VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONCESIJŲ ATASKAITŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO BEI KONCESIJŲ ATASKAITŲ TIPINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. 1S-171

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 67 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u:

1.1. Koncesijų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama);

1.2. Koncesijos suteikimo procedūrų ataskaitos Atk-1 tipinę formą (pridedama);

1.3. Įvykdytos ar nutrauktos koncesijos sutarties ataskaitos Atk-2 tipinę formą (pridedama);

1.4. Metinės suteiktų koncesijų ataskaitos Atk-3 tipinę formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                        Diana Vilytė

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-171

 

KONCESIJŲ ATASKAITŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Koncesijų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja koncesijų suteikimo procedūrų, per kalendorinius metus sudarytų koncesijų sutarčių bei įvykdytų ar nutrauktų koncesijų sutarčių ataskaitų rengimą ir teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Koncesijos suteikimo procedūrų ataskaita – atliktas koncesijos suteikimo procedūras apibūdinantys, pagal Atk-1 tipinę formą parengti duomenys.

2.2. Įvykdytos ar nutrauktos koncesijos sutarties ataskaita – pagal Atk-2 tipinę formą parengti duomenys, apibūdinantys sudarytos koncesijos sutarties įvykdymo ar nutraukimo rezultatus.

2.3. Metinė suteiktų koncesijų ataskaita – visas per nurodytus kalendorinius metus atliktas koncesijos suteikimo procedūras apibūdinantys, pagal Atk-3 tipinę formą parengti duomenys.

2.4. Supaprastintos vertės koncesija yra tokia, kurios vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė už tarptautinės koncesijos vertę.

3. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme (toliau – Koncesijų įstatymas) vartojamas sąvokas.

4. Suteikiančioji institucija koncesijos suteikimo procedūrų, įvykdytų ar nutrauktų koncesijos sutarčių ataskaitas, metines suteiktų koncesijų ataskaitas rengia pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas tipines formas.

5. Už ataskaitose pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir jų pateikimą laiku atsako suteikiančioji institucija.

 

II. ATASKAITŲ RENGIMAS ir teikimas

 

6Suteikiančioji institucija rengia koncesijos suteikimo procedūrų ataskaitą pagal Atk- 1 tipinę formą dėl kiekvienos koncesijos, pasibaigus koncesijų suteikimo procedūrai, ją atliekant tiek konkurso būdu, konkurencinio dialogo būdu, tiek ir be konkurso (įskaitant ir tiesiogiai sudaromas koncesijos sutartis). Tais atvejais, kai atskiros koncesijos dalies suteikimo procedūra baigėsi vėliau, nei šio Tvarkos aprašo 9 punkte nustatytas terminas, suteikiančioji institucija turi pateikti reikalaujamą informaciją pagal Atk-1 tipinę formą, atitinkamai pažymėjusi, kad yra teikiama papildoma informacija. Koncesijos procedūrų ataskaita laikoma užpildyta, kai joje pateikta visa reikalaujama informacija dėl visų koncesijos objekto dalių.

7. Suteikiančioji institucija rengia kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos koncesijos sutarčių ataskaitą, ją įvykdžius konkurso būdu, konkurencinio dialogo būdu ar be konkurso (įskaitant ir tiesiogiai sudaromas koncesijos sutartis) pagal Atk-2 tipinę formą.

8. Suteikiančioji institucija rengia metinę visų suteiktų koncesijų ataskaitą, kurioje pateikiami duomenys apie visas per kalendorinius metus sudarytas koncesijų sutartis pagal Atk-3 tipinę formą.

9. Suteikiančioji institucija teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis ir skelbia CVP IS užpildytą:

9.1. koncesijos suteikimo procedūrų ataskaitą – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po koncesijos suteikimo procedūros pasibaigimo;

9.2. įvykdytos ar nutrauktos koncesijos sutarties ataskaitą – ne vėliau kaip per 14 dienų, įvykdžius ar nutraukus koncesijos sutartį.

9.3. metinę suteiktų koncesijų ataskaitą – ne vėliau kaip per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams;

10. Teisę pateikti CVP IS priemonėmis ataskaitas turi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka CVP IS registruotas suteikiančiosios institucijos naudotojas.

11. Ataskaitos gali būti skelbiamos ir suteikiančiosios institucijos interneto svetainėje, specialiai tam skirtoje skiltyje (jeigu suteikiančioji institucija turi savo interneto svetainę), laikantis šio Tvarkos aprašo 9 punkte atitinkamų ataskaitų paskelbimui numatytų terminų.

12. Ataskaitos turi būti skelbiamos nepažeidžiant reikalavimų, taikomų informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams (pavyzdžiui, teisės aktams, reguliuojantiems informacijos ir duomenų apsaugą) arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus dalyvio komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį dalyvių konkurencijai, paskelbimui.

 

IiI. ATASKAITŲ TIPINIŲ FORMŲ PILDYMAS

 

13. Koncesijos suteikimo procedūrų ataskaitos Atk-1 tipinės formos pildymo reikalavimai nurodyti šioje lentelėje:

 

Eil.

Nr.

Ataskaitos forma

Ataskaitos formos dalis

Ataskaitos formos punktas, papunktis

Pildymo nurodymai

13.1.

Atk-1

I dalis

„Bendra informacija apie koncesiją“

I dalies

1 punktas

Nurodomas koncesijos numeris. Šį numerį suteikia Viešųjų pirkimų tarnyba. Koncesijos numeris skelbiamas kartu su skelbimu apie koncesiją CVP IS.

 

Jei skelbimas apie koncesiją nebuvo skelbtas CVP IS (procedūros atliktos neskelbiant apie koncesiją, nebuvo skelbtas pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo), koncesijos numeris nenurodomas.

13.2.

Atk-1

 

 

I dalies

2 punktas

Nurodomas koncesijos pavadinimas.

13.3.

Atk-1

 

I dalies

3 punktas

Jeigu ataskaita yra teikiama įvykdžius tarptautinės koncesijos procedūrą, tai pažymima „Tarptautinės vertės koncesija“, o jeigu įvykdžius koncesijos procedūrą, kurios vertė yra mažesnė už tarptautinės koncesijos vertę, tai pažymima „Supaprastintos vertės koncesija“.

13.4.

Atk-1

 

I dalies

4 punktas

Pažymima, ar buvo atlikta procedūra dėl koncesijos, kuri yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos ar kitų fondų lėšomis.

Jeigu yra pažymima, „TAIP“, pateikiama susijusi informacija – nurodomi konkretaus projekto identifikacijos duomenys.

13.5.

Atk-1

II dalis

„Suteikiančioji institucija“

 

Pateikiama kontaktinė suteikiančiosios institucijos informacija: pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, miestas, pašto kodas ir šalis, nurodomas asmuo ryšiams, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas bei kita suteikiančiosios institucijos nuožiūra svarbi informacija.

 

Jeigu koncesijos suteikimo procedūrą vykdė kelios institucijos, tai kontaktinė informacija pateikiama apie kiekvieną suteikiančiąją instituciją.

Pastabose nurodoma informacija, kad koncesijos suteikimo procedūroje dalyvavo kelios suteikiančiosios institucijos kartu.

Taip pat nurodomas suteikiančiosios institucijos tipas, nurodant konkretų

Koncesijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies punktą, pagal kurį asmuo (asmenys) yra laikomi suteikiančiąja institucija pagal Koncesijų įstatymą.

13.6.

Atk-1

 

II dalies

1 punktas

 

Tais atvejais, kai suteikiančioji institucija koncesijos suteikimui organizuoti ir procedūroms iki koncesijos sutarties sudarymo atlikti įgaliojo kitą suteikiančiąją instituciją, ji atitinkamai pažymi „TAIP“  ir pateikia kontaktinę įgaliotosios institucijos informaciją: pavadinimą, juridinio asmens kodą, adresą, miestą, pašto kodą ir šalį, asmenį ryšiams, telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą, interneto svetainės adresą bei kitą suteikiančiosios institucijos nuožiūra svarbią informaciją.

13.7.

Atk-1

III dalis

„Koncesijos objektas“

III dalies

1 punktas

Lentelės skiltyje „Pagrindinis koncesijos objektas pagal BVPŽ“ nurodomas pagrindinis koncesijos objekto kodas ir pavadinimas, nustatyti pagal Bendrąjį viešųjų koncesijų žodyną (toliau – BVPŽ), nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 2195/2002.

 

Tais atvejais, kai koncesijos objektui priskirtini keli koncesijos objekto kodai, skiltyje „Papildomas (-i) koncesijos objekto kodas (-ai) pagal BVPŽ (jei yra)“ nurodomas (-i) papildomas (-i) koncesijos objekto kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai), nustatyti pagal BVPŽ (jei yra).

13.8.

Atk-1

 

III dalies

2 punktas

Suteikiančioji institucija nurodo koncesijos sutarties tipą, atsižvelgdama į koncesijos objekto rūšį: arba paslaugos, arba darbai.

 

Tais atvejais, kai buvo vykdoma koncesijos suteikimo procedūra, kurios objektas buvo ir darbai, ir paslaugos (mišri sutartis), pažymimas tik vienas laukelis – arba paslaugos, arba darbai, priklausomai nuo to, kuri – darbų ar paslaugų – vertė yra didesnė.

13.9.

Atk-1

 

III dalies

3 punktas

Jeigu koncesijos dokumentuose buvo prašoma pateikti pasiūlymus dėl atskirų koncesijos dalių (pavyzdžiui, koncesija skaidoma į darbų ir paslaugų dalis), nurodomas į atskiras koncesijos dalis suskaidyto koncesijos objekto dalių skaičius. Taip pat nurodomos dalys ir tais atvejais, jeigu bus sudaroma viena koncesijos sutartis, ir pasiūlymų nebuvo prašoma pateikti dėl atskirų dalių, tačiau koncesijos objektas turi aiškiai atskiriamas paslaugų ir darbų dalis.

 

Taip pat pildoma III dalies 3 punkto lentelė:

a) skiltyje „Koncesijos dalies numeris“ koncesijos objekto dalies numeris nurodomas arabiškais skaitmenimis ir numeruojama iš eilės. Toliau ataskaitoje, kaip nuoroda į konkrečią koncesijos objekto dalį, turi būti nurodomas šis koncesijos objekto dalies numeris;

b) skiltyje „Pavadinimas“ nurodomas koncesijos objekto dalies trumpas aprašymas ar pavadinimas;

c) skiltyje „Koncesijos objekto kodas pagal BVPŽ“ nurodomas pagrindinis koncesijos objekto kodas pagal BVPŽ ir vienas iš šioje dalyje nurodytų papildomų kodų (jeigu yra).

13.10.

Atk-1

IV dalis

„Koncesijos suteikimo būdas“

IV dalies

1 punktas

Nurodoma, koks Koncesijų įstatyme įtvirtintas būdas buvo pasirinktas koncesijos suteikimui: skelbiant apie koncesiją ar neskelbiant apie koncesiją (įskaitant ir tiesioginį koncesijos suteikimo būdą).

13.11.

Atk-1

 

IV dalies

2 punktas

Suteikiančioji institucija nurodo Koncesijų įstatyme įtvirtintus pagrindus (straipsnį, dalį, punktą), kuriais vadovaujantis buvo pasirinktas atitinkamas koncesijos suteikimo būdas. Šis punktas pildomas tais atvejais, kai koncesijos suteikimui buvo pasirinkti šie būdai: koncesijos suteikimas be konkurso, koncesijos suteikimas tiesiogiai, konkurencinis dialogas.

13.12.

 

 

IV dalies

3 punktas

Suteikiančioji institucija nurodo Koncesijų įstatyme įtvirtintus pagrindus (straipsnį, dalį, punktą), kuriais vadovaujantis buvo pasirinkta neskelbti apie koncesiją.

13.13.

Atk-1

 

IV dalies

4 punktas

Šis punktas pildomas tuo atveju, jeigu apie koncesiją jau buvo skelbta anksčiau, pavyzdžiui, per ankstesnę koncesijos suteikimo procedūrą, apie kurią buvo skelbta, nebuvo pateikta paraiškų ar pasiūlymų arba buvo pateiktos netinkamos paraiškos ar netinkami pasiūlymai, tai šiame punkte nurodomas anksčiau jau suteiktas koncesijos numeris.

13.14.

Atk-1

V dalis

„Koncesijos dalyviai“

V dalies

1 punktas

Pateikiama informacija apie koncesijos procedūroje dalyvaujančius dalyvius.

Lentelės pildymas:

a) skiltyje „Dalyvio kodas, pavadinimas“ nurodoma informacija apie dalyvį: nurodomas juridinio asmens kodas (užsienio valstybėje registruotam dalyviui pasirenkamas kitas kodas, pažymėjus reikšmę „Kiti“) ir jo pavadinimas;

b) skiltis „Pateikė paraišką“ pažymima tik tuo atveju, jeigu pagal koncesijos dokumentus buvo prašoma pateikti paraiškas, kuriomis reiškiamas pageidavimas dalyvauti koncesijos suteikimo procedūroje ir atitinkamas dalyvis pateikė paraišką;

c) skiltis „Pateikė preliminarų neįsipareigojamąjį pasiūlymą (konkurencinio dialogo atveju – pateikė sprendinius)“ pažymima tik tuo atveju, jeigu pagal koncesijos dokumentus buvo prašoma dalyvių pateikti preliminarius neįsipareigojamuosius pasiūlymus (konkurencinio dialogo atveju – pirminius sprendinius) ir atitinkamas dalyvis jį pateikė;

d) skiltis „Priežastys, jeigu nepateikė neįsipareigojamojo pasiūlymo (konkurencinio dialogo atveju – nepateikė sprendinių)“ pažymima tik tuo atveju, jeigu koncesijos dokumentuose buvo prašoma pateikti neįsipareigojamuosius pasiūlymus (konkurencinio dialogo atveju –sprendinius), tačiau atitinkamas dalyvis jo nepateikė. Šiuo atveju, pažymima viena iš galimų nepateikimo priežasčių: arba savo sprendimu, arba buvo nepakviestas suteikiančiosios institucijos, arba buvo kitos priežastys;

e) skiltis „Pateikė išsamų įsipareigojamąjį pasiūlymą“ pažymima tik tuo atveju, jeigu buvo prašoma dalyvių pateikti įsipareigojamuosius pasiūlymus ir atitinkamas dalyvis jį pateikė;

f) skiltis „Priežastys, jeigu nepateikė išsamaus įsipareigojamojo pasiūlymo“ pažymima tik tuo atveju, jeigu koncesijos dokumentuose buvo prašoma pateikti išsamius įsipareigojamuosius pasiūlymus, tačiau atitinkamas dalyvis jo nepateikė. Šiuo atveju, pažymima viena iš galimų nepateikimo priežasčių: arba savo sprendimu, arba buvo nepakviestas suteikiančiosios institucijos, arba buvo kitos priežastys;

g) skiltis „Po vykdytų derybų pateikė galutinį pasiūlymą (po vykdyto konkurencinio dialogo pateikė galutinį pasiūlymą)“ pažymima tik tuo atveju, jeigu pagal koncesijos dokumentus buvo numatyta galutinius pasiūlymus pateikti po vykdytų derybų (konkurencinio dialogo atveju – po vykdyto konkurencinio dialogo pateikti galutinį pasiūlymą) ir atitinkamas dalyvis jį pateikė;

h) skiltis „Priežastys, jeigu po vykdytų derybų nepateikė galutinio pasiūlymo (po vykdyto konkurencinio dialogo nepateikė galutinio pasiūlymo)“ pažymima tik tuo atveju, jeigu pagal koncesijos dokumentus buvo numatyta galutinius pasiūlymus pateikti po vykdytų derybų (konkurencinio dialogo atveju – po vykdyto konkurencinio dialogo), tačiau atitinkamas dalyvis jo nepateikė. Šiuo atveju, pažymima viena iš galimų nepateikimo priežasčių: arba savo sprendimu, arba buvo nepakviestas suteikiančiosios institucijos, arba buvo kitos priežastys.

13.15.

Atk-1

 

V dalies

2 punktas

Suteikiančioji institucija pažymi „TAIP“ tuo atveju, jeigu dalyvis koncesijos suteikimo procedūroje buvo pašalintas dėl jo atitikties suteikiančiosios institucijos koncesijos dokumentuose nurodytiems pašalinimo pagrindams. Šiuo atveju pateikiama informacija apie pašalintą iš koncesijos suteikimo procedūros dalyvį: nurodomas juridinio asmens kodas (užsienio valstybėje registruotam dalyviui pasirenkamas kitas kodas, pažymėjus reikšmę „Kiti“), jo pavadinimas bei nurodomas konkretus Koncesijų įstatymo straipsnis, dalis, punktas, kuriame įtvirtintas atitinkamas pašalinimo pagrindas.

13.16.

Atk-1

 

V dalies

3 punktas

Pildoma tik tuo atveju, jeigu šiame punkte prašomos pateikti kvalifikacijos reikalavimo (Koncesijų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 punktas) reikšmės pasirinkimo priežastys nebuvo nurodytos koncesijos dokumentuose.

13.17.

Atk-1

 

V dalies

3.1 papunktis

Pažymima, ar koncesijos dokumentuose buvo pasirinktas taikyti Koncesijų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas ir buvo reikalaujama, kad dalyvio veiklos pajamų suma būtų daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamos koncesijos vertę. Jeigu pažymima „TAIP“, turi būti užpildomas V dalies 3.2 papunktis.

13.18.

Atk-1

 

V dalies

3.2 papunktis

Jeigu koncesijos dokumentuose reikalaujama dalyvio veiklos pajamų suma buvo nustatyta daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamos koncesijos vertę (kaip nustatyta Koncesijų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 punkte), šiame papunktyje nurodomos pagrindinės tokio reikalavimo priežastys.

13.19.

Atk-1

 

V dalies

4 punktas

Šiame punkte pateikiama informacija apie pateiktų išsamių įsipareigojamųjų dalyvių pasiūlymų įvertinimo rezultatus. Suteikiančioji institucija sudaro dalyvių sąrašą pagal suteiktų vertinimų eiliškumą, vadovaudamasi koncesijos skelbime (jeigu apie koncesiją buvo skelbta) ir koncesijos dokumentuose nustatytais vertinimo kriterijais, įvertinusi gautus išsamius įsipareigojamuosius dalyvių pasiūlymus. Šis punktas nepildomas, kai koncesijos sutartis buvo sudaryta tiesiogiai arba koncesijos suteikimo procedūra buvo vykdoma konkurencinio dialogo būdu.

Lentelės pildymas:

a) skiltyje „Koncesijos dalies numeris“ arabiškais skaitmenimis nurodomas koncesijos objekto dalies numeris, kuris turi atitikti III dalies 3 punkte nurodytą numerį;

b) skiltyje „Dalyvio eilės numeris sąraše, sudarytame pagal suteiktų vertinimų eiliškumą“ nurodomas dalyviui suteiktas konkretus numeris eilėje (pirmiausia nurodomas dalyvis, kurio pasiūlymas gavo aukščiausią įvertinimą);

c) skiltyje „Dalyvio kodas, pavadinimas“ nurodoma informacija apie dalyvį: nurodomas juridinio asmens kodas (užsienio valstybėje registruotam dalyviui pasirenkamas kitas kodas, pažymėjus reikšmę „Kiti“) ir jo pavadinimas.

13.20.

Atk-1

VI dalis

„Skundai dėl suteikiančiosios institucijos veiksmų ar priimtų sprendimų“

VI dalies

1 punktas

 

Pažymima, ar suteikiančioji institucija arba įgaliotoji institucija koncesijos suteikimo procedūros metu (iki koncesijos sutarties sudarymo) gavo pretenzijų iš ekonominės veiklos vykdytojų dėl jos veiksmų ar priimtų sprendimų.

13.21.

Atk-1

 

VI dalies

2 punktas

Šiame punkte nurodoma, ar teismui buvo pateikta ieškinių.

13.22.

Atk-1

VII dalis

„Koncesijos suteikimo procedūrų pabaiga“

 

VII dalies

1 punktas

Lentelės pildymas:

a) skiltyje „Koncesijos dalies numeris“ surašomi koncesijos dalių numeriai, dėl kurių buvo priimtas atitinkamas sprendimas: koncesijos objekto dalies numeris nurodomas arabiškais skaitmenimis ir numeruojama iš eilės;

b) skiltyje „Sprendimo priėmimo data“ nurodoma sprendimo dėl atitinkamos koncesijos procedūrų pabaigos priėmimo data;

c) skiltyje „Sprendimą nulėmusios priežastys“ nurodomos priežastys, kuriomis remiantis buvo priimtas atitinkamas sprendimas.

13.23.

Atk-1

 

VII dalies

2 punktas

Šis punktas pildomas tik tuo atveju, jeigu koncesijos suteikimo procedūra buvo nutraukta.

Lentelės pildymas:

a) skiltyje „Koncesijos dalies numeris“ surašomi koncesijos dalių numeriai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nutraukti koncesijos suteikimo procedūrą: koncesijos dalies numeris nurodomas arabiškais skaitmenimis ir numeruojama iš eilės;

b) skiltyje „Priežastys“ atitinkamai pažymima, ar koncesijos suteikimo procedūros buvo nutrauktos įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą, ar teismo sprendimą arba nurodomos kitos priežastys, dėl kurių nutrauktos koncesijos suteikimo procedūros.

13.24.

Atk-1

 

VII dalies

3 punktas

Šis punktas pildomas tuomet, kai koncesijos suteikimo procedūra pasibaigė koncesijos sutarties sudarymu. Kiekvienai sudarytai koncesijos sutarčiai pildomas atskiras šios dalies punktas (šis punktas pildomas tiek kartų, kiek reikia).

Lentelės pildymas:

a) skiltyje „Koncesininko kodas, pavadinimas“ nurodoma informacija apie koncesininką: nurodomas juridinio asmens kodas (užsienio valstybėje registruotam dalyviui pasirenkamas kitas kodas, pažymėjus reikšmę „Kiti“) ir jo pavadinimas. Tuo atveju, kai koncesijos sutartis buvo sudaryta su ekonominės veiklos vykdytojų grupe, ši informacija pateikiama apie kiekvieną grupės narį;

b) skiltis „Koncesijos sutartis“ pildoma tik tuo atveju, jeigu buvo sudarytos kelios koncesijos sutartys, jeigu buvo koncesija skaidoma į dalis, tuomet nurodomas koncesijos sutarties numeris bei surašomi koncesijos dalių numeriai, dėl kurių buvo sudarytos atitinkamos koncesijų sutartys;

c) skiltyje „Koncesijos sutarties sudarymo data“ nurodoma, jeigu įmanoma, konkreti kalendorinė koncesijos sutarties sudarymo data;

d) skiltyje „Koncesijos sutarties trukmė“ pateikiami duomenys apie koncesijos sutarties trukmę (mėnesiais), nurodant maksimalų koncesijos sutarties galiojimo terminą, jeigu įmanoma, konkrečia kalendorine data.

Koncesijos sutarčių, sudarytų ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, trukmė negali būti ilgesnė už laikotarpį, per kurį koncesininkas pagrįstai tikisi susigrąžinti investicijas atlikdamas darbus ir teikdamas paslaugas. Koncesijos sutarčių trukmė gali būti ir trumpesnė už laikotarpį, reikalingą investicijoms susigrąžinti, tačiau tik esant nustatytai sąlygai, nurodant, kad suteikiančiosios institucijos mokama kompensacija koncesininkui nepanaikina koncesininkui perduotos rizikos;

e) skiltyje „Koncesijos bendra vertė“ nurodoma koncesijos sutartyje nustatyta bendra koncesijos sutarties vertė, įskaitant visus privalomus mokesčius. Koncesijos vertę sudaro suteikiančiosios institucijos koncesijos sutarties vykdymo laikotarpiu apskaičiuotos koncesininko pajamos, kurias tikimasi gauti kaip atlygį už darbus ir paslaugas, kurie yra koncesijos sutarties objektas, taip pat už prekes, susijusias su tokiais darbais ir paslaugomis. Koncesijos vertė apskaičiuojama taikant objektyvų koncesijos dokumentuose nurodytą metodą bei atsižvelgiant į nuostatas, įtvirtintas Koncesijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje.

13.25.

Atk-1

VIII dalis

„Kita informacija“

VIII dalies

1 punktas

Nurodomas asmuo, atsakingas už ataskaitos pildymą, pateikiant šio asmens vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

13.26.

Atk-1

 

VIII dalies

2 punktas

Šiame punkte gali būti nurodoma papildoma informacija (pavyzdžiui, pateikiama informacija apie tai, kad koncesijos suteikimo procedūroje kartu dalyvavo kelios suteikiančiosios institucijos).

13.27.

Atk-1

 

VIII dalies

3 punktas

Pildomas tik tuo atveju, jeigu ataskaita yra atspausdinama ir pasirašoma. Nurodomas asmuo, pasirašantis ataskaitą, pateikiant šio asmens pareigas, vardą ir pavardę.

13.28.

Atk-1

 

 

Tais atvejais, kai duomenis apie koncesijos suteikimo procedūrą yra įmanoma pateikti tik vėliau nei šio Tvarkos aprašo 9 punkte nustatytas terminas, tai suteikiančioji institucija teikia atitinkamus duomenis pagal Atk-1 tipinę formą, atitinkamai šios formos pradžioje pažymėjusi, kad yra teikiama papildoma informacija.

 

14. Įvykdytos ar nutrauktos koncesijos sutarties ataskaitos Atk-2 tipinės formos pildymo reikalavimai nurodyti šioje lentelėje:

 

Eil.

Nr.

Ataskaitos forma

Ataskaitos formos dalis

Ataskaitos formos punktas, papunktis

Pildymo nurodymai

14.1.

Atk-2

I dalis

„Bendra informacija apie koncesiją“

I dalies

1 punktas

Pildoma taip pat, kaip Atk-1 tipinės formos I dalies 1 punktas.

 

14.2.

Atk-2

II dalis

„Suteikiančioji institucija“

 

Pildoma taip pat, kaip Atk-1 tipinės formos II dalis „Suteikiančioji institucija“.

14.3.

Atk-2

III dalis

„Koncesijos objektas“

III dalies

1 punktas

Pildoma taip pat, kaip Atk-1 tipinės formos III dalies „Koncesijos objektas“ 1  punktas.

14.4.

Atk-2

IV dalis

„Koncesijos sutartis“

 

IV dalies

1 punktas

Kiekvienai sudarytai koncesijos sutarčiai pildomas atskiras šios dalies punktas (šis punktas pildomas tiek kartų, kiek reikia).

Lentelės pildymas:

a) skiltyje „Koncesininko kodas, pavadinimas“ nurodoma informacija apie koncesininką: nurodomas juridinio asmens kodas (užsienio valstybėje registruotam dalyviui pasirenkamas kitas kodas, pažymėjus reikšmę „Kiti“) ir jo pavadinimas. Tuo atveju, kai koncesijos sutartis buvo sudaryta su ekonominės veiklos vykdytojų grupe, ši informacija pateikiama apie kiekvieną grupės narį;

b) skiltis „Koncesijos sutartis“ pildoma tik tuo atveju, jeigu buvo sudarytos kelios koncesijos sutartys, jeigu buvo koncesija skaidoma į dalis, tuomet nurodomas koncesijos sutarties numeris bei surašomi koncesijos dalių numeriai, dėl kurių buvo sudarytos atitinkamos koncesijų sutartys;

c) skiltyje „Koncesijos sutarties įsigaliojimo data“ nurodoma konkreti kalendorinė koncesijos sutarties įsigaliojimo data, kada koncesijos sutartis įsigalioja visa apimtimi, atsižvelgiant į koncesijos sutartyje numatytas išankstines koncesijos sutarties įsigaliojimo sąlygas;

d) skiltyje „Koncesijos sutarties trukmė“ pateikiami duomenys apie koncesijos sutarties trukmę (mėnesiais), nurodant konkretų sutarties galiojimo terminą, jeigu įmanoma, konkrečia kalendorine data.

14.5.

Atk-2

 

IV dalies

2 punktas

Pažymima atitinkamai, kaip pasibaigė koncesijos sutartis: įvykdymu, buvo nutraukta, buvo pripažinta negaliojančia, taip pat pažymima atitinkamai, jeigu sutarties vykdymo metu buvo taikomos teismo paskirtos alternatyvios sankcijos.

14.6.

Atk-2

 

IV dalies

3 punktas

Pateikiama informacija apie koncesijos vertę ir pagrindines finansavimo sąlygas:

a) nurodoma koncesijos sutartyje nustatyta bendra koncesijos sutarties vertė, įskaitant visus privalomus mokesčius. Koncesijos vertę sudaro suteikiančiosios institucijos koncesijos sutarties vykdymo laikotarpiu apskaičiuotos koncesininko pajamos, kurias tikimasi gauti kaip atlygį už darbus ir paslaugas, kurie yra koncesijos sutarties objektas, taip pat už prekes, susijusias su tokiais darbais ir paslaugomis. Koncesijos vertė apskaičiuojama taikant objektyvų koncesijos dokumentuose nurodytą metodą bei atsižvelgiant į nuostatas, įtvirtintas Koncesijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje.

b) nurodoma faktinė koncesijos sutarties vertė, įskaitant visus privalomus mokesčius. Jeigu sutartis buvo nutraukta ir liko neįvykdyta, šiame punkte nurodoma faktinė koncesijos sutarties vertė iki šios sutarties nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia;

c) jeigu buvo taikoma ir įmanoma apskaičiuoti, nurodoma pajamų suma, kuri buvo gauta iš vartotojų sumokėtų mokesčių ir baudų;

d) jeigu buvo taikoma ir įmanoma apskaičiuoti, nurodomi prizų, mokėjimų vertė arba kita suteikiančiosios institucijos suteikiama finansinė nauda;

e) gali būti nurodoma bet kokia kita su koncesijos verte susijusi informacija, atsižvelgiant į Koncesijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje.

14.7.

Atk-2

 

IV dalies

4 punktas

Šis punktas yra pažymimas tik tuo atveju, jeigu bet kuriuo koncesijos sutarties vykdymo laikotarpiu buvo pritaikytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės. Koncesijos sutarties įvykdymas gali būti užtikrinamas bet kuriuo iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (išskyrus rankpinigius).

14.8.

Atk-2

V dalis

„Kita informacija“

V dalies

1 punktas

Pildomas taip pat, kaip Atk-1 tipinės formos VIII dalies „Asmuo, atsakingas už ataskaitos pildymą“ 1 punktas.

14.9.

Atk-2

 

 

V dalies

2 punktas

Pildomas taip pat, kaip Atk-1 tipinės formos VIII dalies „Papildoma informacija“ 2 punktas.

14.10.

Atk-2

 

 

V dalies

3 punktas

Pildomas taip pat, kaip Atk-1 tipinės formos VIII dalies „Ataskaitą pasirašantis asmuo“ 3 punktas.

 

 

15. Metinės suteiktų koncesijų ataskaitos Atk-3 tipinės formos pildymo reikalavimai nurodyti šioje lentelėje:

 

Eil. Nr.

Ataskaitos forma

Ataskaitos formos dalis

Ataskaitos formos punktas, papunktis

Pildymo nurodymai

15.1.

Atk-3

I dalis

„Ataskaitiniai kalendoriniai metai“

 

Nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos pateikiama ataskaita.

15.2.

Atk-3

 

II dalis

„Suteikiančioji institucija“

 

Pildoma taip pat, kaip Atk-1 tipinės formos II dalis „Suteikiančioji institucija“.

15.3.

Atk-3

III dalis

„Bendra metinė tarptautinės ir supaprastintos vertės koncesijų sutarčių vertė ir skaičius“

 

Lentelės pildymas:

a) nurodoma bendra sudarytų koncesijos sutarčių vertė eurais, kai buvo atlikta (- os) tarptautinės vertės koncesijos suteikimo procedūra (-os) bei bendras tokių koncesijų skaičius;

b) nurodoma bendra sudarytų koncesijos sutarčių vertė eurais, kai buvo atlikta (- os) koncesijos suteikimo procedūra (-os), kurios (- ių) vertė yra žemesnė už tarptautinės koncesijos vertę (supaprastintos vertės), įskaitant ir sudarytų tiesiogiai koncesijos sutarčių vertę bei bendras tokių koncesijų skaičius.

 

Bendra sudarytų koncesijos sutarčių vertė nurodoma su visais privalomais mokesčiais. Koncesijos vertę sudaro suteikiančiosios institucijos koncesijos sutarties vykdymo laikotarpiu apskaičiuotos koncesininko pajamos, kurias tikimasi gauti kaip atlygį už darbus ir paslaugas, kurie yra koncesijos sutarties objektas, taip pat už prekes, susijusias su tokiais darbais ir paslaugomis. Koncesijos vertė apskaičiuojama taikant objektyvų koncesijos dokumentuose nurodytą metodą bei atsižvelgiant į nuostatas, įtvirtintas 5 straipsnio 3 dalies nuostatas.

15.4.

Atk-3

IV dalis

„Kita informacija“

IV dalis

1 punktas

Pildomas taip pat, kaip Atk-1 tipinės formos VIII dalies „Asmuo, atsakingas už ataskaitos pildymą“ 1 punktas.

15.5.

Atk-3

 

IV dalis

2 punktas

Pildomas taip pat, kaip Atk-1 tipinės formos VIII dalies „Papildoma informacija“ 2 punktas.

15.6.

Atk-3

 

IV dalis

3 punktas

Pildomas taip pat, kaip Atk-1 tipinės formos VIII dalies „Ataskaitą pasirašantis asmuo“ 3 punktas.


 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Ataskaitos vieną egzempliorių saugo suteikiančioji institucija Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

17. Tais atvejais, kai koncesijos suteikimo procedūras pagal Koncesijų įstatymą vykdo įgaliotoji suteikiančioji institucija, koncesijos suteikimo procedūrų ataskaitą rengti ir teikti CVP IS priemonėmis privalo suteikiančioji institucija, išskyrus atvejus, kai įgaliojimus pateikti koncesijos suteikimo procedūrų ataskaitą ji suteikia įgaliotajai institucijai.

18. Tais atvejais, kai koncesiją suteikia kelios suteikiančiosios institucijos bendrai, atitinkamas ataskaitas rengti ir teikti CVP IS priemonėmis privalo ta suteikiančioji institucija, kuriai tokia pareiga nurodyta bendru tokių institucijų sprendimu.

19. Suteikiančioji institucija iki atitinkamos ataskaitos paviešinimo CVP IS gali pataisyti atitinkamos ataskaitos duomenų netikslumus, klaidas, panaikinti ataskaitas.

20. Paskelbusi atitinkamą ataskaitą CVP IS, suteikiančioji institucija gali anuliuoti ataskaitas tik esant bent vienam iš šių atvejų:

20.1. dėl tos pačios koncesijos suteikimo procedūros suteikiančioji institucija pateikė daugiau negu vieną koncesijos suteikimo procedūrų ataskaitą apie tą pačią procedūrą ar (ir) daugiau negu vieną įvykdytos ar nutrauktos koncesijos sutarties ataskaitą apie tą pačią koncesijos sutartį, ar (ir) daugiau negu vieną metinę suteiktų koncesijų ataskaitą už tuos pačius ataskaitinius metus;

20.2. suteikiančioji institucija pateikė klaidingai užpildytą atitinkamą ataskaitą;

20.3. suteikiančioji institucija pateikė ataskaitą, kuri neturi būti teikiama pagal teisės aktų reikalavimus.

 

_________________