ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T1-97

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Socialinių paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ 33 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planą (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                Jonas Gudauskas


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104

 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 30 d.  sprendimu

Nr. T1-97

 

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I  SKYRIUS

ĮVADAS

 

1. Bendra informacija

 

Šilalės rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“.

Socialinių paslaugų plano (toliau Planas) tikslai atitinka:

1.1. Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2020 m. 1 prioriteto „Kokybiškų gyvenamųjų sąlygų gyventojams kūrimas“ 1.3 tikslą „Užtikrinti kokybišką socialinę apsaugą“ bei šio tikslo uždavinį: užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, gerinant socialines paslaugas teikiančių įstaigų žmogiškuosius ir materialinius išteklius.

1.2. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-280 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tikslą ir uždavinius.

1.3. Tauragės regiono plėtros 2014-2020 m. plano uždavinį: plėtoti socialinių paslaugų sistemą, tobulinti infrastruktūrą ir gerinti paslaugų prieinamumą, socialiai pažeidžiamas grupes integruoti į darnią visuomenę.

Rengiant Planą, naudota Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Šilalės rajono savivaldybės administracijos (toliau Administracija) struktūrinių padalinių, įstaigų, kitų įstaigų bei organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, pateikta informacija.

2016 m. lapkričio 8 d. Administracijos Socialinės paramos skyrius viešai paskelbė informaciją adresu http://www.silale.lt/ apie rengiamą 2017 m. Planą. Buvo kreiptasi į visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, labdaros ir paramos fondus, bendruomenes, kitas organizacijas), kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Šilalės rajono savivaldybės gyventojams, bei suinteresuotus asmenis ir organizacijas, atstovaujančias socialinių paslaugų vartotojams ar ginančius žmonių socialinių grupių interesus ir teises, pakviesta dalyvauti socialinių paslaugų planavime ir teikti pasiūlymus 2017 metų Plano rengimui. Pasiūlymų sulaukta.

Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

2. Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:

 

2.1. Įgyvendinti socialines programas, skatinti visuomenines organizacijas, telkiant savanorius socialinių paslaugų organizavimui bendruomenėse.

2.2. Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, prioritetą teikti kompleksiškų nestacionarių socialinių paslaugų teikimui.

2.3. Užtikrinti tinkamą perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams.

 

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų plano rengėjų ir rengiant planą dalyvavusiųjų vardai, pavardės

Darbovietė

Pareigų pavadinimas

1.

Danguolė Račkauskienė

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Vedėja

2.

Alvyda Urbonienė

 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Vyr. specialistė

 

 

3.

Regina Armonienė

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Vyr. specialistė

4.

Birutė Sragauskienė

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

Vedėja

5.

Loreta Bujienė

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

6.

Violeta Kasnauskaitė

Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga

Pirmininkė

 

II SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

 

4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis 2017 m.:

 

Eil. Nr.

Rodiklis

Gyventojų (šeimų) skaičius

1

2

3

1.

Gyventojų skaičius

26797*

2.

Iš bendro gyventojų skaičiaus:

2.1.

pensinio amžiaus gyventojai

4606

2.2.

suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia

1864

2.3.

vaikai su negalia

174

3.

Socialinės rizikos šeimos

114

4.

Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose

301

 

* 2017-01-03. Gyventojų registro duomenys.

 

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti. Socialinių paslaugų tikslas sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Šilalės rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikį lemia panašūs veiksniai: visuomenės senėjimas, negalia, emigracija, socialinė rizika, nedarbas.

4.2.1 Visuomenės senėjimas

Šį veiksnį rodo demografinis senatvės koeficientas, kuriuo nustatomas pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus. Šilalės rajono savivaldybėje per 2012-2015 metų laikotarpį demografinis senatvės koeficientas nuolat didėjo, yra mažesnis už Lietuvos Respublikos vidurkį. Spartūs amžiaus struktūros pokyčiai turi įtakos naujų socialinių problemų atsiradimui, didėja poreikis socialines paslaugas teikti vyresnio amžiaus asmenims.

Šilalės rajono savivaldybėje 2010 m. gyveno 5048 senatvės pensininkai, 2016 m. – 4606. Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims padeda pasirūpinti savimi ir tenkinti kasdieninius poreikius, pagerina gyvenimo kokybę, didina savarankiškumo galimybes, padeda užtikrinti žmogui socialinį saugumą. Daugiausiai senyvo amžiaus asmenys naudojasi pagalbos į namus paslaugomis, bendrosiomis paslaugomis (skalbimas, maitinimas, aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis).

1 diagrama

 

DEMOGRAFINIS SENATVĖS KOEFICIENTAS ŠALYJE IR ŠILALĖS RAJONE 2012-2016 M.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė www.stat.gov.lt.

 

4.2.2 Neįgalūs asmenys

Neįgalieji - tai viena labiausiai pažeidžiamų asmenų grupė, reikalaujanti pagalbos. Vienas iš socialinių paslaugų tikslų - asmens (šeimos) socialinių ryšių su visuomene palaikymas, socialinės atskirties įveikimas nepaisant turimos negalios. Negalia sąlygoja poreikį bendrosioms, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugoms, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. Įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos tikslus, siekiama suteikti reikalingas socialines paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimoms, užtikrinti lygias galimybes jiems dalyvauti visose gyvenimo srityse.

 

Nustatyti specialieji poreikiai:

 

 

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

1.

Asmenų skaičius, kuriems nustatytas:

1807

1597

1539

1421

1304

1.1.

specialusis nuolatinės slaugos poreikis

590

558

521

471

433

1.2.

specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

1217

1039

1018

950

871

2.

Asmenų, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis, skaičius:

482

413

304

242

222

2.1.

didelių specialiųjų poreikių

 

lygis

408

327

242

181

168

2.2.

vidutinių specialiųjų poreikių

 

lygis

62

85

59

61

54

2.2.

nedidelių specialiųjų poreikių

 

lygis

2

1

3

-

-

Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus duomenys.

 

4.2.3 Socialinė rizika

 

Socialinė rizika – tai veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra pavojus patirti jiems socialinę atskirtį. Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga iki 18 metų vaikai ir bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ir negali tinkamai prižiūrėti savo vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą. Šeimose vyrauja ilgalaikis nedarbas, šeiminių santykių nestabilumas, prievarta tarp partnerių ir prieš vaikus. Dažnai šeimoms trūksta socialinių įgūdžių tinkamai disponuoti gaunamomis pajamomis, tikslingai panaudoti jas šeimos poreikiams.

 

Socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, situacija savivaldybėje:

 

Eil. Nr.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitoje įrašyta

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

1.

Socialinės rizikos šeimų

117

111

107

114

114

2.

Vaikų, augančių šiose šeimose

280

291

285

286

301

Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenys.

 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, kurias teikia 13 socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis, leido sumažinti socialinės rizikos šeimų skaičių. Socialinės rizikos šeimų skaičiaus sumažėjimą lėmė ir tai, kad daugėja išvykstančių šeimų į užsienį, dalis šeimų išvyksta gyventi į kitas savivaldybes, vaikai tampa pilnamečiais.

Bendradarbiaujant Visuomenės sveikatos biurui su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, seniūnijų socialiniais darbuotojais ir Šilalės švietimo pagalbos tarnyba buvo teikiamos psichologo konsultacijos socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams. Per 2016 m. šios paslaugos Visuomenės sveikatos biure suteiktos 100 dalyvių. Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose veikia Vaikų dienos centras, teikiantis socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas dienos metu socialinės rizikos vaikams ir vaikams iš rizikos šeimų.

 

4.2.4 Suaugę socialinės rizikos asmenys (grįžę iš laisvės atėmimo vietų, piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis, benamiai, socialiai pažeisti asmenys ir kt.)

Žalingi įpročiai (piktnaudžiavimas alkoholiu, psichotropinių medžiagų vartojimas), socialinės problemos, tokios kaip bedarbystė, menkos pragyvenimo lėšos, socialinės integracijos problemos, gyvenamojo būsto neturėjimas, negebėjimas spręsti savo socialines problemas, yra pagrindinės socialinės rizikos suaugusių asmenų tikslinei grupei priklausančių asmenų problemos. Šilalės rajone šiuo metu yra apie 150 socialinės rizikos asmenų. Socialinės rizikos asmenų problemas padeda spręsti seniūnijų bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos. Ugdant socialinius įgūdžius ir plečiant socialinių paslaugų įvairovę, skatinama socialinės rizikos suaugusių asmenų socialinė integracija. Rajono socialinės rizikos asmenims, neturintiems gyvenamojo būsto, teikiama Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nakvynės paslauga (per 2016 m. 9 asmenims), kuri užtikrina suaugusiems socialinės rizikos asmenims laikiną prieglobstį, būtiniausias asmens higienos paslaugas. Nuo 2013 m. gegužės mėn. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu pradėtos vykdyti priklausomybės nuo alkoholio mažinimo ir tuberkuliozės profilaktikos programos, kurių tikslinės grupės – socialinę riziką patiriantys asmenys bei asmenys iš socialinės rizikos šeimų. Visuomenės sveikatos biurui bendradarbiaujant su rajono seniūnijų socialiniais darbuotojais per 2016 m. alkoholio mažinimo programoje dalyvavo 74 rajono gyventojai (54 vyrai ir 20 moterų, iš jų 25 asmenys atkrito). Įgyvendinant tuberkuliozės profilaktikos programą atlikta 170 profilaktinių patikrinimų, iš jų 2 asmenims nustatytas tuberkuliozės susirgimas ( patikrinta socialiai nedraustų 20 asmenų).

 

4.3. Kiti rodikliai.   Nedarbas

Nedarbas siejamas su asmens (šeimos) mažomis pajamomis, negebėjimu apsirūpinti pirmos būtinybės ir kitomis prekėmis, apmokėti mokesčius, sveikatos draudimo nebuvimu. Šilalės rajono savivaldybėje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus asmenų santykis nuolat mažėja. 2017 m. sausio 1 d. nedarbo lygis sudarė 7,5 proc., ir jis yra mažesnis, palyginti su Tauragės apskrities bei šalies vidurkiais.

 

Vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų  2012-2016 m.

 

2 diagrama.

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė www.stat.gov.lt.

 

Mažos pajamos. Mažas pajamas gaunantiems asmenims (šeimoms) mokamos socialinės pašalpos. Vidutiniškai 2016 metais socialinės pašalpos buvo mokamos apie 900 gavėjų, per metus išmokėta apie 555,4 tūkst. eurų. Socialinė pašalpa buvo skiriama ne tik bedarbiams, bet ją gaudavo ir dalis dirbančiųjų šeimų, nes jų gaunamų pajamų dydis buvo mažesnis nei valstybės remiamų pajamų dydis. Asmenų (šeimų) bedarbystės ar nepritekliaus atvejais teikiama ne tik piniginė socialinė parama, bet ir socialinės paslaugos: daug dėmesio skiriama informavimui, tarpininkavimui, atstovavimui, aprūpinimui maisto produktais. Bedarbiai skatinami integruotis į darbo rinką.

 

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą, planuoja ir organizuoja socialines paslaugas, kontroliuoja bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę. Socialinių paslaugų tinklą Šilalės rajono savivaldybėje sudaro stacionarios ir nestacionarios paslaugų įstaigos, taip pat paslaugos, perkamos iš kito pavaldumo socialinių įstaigų.

 

Šilalės rajono savivaldybėje veikiančios socialinių paslaugų įstaigos, organizacijos

 

 

Eil. Nr.

 

Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes

 

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

 

Pavaldumas]

 

Vietų (gavėjų]) skaičius

 

iš viso

 

iš jų finansuojamų savivaldybės

 

1.

 

Socialinės globos namai

Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namai

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

 

25

 

25

 

Kaltinėnų parapijos senelių globos namai

 

Parapija

 

 

 

60

 

55

 

Kvėdarnos parapijos senelių globos namai

 

Parapija

 

 

 

20

 

 

 

23

 

2.

 

Bendruomeninės įstaigos

 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šilalės rajono filialas

 

 

 

NVO

 

 

 

5

 

 

 

-

 

Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga

 

 

 

 

 

NVO

 

 

 

10

 

 

 

-

 

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Šilalės skyrius

 

 

 

NVO

 

 

 

5

 

 

 

-

 

Telšių vyskupijos Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos Caritas

 

 

 

NVO

 

 

 

8

 

 

 

-

 

Koordinacinis centras „Gilė“

 

NVO

 

7

 

-

 

Šilalės kurčiųjų draugija (VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras)

 

NVO

 

20

 

-

 

3.

 

Kitos socialinių paslaugų įstaigos

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

 

58

 

58

Šilalės suaugusiųjų mokyklos lavinamoji klasė spec. poreikių vaikams

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

 

 

 

21

 

 

 

21

 

VšĮ Kaltinėnų PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

 

Steigėjas Šilalės rajono savivaldybės taryba

 

 

 

10

 

 

 

14

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai teikia daugumą Socialinių paslaugų kataloge numatytų paslaugų, aprūpina gyventojus kompensacine technika, organizuoja akcijas ir vykdo programas įvairioms savivaldybės gyventojų socialinėms grupėms, bendradarbiaudami su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi bei tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis, švietimo, gydymo ir sveikatos priežiūros bei kitomis įstaigomis. Šilalės rajono socialinių paslaugų namai teikia:

1.   Bendrąsias socialines paslaugas:

1.1.          informavimas;

1.2.          konsultavimas,

1.3.          tarpininkavimas ir atstovavimas,

1.4.          sociokultūrinės paslaugos,

1.5.          maitinimo organizavimas,

1.6.          asmeninės higienos paslaugų organizavimas (dušo, skalbinių skalbimo ir lyginimo),

1.7.          aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,

1.8.          transporto paslaugų organizavimas;

2.   Socialinės priežiūros paslaugas:

2.1.          pagalba į namus,

2.2.          apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose,

2.3.          laikinas apnakvindinimas,

2.4.          apgyvendinimas krizių atvejais,

2.5.          socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas vaikams iš socialinės rizikos šeimų Vaikų dienos centre;

3.   Socialinės globos paslaugas:

3.1.          dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose ir institucijoje,

3.2.          trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos paslaugos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

Socialinių paslaugų namai dalyvauja projekte „Integrali pagalba“, kur teikiamos kompleksinės paslaugos asmenims jų namuose.

Vykdoma globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo programa.

Dalyvauja Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte ir bendradarbiauja su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“.

Dalyvauta projekte „Šilalės rajono socialinių paslaugų namų VDC plėtra“, įgyvendinus projektą įsigyta 10 stacionarių kompiuterių ir 5 nešiojamieji, įsigytas akordeonas, muzikinis centras, įvairių kanceliarinių ir meno priemonių užimtumui gerinti (vytelių, molio, siuvinėjimo, mezgimo priemonių, nėrimo siūlų, dekupažo užsiėmimams). Projekto dėka buvo organizuojami šeimos įgalinimo, vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymo, supervizijų užsiėmimai.

Projekto „Atverkime kartu namų duris priimkime vaiką į šeimą“ dėka sukurtas įstaigos internetinis puslapis, pagamintos viešinimo priemonės, susipažinta su Šilalės rajono globėjais, informacija skelbta spaudoje, surengti seminarai globėjams, kalėdinė popietė globėjams ir įtėviams.

Projekto „Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos centras“ metu dėmesys skirtas vaikų užimtumui: organizuotos pažintinės kelionės, edukacinės išvykos, buvo įrengtos persirengimo spintelės Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams.

Įgyvendinant projektus „Aš renkuosi“, „Iš širdies į širdį“ ir „Aš Lietuvos patriotas“ buvo įrengtas įstaigos teritorijoje alpinariumas, organizuota išvyka į Šilutės kraštą, ekskursija laivu Kuršių mariose.

Iš akcijos „Išsipildymo akcija 2016“ lėšų įsigyta aktyvi nešiojamoji kolonėlė, projektorius su pastatomu ekranu.

2016 m. iš rajono biudžeto lėšų ir kitų fondų lėšų įsigyta kompensacinė technika neįgaliesiems ir mikroautobusas neįgaliųjų pavežėjimui į lavinamąją klasę, į dienos užimtumo užsiėmimus ar gydymo įstaigas.

2016 m. gruodžio mėn. Šilalės rajono savivaldybės administracija pateikė paraiškos projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“ Europos socialinio fondo agentūrai vertinti. Bendruomeninių šeimos namų funkciją atliks Šilalės rajono socialinių paslaugų namai. Kartu su partneriu Koordinaciniu centru „Gilė“ numatoma teikti psichosocialinę pagalbą (psichologo konsultacijos, sisteminis šeimos konsultavimas), pozityvios tėvystės mokymus, vaikų priežiūros paslaugas ir pavėžėjimo paslaugas.

2017 m. numatoma ieškoti galimybių iškelti iš Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamas apnakvindinimo paslaugas dėl įstaigoje gyvenančių nepilnamečių vaikų, kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba), saugumo.

2017 m. Šilalės rajono socialinių paslaugų namai numato tęsti dviejų projektų vykdymą:                     „Atverkime kartu namų duris priimkime vaiką į šeimą“ ir „Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos centras“.

Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namai teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba). Globos įstaigos klientai nuo 1 metų iki 18 metų vaikai (išskirtiniais atvejais vyresni, rajono Tarybos sprendimu, iki įgis vidurinį išsilavinimą). Įstaigoje užtikrinama globojamam ar laikinai globos namuose apgyvendintam vaikui socialinė globa bei kitos socialinės paslaugos. Šiuo metu 24 vaikai gyvena šeimynomis, iki 8 vaikų kiekvienoje. 3 šeimynose vaikai gyvena po vieną ar po du kambaryje. 2014 metais įstaigai buvo suteiktos 2 licencijos ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai vaikams ir vaikams su negalia teikti. Socialinis darbas organizuojamas pagal kiekvieno vaiko individualų socialinės globos planą. Įgyvendinant  perėjimo nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje procesą, numatoma rinkti informaciją, atlikti analizę dėl Pajūrio vaikų globos namų reorganizacijos į kitokio pobūdžio socialinių paslaugų įstaigą.

Pajūrio vaikų globos namai organizuoja projektą su „Meda Project“, įsitraukdami į socialinį neformalaus ugdymo projektą „Ebru menas – tapymas ant vandens“. Užsiėmimai Pajūrio vaikų globos namuose vyksta 1-2 kartus per mėnesį (2016-10 – 2017-05 mėnesiais). Tai puiki, išskirtinė  terapija vaikams.

Vykdytas Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei sveikatos palaikymo ir stiprinimo 2014-2018 metų programos projektas „Sveikai gyvenu, nuo ligų apsiginu -1“. Projektui vykdyti skirta 200 eurų. Įsigyta sportinio inventoriaus: kilimėlių mankštai daryti, mankštos kamuolių, šokdynių, stalo teniso kamuoliukų rinkinių, knygų, išpirkti užsiėmimai Šilalės sporto mokyklos baseine. Rėmėjų dėka plaukta baidarėmis Jūros upe.

Vykdyta Etninės kultūros plėtros programa „Atrask save praeities lobiuose – 6“. Vykdymui skirta 200 eurų. Projekto dėka vaikai turėjo galimybę aplankyti įvairius muziejus bei dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose. Aplankė Žemaičių dailės muziejų Plungėje ir Kretingos muziejų, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose: „Prakalbink karklo vytelę“, susipažino su žemaičių kulinariniu paveldu, saldainių gamyba „Dvaro saldaininėje“. Aplankė: muziejų Oginskio dvare, Šaltojo karo muziejų, Užgavėnių kaukių muziejų, Platelių dvaro svirną, Babrungės vandens malūną, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčią ir Pranciškonų vienuolyną.

Pajūrio vaikų globos namams bendradarbiaujant su VšĮ „Vaiko labui“ 2015 m. metais įstaigoje pradėta vykdyti ankstyvoji prevencijos programa, skirta 8 – 10 metų vaikams, „Obuolio draugai“ . 2016 m. atsiradus daugiau mažesnio amžiaus vaikų, įsitraukta į „Zipio draugų“ programą. Ir naujai įsitraukta į ankstyvąją emocinių sunkumų įveikimo ir socialinių gebėjimų  ugdymui programą „Įveikime kartu“ prevencijos programą, skirtą vyresnio amžiaus pradinių klasių mokiniams. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programos dėka 3 globotiniai (rūpintiniai) turėjo galimybę dalyvauti „Merkurijaus“ stovykloje ir kitose nemokomose stovyklose: Bikavėnuose (amatų), (sveikatinimo) ir kt.

Rėmėjų dėka vaikai turėjo galimybę išvykti į ekskursiją į Klaipėdą, Radailius (aplankant Jūrų muziejaus delfinariumą, dinozaurų parką, mini zoologijos sodą).

Tęsiamas bendradarbiavimas su VšĮ „Saugi pradžia“, dalyvaujant kalėdiniame projekte „Kalėdinės vaikų svajonės“, už sukurtas atvirutes vaikams skirta piniginė parama.  

Dalyvauta įvairiuose socialiniuose projektuose: „Įmonių dienos vaikams ir su vaikais 2016“, „Žvejok 2016“, „Darom“, „Išsipildymo akcijoje“, Tauragės apskrities vaikų globos namų socialiniame projekte „Būkime draugais – mus vienija draugystė“, „Savaitė be patyčių“ ir kt.  Pateikta paraiška dalyvauti VšĮ Lietuvių kino akademijos organizuojamame projekte „Sidabrinė gervė jauniems“.  

VšĮ Kaltinėnų PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su fizine negalia ir socialinės rizikos asmenims.

Šilalės rajono Kaltinėnų ir Kvėdarnos parapijų senelių globos namuose teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su  negalia. 

Nevyriausybinės neįgaliųjų įstaigos teikia gyventojams bendrąsias socialines paslaugas, ypač sociokultūrines, tarpusavio pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitas paslaugas.

Seniūnijose dirbantys socialiniai darbuotojai teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo socialines paslaugas, tiria šeimų gyvenimo ir buities sąlygas, vertina asmenų socialinių paslaugų poreikį, taip pat priima prašymus visoms socialinėms išmokoms, kompensacijoms ir paramai gauti. Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas seniūnijų teritorijose gyvenančioms šeimoms.

 

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas

 

Socialinių paslaugų teikėjų pasiskirstymas pagal seniūnijas:

 

Seniūnijos pavadinimas

Socialinės paskirties įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos  pavadinimas

Šilalės miesto

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

Telšių vyskupijos Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos „Caritas“

Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Šilalės skyrius

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šilalės skyrius

Šilalės kurčiųjų draugija (VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras)

Koordinacinis centras „Gilė“

Pajūrio

Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namai

Kvėdarnos

Kvėdarnos parapijos senelių globos namai

Kaltinėnų

Kaltinėnų  parapijos senelių globos namai

 

VšĮ Kaltinėnų PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

Bijotų

 

Bijotų vaikų dienos centras

 

 

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

 

Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai Šilalės rajono savivaldybėje yra senyvo amžiaus asmenys, asmenys su negalia, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos asmenys, socialinės rizikos šeimos bei jose augantys vaikai.

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, vykdydamas teisės aktais nustatytas socialinių paslaugų organizavimo funkcijas, Vaiko teisių apsaugos skyrius, seniūnijų socialiniai darbuotojai teikia informavimo bei konsultavimo paslaugas, vykdo kitas nustatytas administravimo procedūras: socialinių paslaugų skyrimą, socialinių paslaugų poreikio nustatymą, finansinių galimybių vertinimą. Šilalės rajono savivaldybės gyventojams siekiama teikti kuo daugiau ir įvairesnių socialinių paslaugų, atsižvelgiant į jų poreikius.

 

2016 metų duomenys

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal

žmonių socialines grupes

Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems socialinių paslaugų poreikis

1000 gyventojų tenka vietų/

26797

Iš jų finansuoja savivaldybė

įvertin-tas

nepaten-kintas

1

2

3

4

5

6

1.

Ilgalaikė socialinė globa:

Kaltinėnų parapijos senelių globos namai

55

-

2,0

2,0

Kvėdarnos parapijos senelių globos namai

23

-

0,9

0,9

Pajūrio  vaikų globos namai

25

-

0,9

0,9

Klaipėdos apskrities Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių globos namai

10

-

0,4

-

Skalvijos vaikų globos namai

5

-

0,2

0,2

Plungės vaikų globos namai

2

-

0,1

0,1

Socialinės globos namai asmenims su proto negalia

25

-

0,9

0,9

2.

Trumpalaikė socialinė globa:

VšĮ Kaltinėnų PSPC slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

14

-

0,5

0,5

3.

Dienos socialinė globa:

Institucijoje

17

 

-

0,6

0,6

Integralios pagalbos teikimas (dienos socialinės globos ir slaugos)

35

2

1,3

1,3

 

Savivaldybės institucijų (Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, rajono seniūnijos ir kt.), socialinės paskirties įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, teikiančių rajono gyventojams socialines paslaugas, pastangomis tenkinami rajono gyventojų poreikiai bendrosioms paslaugoms: jie gauna reikalingą informaciją, juos konsultuoja kvalifikuoti institucijų ir įstaigų darbuotojai ir turintys patirtį nevyriausybinėse organizacijose dirbantys savanoriai, nevyriausybinėse organizacijose ir socialinės paskirties įstaigose organizuojamos sociokultūrinės priemonės, kuriose pagrindiniai dalyviai – senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys, tačiau šiose priemonėse, jeigu tik pageidauja, gali dalyvauti ir kitų socialinių grupių asmenys.

 

Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

 

6.1. Socialinės globos paslaugos. Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinės globos paslaugos teikiamos institucijoje (socialinės globos įstaigoje) ar asmens namuose. Jos teikiamos suaugusiems asmenims ir neįgaliems ar tėvų globos netekusiems vaikams.

6.1.1. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos nesavarankiškiems senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia ir iš dalies savarankiškiems – neįgaliems bei senyvo amžiaus asmenims, kai artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jais pasirūpinti.

Socialinės globos paslaugos perkamos iš parapinių Kaltinėnų, Kvėdarnos, Žemaičių Kalvarijos „Caritas“ senelių globos namų bei kitų valstybinių socialinės globos įstaigų 94 Šilalės rajono savivaldybės gyventojams, iš kurių 61 asmuo su sunkia negalia ir 33 - senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys. 2016 metais globos namuose apgyvendintas 21 asmuo.

 

 

 

Įstaigos pavadinimas

Paslaugų

gavėjų

skaičius

2017

2017-01-01

Per metus apgyvendintų

asmenų skaičius

 

2017-01-01

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

1. Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikėjai senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia

su negalia

 

94

 

17

 

8

 

13

 

21

Kaltinėnų parapijos globos namai

44

9

6

4

12

Kvėdarnos parapijos senelių globos namai

23

5

1

6

3

Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos

 

 

 

namainamai

1

1

-

-

-

Stonaičių socialinės globos namai

4

1

1

-

-

Viliaus Gaigalaičio globos namai

1

-

-

-

1

Dūseikių socialinės globos namai

5

-

-

-

1

Adakavo socialinės globos namai

7

-

-

2

-

Ventos socialinės globos namai

6

1

-

1

2

Vilijampolės socialinės globos namai

1

-

-

-

-

Linkuvos socialinės globos namai

1

-

-

-

1

Macikų socialinės globos namai

1

-

-

-

1

2. Socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams

42

13

9

13

19

Plungės vaikų globos namai

2

2

-

-

-

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

8

3

2

10

6

Pajūrio vaikų globos namai

23

8

7

3

11

Skalvijos vaikų globos namai

7

-

-

-

-

Ventos socialinės globos namai

2

-

-

-

2

Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Socialinės paramos skyriaus duomenys.

 

Už gyventojams teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas, pagal sudarytas paslaugų pirkimo sutartis, yra apmokama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, Savivaldybės biudžeto lėšų ir asmens gaunamų lėšų.

Skiriant ilgalaikes socialinės globos paslaugas asmenims yra įvertinamos jų finansinės galimybės. Asmuo už paslaugas kiekvieną mėnesį moka 80 proc. gaunamų pajamų, 1 proc. nuo turimo turto vertės, viršijančios normatyvą, ir 100 proc. gaunamos tikslinės slaugos ar tikslinės priežiūros (pagalbos) kompensacijos. Susidaręs skirtumas tarp nustatytos paslaugos kainos per mėnesį ir asmens įmokų nuo gaunamų pajamų apmokamas iš Specialiosios tikslinės dotacijos ir Savivaldybės biudžeto lėšų.

 

6.1.2.                 Trumpalaikės socialinės globos paslaugos VšĮ Kaltinėnų  PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje yra teikiamos asmenims, kuriems dėl ligos, nepriežiūros, neįgalumo, senatvės ar sveikatos privalomuoju draudimu nedraustiems asmenims ši paslauga yra reikalinga. Poreikis išauga šaltuoju metų laiku, kai vieniši asmenys nebegali savarankiškai pasirūpinti savo buitimi, asocialūs asmenys neturi nuolatinio šildomo būsto. 2016 metais šia paslauga pasinaudojo 14 Šilalės rajono gyventojų.

 

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos

 

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

 

 

 

VšĮ Kaltinėnų PSPC Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

 

9

6

8

14

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai (vaikams)

 

10

9

12

16

Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus duomenys.

 

6.1.3. Socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, kuriems nustatoma laikinoji ar nuolatinė globa arba rūpyba. 2016 metais šios paslaugos teikiamos 65 vaikams, iš kurių 2 – Plungės vaikų globos namuose, 6 – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, 7 – „Skalvijos“ vaikų globos namuose. Šilalės VTAS duomenimis, išlieka  vidutiniškai šiek tiek didesnis globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius šeimose.

 

Metai

Nustatomų globų (rūpybų) skaičius per metus

Bendras globojamų

(rūpinamų)vaikų

skaičius

Šeimoje

Institucijoje

2012

14

133

79

54

2013

41

119

69

50

2014

33

119

67

52

2015

42

118

65

53

2016

46

128

63

65

Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenys.

 

Nustatant globą, siekiama laikytis globos nustatymo šeimoje prioriteto ir tenkinti pagrindinį vaiko interesą – augti šeimos aplinkoje, tačiau tai įgyvendinti gana sudėtinga, nes nuolat mažėja šeimų, pageidaujančių globoti ir įvaikinti vaikus.

6.1.4 Dienos socialinės globos paslaugas sunkią negalią turintiems asmenims asmens namuose teikia Šilalės rajono socialinių paslaugų namai. Neįgaliems asmenims teikiama integrali pagalba, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu nuo 2,5 iki 4 val. per dieną kiekvieną darbo dieną. Ši paslauga teikiama 35 neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei teikiama konsultacinė pagalba šeimos nariams.

6.1.5 Dienos socialinės globos paslaugas institucijoje teikia Šilalės rajono socialinių paslaugų namai 17 neįgalių asmenų. Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje teikiamos jaunuoliams ir suaugusiems asmenims su negalia, kurie gyvena savo namuose, o dienos metu jiems teikiama priežiūra, ugdymas arba dalyvavimas bendruomenės veikloje, siekiant išvengti izoliacijos ir vienišumo.

6.2.Socialinės priežiūros paslaugos.

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

6.2.1 Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos yra teikiamos Socialinių paslaugų namų Vaikų dienos centre mokyklinio amžiaus socialinės rizikos ir socialinės rizikos šeimų vaikams dienos metu. Jiems teikiamos šios paslaugos:

- bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), pamokų ruoša);

- sociokultūrinės paslaugos (kūrybinė veikla, tradicinių švenčių šventimas, sportinė veikla).

6.2.2. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinės rizikos šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus.

Socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitą administruoja Vaiko teisių apsaugos skyrius. Į apskaitą įrašomos šeimos, kuriose šeimos narių bendradarbiavimas ir emocinis bendravimas yra sutrikę, o vyraujanti neigiama aplinka neskatina sveiko ir produktyvaus šeimoje gyvenančio vaiko asmenybės augimo ir vystymosi. Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, pasiskirstymas seniūnijose yra netolygus, tai iliustruoja ši lentelė:

 

Seniūnija

 

Etatų skaičius

 

 

Socialinės rizikos šeimų, esančių VTAS apskaitoje, skaičius ir vaikų skaičius jose

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

šeimos

vaikai

šeimos

vaikai

Šeimos

Vaikai

Šeimos

Vaikai

Šeimos

vaikai

Bijotų

1

11

30

11

31

8

27

8

26

10

29

Bilionių

1

3

7

3

7

3

8

3

8

3

8

Didkiemio

1

-

-

-

-

-

-

2

4

3

7

Kaltinėnų

1

13

37

12

35

10

29

9

24

10

32

Kvėdarnos

1,5

16

33

16

34

14

24

21

42

19

48

Laukuvos

1

21

48

17

43

16

38

16

40

15

44

Palentinio

0,5

4

14

2

6

1

1

2

3

-

-

Pajūrio

1

8

18

8

21

8

21

12

23

11

24

Šilalės k.

1

6

17

7

16

6

14

8

16

6

12

Šilalės m.

1

11

27

13

22

12

24

8

18

12

25

Tenenių

1

4

9

5

13

5

12

5

12

5

12

Traksėdžio

1

11

26

9

21

10

23

9

18

5

9

Upynos

1

13

29

11

29

11

29

12

27

10

29

Žadeikių

1

2

8

3

14

4

20

6

23

5

22

Iš viso

14

123

303

117

292

108

270

121

284

114

301

Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenys.

 

 

Paslaugas socialinės rizikos šeimoms teikia 14 socialinių darbuotojų seniūnijose. Vidutiniškai vienam socialiniam darbuotojui, 2017-01-01 duomenimis, teko aptarnauti po 8 šeimas ir jose augantį 21 vaiką. Nuo 2017 metų rekomenduojamas normatyvas vienam darbuotojui paslaugas teikti – ne daugiau kaip 10 šeimų, kuris iš dalies nėra viršijimas.

Šių paslaugų organizavimo ir jų kokybės gerinimo procese aktyviai dalyvauja Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai. Atliekamo socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis analizė rodo, jog socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu situacija šeimose gerėja, nuosekliai teikiant paslaugas šeimai ir vaikui, situacija kinta - sprendžiamos įsisenėjusios problemos, mažinama socialinė atskirtis. Be abejo, tai sunkus ir sudėtingas darbas, reikalaujantis specialių žinių ir įgūdžių, tačiau teikiantis vilties, kad, socialiniams darbuotojams įgijus daugiau patirties, bus vykdomas kokybiškesnis šių šeimų socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Būtent socialiniai darbuotojai, būdami arčiausiai žmogaus, greičiausiai pastebi jo problemas, įvertina socialinių paslaugų poreikį ir motyvuoja paslaugos gavėją keistis.

