LIETUVOS RESPUBLIKOS

REKLAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-1871 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1885

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Papildyti 14 straipsnį 8 dalimi:

8. Šio straipsnio 3, 4 ir 7 dalyse nurodytos informacijos pateikimo reklamoje taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija iki 2015 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė