINISTRAVIMAS

 

725 straipsnis. Kolektyvinio administravimo pajamų administravimas

1. Kolektyvinio administravimo organizacija, įgyvendindama šio Įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktuose numatytas kolektyvinio administravimo funkcijas, turi užtikrinti kruopštų ir skaidrų kolektyvinio administravimo pajamų surinkimą, teisių turėtojams mokėtinų sumų paskirstymą ir išmokėjimą.

2. Kolektyvinio administravimo organizacija turi:

1) atskiroje banko sąskaitoje laikyti lėšas, gautas kaip kolektyvinio administravimo pajamas ir pajamas iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų;

2) visą kitą finansinį ir materialųjį (kilnojamąjį ir nekilnojamąjį) turtą, kurį ji gali turėti, ir pajamas, gautas iš šio turto arba kolektyvinio administravimo atskaitymų, arba kitos veiklos, registruoti atskirose buhalterinės apskaitos sąskaitose.

3. Kolektyvinio administravimo organizacija negali naudoti kolektyvinio administravimo pajamų ir pajamų, gautų iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų, kitiems tikslams negu šių pajamų paskirstymas ir išmokėjimas kolektyviai administruojamų teisių turėtojams, išskyrus atvejus, kai kolektyvinio administravimo organizacijai šio Įstatymo 721 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatyta tvarka leidžiama atskaityti kolektyvinio administravimo atskaitymus arba naudoti kolektyvinio administravimo pajamas ar pajamas, gautas iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų, šio Įstatymo 721 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta tvarka.

 

 

726 straipsnis. Kolektyvinio administravimo pajamų ir turto investavimas

1. Kolektyvinio administravimo organizacija, investuodama kolektyvinio administravimo pajamas ir pajamas, gautas iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų, kitą finansinį ar materialųjį turtą, turi vadovautis šio Įstatymo 721 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytu bendrosios investicijų valdymo tvarkos aprašu ir 721 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytu kolektyvinio administravimo veiklos rizikos valdymo tvarkos aprašu.

2. Bendrosios investicijų valdymo tvarkos apraše turi būti užtikrinti teisių turėtojų interesai, kurie įgyvendinami vadovaujantis šiais reikalavimais:

1) jeigu investuojant gali kilti interesų konfliktas tarp kolektyvinio administravimo organizaciją valdančių asmenų ir kolektyviai administruojamų teisių turėtojų, investavimo objektai turi būti pasirenkami atsižvelgiant vien tik į kolektyviai administruojamų teisių turėtojų interesus;

2) investicijų portfelis (finansinis ir materialusis (kilnojamasis ir nekilnojamasis) turtas) turi būti valdomas laikantis saugumo, likvidumo ir pelningumo principų. Investavimo strategija turi būti diversifikuota taip, kad būtų išvengta per didelio pasitikėjimo kuriais nors konkrečiais investavimo objektais.

 

 

727 straipsnis. Kolektyvinio administravimo atskaitymai ir kiti atskaitymai

1. Kolektyvinio administravimo organizacija, prieš sudarydama kolektyvinio administravimo sutartį su teisių turėtoju, turi pateikti teisių turėtojui išsamią informaciją apie kolektyvinio administravimo organizacijoje taikomus kolektyvinio administravimo atskaitymus ir kitus atskaitymus (pavyzdžiui, socialinėms, kultūros arba švietimo paslaugų reikmėms) iš kolektyvinio administravimo pajamų ir bet kurių kitų pajamų, gautų iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti atskaitymai turi būti pagrįsti ir nustatyti remiantis kolektyvinio administravimo organizacijos teisių turėtojams teikiamų kolektyvinio administravimo paslaugų ir šio Įstatymo 728 straipsnyje numatytų socialinių, kultūros ar švietimo reikmių, jeigu kolektyvinio administravimo organizacija finansuoja tokių reikmių paslaugas, objektyviais vertinimo kriterijais.

3. Kolektyvinio administravimo atskaitymai neturi viršyti pagrįstų ir dokumentais patvirtintų sąnaudų, kolektyvinio administravimo organizacijos patirtų administruojant autorių teises ar gretutines teises. Kolektyvinio administravimo atskaitymams taikomus jų naudojimo ir skaidrumo reikalavimus kolektyvinio administravimo organizacija turi taikyti visiems kitiems atskaitymams, daromiems siekiant padengti kolektyvinio administravimo sąnaudas.

 

728 straipsnis. Kolektyvinio administravimo organizacijos atskaitymai socialinių, kultūros ar švietimo paslaugų reikmėms

1. Kolektyvinio administravimo organizacija gali finansuoti kolektyviai administruojamų teisių turėtojų socialinių, kultūros arba švietimo paslaugų reikmes, nustatydama tam tikslui atskaitymus iš kolektyvinio administravimo pajamų ar iš bet kurių pajamų, gautų iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų reikmių finansavimo tvarkos apraše kolektyvinio administravimo organizacija turi nustatyti aiškius, sąžiningus ir nediskriminacinius tokių reikmių finansavimo ir su jomis susijusių paslaugų apimties ir prieigos teisių turėtojams kriterijus.

 

729 straipsnis. Kolektyvinio administravimo pajamų paskirstymas ir išmokėjimas

1. Nepažeisdama šio Įstatymo 7211 straipsnio 3 dalies ir 7224 straipsnio nuostatų bei vadovaudamasi šio Įstatymo 721 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytu kolektyviai administruojamų teisių turėtojams mokėtinų sumų paskirstymo tvarkos aprašu, kolektyvinio administravimo organizacija turi reguliariai, kruopščiai, kiek įmanoma tiksliai ir proporcingai, atsižvelgdama į kūrinių ir gretutinių teisių objektų faktinį naudojimą, paskirstyti kolektyvinio administravimo pajamas ir išmokėti kolektyviai administruojamų teisių turėtojams mokėtinas sumas.

2. Kolektyvinio administravimo organizacija, taip pat jos narės kolektyvinio administravimo organizacijos turi paskirstyti kolektyvinio administravimo pajamas ir išmokėti teisių turėtojams mokėtinas sumas ne vėliau kaip per devynis mėnesius, pasibaigus finansiniams metams, kuriais buvo surinktos kolektyvinio teisių administravimo pajamos, išskyrus atvejus, kai kolektyvinio administravimo organizacijos neturi galimybės laikytis šio termino dėl objektyvių priežasčių, susijusių su kolektyviai administruojamų kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojų pranešimais apie kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimą, su tokiu panaudojimu susijusių teisių nustatymu, teisių turėtojų nustatymu ir paieška, informacijos, kuri leistų kūrinius ir gretutinių teisių objektus priskirti konkretiems teisių turėtojams, paieška.

3. Kolektyvinio administravimo organizacija, atsižvelgdama į šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, turi taikyti visas būtinas priemones kolektyviai administruojamų teisių turėtojų tapatybei ar gyvenamajai vietai arba buveinei nustatyti. Kolektyvinio administravimo organizacija turi patikrinti šio Įstatymo 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytus kolektyvinio administravimo organizacijos narių registracijos duomenis, kitų turimų duomenų bazių duomenis, taip pat Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytų registrų, žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų, kurias naudoja kolektyvinio administravimo organizacija, duomenis.

4. Kolektyvinio administravimo organizacija ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai pasibaigia šio straipsnio 2 dalyje nustatytas kolektyvinio administravimo pajamų paskirstymo ir teisių turėtojams mokėtinų sumų išmokėjimo terminas, turi pateikti kolektyvinio administravimo organizacijos nariams ir visoms kolektyvinio administravimo organizacijoms, su kuriomis ji yra sudariusi atstovavimo sutartis, informaciją apie kūrinius ar gretutinių teisių objektus, kurių vieno ar daugiau teisių turėtojų tapatybė ar gyvenamoji vieta arba buveinė nebuvo nustatyta. Šioje informacijoje, jeigu įmanoma, turi būti pateikti šie duomenys:

1) kūrinio ar gretutinių teisių objekto pavadinimas;

2) teisių turėtojo vardas ir pavardė ar pseudonimas arba pavadinimas;

3) kūrinio ar gretutinių teisių objekto leidėjo ar gamintojo pavadinimas arba vardas ir pavardė;

4) visa kita kolektyvinio administravimo organizacijos turima informacija apie kūrinį ar gretutinių teisių objektą, kuri galėtų padėti nustatyti teisių turėtoją.

5. Jeigu kolektyvinio administravimo organizacijos taikytos priemonės, nurodytos šio straipsnio 3 ir 4 dalyse, nedavė rezultatų, kolektyvinio administravimo organizacija ne vėliau kaip per vienerius metus, pasibaigus šio straipsnio 4 dalyje numatytam trijų mėnesių terminui, turi viešai paskelbti informaciją apie kūrinius ar gretutinių teisių objektus, kurių teisių turėtojų nepavyko nustatyti ar surasti, nurodydama, jeigu įmanoma, šio straipsnio 4 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytą informaciją apie tuos kūrinius ar gretutinių teisių objektus.

6. Kolektyvinio administravimo pajamas, kurios dėl objektyvių priežasčių, numatytų šio straipsnio 2 dalyje, nebuvo paskirstytos ir išmokėtos kolektyviai administruojamų teisių turėtojams per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą, kolektyvinio administravimo organizacija turi laikyti atskiroje, nepaskirstytų kolektyvinio administravimo pajamų, sąskaitoje.

 

7210 straipsnis. Kolektyviai administruojamų teisių turėtojams nepaskirstomų sumų naudojimas

1. Tais atvejais, kai teisių turėtojams mokėtinų sumų neįmanoma paskirstyti ir išmokėti, nors kolektyvinio administravimo organizacija ėmėsi visų šio Įstatymo 729 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytų būtinų priemonių teisių turėtojų tapatybei ar gyvenamajai vietai arba buveinei nustatyti, praėjus trejiems metams nuo finansinių metų, kuriais buvo surinktos kolektyvinio teisių administravimo pajamos, pabaigos, tos nepaskirstytos sumos laikomos teisių turėtojams nepaskirstomomis sumomis.

2. Sprendimą dėl teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo priima visuotinis narių susirinkimas, vadovaudamasis šio Įstatymo 721 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytame teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos apraše nustatytais kriterijais. Šis sprendimas netrukdo paaiškėjusiems teisių turėtojams pareikalauti tokių sumų iš kolektyvinio administravimo organizacijos. Šiems reikalavimams taikomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyti senaties terminai.

 

7211 straipsnis. Atstovavimo sutartyse numatyti kolektyvinio administravimo atskaitymai, kolektyvinio administravimo pajamų paskirstymas ir išmokėjimas

1. Kolektyvinio administravimo organizacija, administruodama teises pagal sudarytas atstovavimo sutartis, iš atstovaujamajai kolektyvinio administravimo organizacijai surinktų kolektyvinio administravimo pajamų ir bet kurių kitų pajamų, gautų iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų, negali daryti jokių atskaitymų, išskyrus kolektyvinio administravimo atskaitymus. Ši nuostata netaikoma, kai atstovaujamoji kolektyvinio administravimo organizacija yra davusi aiškų leidimą dėl kitų konkrečių, atstovavimo sutartyje numatytų, atskaitymų.

2. Atstovaujančioji kolektyvinio administravimo organizacija turi reguliariai, kruopščiai, kiek įmanoma tiksliai ir proporcingai, atsižvelgdama į kūrinių ir gretutinių teisių objektų faktinį naudojimą, paskirstyti ir išmokėti atstovaujamoms kolektyvinio administravimo organizacijoms mokėtinas sumas.

3. Atstovaujančioji kolektyvinio administravimo organizacija turi paskirstyti ir išmokėti atstovaujamoms kolektyvinio administravimo organizacijoms mokėtinas sumas ne vėliau kaip per devynis mėnesius, pasibaigus finansiniams metams, kuriais buvo surinktos kolektyvinio teisių administravimo pajamos, išskyrus atvejus, kai kolektyvinio administravimo organizacija neturi galimybės laikytis šių terminų dėl objektyvių priežasčių, susijusių su kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudotojų pranešimais apie kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimą, su tokiu panaudojimu susijusių teisių nustatymu, teisių turėtojų nustatymu ir paieška arba informacijos, kuri leistų kūrinius ir gretutinių teisių objektus priskirti konkretiems teisių turėtojams, paieška.

4. Atstovaujamoji kolektyvinio administravimo organizacija, taip pat jos narės kolektyvinio administravimo organizacijos, turi paskirstyti ir išmokėti iš atstovaujančiosios kolektyvinio administravimo organizacijos gautas sumas ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai kolektyvinio administravimo organizacija gavo šias sumas iš atstovaujančiosios kolektyvinio administravimo organizacijos, išskyrus atvejus, kai kolektyvinio administravimo organizacija ar jos nariai, kurie yra teisių turėtojams atstovaujantys subjektai, neturi galimybės laikytis šio termino dėl objektyvių priežasčių, susijusių su kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudotojų pranešimais apie kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimą, su tokiu panaudojimu susijusių teisių nustatymu, teisių turėtojų nustatymu ir paieška arba informacijos, kuri leistų kūrinius ir gretutinių teisių objektus priskirti konkretiems teisių turėtojams, paieška.

5. Šio Įstatymo 729 straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalių ir 7210 straipsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytoms kolektyvinio administravimo organizacijoms.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO ORGANIZACIJŲ SANTYKIAI SU KOLEKTYVIAI ADMINISTRUOJAMŲ KŪRINIŲ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ NAUDOTOJAIS

 

7212 straipsnis. Kolektyvinio administravimo organizacijos licencijos ir jų teikimo sąlygos

1. Kolektyvinio administravimo organizacija licenciją naudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus suteikia kolektyviai administruojamų kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojams (toliau šiame skyriuje – naudotojai), sudarydama su jais licencinę sutartį. Licencinė sutartis paprastai sudaroma prisijungimo būdu pagal kolektyvinio administravimo organizacijos standartines sąlygas. Licencinėje sutartyje turi būti nurodytos šios sąlygos:

1) suteikiamos teisės (kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo būdai);

2) kolektyviai administruojamo repertuaro apibūdinimas (tais atvejais, kai suteikiama licencija naudoti konkretų kūrinį ar gretutinių teisių objektą, nurodomas kūrinio ar gretutinių teisių objekto pavadinimas);

3) atlyginimo tarifai, atlyginimo mokėjimo tvarka ir terminai;

4) įpareigojimai dėl naudotojo teiktinų pranešimų apie kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimą ir pranešimų teikimo sąlygos;

5) sutarties šalių ginčų sprendimo tvarka ir atsakomybė.

2. Prašymą suteikti licenciją naudotojas turi pateikti kolektyvinio administravimo organizacijai ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo pradžios pagal laikantis šio Įstatymo 721 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų kolektyvinio administravimo organizacijos patvirtintą licencijų teikimo tvarkos aprašą (toliau šiame skyriuje – licencijų teikimo tvarkos aprašas). Licencijų teikimo tvarkos apraše turi būti numatytos aiškios, objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais pagrįstos standartinės licencijų teikimo sąlygos. Kolektyvinio administravimo organizacija prašymą pateikusiems naudotojams turi sudaryti sąlygas susipažinti su kolektyviai administruojamu repertuaru. Naudotojas turi pateikti kolektyvinio administravimo organizacijai informaciją apie kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo būdus ir komercinės veiklos sritį ar tikslus, kuriems bus naudojami kūriniai ar gretutinių teisių objektai, taip pat kitą informaciją, kuri gali būti svarbi sudarant licencinę sutartį.

3. Kolektyvinio administravimo organizacija, gavusi naudotojo prašymą suteikti licenciją, be pagrįstos priežasties nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią buvo gautas naudotojo prašymas) licencijų teikimo tvarkos apraše nustatyta forma akceptuoja naudotojo prašymą, suteikdama naudotojui licenciją naudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus, arba, jeigu naudotojas nepateikė visos informacijos, būtinos licencijai suteikti, nurodo naudotojui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kolektyvinio administravimo organizacijos pranešimo gavimo pateikti reikalingą informaciją. Gavusi visą reikalingą informaciją, kolektyvinio administravimo organizacija be pagrįstos priežasties nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią buvo gauta visa reikalinga informacija) suteikia naudotojui licenciją.

4. Kolektyvinio administravimo organizacija gali atsisakyti suteikti licenciją, pateikdama naudotojui pagrįstą paaiškinimą apie atsisakymo suteikti licenciją priežastis, nustatytas licencijų teikimo tvarkos apraše, remdamasi šiais pagrindais:

1) kolektyvinio administravimo organizacija neturi kolektyviai administruojamame repertuare kūrinių ar gretutinių teisių objektų, kurių naudojimui prašoma suteikti licenciją;

2) kolektyviai administruojamų teisių turėtojai kolektyvinio administravimo sutartyje yra uždraudę naudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus tokiais būdais ir (ar) sąlygomis, kurie yra nurodyti naudotojo pateiktame prašyme;

3) komercinės veiklos sritis ar tikslai, kuriems bus naudojami kūriniai ar gretutinių teisių objektai, gali pažeisti kolektyviai administruojamų teisių turėtojų (autorių ar atlikėjų) garbę ar reputaciją;

4) naudotojas yra skolingas kolektyvinio administravimo organizacijai už kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimą arba kitaip pažeidžia anksčiau suteiktos kolektyvinio administravimo organizacijos licencijos sąlygas ir, prieš pateikdamas prašymą licencijai gauti, nesiėmė priemonių apmokėti pateiktą kolektyvinio administravimo organizacijos sąskaitą ir (ar) nutraukti neteisėtus veiksmus;

5) prašyme suteikti licenciją nėra informacijos apie kūrinių ar gretutinių teisių naudojimo būdus ar kitos licencijų teikimo tvarkos apraše nurodytos licencinei sutarčiai sudaryti būtinos informacijos ir šie prašymo trūkumai nebuvo pašalinti šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka gavus kolektyvinio administravimo organizacijos pranešimą.

5. Kolektyvinio administravimo organizacijos ir naudotojo (naudotojų) suderinta valia gali būti pradėtos individualios ar kolektyvinės derybos dėl licencinės sutarties sudarymo. Derybose dalyvaujančios šalys viena kitai turi pateikti visą deryboms reikalingą informaciją, vadovaudamosi sąžiningumo, teisėtumo ir protingumo principais.

6. Tais atvejais, kai kolektyvinio administravimo organizacija suteikia licenciją naudotojui, kuris internetu teikia naujos rūšies kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo paslaugą, prieinamą valstybių narių visuomenei trumpiau negu trejus metus, kolektyvinio administravimo organizacija neprivalo šių naujų internetinių paslaugų atveju sutartomis sąlygomis vadovautis kaip precedentu teikdama licenciją teikti kitas internetines paslaugas.

7. Kolektyvinio administravimo organizacija turi sudaryti sąlygas naudotojams teikti prašymus licencijai gauti elektroninėmis priemonėmis, taip pat tokiomis priemonėmis bendrauti su ja kitais licencijų teikimo, licencinės sutarties sudarymo ir kitais klausimais. Licencinėje sutartyje šalys gali numatyti galimybę naudotojui elektroninėmis priemonėmis teikti pranešimus apie licencijoje nurodytų teisių naudojimą.

 

 

 

7213 straipsnis. Kolektyvinio administravimo organizacijos taikomi atlyginimo tarifai

1. Kolektyvinio administravimo organizacija, teikdama naudotojams licencijas naudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus ir administruodama kolektyviai administruojamų pajamų surinkimą ir išieškojimą, taiko pagal šio Įstatymo 721 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas sąlygas patvirtintus atlyginimų tarifus ir galimas jų nuolaidas (išskyrus šio Įstatymo numatytais atvejais patvirtintus kompensacinių atlyginimų tarifus, taip pat atlyginimų tarifus, taikomus privalomo kolektyvinio administravimo srityse).

2. Kolektyvinio administravimo organizacijos taikomi atlyginimo tarifai turi būti pagrįsti, inter alia, atsižvelgiant į teisių naudojimo prekyboje ekonominę vertę, kūrinių ir gretutinių teisių objektų pobūdį ir naudojimo sritį, taip pat kolektyvinio administravimo organizacijos teikiamų paslaugų ekonominę vertę.

3. Šio Įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto privalomo kolektyvinio administravimo atveju teikiant licenciją kūrinių ir gretutinių teisių objektų retransliacijai, atlyginimo, mokamo už suteiktą teisę retransliuoti kūrinius ir gretutinių teisių objektus, tarifai nustatomi kolektyvinio administravimo organizacijų ir naudotojų (retransliacijos operatorių) derybų būdu. Negalima be pagrįstos priežasties šalių derybų nutraukti, taip pat trukdyti atskiriems teisių turėtojams dalyvauti derybose. Jeigu derybų šalims nepavyksta susitarti dėl atlyginimo tarifų ir sudaryti licencinę sutartį dėl teisių į kūrinių ir gretutinių teisių objektų retransliaciją, bet kuri iš derybų šalių gali kreiptis į šio Įstatymo 7230 straipsnio 1 dalyje numatytą Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisiją ar kitą tarpininkavimo derybose (mediacijos) paslaugas teikiantį tarpininką, prašydama tarpininkauti derybose dėl atlyginimo tarifų ir licencinės sutarties sudarymo.

 

7214 straipsnis. Naudotojų pranešimai apie kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimą ir pranešimų teikimo sąlygos

1. Kolektyvinio administravimo organizacijos prašymu naudotojai turi per 10 darbo dienų nuo kolektyvinio administravimo organizacijos prašymo gavimo dienos pateikti kolektyvinio administravimo organizacijai pranešimą apie kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimą (toliau – naudotojo pranešimas). Naudotojo pranešime turi būti nurodyta naudotojo turima teisinga informacija apie kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimą, kuri kolektyvinio administravimo organizacijai yra būtina jos funkcijoms atlikti (surinkti kolektyvinio administravimo pajamas, jas paskirstyti ir išmokėti kolektyviai administruojamų teisių turėtojams mokėtinas sumas).

2. Kolektyvinio administravimo organizacijos ir naudotojai, sudarydami licencinę sutartį, gali susitarti dėl kitų, negu numatyta šio straipsnio 1 dalyje, naudotojo pranešimo pateikimo terminų.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO ORGANIZACIJŲ VEIKLOS SKAIDRUMAS IR TEIKIAMOS ATASKAITOS

 

7215 straipsnis. Kolektyviai administruojamų teisių turėtojams teikiama informacija apie jų teisių administravimą

1. Kolektyvinio administravimo organizacija turi ne rečiau kaip kartą per metus kiekvienam kolektyviai administruojamų teisių turėtojui, kuriam ji priskyrė kolektyvinio administravimo pajamų arba pervedė mokėjimus, pateikti informaciją apie jo teisių administravimą tuo laikotarpiu, su kuriuo susijusi teikiama informacija. Kolektyvinio administravimo organizacijos informacijoje turi būti pateikti duomenys apie:

1) visus kolektyvinio administravimo organizacijos turimus kolektyviai administruojamų teisių turėtojo kontaktinius duomenis, kuriuos teisių turėtojas yra suteikęs kolektyvinio administravimo organizacijai naudoti nustatant jo tapatybę, gyvenamąją vietą ar buveinę;

2) teisių turėtojui priskirtas kolektyvinio administravimo pajamas;

3) teisių turėtojui sumokėtas sumas pagal administruojamų teisių kategorijas ir kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo pobūdį;

4) laikotarpį, kuriuo pagal suteiktas teises buvo naudojami kūriniai ar gretutinių teisių objektai, teisių turėtojui priskirtas ir sumokėtas sumas už šių kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimą, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių, susijusių su naudotojų pranešimais, numatytais šio Įstatymo 7214 straipsnyje, kolektyvinio administravimo organizacija negali pateikti šios informacijos;

5) taikytus kolektyvinio administravimo atskaitymus;

6) kitus taikytus (ne kolektyvinio administravimo) atskaitymus, įskaitant kitais įstatymais numatytus valstybės administruojamus gyventojų pajamų ir kitus mokesčius, taip pat atskaitymus socialinių, kultūros arba švietimo paslaugų reikmėms;

7) visas dar neišmokėtas teisių turėtojui priskirtas kolektyvinio administravimo pajamas už bet kurį teisių administravimo laikotarpį;

8) kitus su teisių administravimu susijusius duomenis, kurie gali būti aptarti narystės sąlygose ar kolektyvinio administravimo sutartyje.

2. Tais atvejais, kai kolektyvinio administravimo organizacija priskiria kolektyvinio administravimo pajamų savo nariams, kurie yra kolektyvinio administravimo subjektai, atsakingi už tokių pajamų paskirstymą atstovaujamiems teisių turėtojams, kolektyvinio administravimo organizacija turi pateikti šiems nariams informaciją, nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, jeigu jie tos informacijos neturi.

3. Šio straipsnio 1 dalyje numatytą informaciją ne rečiau kaip kartą per metus šio straipsnio 2 dalyje nurodyti kolektyvinio administravimo subjektai turi pateikti kiekvienam teisių turėtojui, kuriam jie priskyrė kolektyvinio administravimo pajamų, pervedė mokėjimus tuo laikotarpiu, su kuriuo susijusi teikiama informacija.

 

7216 straipsnis. Atstovaujamoms kolektyvinio administravimo organizacijoms teikiama informacija

Kolektyvinio administravimo organizacija ne rečiau kaip kartą per metus elektroninėmis priemonėmis turi pateikti informaciją kolektyvinio administravimo organizacijai, kurios administruojamas teises tą laikotarpį, su kuriuo susijusi informacija, ji administravo pagal atstovavimo sutartį. Kolektyvinio administravimo organizacija atstovaujamai kolektyvinio administravimo organizacijai turi pateikti informaciją apie:

1) priskirtas kolektyvinio administravimo pajamas, kolektyvinio administravimo organizacijos sumokėtas sumas pagal kolektyviai administruojamų teisių kategorijas ir kūrinių ar gretutinių teisių objektų, teises į kuriuos ji administruoja pagal atstovavimo sutartį, naudojimo pobūdį ir visas priskirtas nesumokėtas kolektyvinio teisių administravimo pajamas už bet kurį teisių administravimo laikotarpį;

2) taikytus kolektyvinio administravimo atskaitymus;

3) kitus taikytus (ne kolektyvinio administravimo) atskaitymus, numatytus atstovavimo sutartyje;

4) informaciją apie bet kurias naudotojams suteiktas ar nesuteiktas licencijas, susijusias su kūriniais ar gretutinių teisių objektais, kuriems taikoma atstovavimo sutartis;

5) visuotinio narių susirinkimo sprendimus, susijusius su teisių administravimu pagal atstovavimo sutartį;

6) kitus su teisių administravimu pagal atstovavimo sutartį susijusius duomenis, kurie buvo numatyti atstovavimo sutartyje.

