LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-94 „DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 30 d.Nr. A1-448

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą:

1.1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Šis Aprašas taikomas nustatant individualų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo (neskyrimo), jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo bei siuntimo į Globos namus asmenims, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams.“

1.1.2. Papildau 3.5 papunkčiu:

3.5. organizuojant prevencines socialines paslaugas (prevencinės socialinės paslaugos asmeniui (šeimai, bendruomenei) organizuojamos vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarka).“

1.1.3. Pakeičiu 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5. Dėl socialinių paslaugų, kurias finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo raštišku prašymu tiesiogiai, paštu ar elektroniniais ryšiais, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga, į asmens (šeimos) gyvenamosios ar nuolatinės gyvenamosios vietos (toliau – gyvenamoji vieta) savivaldybės institucijos nustatyta tvarka įgaliotą administracijos padalinį, įstaigą ar darbuotoją, atsakingą už prašymų gauti atitinkamą paslaugą priėmimą ir (ar) socialinių paslaugų organizavimą (toliau – savivaldybė), gali kreiptis:“.

1.1.4. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. užpildytą Prašymo–paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1‑183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – Prašymas pagal SP-8 formą), o kreipiantis dėl vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimo, – užpildytą Prašymo gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą formą (Aprašo 3 priedas) (toliau kartu – Prašymas). Prašymas gali būti pateikiamas ir socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje.“

1.1.5. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. užpildytą Prašymo–paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – Prašymas pagal SP-8 formą), kreipiantis dėl vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimo, – užpildytą Prašymo gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą formą (Aprašo 3 priedas), o kreipiantis dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje, – užpildytą Prašymo gauti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje formą (Aprašo 5 priedas) (toliau kartu – Prašymas). Prašymas gali būti pateikiamas ir socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje.“

1.1.6. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Aprašo 5.2 papunktyje nurodytu atveju pateikiamas Prašymas (Prašymo pagal SP8 formą priedų pildyti nereikia) ir paaiškinimas, kodėl asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas (nurodomas vardas ir pavardė) negali pats kreiptis dėl socialinių paslaugų skyrimo. Prašymo pagal SP-8 formą priedų užpildymo ir reikalingų dokumentų pateikimo klausimais asmenį (šeimą) ar jo globėją, rūpintoją konsultuoja socialiniai darbuotojai, nustatantys asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.“

1.1.7. Papildau 141 punktu:

141. Jei prevencinių socialinių paslaugų jas gaunančiam (-iai) asmeniui (šeimai) nepakanka, prevencines socialines paslaugas teikiančios socialinių paslaugų įstaigos socialiniai darbuotojai, įvertinę asmens socialinių paslaugų poreikį pagal Aprašo 26 punkte nurodytas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formas, jų kopijas kartu su Prašymo, kitų Aprašo 6 punkte nurodytų dokumentų kopijomis ne vėliau nei per 20 kalendorinių dienų nuo Prašymo užpildymo dienos pateikia asmens gyvenamosios vietos savivaldybei.“

1.1.8. Papildau 142 punktu:

142. Jei vaikas su negalia, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų, gauna socialinę priežiūrą ar dienos socialinę globą ir socialinių paslaugų įstaiga turi galimybę toliau tenkinti jo poreikius jam sulaukus pilnametystės, šių paslaugų teikimas, esant poreikiui, gali būti pratęsiamas neteikiant naujo Prašymo ir iš naujo nenustatant asmens socialinių paslaugų poreikio Apraše nustatyta tvarka laikotarpiui iki 2 metų nuo asmens pilnametystės dienos. Apie galimybę ir poreikį tęsti socialinių paslaugų teikimą socialinių paslaugų įstaiga ne vėliau nei prieš 30 kalendorinių dienų, iki vaikas sulauks pilnametystės, raštu informuoja vaiko globėją (rūpintoją) ir savivaldybę, priėmusią sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo vaikui su negalia (informuojant nurodomas vaiko vardas, pavardė, gimimo data, socialinių paslaugų įstaigos, kurioje toliau gali būti tenkinami šio vaiko poreikiai, pavadinimas).“

1.1.9. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis, o šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra. Asmeniui (šeimai) gali būti nustatytas kelių rūšių socialinių paslaugų poreikis.“

1.1.10. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Socialiniai darbuotojai asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (Aprašo 1 priedas) arba, jei kreipiamasi dėl vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimo, – Vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio vertinimo formą (Aprašo 4 priedas) (toliau kartu – socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma) bei socialinės globos vertinimo formas, nurodytas Aprašo 34 punkte, ir jose pateikdami išvadas bei rekomendacijas dėl socialinių paslaugų asmeniui teikimo. Nustatant asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, įvertinamas asmens (vaiko, šeimos) socialinis savarankiškumas.“