6.2.3. Pagalbos į namus paslaugas asmenims teikia Šilalės rajono socialinių paslaugų namai. Asmenys nori kuo ilgiau gyventi savo namuose ir gauti pagalbą savo namų aplinkoje. Teikiamų socialinių paslaugų į namus sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, bet susidedanti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Šios paslaugos gali būti skiriamos nuo 2 val. iki 10 val. per savaitę asmeniui (šeimai). Pagalbos namuose tarnyboje dirba socialinio darbuotojo padėjėjai. Pagalbos namuose paslaugas šiuo metu gauna 130 asmenų, tačiau šis skaičius nuolatos kinta.

6.2.4. Šilalės rajono socialinių paslaugų namai teikia intensyvios krizių įveikimo socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos asmenims. Laikino apnakvindinimo (iki 6 mėn.) paslaugos 2016 metais buvo suteiktos 9 asmenims. Laikino apgyvendinimo paslaugos teikiamos asmenims, nukentėjusiems nuo smurto šeimose ar atsidūrusiems kritinėse situacijose, 2016 m. pasinaudojo 15 asmenų (6 moterys ir 9 vaikai).

6.2.5. Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (negalia, sutrikimai, mokymosi sunkumai), pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos nustatytą poreikį Šilalės suaugusiųjų mokykloje yra teikiama švietimo specialistų pagalba 21 asmeniui, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims nuo 7 iki 21 metų su vidutiniu ir žymiu intelekto sutrikimu.

6.2.6. Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams. Šilalės rajono socialinių paslaugų namų atestuoti socialiniai darbuotojai 2016 metais vykdė įvadinius mokymus pagal bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių programą, juose dalyvavo 8 asmenys. 2016 m. lapkričio mėn. pradėti vesti įvadiniai mokymai kitai 16 asmenų globėjų (rūpintojų) grupei. Darbuotojų parengtos 6 išvados siekiantiems globoti (rūpinti) ar įvaikinti, laikinai svečiuotis 12 išvadų (8 teigiamos ir 4 neigiamos). Vykdomos globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimo priemonės: lankstinukai, skrajutės, reklaminiai plakatai, tušinukai, socialiniai tinklai. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Telšių vyskupijos Šilalės dekanato šeimos centru, įtraukiant informacijos skleidimą apie globą ir įvaikinimą, bendrų renginių organizavimą.

6.3. Bendrosios paslaugos.

Socialinių paslaugų įstatyme ir Socialinių paslaugų kataloge nurodoma, kad bendrosios socialinės paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu gali būti ugdomi be specialistų pagalbos. Bendrosios paslaugos savivaldybės gyventojams yra teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, Socialinės paramos skyriuje, seniūnijose, socialinėse įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose. Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, bendradarbiaudami su švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojais, įvertina asmens (šeimos) poreikį socialinėms paslaugoms ir teikia bendrąsias socialines paslaugas.

6.3.1. Maitinimo organizavimo paslaugas teikia Šilalės rajono socialinių pasaugų namai. Įstaigos valgykloje nemokamo maitinimo paslaugas per 2016 m. gavo 296 Šilalės miesto gyventojai ir dienos centro lankytojai (3998 kartai).

Šilalės rajono socialinių pasaugų namai dalyvauja Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte „Parama maisto produktais“. 2016 metais parama maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims buvo dalijama šešis kartus: 3559 savivaldybės gyventojams išdalinta 74 954 kg maisto produktų. Šilalės rajono socialinių paslaugų namai bendradarbiaudami su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“, teikia paramą mažas pajamas turintiems Šilalės rajono gyventojams. Per 2016 m. „Maisto banko“ 2- jų akcijų metu surinkti maisto produktų paketai išdalyti 480 asmenų.

6.3.2. Skalbimo paslaugas teikia Šilalės rajono socialinių pasaugų namai. Įstaigoje skalbimo paslaugos per 2016 m. suteiktos 514 Šilalės miesto gyventojų (1129 kartai).

6.3.3. Dušo paslaugas teikia Šilalės rajono socialinių pasaugų namai. Įstaigoje dušo paslaugomis per 2016 m. pasinaudojo 111 Šilalės miesto gyventojų (220 kartų).

6.3.4. Specialaus transporto paslaugas Šilalės rajono socialinių paslaugų namai pagal poreikius teikia asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl sveikatos ar pajamų trūkumo negali naudotis visuomeniniu transportu. Paslaugos teikiamos Socialinių paslaugų namų dienos centrą lankantiems žmonėms, neįgalieji vežami atlikti dializės procedūras. 2016 metais suteikta 400 asmenų specialaus transporto nuolatinio pobūdžio paslaugų (5739 kartai).

Gyventojų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis vykdo Šilalės rajono socialinių paslaugų namai. Per 2016 m. įstaiga išdavė kompensacinę techniką 237 asmenims ir priėmė grąžinamas techninės pagalbos priemones iš 99 asmenų.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa (gyvenamojo būsto ir aplinkos) įgyvendinama asmenims, turintiems  judėjimo negalią, iš Savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšų. Taip sudaroma žmonėms palankesnė gyvenamoji aplinka. Vykdant būsto pritaikymo neįgaliesiems programą, 2016 metais buvo pritaikyti 3 būstai ir gyvenamoji aplinka, darbams atlikti panaudota 10540,0 Eur, iš jų: 7558,0 Eur – valstybės biudžeto lėšų ir 2982,0 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšų.

Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos yra svarbūs bendrųjų socialinių paslaugų teikėjai rajono gyventojams. Jų teikiamos paslaugos yra pigesnės, žmonėms lengviau prieinamos, tiksliau atspindi įvairių socialinių grupių asmenų poreikius.

Šilalės rajono savivaldybė skatina neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklą, sėkmingai organizuoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimą. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektams įgyvendinti 2016 metais skyrė 32253,0 Eur, Šilalės rajono savivaldybė – 3225,30 Eur. Paraiškas pateikė 4 nevyriausybinės organizacijos.

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų
valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų paskirstymas 2013 - 2016 metais

Organizacijos pavadinimas

Skirtos lėšos 2013 m. (Lt)

Skirtos lėšos 2014 m. (Lt)

Skirtos lėšos 2015 m. (Eur)

Skirtos lėšos 2016 m. (Eur)

Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga

64000,0

64700,0

18935,0

16578,30

Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

24000,0

25000,0

7385,0

7600,0

VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras

14000,0

15000,0

4489,0

4800,0

VšĮ  Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras

22300,0

24000,0

7096,0

6500,0

Šaltinis: Socialinės paramos skyriaus duomenys.

 

Nuo 2015 m. Šilalės rajono savivaldybė įgyvendina  neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektą. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui įgyvendinti 2016 metais skyrė 2697,0 Eur, Šilalės rajono savivaldybė – 809,0 Eur. Paraišką projekto įgyvendinimui pateikė Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga.

Koordinacinis centras „Gilė“ 2016 m. teikė šias paslaugas: specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims (teisinė, psichologinė, tarpininkavimo, atstovavimo, konsultavimo ir kt.), socialinės rizikos šeimoms, krizę išgyvenantiems asmenims, smurtautojams. Veikia Bijotų vaikų dienos centras, kuriame per 2016 m. dienos priežiūros ir socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas gavo 23 vaikai iš 13 šeimų. Koordinacinio centro „Gilė“ darbuotojai vykdė įvairias prevencines veiklas smurtaujančioje aplinkoje gyvenantiems asmenims, kampaniją „Čipolinas“ prieš smurtą, patyčias, savižudybes. Centro darbuotojai vykdė mokymus potencialiems globėjams ir įtėviams, globos įstaigų auklėtiniai dalyvavo pozityvios tėvystės įgūdžių diegimo, teigiamo požiūrio į šeimą, socialinio atsakingumo veiklose.

2016 m. gruodžio mėn. Šilalės rajono savivaldybės administracija pateikė paraiškos projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“ Europos socialinio fondo agentūrai vertinti. Šilalės rajono socialinių paslaugų namai kartu su partneriu koordinaciniu centru „Gilė“ numato teikti psichosocialinę pagalbą (psichologo konsultacijos, sisteminis šeimos konsultavimas), pozityvios tėvystės mokymus, vaikų priežiūros paslaugas ir pavėžėjimo paslaugas. Jeigu bus patvirtinta paraiška, projekto finansavimui numatoma skirti 213 828,00 Eur. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Laukiami rezultatai – išplėtotos kompleksinės paslaugos šeimai visame rajone, pagerinat paslaugų prieinamumą, tikimybė; kad mažės šeimų, patiriančių krizę dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, netekčių ir negalios. Tėvai daugiau galės dalyvauti darbo rinkoje, be to, ikimokyklinio amžiaus vaikai iš Šilalės miesto ir aplinkinių seniūnijų bus užimami ir ugdomi.

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje

Eil.

Nr.

 

Socialinių darbuotojų skaičius

 

Socialinių

darbuotojų

padėjėjų

skaičius

Įstaigos

 

iš jų finansuojamų

 

 

iš viso

iš valstybės biudžeto

 

1.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose:

23

55

1.1.

biudžetinėse

16

-

36

1.2.

nevyriausybinėse

7

-

19

2.

Savivaldybės administracijoje

21

14

-

 

Iš viso

44

14

55

 

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

 

Vertinant socialinių paslaugų plano 2016 m. įgyvendinimą nustatyta, kad buvo naudojamos visos priemonės pasiekti laukiamų rezultatų. Mūsų rajone plėtojamos socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir asmenims. Teikiamos maitinimo, dušo, skalbimo, laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo krizių atvejais paslaugos. Teikiant ilgalaikės socialinės globos paslaugas Kaltinėnų parapijos senelių globos namuose ir Kvėdarnos parapijos senelių globos namuose gerėja socialinių paslaugų kokybė ir visapusiška pagalba. Pasiekti tinkami rezultatai, įgyvendinant teikimo pagalbos į namus paslaugas pagyvenusiems ir seniems žmonėms, dienos socialinės globos asmens namuose, asmenims su sunkia negalia, tikslus. Bendradarbiauta su Tauragės teritorinės darbo biržos Šilalės skyriumi, policija, mokyklomis, rajono nevyriausybinėmis organizacijomis, Šilalės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru.

Didėjant socialinių paslaugų poreikiui bei siekiant geresnės teikiamų paslaugų kokybės, turi būti plečiamas ne tik socialinių paslaugų įstaigų tinklas, bet ir užtikrinama bendruomenės, organizacijų, ginančių žmonių socialinių grupių interesus ir teises, pagalba.

 

III SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

9. Prioritetinės 2017 metų socialinių paslaugų plėtros kryptys:

9.1. Rengti ir įgyvendinti socialines programas, skatinti visuomenines organizacijas, savanorius socialinių paslaugų organizavimui bendruomenėse;

 

9.2. Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, prioritetą teikti kompleksiškų nestacionarių socialinių paslaugų teikimui.

9.3. Užtikrinti tinkamą perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų vaikus globojančioms šeimoms, globėjams (rūpintojams), įtėviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims bei teikti kokybiškas paslaugas ir kvalifikuotą pagalbą.

 

10. 2017 metų priemonių planas

 

1 tikslas. Įgyvendinti socialines programas, skatinti visuomenines organizacijas, telkti savanorius socialinių paslaugų organizavimui bendruomenėse.

 

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos

Atsakingi vykdytojai

Laukiami rezultatai

1. Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimo priemones, vykdyti neįgaliųjų socialinę

integraciją

1.1. Neįgaliųjų socialinės integracijos 2016 -2019 metų programa, patvirtinta Šilalės rajono tarybos

SB lėšos pagal atskiras veiklas

Savivaldybės administracija, Socialinės paramos skyrius, švietimo įstaigos, darbo birža, nevyriausybinės organizacijos, kultūros įstaigos

- Vykdomi neįgaliųjų socialinės integracijos renginiai (sporto, kultūriniai, informaciniai) pagal patvirtintą programą.

1.2. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

VB-33,5 tūkst. Eur,

SB-6,7 tūkst. Eur

Savivaldybės administracija, Socialinės paramos skyrius

- Pasirašytos 4 paslaugų teikimo sutartys.

-Įgyvendinti reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

1.3.Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas

VB-2806,0 Eur,

SB-842,0 Eur

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga

- Pasirašytos paslaugų teikimo sutartys

- Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai

 

1.4. Būsto pritaikymas neįgaliesiems

 

VB-9,8 tūkst. Eur;

SB-2,5 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracija, Socialinės paramos skyrius

-Pritaikyti būstai 3 rajono neįgaliesiems.

 

2. Įgyvendinti vaiko socializacijos priemones

2.1. Įgyvendinamos Vaikų dienos centro programos

VB 35,6 tūkst. Eur, SB – 25,1 tūkst. Eur,

SADM  – 11,5 Eur

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

- Įgyvendinamas projektas „Šilalės rajono socialinių paslaugų namų VDC plėtra“.

- Įgyvendinamas projektas „Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos centras“.

- Socialinės priežiūros paslaugos Vaikų dienos centre suteiktos 60 neįgalių ir  vaikų iš socialinės rizikos šeimų.

Projektų lėšos

Koordinacinis centras „Gilė“ ir Bijotų vaikų dienos centras

Teikiamos neformalaus vaikų švietimo, dienos priežiūros ir socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos 20 vaikų.

2.2. Steigti Vaikų dienos centrus Kvėdarnos ir Laukuvos seniūnijose

SB lėšos

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

Didinti vaikų užimtumą popamokiniu metu, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, neformalus ugdymas.

3. Įgyvendinti kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai programą

3.1. Sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

ES – 213,8 tūkst. Eur

Savivaldybės administracija, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, koordinacinis centras „Gilė“

Teikti paraišką „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“ finansavimui. Projektas numatoma pradėti įgyvendinti 2017 m. III ketv. Projekto metu bus teikiama psichosocialinė pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus. Pozityvios tėvystės mokymai ir vaikų priežiūros paslaugos ir

pavėžėjimo paslaugos bus teikiamos asmenims, gaunantiems pozityvios tėvystės mokymų paslaugas, vaikų priežiūros paslaugas.

2. Tikslas. Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, prioritetą teikti kompleksiškų nestacionarių socialinių paslaugų teikimui

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos

Atsakingi vykdytojai

Laukiami rezultatai

1. Skatinti profesines kompetencijas bei darbuotojų motyvaciją

1.1. Socialinių įstaigų vadovų ir darbuotojų pasitarimai.

-

Socialinės paramos skyrius,

Vaiko teisių apsaugos skyrius, Socialinės įstaigos

Gerosios darbo patirties sklaida ir pažinimas.

Socialinių darbuotojų dalyvavimas profesinės kompetencijos tobulinimo programose, pasitarimuose, organizuojant supervizijas (8 supervizijų užsiėmimai). Informacijos sklaida savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje.

1.2. Seminarai socialinio darbo klausimais rajono socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams ir kitiems specialistams, dirbantiems socialinį darbą

-

 

1.3. Supervizijų  ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimo socialiniams darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms

VB-2330,0 Eur

 

1.4. Rajone vykdomo socialinio darbo viešinimas

-

 

2. Plėtoti specialiąsias socialinės priežiūros paslaugas rajono gyventojams

2.1. Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms

 

VB- 149,3 tūkst. Eur

Rajono seniūnijos, Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius

Seniūnijų socialiniai darbuotojai  (14 pareigybių) suteiks socialines paslaugas 114  rajono socialinės rizikos šeimų.

 

2.2. Savarankiško gyvenimo namų steigimas senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams

ES-144,3 tūkst. Eur,

SB-25,5 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracija,

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

2016-12-28 pateikta paraiška „Savarankiškų gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmens su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r.“ vertinimui. Esamų patalpų pritaikymas 11 asmenų, neturinčių gyv. būsto.

 

2.3. Apnakvindinimo paslaugų plėtra  ir išblaivinimo paslaugų teikimas

-

Savivaldybės administracija,

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

Patalpų paieška ir pritaikymas asmenims, neturintiems gyv. būsto ir neblaiviems asmenims.

3. Organizuoti socialinės globos paslaugų teikimą rajono gyventojams

3.1. Socialinių paslaugų įstaigų finansavimas

 

 

Savivaldybės administracija,

Socialinės paramos skyrius, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, Pajūrio vaikų globos namai, kt. socialinės globos įstaigos

Kokybiškų paslaugų teikimas ir  išlaidų  kompensavimas. Sudaroma apie 100 sutarčių (susitarimų) su socialinės globos įstaigomis.

3. Tikslas. Užtikrinti tinkamą  perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos

Atsakingi vykdytojai

Laukiami rezultatai

1.Įgyvendinti socialinių paslaugų prieinamumą vaikus globojančioms šeimoms, globėjams (rūpintojams), įtėviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims.

1.1. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikus globojančioms šeimoms

SB - 64,6 tūkst. Eur

Savivaldybės administracija,

Socialinės paramos skyrius

Teikiamos socialinės globos paslaugos vaikams, siekiama mažinti globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių institucijoje. Planuojama mokėti 2 BSI už kiekvieną globojamą vaiką.

1.2. Profesionalių socialinių globėjų paieška

 

SB – 34,2 tūkst. Eur

Savivaldybės administracija,

Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

Rengiami ir konsultuojami asmenys, pageidaujantys globoti ir (ar) įvaikinti vaikus savo šeimos aplinkoje, bei teikiama pagalba jau esamiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams. Numatomas gyvenamojo namo įsigijimas (2 profesionalūs globėjai)

1.3. Įgyvendinti socialinių paslaugų prieinamumą vaikus globojančioms šeimoms, globėjams (rūpintojams), įtėviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims.

(GIMK) programa.

-

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, Pajūrio vaikų globos namai

Atestuoti socialiniai darbuotojai vykdys globėjų (rūpintojų) ar įtėvių paiešką, atranką, konsultavimą, jų rengimą ir pagalbą. Bus baigiami įvadinių mokymų užsiėmimai socialinių globos įstaigų darbuotojams, dirbantiems su vaikais.

1.4. Pasirengti Pajūrio vaikų globos namų reorganizacijai

-

Savivaldybės administracija,

Pajūrio vaikų globos namai

Konsultacijos, informacijos ir analizė poreikio įvertinimui dėl galimybės teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams iki 3 metų.

2.Įgyvendinti

perėjimo iš institucinės socialinės globos prie paslaugų neįgaliesiems suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, vaikams ir jaunimui, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią.

2.1. Bendruomeninių namų vaikams steigimas

 

 

SB - 40,0 tūkst. Eur

Savivaldybės administracija

Paieška ir įsigijimas pastato, kuriame numatoma apgyvendinti vaikus, netekusius tėvų globos, iš institucijos.

2.2. Grupinių gyvenimo namų kūrimas

-

Savivaldybės administracija

Pastato paieška, kuriame būtų galima apgyvendinti dalinai savarankiškus asmenis su proto ir psichikos negalia.

 


 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO PLANAS

 

11. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

 

 

Eil. Nr.

 

 

 

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

Pagal faktines išlaidas

(tūkst. Eur)

Pagal planines išlaidas

(tūkst. Eur)

praėję metai

2016 m.

einamieji metai

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

Savivaldybės biudžetas, tūkst. Eur

 

21935,8

 

21744,8

 

1.

 

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, tūkst. Eur

 

2342,7

 

3197,7

 

1.1.

 

palyginti su bendru savivaldybės biudžetu, proc.

 

10,7

 

14,7

 

2.

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, tūkst. Eur

 

418,1

 

426,6

 

 

iš jų:

 

 

 

 

 

2.1.

 

socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti

 

146,5

 

149,5

 

2.2.

 

asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti

 

196,6

 

202,3

 

2.3.

 

asmenų su sunkia negalia dienos socialinei globai organizuoti

 

75,0

 

75,0

 

3.

 

Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas

 

359,2

 

375,0

 

12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas

 

Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo finansavimo šaltinis Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos. Nevyriausybinės organizacijos savo veiklų vykdymui naudoja lėšas, gautas iš Savivaldybės biudžeto, taip pat dalyvauja Europos Sąjungos ir Lietuvos fondų projektinėje veikloje, kai kurios gauna 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą.

 

13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai

 

 

Eil. Nr.

 

Finansavimo būdai

 

Lėšos (tūkst. Eur)

 

praėję metai

 

einamieji metai

 

1.

 

Socialinių paslaugų pirkimas :

 

95,9

 

104,0

 

1.1.

 

VšĮ Kaltinėnų PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos  