LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos respubliKos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-173 „DĖl Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-335

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173 „Dėl Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Dėl šilumos tiekėjo kaltės vykdant teisės aktuose įtvirtintus licencijuojamos veiklos įpareigojimus susidariusi buitinio šilumos vartotojo skola už suvartotą šilumą iš buitinio šilumos vartotojo gali būti išieškoma ne daugiau kaip už du mėnesius, ėjusius prieš einamąjį mėnesį, neskaičiuojant netesybų (delspinigių, palūkanų ar baudų) už visą klaidingai skaičiuoto mokesčio už suvartotą šilumą laikotarpį. Permoka už suvartotą šilumą buitiniam šilumos vartotojui skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį.“

1.2. Papildau 371 punktu:

371. Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už suvartotą šilumos energiją, buitiniam šilumos vartotojui gali būti skaičiuojami iki 0,02 proc. dydžio delspinigiai (konkretus delspinigių dydis nustatomas Sutartyje) nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Šilumos tiekėjas raštu informuoja buitinį šilumos vartotoją apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Žygimantas Vaičiūnas