 

7217 straipsnis. Informacija, teikiama esant kolektyviai administruojamų teisių turėtojų, kitų kolektyvinio administravimo organizacijų ir naudotojų prašymams

Kolektyvinio administravimo organizacija, nepažeisdama šio Įstatymo 7222 straipsnio nuostatų, gavusi pagrįstą bet kurios kolektyvinio administravimo organizacijos, kurios atstovaujamų teisių turėtojų teises administruoja pagal atstovavimo sutartį, kolektyviai administruojamo teisių turėtojo ar naudotojo prašymą, be pagrįstos priežasties nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai buvo gautas prašymas) turi pateikti elektroninėmis priemonėmis prašymą pateikusiai kolektyvinio administravimo organizacijai, teisių turėtojui ar naudotojui informaciją apie:

1) kolektyviai administruojamą repertuarą, tiesiogiai arba pagal atstovavimo sutartis administruojamas teises ir teritorijas, kuriose tos teisės galioja;

2) administruojamų kūrinių ar gretutinių teisių objektų rūšis, administruojamas teises ir teritorijas, kuriose tos teisės galioja, jeigu dėl kolektyvinio administravimo organizacijos veiklos srities specifikos negalima nustatyti kolektyviai administruojamo repertuaro.

 

7218 straipsnis. Kolektyvinio administravimo organizacijos informacijos viešinimas

1. Kolektyvinio administravimo organizacija turi viešai skelbti savo interneto svetainėje šią informaciją:

1) savo įstatus;

2) savo narystės sąlygas ir leidimo administruoti teises panaikinimo ar atšaukimo sąlygas, jeigu jos nenumatytos įstatuose;

3) kolektyvinio administravimo organizacijos patvirtintame licencijų teikimo tvarkos apraše numatytas licencinių sutarčių standartines sąlygas ir kolektyvinio administravimo organizacijos patvirtintus ar kolektyvinių derybų būdu nustatytus atlyginimų tarifus (įskaitant atlyginimų tarifų nuolaidas ir jų taikymo sąlygas);

4) kolektyvinio administravimo organizacijos kolegialaus valdymo organo ir priežiūros funkcijas atliekančio organo narių sąrašus;

5) kolektyviai administruojamų teisių turėtojams mokėtinų sumų paskirstymo tvarkos aprašą;

6) kolektyvinio administravimo atskaitymų tvarkos aprašą;

7) kitų (ne kolektyvinio administravimo) atskaitymų iš kolektyvinio administravimo pajamų ir bet kurių pajamų, gautų iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų, įskaitant atskaitymų socialinėms, kultūros ir švietimo paslaugų reikmėms, tvarkos aprašą;

8) kolektyvinio administravimo atstovavimo sutarčių sąrašą ir kolektyvinio administravimo organizacijų, su kuriomis sudarytos atstovavimo sutartys, pavadinimus;

9) teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašą;

10) kolektyvinio administravimo organizacijoje taikomos skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą;

11) šio Įstatymo 7219 straipsnio 1 dalyje numatytą kolektyvinio administravimo organizacijos metinę skaidrumo ataskaitą (toliau – skaidrumo ataskaita), įskaitant specialiąją ataskaitą, kuri yra skaidrumo ataskaitos sudedamoji dalis;

12) kitas kolektyviniam teisių administravimui svarbias sąlygas, kurios nėra aptartos jos įstatuose, narystės sąlygose ar kolektyvinio administravimo sutartyse.

2. Kolektyvinio administravimo organizacija, atsižvelgdama į duomenų, dokumentų ar kitos su kolektyviniam teisių administravimui svarbios informacinės medžiagos, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, papildymą ar pakeitimą, turi nedelsdama atnaujinti savo interneto svetainėje skelbiamą informaciją.

 

 

7219 straipsnis. Kolektyvinio administravimo organizacijos skaidrumo ataskaita

1. Kiekviena kolektyvinio administravimo organizacija, neatsižvelgiant į jos teisinę formą, kiekvienais metais turi parengti skaidrumo ataskaitą, įskaitant specialiąją ataskaitą, kuri yra skaidrumo ataskaitos sudedamoji dalis, iki kitų metų rugpjūčio 31 dienos, pasibaigus finansiniams metams, už kuriuos teikiama skaidrumo ataskaita.

2. Skaidrumo ataskaitoje kolektyvinio administravimo organizacija turi pateikti su kolektyviniu administravimu susijusią kolektyvinio administravimo organizacijos apskaitos informaciją (finansines ataskaitas), veiklos ir kitą informaciją pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą skaidrumo ataskaitai būtinos informacijos sąrašą (toliau – informacijos sąrašas).

3. Specialiojoje ataskaitoje, kuri yra skaidrumo ataskaitos sudedamoji dalis, pateikiama informacija apie socialinių, kultūros ir švietimo paslaugų reikmėms šio Įstatymo 728 straipsnyje nustatyta tvarka atskaitytų sumų panaudojimą. Specialiojoje ataskaitoje turi būti pateikiama informacija pagal šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informacijos sąrašą.

4. Skaidrumo ataskaitoje pateikiama apskaitos informacija (finansinės ataskaitos) turi būti patikrinta Lietuvos Respublikos audito įstatymo nustatyta tvarka. Auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų audito turi būti įtraukta į skaidrumo ataskaitą.

5. Kolektyvinio administravimo organizacija turi užtikrinti skaidrumo ataskaitos (įskaitant specialiąją ataskaitą) viešą prieigą visuomenei savo interneto svetainėje penkerius metus nuo jos viešo paskelbimo dienos.

 

 

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

KOLEKTYVIAI ADMINISTRUOJAMOS DAUGIATERITORĖS LICENCIJOS NAUDOTI MUZIKOS KŪRINIUS INTERNETE

 

7220 straipsnis. Kolektyviai administruojamų daugiateritorių licencijų taikymo sritis ir sąlygos

1. Visos Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtos kolektyvinio administravimo organizacijos, teikdamos kolektyviai administruojamas daugiateritores licencijas (toliau – daugiateritorės licencijos) asmenims, teikiantiems vartotojams internetines muzikos paslaugas atsisiųsti muzikos kūrinių įrašus arba klausytis muzikos kūrinių įrašų srautinio duomenų siuntimo režimu ar kitais internetinės muzikos kūrinių prieigos būdais (toliau – internetinių muzikos paslaugų teikėjai), turi laikytis šio Įstatymo 7221–7226 straipsnių nuostatų.

2. Kolektyvinio administravimo organizacijų tiesiogiai ar netiesiogiai, visiškai ar iš dalies valdomų ar kontroliuojamų subjektų kolektyvinio administravimo veiklai taikomos šio skirsnio atitinkamos nuostatos, kurios būtų taikomos, jeigu šią kolektyvinio administravimo veiklą vykdytų pačios kolektyvinio administravimo organizacijos.

3. Šio Įstatymo 7221–7226 straipsnių nuostatos netaikomos kolektyvinio administravimo organizacijoms, kai jos, laikydamosi konkurencijos taisyklių, numatytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsniuose, teikia daugiateritores licencijas naudoti muzikos kūrinius internete transliuojančiosioms organizacijoms, kurios viešai skelbia savo radijo ar televizijos programas, tuo pačiu metu, kai vyksta jų transliacija ar vėliau, pasibaigus šiai transliacijai, taip pat bet kokiai kitai pačios transliuojančiosios organizacijos ar jos užsakymu sukurtai internete pateikiamai medžiagai, įskaitant jos peržiūras, papildančias pirmąją radijo ar televizijos programos transliaciją.

 

7221 straipsnis. Reikalavimai daugiateritores licencijas teikiančioms kolektyvinio administravimo organizacijoms

1. Kolektyvinio administravimo organizacija, teikianti daugiateritores licencijas, turi gebėti atlikti šias funkcijas:

1) elektroniniu būdu efektyviai ir skaidriai tvarkyti duomenis, reikalingus daugiateritorėms licencijoms administruoti, įskaitant duomenis, reikalingus pagal daugiateritores licencijas teikiamam kolektyviai administruojamam muzikos kūrinių repertuarui (toliau – daugiateritoris muzikos kūrinių repertuaras) nustatyti ir tvarkyti bei jo naudojimui stebėti;

2) išrašyti ir pateikti elektroniniu būdu sąskaitas už muzikos kūrinių naudojimą internetinių muzikos paslaugų teikėjams;

3) surinkti kolektyvinio administravimo pajamas ir paskirstyti muzikos kūrinių teisių turėtojams mokėtinas sumas.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytoms funkcijoms atlikti kolektyvinio administravimo organizacija turi būti kompetentinga:

1) kiek įmanoma tiksliau nustatyti kolektyviai administruojamų teisių turėtojų muzikos kūrinius ar jų dalis;

2) kiek įmanoma tiksliau nustatyti teises į kiekvieną muzikos kūrinį ar jo dalį, teisių galiojimo teritoriją ir tų kūrinių ar jų dalių teisių turėtojus, kurių teisėms kolektyvinio administravimo organizacija atstovauja;

3) taikyti tarptautinėse kolektyviai administruojamų muzikos kūrinių duomenų bazėse muzikos kūriniams suteiktus skaitmeninius identifikavimo kodus teisių turėtojams ir muzikos kūriniams nustatyti;

4) taikyti priemones netiksliems duomenims, kuriuos turi kitos kolektyvinio administravimo organizacijos, teikiančios daugiateritores licencijas, laiku ir veiksmingai nustatyti ir pašalinti.