1.1.11. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Nustatant asmens socialinių paslaugų poreikį, prioritetas teikiamas alternatyvioms institucinei ilgalaikei socialinei globai stacionarioje socialinės globos įstaigoje paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje, – socialinei priežiūrai, trumpalaikei socialinei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre, ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai grupinio gyvenimo namuose.“

1.1.12. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos privalo nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį užpildydami socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka šis terminas gali būti pratęsiamas iki 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos socialiniam darbuotojui, nustatančiam asmens socialinių paslaugų poreikį, raštu nurodžius priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti (pavyzdžiui, reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimu), taip pat nurodoma asmens, kurio socialinių paslaugų poreikis vertinamas, vardas, pavardė, gimimo data. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, paaiškėja, kad asmeniui neužtenka bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros, vertinamas socialinės globos poreikis.“

1.1.13. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, jei asmuo gauna socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, esant poreikiui ar pasikeitus asmens savarankiškumui, įvertina šios įstaigos socialiniai darbuotojai per 20 kalendorinių dienų nuo poreikio ar pasikeitusio asmens savarankiškumo fakto paaiškėjimo dienos – bendradarbiaudami su savivaldybės, kuri priėmė sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, socialiniais darbuotojais, užpildo socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (jei padaroma išvada, kad asmeniui neužtenka bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros arba asmuo jau gauna socialinę globą, pildoma socialinės globos poreikio vertinimo forma). Pagal užpildytą socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ar (ir) socialinės globos poreikio vertinimo formą nustačius, kad socialinių paslaugų įstaigoje asmeniui teikiamos socialinės paslaugos neatitinka asmens socialinių paslaugų poreikio, įstaigos vadovui raštu teikiama išvada dėl kitų socialinių paslaugų teikimo (jei reikia keisti socialinių paslaugų rūšį ar vietą, siūlomos alternatyvios socialinės paslaugos). Įstaigos vadovas:

38.1. raštu informuoja savivaldybę, priėmusią sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, apie galimybes pasikeitusį asmens socialinių paslaugų poreikį tenkinti tos pačios rūšies tokia pačia socialine paslauga, bet kito tipo socialinių paslaugų įstaigoje, jei ji gali būti teikiama to paties socialinių paslaugų teikėjo (pvz., ilgalaikė socialinė globa stacionarioje socialinės globos įstaigoje keičiama į ilgalaikę socialinę globą grupinio gyvenimo namuose, teikiamą to paties socialinių paslaugų teikėjo), ne vėliau nei likus 1 mėnesiui, iki bus pradėta teikti tos pačios rūšies tokia pati socialinė paslauga kito tipo įstaigoje, kurią teiks tas pats teikėjas (kartu pateikiama užpildytos (-ų) socialinių paslaugų vertinimo formos ar (ir) socialinės globos poreikio vertinimo formos kopija (-os). Šiame papunktyje nurodytu atveju naujas savivaldybės sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo nereikalingas;

38.2. kreipiasi į savivaldybę, priėmusią sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo ir dėl kitų socialinių paslaugų asmeniui teikimo, jei reikia keisti socialinių paslaugų rūšį ar (ir) teikėją, kartu pateikdamas užpildytas socialinių paslaugų vertinimo formos ar (ir) socialinės globos poreikio vertinimo formos kopijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios (šių) formos (formų) užpildymo dienos.“

1.1.14. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Skiriant asmeniui socialines paslaugas, prioritetas teikiamas alternatyvioms institucinei ilgalaikei socialinei globai stacionarioje socialinės globos įstaigoje paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje, – socialinei priežiūrai, trumpalaikei socialinei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre, ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai grupinio gyvenimo namuose. Asmeniui (šeimai) vienu metu gali būti skiriamos kelių rūšių socialinės paslaugos, jeigu nustatomas tokių paslaugų poreikis.“

1.1.15. Pakeičiu 48.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

48.2. Sprendimas skirti asmeniui ilgalaikę socialinę globą stacionarioje socialinės globos įstaigoje priimamas tik tais atvejais, kai, nustačius ilgalaikės socialinės globos poreikį, socialinio darbuotojo pateiktose išvadose yra nurodytos ir galimos alternatyvios ilgalaikei socialinei globai stacionarioje socialinės globos įstaigoje paslaugos ir įvardytos priežastys, dėl kurių nurodytų alternatyvių paslaugų nesiūloma teikti.“

1.1.16. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Socialinių paslaugų teikimo nutraukimas ar sustabdymas:

53.1. Gavusi socialines paslaugas teikiančios įstaigos informaciją ar (ir) asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo laisvos formos rašytinį prašymą dėl socialinių paslaugų teikimo nutraukimo (nurodomas asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardas, pavardė, priežastys, dėl kurių siūloma / prašoma asmeniui (šeimai) nutraukti socialinių paslaugų teikimą), pagal įvertintą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį (pateikiama socialinių paslaugų poreikio vertinimo formos ar (ir) socialinės globos poreikio vertinimo formos kopija) savivaldybė, kurios sprendimu asmeniui buvo skirtos socialinės paslaugos, socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu priima sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo nutraukimo savivaldybės institucijos nustatyta tvarka. Šis sprendimas priimamas vadovaujantis socialinio darbuotojo išvada (pateikiama socialinių paslaugų poreikio vertinimo formoje ir (ar) socialinės globos vertinimo formoje), kad socialinių paslaugų teikimo nutraukimas atitinka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikius ir interesus, bei rekomendacijomis dėl socialinių paslaugų tęstinumo pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, jeigu asmeniui (šeimai) jų reikia. Jeigu socialinio darbuotojo išvadoje nurodoma, kad socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) reikalingos, priėmus sprendimą nutraukti vienų socialinių paslaugų teikimą, priimamas sprendimas dėl kitų socialinių paslaugų skyrimo pagal asmeniui (šeimai) nustatytus socialinių paslaugų poreikius.

53.2. Gavusi socialines paslaugas teikiančios įstaigos informaciją ar (ir) asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo laisvos formos rašytinį prašymą dėl socialinių paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) sustabdymo (nurodomas asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardas, pavardė, priežastys, dėl kurių siūloma / prašoma sustabdyti socialinių paslaugų teikimą, įstaigos, kuri asmeniui (šeimai) teikė socialines paslaugas, pavadinimas bei sustabdymo laikotarpis), savivaldybė, kurios sprendimu asmeniui buvo skirtos socialinės paslaugos, arba jos įgaliota socialines paslaugas asmeniui (šeimai) teikianti įstaiga jos socialinio darbuotojo teikimu priima sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo sustabdymo savivaldybės institucijos nustatyta tvarka (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo sustabdymo laikotarpis). Apie sprendimą raštu informuojama socialines paslaugas teikianti įstaiga, jei sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo sustabdymo priėmė savivaldybė, arba savivaldybė, jei sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo sustabdymo priėmė socialines paslaugas teikianti įstaiga, ir asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių, pateikęs Prašymą) ar jo globėjas, rūpintojas (pateikiama sprendimo kopija). Asmeniui (šeimai) užtikrinama galimybė, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, gauti socialines paslaugas tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis paslaugos buvo teikiamos prieš sustabdant jų teikimą. Jeigu per socialinių paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpį pasikeičia asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiai ir gaunamas asmens (šeimos) prašymas ar socialines paslaugas, prieš sustabdant jų teikimą, teikusios įstaigos išvada dėl pasikeitusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis vertinamas ir sprendimas skirti kitas socialines paslaugas priimamas šio Aprašo nustatyta tvarka.

53.3. Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo sustabdymas neturi trukti ilgiau nei 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, išskyrus atvejus, kai socialinių paslaugų teikimas stabdomas dėl asmens išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą ar teismo sprendimo skirti asmeniui priverstinį gydymą, o pasibaigus sprendime dėl paslaugų teikimo sustabdymo nurodytam laikotarpiui, socialinės paslaugos, kurių teikimas buvo sustabdytas, pradedamos teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nurodyto laikotarpio pabaigos ir teikiamos tomis pačiomis sąlygomis be atskiro sprendimo priėmimo.

53.4. Socialinių paslaugų teikimas nesibaigus sprendime dėl sustabdymo nurodytam socialinių paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpiui atnaujinamas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.“

1.1.17. Pakeičiu 1 priedą:

1.1.17.1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Asmens (šeimos) per paskutinius 12 mėnesių gautos ar gaunamos socialinės paslaugos (pažymėti tinkamą variantą ir nurodyti konkretų gautų paslaugų pavadinimą, jų teikimo pradžią, trukmę):

prevencinės socialinės paslaugos __________________________________________________

bendrosios socialinės paslaugos ___________________________________________________

socialinė priežiūra ______________________________________________________________

socialinė globa_______________________________________________________________“.

1.1.17.2. Papildau 9 punktą 8 papunkčiu:

„8.

Asmens su negalia galimybės savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje

(pabraukti tinkamą skliausteliuose įvardytų įgūdžių poreikį):

 

8.1.

asmuo su negalia stokoja socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių (asmens higienos, savitvarkos, kasdienio apsitarnavimo, naudojimosi buities prietaisais, buityje ir kasdienėje veikloje kylančių problemų sprendimo, sprendimų priėmimo, orientavimosi ar judėjimo  aplinkoje, naudojimosi techninės pagalbos ar kitomis technologinėmis priemonėmis)

 

8.2.

asmuo su negalia stokoja mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių (rašymo, skaitymo, skaičiavimo, kompiuterinio raštingumo), nedalyvauja užimtumo veikloje, neturi darbinių įgūdžių ir profesinės kvalifikacijos ar juos prarado arba turi profesinę kvalifikaciją, bet nedirba)

 

8.3.

·      asmuo su negalia stokoja bendravimo įgūdžių ir (ar) turi sunkumų juos panaudodamas (užmegzdamas ryšius, palaikydamas juos, spręsdamas konfliktus ar problemines situacijas, ieškodamas pagalbos, ją priimdamas, turi emocinių ir psichologinių problemų, nesidomi ir nedalyvauja arba turi ribotas galimybes dalyvauti bendruomenės gyvenime)

 

8.4.

·      asmuo su negalia stokoja aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių

 

8.5.

asmuo su negalia turi sunkumų savarankiškai judėdamas aplinkoje (naudodamasis viešuoju transportu, judėdamas įvairiais paviršiais, lankydamasis įvairiose įstaigose (sveikatos priežiūros, užimtumo ir kt.)

 

8.6.

Pastaba. 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodyti pagrindiniai poreikiai, 8.3–8.5  papunkčiuose – papildomi poreikiai“.

 

 

1.1.17.3. Pakeičiu 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1. Teikti socialines paslaugas asmeniui (šeimai) (pažymėti tinkamą langelį x):

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų pavadinimas

Asmeniui3 (asmens indeksas)

Šeimai3

(šeimos narių indeksai)

Rekomenduojamas socialinių paslaugų teikėjas (juridinio asmens pavadinimas)

1.

Bendrosios socialinės paslaugos (įrašyti, kokios):

 

 

 

2.

Socialinės priežiūros paslaugos:

 

 

 

2.1.

Pagalba į namus

 

 

 

2.2.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (įrašyti, kur):

 

 

 

2.3.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

 

 

 

2.4.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba:

 

 

 

2.4.1.

su apgyvendinimu

 

 

 

2.4.2.

be apgyvendinimo

 

 

 

2.5.

Psichosocialinė pagalba

 

 

 

2.6.

Apgyvendinimas nakvynės namuose

 

 

 

2.7.

Apgyvendinimas apsaugotame būste

 

 

 

2.8.

Vaikų dienos socialinė priežiūra (pildoma, jei kartu nustatomas kitos socialinės paslaugos poreikis)

 

 

 

2.9.

Socialinė priežiūra šeimoms

 

 

 

2.10.

Pagalba pinigais

 

 

 

2.11.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams:

 

 

 

2.11.1.

su apgyvendinimu

 

 

 

2.11.2

be apgyvendinimo

 

 

 

3.

Laikinas atokvėpis (toliau pildyti 13.2 p.)

 

 

 

4.

Kitos socialinės paslaugos (įrašyti)“.

 

 

 

 

1.1.17.4. Papildau 13.1 papunkčio lentelę 2.12 papunkčiu:

„2.12.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje“.

 

 

 

 

1.1.17.5. Papildau 13.1 papunkčio lentelę 5 punktu:

„5.

Pastaba. Rekomenduojant teikti 2.12 papunktyje nurodytą paslaugą asmeniui su negalia, pagal 9 punkto 8 papunktį privalo būti nustatyti 2 pagrindiniai poreikiai“.

 

1.1.18. Papildau 3 priedu (pridedama).

1.1.19. Papildau 4 priedu (pridedama).

1.1.20. Papildau 5 priedu (pridedama).

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos priedą:

1.2.1. Pakeičiu 2.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4.3. visiškas nesavarankiškumas – 60–88 balai ir teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų.“

1.2.2. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. Pastaba. Jeigu socialinio darbuotojo išvadoje siūloma asmeniui teikti ilgalaikę socialinę globą stacionarioje socialinės globos įstaigoje, turi būti nurodytos ir galimos alternatyvios paslaugos ir įvardytos priežastys, dėl kurių jų nesiūloma teikti.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 1.1.5, 1.1.17.2, 1.1.17.4, 1.1.17.5 ir 1.1.20 papunkčius, įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.1.5, 1.1.17.2, 1.1.17.4, 1.1.17.5 ir 1.1.20 papunkčiai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė