RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMU NR. T-103, PAPILDYMO

 

2020 m. gruodžio 17 d. Nr. T-394

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi  bei atsižvelgdami į valstybės lygio ekstremalią situaciją, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Papildyti Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos aprašo, patvirtino Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. T-103, V skyrių 44.6. papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

44.6. savivaldybės būstas išnuomojamas neatidėliotinam darbui atlikti (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti, valstybinių ekstremaliųjų situacijų ir Radviliškio rajono ekstremalių situacijų sprendimui bei pan.) ar trumpalaikiams renginiams organizuoti, būsto nuomos sutartis sudaroma ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.“

2.  Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo kitus punktus atitinkamai numeruoti eilės tvarka.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                           Mindaugas Pauliukas