 

7222 straipsnis. Pagal daugiateritores licencijas teikiamo muzikos kūrinių repertuaro informacijos skaidrumas ir tikslumas

1. Kolektyvinio administravimo organizacija, teikianti daugiateritores licencijas, turi patvirtinti daugiateritorio muzikos kūrinių repertuaro informacijos rinkimo, tikslinimo ir teikimo tvarkos aprašą (toliau – daugiateritorio muzikos kūrinių repertuaro informacijos tvarkos aprašas), pagal kurį, gavusi pagrįstą internetinių muzikos paslaugų teikėjų ar atstovaujamų teisių turėtojų arba kitų kolektyvinio administravimo organizacijų prašymą, turi teikti jiems elektroninėmis priemonėmis naujausią informaciją, kuri leistų nustatyti kolektyvinio administravimo organizacijos administruojamą daugiateritorį muzikos kūrinių repertuarą. Tokia informacija apima:

1) muzikos kūrinius, kuriems naudoti teikiamos daugiateritorės licencijos;

2) visas administruojamas teises į muzikos kūrinius ar jų dalį;

3) teritorijas, kuriose galioja administruojamos teisės į muzikos kūrinius.

2. Kolektyvinio administravimo organizacija gali taikyti technines ar kitas pagrįstas priemones šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos duomenų tikslumui ir vientisumui apsaugoti, jų pakartotiniam naudojimui kontroliuoti ir konfidencialiai komercinei informacijai apsaugoti.

3. Teisių turėtojai, kitos kolektyvinio administravimo organizacijos ir internetinių muzikos paslaugų teikėjai gali pagal daugiateritorio muzikos kūrinių repertuaro informacijos tvarkos aprašą pateikti kolektyvinio administravimo organizacijai prašymą ištaisyti informaciją, nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, ir 7221 straipsnio 2 dalyje nurodytus kolektyvinio administravimo organizacijos tvarkomus duomenis. Tokie teisių turėtojų, kolektyvinio administravimo organizacijų ir internetinių muzikos paslaugų teikėjų prašymai turi būti pagrįsti įrodymais, kad duomenys arba informacija, susijusi su jų teisėmis naudoti muzikos kūrinius internete, yra netikslūs. Kolektyvinio administravimo organizacija, gavusi pagrįstą prašymą, turi nedelsdama imtis priemonių ištaisyti duomenis ar patikslinti informaciją,

4. Kolektyvinio administravimo organizacija turi suteikti kolektyviai administruojamų teisių turėtojams, kurių muzikos kūriniai yra įtraukti į jos daugiateritorį muzikos kūrinių repertuarą, priemones elektronine forma teikti jai informaciją apie jų muzikos kūrinius, teises į tuos muzikos kūrinius ir teritorijas, kuriose teisių turėtojai suteikia leidimą kolektyvinio administravimo organizacijai administruoti jų teises.

5. Šio straipsnio 4 dalies nuostatos taip pat taikomos, kai kolektyvinio administravimo organizacija, vadovaudamasi šio Įstatymo 7225 ir 7226 straipsnių nuostatomis, kolektyviai administruoja teises ir teikia daugiateritores licencijas pagal kolektyvinio administravimo atstovavimo sutartį, jeigu kitaip nenustatyta kolektyvinio administravimo organizacijų atstovavimo sutartyje.

 

7223 straipsnis. Kolektyvinio administravimo organizacijų santykiai su internetinių muzikos paslaugų teikėjais

1. Kolektyvinio administravimo organizacija turi stebėti, kaip internetinių muzikos paslaugų teikėjai, kuriems suteikta daugiateritorė licencija, naudoja kolektyvinio administravimo organizacijos administruojamus muzikos kūrinius, atsižvelgdami į licencinėje sutartyje numatytus muzikos kūrinių naudojimo būdus ir sąlygas.

2. Internetinių muzikos paslaugų teikėjai turi teikti kolektyvinio administravimo organizacijoms tikslią informaciją apie faktinį muzikos kūrinių naudojimą internete. Kolektyvinio administravimo organizacija turi sudaryti sąlygas internetinių muzikos paslaugų teikėjams tokią informaciją teikti elektroniniu būdu, numatydama tokiems elektroniniams duomenų mainams bent vieną pranešimų teikimo formą.

3. Kolektyvinio administravimo organizacija sąskaitas internetinių muzikos paslaugų teikėjams turi pateikti elektroniniu būdu. Atsižvelgiant į šio Įstatymo 7221 straipsnio 2 dalies nuostatas, sąskaitoje turi būti nurodyti kūriniai ar jų dalys ir jų naudojimo teisės, suteiktos daugiateritorėje licencijoje, ir faktinis muzikos kūrinių panaudojimas, kiek tai yra įmanoma pagal internetinių paslaugų teikėjo pateiktą informaciją.

4. Kolektyvinio administravimo organizacija internetinių muzikos paslaugų teikėjui turi nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai internetinių muzikos paslaugų teikėjas pateikė informaciją apie faktinį muzikos kūrinių naudojimą internete) pateikti tikslias sąskaitas, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl priežasčių, susijusių su internetinių muzikos paslaugų teikėjo veiksmais ar neveikimu.

5. Internetinių muzikos paslaugų teikėjas kolektyvinio administravimo organizacijos nustatyta tvarka gali pareikšti pretenziją dėl sąskaitos tikslumo, įskaitant atvejus, kai internetinių muzikos paslaugų teikėjas gauna sąskaitas iš vienos ar kelių kolektyvinio administravimo organizacijų už tų pačių muzikos kūrinių naudojimą internete.

 

7224 straipsnis. Pagal daugiateritores licencijas surinktų kolektyvinio administravimo pajamų paskirstymas

1. Kolektyvinio administravimo organizacija nedelsdama, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai internetinių muzikos paslaugų teikėjai praneša apie faktinį muzikos kūrinių panaudojimą, turi paskirstyti pagal daugiateritores licencijas surinktas kolektyvinio administravimo pajamas, nustatydama kolektyviai administruojamų teisių turėtojams mokėtinas sumas kiek įmanoma tiksliau ir proporcingai, atsižvelgdama į muzikos kūrinių faktinį naudojimą internete, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl priežasčių, susijusių su internetinių paslaugų teikėjo veiksmais ar neveikimu.

2. Kolektyvinio administravimo organizacija, vykdydama mokėjimą pagal šio straipsnio 1 dalį, turi pateikti teisių turėtojams informaciją apie:

1) muzikos kūrinio naudojimo laikotarpį, už kurį teisių turėtojui paskirtos mokėtinos sumos, ir teritorijas, kuriose tas kūrinys naudotas;

2) kolektyvinio administravimo organizacijos surinktas kolektyvinio administravimo pajamas už kiekvieną suteiktą teisę naudoti muzikos kūrinius internete, kurią administruoti visiškai ar iš dalies leidimą suteikė teisių turėtojas, atskaitymus iš šių pajamų ir sumas, kurias kolektyvinio administravimo organizacija paskirstė;

3) kolektyvinio administravimo organizacijos iš kiekvieno internetinių muzikos paslaugų teikėjo surinktas kolektyvinio administravimo pajamas, atskaitymus iš šių pajamų ir sumas, kurias kolektyvinio administravimo organizacija paskirstė.

3. Kai kolektyvinio administravimo organizacija, vadovaudamasi šio Įstatymo 7225 ir 7226 straipsnių nuostatomis, įgalioja kitą kolektyvinio administravimo organizaciją teikti daugiateritores licencijas, įgaliotoji kolektyvinio administravimo organizacija tiksliai ir nedelsdama, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai internetinių muzikos paslaugų teikėjai praneša apie faktinį muzikos kūrinių panaudojimą, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl priežasčių, susijusių su internetinių muzikos paslaugų teikėjo veiksmais ar neveikimu, paskirsto šio straipsnio 1 dalyje nurodytas kolektyvinio administravimo pajamas ir teikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją įgaliojančiajai kolektyvinio administravimo organizacijai. Įgaliojančioji kolektyvinio administravimo organizacija yra atsakinga už tolesnį tokių pajamų paskirstymą ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos teikimą teisių turėtojams, jeigu kitaip nenustatyta kolektyvinio administravimo organizacijų atstovavimo sutartyje.

 

7225 straipsnis. Kolektyvinio administravimo atstovavimo sutartys dėl įgaliojimo teikti daugiateritores licencijas

1. Visos kolektyvinio administravimo atstovavimo sutartys dėl įgaliojimo teikti daugiateritores licencijas turi būti neišimtinės. Įgaliotoji kolektyvinio administravimo organizacija administruoja suteiktas teises ir teikia daugiateritores licencijas laikydamasi teisių turėtojų nediskriminavimo principų.

2. Kolektyvinio administravimo atstovavimo sutartyje turi būti numatytos šios sąlygos:

1) pagrindinės sąlygos, kuriomis bus teikiamos daugiateritorės licencijos naudoti įgaliojančiosios kolektyvinio administravimo organizacijos muzikos kūrinius internete (muzikos kūrinių naudojimo internete būdai, taikomi atlyginimo už suteiktas teises naudoti kūrinius tarifai, teikiamų daugiateritorių licencijų galiojimo terminai ir galiojimo teritorijos);

2) visos sąlygos, susijusios su teikiamų atstovavimo paslaugų kaina (kolektyvinio administravimo atskaitymai ir kiti galimi atskaitymai iš kolektyvinio administravimo pajamų, surinktų už įgaliojančiosios kolektyvinio administravimo organizacijos muzikos kūrinių repertuaro naudojimą);

3) atstovavimo sutarties galiojimo terminas.

3. Įgaliojančiosios kolektyvinio administravimo organizacijos nariai turi teisę susipažinti su šio straipsnio 2 dalyje nurodytomis atstovavimo sutarčių sąlygomis.

 

7226 straipsnis. Pareiga atstovauti kitai kolektyvinio administravimo organizacijai teikiant daugiateritores licencijas

1. Tais atvejais, kai kolektyvinio administravimo organizacija neteikia ir nesiūlo teikti naudotojams savo muzikos kūrinių repertuaro daugiateritorių licencijų, ji turi pateikti kitai kolektyvinio administravimo organizacijai prašymą sudaryti su ja kolektyvinio administravimo atstovavimo sutartį teikti daugiateritores licencijas. Paprašytoji kolektyvinio administravimo organizacija turi sutikti su tokiu prašymu sudaryti atstovavimo sutartį, jeigu ji jau teikia arba siūlo teikti tos pačios kategorijos teisių vienos ar daugiau kolektyvinio administravimo organizacijų muzikos kūrinių repertuaro daugiateritores licencijas.

2. Paprašytoji kolektyvinio administravimo organizacija atsako prašančiajai kolektyvinio administravimo organizacijai raštu ir be pagrįstos priežasties nedelsdama (ne vėliau kaip per mėnesį nuo tos dienos, kai buvo gautas prašymas sudaryti kolektyvinio administravimo atstovavimo sutartį).

3. Atsižvelgiant į šio straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas, paprašytoji kolektyvinio administravimo organizacija administruoja prašančiosios kolektyvinio administravimo organizacijos muzikos kūrinių repertuarą tomis pačiomis sąlygomis, kokiomis ji administruoja savo pačios kolektyviai administruojamą repertuarą.

4. Paprašytoji kolektyvinio administravimo organizacija turi įtraukti prašančiosios kolektyvinio administravimo organizacijos muzikos kūrinių repertuarą į visus savo pasiūlymus, kuriuos ji teikia internetinių muzikos paslaugų teikėjams.

5. Kolektyvinio administravimo atskaitymai už paslaugą, kurią paprašytoji kolektyvinio administravimo organizacija teikia prašančiajai organizacijai, neturi viršyti kolektyvinio administravimo sąnaudų, kurias pagrįstai patiria paprašytoji kolektyvinio administravimo organizacija.

6. Prašančioji kolektyvinio administravimo organizacija turi pateikti paprašytajai kolektyvinio administravimo organizacijai informaciją, susijusią su savo muzikos kūrinių repertuaru, kurios reikia teikiant daugiateritores licencijas. Kai informacijos nepakanka arba ji pateikta tokia forma, kuri neleidžia paprašytajai kolektyvinio administravimo organizacijai vykdyti šio skirsnio nuostatų, paprašytoji kolektyvinio administravimo organizacija turi teisę imti atlygį už sąnaudas, pagrįstai patirtas vykdant tuos reikalavimus, arba atsisakyti administruoti tuos muzikos kūrinius, apie kuriuos turima informacija yra nepakankama arba netinkama naudoti.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO ORGANIZACIJŲ VEIKLOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS IR VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA

 

7227 straipsnis. Kolektyvinio administravimo organizacijoje taikoma skundų nagrinėjimo tvarka

1. Kolektyvinio administravimo organizacijos turi nustatyti savo nariams, teisių turėtojams ir atstovaujamoms kolektyvinio administravimo organizacijoms laiku ir veiksmingai taikomą skundų nagrinėjimo tvarką, kuria būtų nagrinėjami skundai, susiję su leidimais administruoti teises ir tokių leidimų panaikinimu arba atšaukimu, narystės sąlygomis, kolektyviai administruojamų teisių turėtojams mokėtinų sumų surinkimu, paskirstymu ir atskaitymų iš šių sumų bei kitais kolektyvinio administravimo klausimais.

2. Kolektyvinio administravimo organizacija į pateiktus skundus turi atsakyti raštu. Tais atvejais, kai kolektyvinio administravimo organizacija atmeta skundą kaip nepagrįstą, ji turi nurodyti skundo atmetimo priežastis.

3. Kolektyvinio administravimo organizacijos priimtas sprendimas atmesti skundą kaip nepagrįstą neatima iš skundą pateikusio asmens teisės kreiptis į teismą.

 

7228 straipsnis. Valstybinė kolektyvinio administravimo organizacijų veiklos priežiūra

1. Valstybinę kolektyvinio administravimo organizacijų veiklos priežiūrą vykdo Vyriausybės įgaliota institucija.

2. Vykdydama kolektyvinio administravimo organizacijų veiklos priežiūrą, Vyriausybės įgaliota institucija atlieka šias funkcijas:

1) sudaro, nuolat atnaujina ir viešai skelbia Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kolektyvinio administravimo organizacijų (įskaitant Lietuvos Respublikoje įsteigtus trečiųjų šalių kolektyvinio administravimo organizacijų filialus ir atstovybes), kitose valstybėse narėse įsisteigusių, Lietuvos Respublikos teritorijoje kolektyvinio administravimo veiklą vykdančių, kolektyvinio administravimo organizacijų sąrašą, taip pat daugiateritores licencijas siūlančių ir (ar) teikiančių kolektyvinio administravimo organizacijų sąrašą (toliau – kolektyvinio administravimo organizacijų sąrašai). Kolektyvinio administravimo organizacijų sąrašuose esančią ir nuolat atnaujinamą informaciją apie Lietuvos Respublikoje įsisteigusias kolektyvinio administravimo organizacijas Vyriausybės įgaliota institucija teikia Europos Komisijai;

2) vykdo Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kolektyvinio administravimo organizacijų (įskaitant Lietuvos Respublikoje įsteigtus trečiųjų šalių kolektyvinio administravimo organizacijų filialus ir atstovybes) ir kitose valstybėse narėse įsisteigusių, Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančių, kolektyvinio administravimo organizacijų veiklos teisėtumo ir skaidrumo stebėseną ir taiko atitinkamai šio straipsnio 6 ir 7 dalyse numatytas priemones kolektyvinio administravimo organizacijų veiklos teisėtumui ir skaidrumui užtikrinti;

3) organizuoja ir užtikrina šio Įstatymo 7230 straipsnyje numatytą ikiteisminį kolektyvinio administravimo ginčų sprendimą ir tarpininkavimą derybose;

4) rengia ir teikia Europos Komisijos reguliarioms konsultacijoms, organizuojamoms su teisių turėtojų, kolektyvinio administravimo organizacijų, naudotojų, vartotojų ir kitų suinteresuotųjų grupių atstovais, informaciją apie daugiateritorių licencijų teikimo praktiką Lietuvos Respublikoje;

5) nagrinėja, apibendrina ir viešai skelbia informaciją, susijusią su šio straipsnio 2 dalies 4 punkte numatytų Europos Komisijos organizuojamų konsultacijų išvadomis, taip pat su naudotojų, vartotojų, teisių turėtojų ir kitų suinteresuotų asmenų teikiama informacija apie daugiateritorių licencijų teikimo sąlygas ir plėtrą;

6) rengia ir teikia Europos Komisijai daugiateritorių licencijų teikimo veiklos ir šios veiklos plėtros ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikoje siūlomas daugiateritores licencijas, apie kolektyvinio administravimo organizacijų kompetencijos ir veiklos sąlygų atitiktį šio Įstatymo 7221–7226 straipsnių nuostatoms, taip pat informaciją apie naudotojų, vartotojų, teisių turėtojų ir kitų suinteresuotų asmenų pateiktus daugiateritorių licencijų plėtros vertinimus;

7) dalyvauja Europos Komisijos kolektyvinio administravimo ekspertų grupės (toliau – ekspertų grupė) veikloje.

3. Kolektyvinio administravimo organizacijų nariai, teisių turėtojai, naudotojai, kolektyvinio administravimo organizacijos ir kiti suinteresuoti asmenys gali pranešti Vyriausybės įgaliotai institucijai apie veiklą ar aplinkybes, kurios galimai pažeidžia šiame Įstatyme nustatytus kolektyvinio administravimo veiklai taikomus reikalavimus. Šių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus Vyriausybės įgaliota institucija nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

4. Vyriausybės įgaliota institucija, atlikdama jai pavestas funkcijas, numatytas šio straipsnio 2 dalyje, turi teisę gauti visą su kolektyvinių teisių administravimu susijusią jai reikalingą informaciją iš kolektyvinio administravimo organizacijų ir naudotojų, taip pat informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ir organizacijų, kuri gali būti aktuali kolektyvinio administravimo veiklos teisėtumui ir skaidrumui užtikrinti.

5. Vyriausybės įgaliota institucija, gavusi šio straipsnio 3 dalyje numatytą pranešimą apie kolektyvinio administravimo organizacijos veiklą ar aplinkybes, kurios galimai pažeidžia šiame Įstatyme nustatytus kolektyvinio administravimo veiklai taikomus reikalavimus, prireikus gali atlikti kolektyvinio administravimo organizacijos su kolektyviniu administravimu susijusios veiklos patikrinimą.

6. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įsisteigusios kolektyvinio administravimo organizacijos (įskaitant Lietuvos Respublikoje įsteigtus trečiųjų šalių kolektyvinio administravimo organizacijų filialus ir atstovybes) nesilaiko šiame Įstatyme kolektyvinio administravimo veiklai numatytų reikalavimų, Vyriausybės įgaliota institucija taiko veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias priemones:

1) įpareigoja ir nustato terminą per kurį kolektyvinio administravimo organizacijos turi pašalinti kolektyvinio administravimo veikloje nustatytus šio Įstatymo reikalavimų pažeidimus, ir apie priimtas priemones informuoti Vyriausybės įgaliotą instituciją;

2) kreipiasi į teismą dėl laikinojo pobūdžio priemonės – kolektyvinio administravimo organizacijos veiklos sustabdymo taikymo, iki bus ištaisyti kolektyvinio administravimo veiklos pažeidimai, jeigu kolektyvinio administravimo organizacija nevykdo šios dalies 1 punkte numatytų Vyriausybės įgaliotos institucijos įpareigojimų;

3) viešai skelbia informaciją apie kolektyvinio administravimo organizacijos veiklos sustabdymą.

7. Kai Vyriausybės įgaliota institucija mano, kad kitoje valstybėje narėje įsisteigusi, Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdanti, kolektyvinio administravimo organizacija galimai nesilaiko tos valstybės narės, kurioje ji įsisteigusi, nacionalinės teisės nuostatų dėl kolektyvinio administravimo ir daugiateritorių licencijų teikimo, ji gali visą atitinkamą informaciją ir prašymą pagal kompetenciją imtis atitinkamų priemonių perduoti valstybės narės, kurioje įsisteigusi kolektyvinio administravimo organizacija, kompetentingai institucijai.

8. Vyriausybės įgaliota institucija be pagrįstos priežasties nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai buvo gautas prašymas) turi atsakyti į kitos valstybės narės paskirtos kompetentingos institucijos pagrįstą prašymą suteikti informaciją klausimais, susijusiais su kolektyviniu administravimu, daugiateritorių licencijų teikimu ir Lietuvos Respublikos teritorijoje įsisteigusių kolektyvinio administravimo organizacijų veikla.

9. Šio straipsnio 7 dalyje nurodytus klausimus Vyriausybės įgaliota institucija taip pat gali perduoti svarstyti šio straipsnio 2 dalies 7 punkte numatytai ekspertų grupei.

10. Vyriausybės įgaliota institucija, atlikdama kolektyvinio administravimo priežiūros funkcijas, turi užtikrinti kolektyvinio administravimo subjektų ir kitų asmenų konfidencialios informacijos apsaugą. Kitiems asmenims ši informacija gali būti atskleista tik įstatymų nustatytais atvejais.

 

 

7229 straipsnis. Ginčų sprendimas

Kolektyvinio administravimo organizacijų ir naudotojų ginčai, susiję su taikomomis ar siūlomomis kolektyvinio administravimo organizacijų licencijų teikimo sąlygomis, licencinių sutarčių pažeidimais, ir kiti ginčai, kilę dėl šiame Įstatyme nustatytų kolektyvinio administravimo nuostatų taikymo, sprendžiami teisme.

 

 

7230 straipsnis. Ikiteisminis ginčų sprendimas ir tarpininkavimas derybose

1. Kolektyvinio administravimo organizacijos, kolektyvinio administravimo organizacijų nariai, teisių turėtojai ar naudotojai visus ginčus, kilusius dėl šiame Įstatyme nustatytų kolektyvinio administravimo nuostatų taikymo, įskaitant šio straipsnio 2 dalyje nurodytus ginčus dėl kolektyviai administruojamų daugiateritorių licencijų, gali perduoti spręsti Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijai (toliau – Komisija).

2. Komisija sprendžia Lietuvos Respublikos teritorijoje įsisteigusių kolektyvinio administravimo organizacijų, teikiančių ar siūlančių teikti daugiateritores licencijas, ginčus:

1) su faktiniais ar potencialiais internetinių muzikos paslaugų teikėjais – dėl šio Įstatymo 7212, 7222 ir 7223 straipsnių nuostatų taikymo;

2) su teisių turėtojais – dėl šio Įstatymo 7222–7226 straipsniuose numatytų nuostatų taikymo;

3) su kitomis kolektyvinio administravimo organizacijomis – dėl šio Įstatymo 7222–7226 straipsniuose numatytų nuostatų taikymo.

3. Komisija taip pat atlieka šias funkcijas:

1) Vyriausybės įgaliotos institucijos teikimu nagrinėja su valstybine kolektyvinio administravimo veiklos priežiūra susijusius klausimus, numatytus šio Įstatymo 7228 straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse, ir teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai išvadas ir pasiūlymus;

2) Vyriausybės įgaliotos institucijos prašymu teikia siūlymus dėl šio Įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje numatyto kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose dydžio ir mokėjimo tvarkos;

3) kolektyvinio administravimo organizacijų ar naudotojų prašymu tarpininkauja šio Įstatymo 55 straipsnio 2 dalyje numatytose kolektyvinio administravimo organizacijų ir naudotojų derybose dėl atlikėjams ir fonogramų gamintojams mokamo atlyginimo dydžio ir jo mokėjimo sąlygų kolektyviai administruojant šio Įstatymo 55 straipsnio 1 dalyje numatytą teisę į atlyginimą už fonogramų transliavimą ir viešą paskelbimą;

4) kolektyvinio administravimo organizacijų ir naudotojų suderintu prašymu tarpininkauja šio Įstatymo 7212 straipsnio 5 dalyje numatytose individualiose ar kolektyvinėse derybose dėl licencinių sutarčių sudarymo;

5) šio Įstatymo 7213 straipsnio 3 dalyje numatytomis sąlygomis tarpininkauja derybose dėl teisės retransliuoti kūrinius ir gretutinių teisių objektus bei atlyginimo už suteiktą retransliacijos teisę tarifų;

6) šio Įstatymo 75 straipsnio 4 dalyje numatytomis sąlygomis tarpininkauja sprendžiant ginčus, susijusius su šio Įstatymo 75 straipsnio 1 dalyje numatytais techninių apsaugos priemonių taikymo apribojimais.

4. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus ginčus Komisija sprendžia pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą ikiteisminio kolektyvinio administravimo ginčų sprendimo tvarkos aprašą. Šio straipsnio 3 dalies 3–6 punktuose numatytas tarpininkavimo funkcijas Komisija atlieka pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą tarpininkavimo derybose tvarkos aprašą. Šiuose tvarkos aprašuose numatytos ginčų sprendimo ir tarpininkavimo procedūros turi būti skubios, nepriklausomos ir nešališkos. Ginčo sprendimo ar tarpininkavimo derybose procesas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų, skaičiuojant nuo ginčo sprendimo ar tarpininkavimo proceso pirmojo posėdžio dienos. Komisijos nariai dalyvauja ginčo sprendimo ar tarpininkavimo procese tik pasirašę nešališkumo deklaraciją, kurioje patvirtina savo nešališkumą ir nepriklausomumą nuo ginčo ar derybų šalių.

5. Komisija sudaroma dvejiems metams iš 7 narių Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perkant Komisijos narių nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas. Komisijos nariais gali būti fiziniai asmenys, turintys teisinį arba kitą (socialinių ar humanitarinių mokslų) aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip trejų metų profesinės, ekspertinės ar mokslinės veiklos patirtį autorių teisių ir gretutinių teisių srityje arba ne mažesnę kaip trejų metų civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugų teikimo patirtį.

6. Komisija neturi juridinio asmens statuso. Komisijos nuostatus, sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina, jos veiklos organizacinį ir techninį aptarnavimą atlieka Vyriausybės įgaliota institucija. Komisijos narių paslaugos apmokamos pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos ir Komisijos narių sudarytas atlygintinų paslaugų teikimo sutartis iš šiam tikslui Vyriausybės įgaliotai institucijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

7. Komisijos sprendimai dėl kolektyvinio administravimo ginčų ir tarpininkavimo derybose pateikti pasiūlymai neatima iš ginčo ar derybų šalių teisės kreiptis į teismą.

 

7231 straipsnis. Asmens duomenų apsauga

1. Kolektyvinio administravimo subjektai, šiame skyriuje nustatytais tikslais tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir šiame skyriuje numatytų reikalavimų.

2. Taikydami šiame skyriuje numatytas būtinas priemones teisių turėtojų tapatybei ar gyvenamajai vietai nustatyti, kolektyvinio administravimo subjektai turi teisę valstybės registrų ir informacinių sistemų bei asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka gauti šioms priemonėms įgyvendinti būtinus asmens duomenis iš valstybės registrų ir (ar) informacinių sistemų.“

 

14 straipsnis. 75 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 75 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kai autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektai nesiima priemonių (pvz., nesuteikia dekodavimo prietaisų, nesudaro sutarčių su teisių naudotojais ir kitų), kurios sudarytų sąlygas pasinaudoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytais teisių apribojimais, teisių naudotojai, turintys teisę gauti nekomercinės naudos iš šių apribojimų, gali kreiptis į Komisiją prašydami tarpininkauti šiame ginče. Tarpininkas (tarpininkai) teikia pasiūlymus ir padeda šalims susitarti. Jeigu šalys nesutinka su tarpininko (tarpininkų) pasiūlymu, ginčą sprendžia Vilniaus apygardos teismas.“

 

15 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 77 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektai, gindami savo teises, išimtinių licencijų licenciatai, gindami jiems suteiktas teises, taip pat kolektyvinio administravimo organizacijos, gindamos administruojamas teises, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti:

1) pripažinti teises;

2) įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus;

3) uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala;

4) atkurti pažeistas asmenines neturtines teises (įpareigoti padaryti reikiamus taisymus, apie pažeidimą paskelbti spaudoje ar kitokiu būdu);

5) išieškoti atlyginimą už neteisėtą naudojimąsi kūriniu, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektu;

6) atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas, o šio Įstatymo 84 straipsnyje numatytais atvejais – ir neturtinę žalą;

7) sumokėti kompensaciją;

8) taikyti kitus šio ir kitų įstatymų nustatytus teisių gynimo būdus.“

 

16 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 86 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

86 straipsnis. Kolektyvinio administravimo organizacijų ieškiniai dėl kolektyviai administruojamų teisių turėtojų interesų

1. Kolektyvinio administravimo organizacijos kolektyviai administruojamas autorių teises ir gretutines teises gina teisme pagal savarankišką ieškinio teisę be atskiro kolektyviai administruojamų autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų įgaliojimo pareikšdamos ieškinį dėl kolektyvinio administravimo pajamų išieškojimo iš kolektyviai administruojamų kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojų, kurie be kolektyvinio administravimo organizacijos licencijos ar nemokėdami kolektyvinio administravimo pajamų naudoja kūrinius ar gretutinių teisių objektus.

2. Išieškomų kolektyvinio administravimo pajamų dydis ar ieškinio suma nustatoma remiantis kolektyvinio administravimo organizacijos taikomais atlyginimo tarifais. Kai kūriniai ir gretutinių teisių objektai naudojami viešai skelbiant, įskaitant foninę muziką, po to, kai nustatytas neteisėto kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo faktas, laikoma, kad jie buvo naudojami ne mažiau kaip vieną mėnesį, jeigu neįrodyta kitaip.

3. Teismas, nustatęs, kad kolektyviai administruojami kūriniai ar gretutinių teisių objektai buvo panaudoti be kolektyvinio administravimo organizacijos licencijos, priima sprendimą išieškoti iš naudotojo du kartus didesnį atlyginimą, negu priklausytų mokėti pagal suteiktą licenciją naudoti kūrinį ar gretutinių teisių objektą.

4. Išieškotas kolektyvinio administravimo pajamas kolektyvinio administravimo organizacija paskirsto ir išmoka kolektyviai administruojamiems teisių turėtojams mokėtinas sumas.“

 

17 straipsnis. 95 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 95 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nenustatytų teisių turėtojų kūrinio statusas bet kuriuo metu gali būti panaikintas paaiškėjusio teisių turėtojo iniciatyva. Šiuo tikslu teisių turėtojas pateikia nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudotojui laisvos formos prašymą panaikinti nenustatytų teisių turėtojų kūrinio statusą, susijusį su jo autorių ir (ar) gretutinėmis teisėmis (toliau – prašymas). Prie prašymo pridedami dokumentai, įrodantys autorių teisių ir (ar) gretutinių teisių į nenustatytų teisių turėtojų kūrinį turėjimą (autorinės kūrinio užsakymo sutartys, autorių teisių ar gretutinių teisių perdavimo ar suteikimo sutartys, leidybos sutartys, autorių teisių ar gretutinių teisių paveldėjimo teisės liudijimai, kolektyvinio administravimo organizacijų pažymos ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą). Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudotojai, įvertinę teisių turėtojų pateiktą prašymą ir dokumentus, įrodančius autorių teisių ir (ar) gretutinių teisių į kūrinį ar fonogramą turėjimą, ir padarę išvadą dėl nenustatytų teisių turėtojų kūrinio statuso panaikinimo, šią informaciją pateikia šio Įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka registruoti atsakingai nacionalinei įstaigai. Teisių turėtojų pateiktų dokumentų, kurių pagrindu padaryta išvada dėl nenustatytų teisių turėtojų kūrinio statuso panaikinimo, kopijas nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudotojai saugo iki tų kūrinių ar fonogramų autorių teisių ar gretutinių teisių galiojimo terminų pabaigos.“

 

18 straipsnis. 96 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 96 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio Įstatymo 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka panaikinus nenustatytų teisių turėtojų kūrinio statusą, teisių turėtojai turi teisę gauti vienkartinę kompensaciją už buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio naudojimą šio Įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais. Prašymus išmokėti šią kompensaciją teisių turėtojai pateikia Vyriausybės įgaliotai institucijai. Sprendimą dėl kompensacijos išmokėjimo ir jos dydžio Vyriausybės įgaliota institucija priima atsižvelgdama į kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisijos (toliau – ekspertų komisija) rekomendacines išvadas. Vyriausybės įgaliotos institucijos sprendimas ir ekspertų komisijos išvados priimamos įvertinus konkretaus buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio nekomercines naudojimo sąlygas (kūrinio ar fonogramos viešą prieinamumą, naudojimo būdus, poreikį išsaugoti arba atgaminti prarastus, sunaikintus arba tapusius netinkamus naudoti egzempliorius, nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudotojo siekiamų viešojo intereso tikslų svarbą, galimą padarytą žalą teisių turėtojams). Ekspertų komisiją iš 7 narių – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, kolektyvinio administravimo organizacijų ir Vyriausybės įgaliotos institucijos atstovų – 2 metams sudaro ir jos nuostatus tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

19 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo 3 priedą 11 punktu:

11. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (OL 2014 L 84, p. 72).“

 

20 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. gruodžio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliota institucija iki 2016 m. lapkričio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Kolektyvinio administravimo organizacijos, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, iki šio įstatymo įsigaliojimo, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos, privalo:

1) suderinti savo steigimo ir kitus kolektyvinio administravimo veiklai būtinus dokumentus, nurodytus šio įstatymo 13 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 7218 straipsnio 1 dalyje, su šio įstatymo 13 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo V skyriaus nuostatomis ir viešai paskelbti juos kolektyvinio administravimo organizacijos interneto svetainėje;

2) informuoti kolektyviai administruojamų teisių turėtojus, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo jau yra suteikę joms leidimą administruoti autorių teises ar gretutines teises, apie šio įstatymo 13 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje numatytas teisių turėtojų teises ir 69 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse numatytas jų įgyvendinimo sąlygas.

4. Jeigu kolektyvinio administravimo organizacija iki 2017 m. balandžio 10 d. nepradeda teikti ar nesiūlo teikti daugiateritorių licencijų arba neįgalioja kitos kolektyvinio administravimo organizacijos atstovauti jai teikiant daugiateritores licencijas, teisių turėtojai gali atšaukti šiai kolektyvinio administravimo organizacijai suteiktą leidimą administruoti teises naudoti muzikos kūrinius internete teikiant daugiateritores licencijas, kad galėtų patys arba per kitą įgaliotą asmenį ar kolektyvinio administravimo organizaciją teikti savo teisių naudoti muzikos kūrinius internete daugiateritores licencijas.

5. Šio straipsnio 4 dalies nuostatos netaikomos kolektyvinio administravimo organizacijos administruojamoms teisėms naudoti muzikos kūrinius internete teikiant nedaugiateritores licencijas.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija ne vėliau kaip 2017 m. spalio 10 d. turi pateikti Europos Komisijai daugiateritorių licencijų teikimo Lietuvos Respublikoje padėties ir plėtros ataskaitą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė