LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1374 24 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapkričio 11 d. Nr. XIV-640

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) fizinis ar juridinis asmuo – dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo IX skyriaus, išskyrus 73 straipsnio 5 dalį, 76 straipsnio 7 dalį ir 80 straipsnio 2 ir 3 dalis, pažeidimų.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda