LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-161 „DĖL GARANTINĖS ĮMOKOS PASKOLŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-896

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161 „Dėl Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 81 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

81. Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. pagalba pagal taisykles neteikiama, t. y. nauji sprendimai dėl pagalbos suteikimo nepriimami dėl šių kaimo vietovėje veikiančių ūkio subjektų:“.

2. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Sunkumų patiriantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams kompensuojama 100 proc. garantinės įmokos, jei sprendimas dėl pagalbos skyrimo priimtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. birželio 30 d.“

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Kęstutis Navickas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020-12-23 raštu Nr. (9.8-35) 6V-1824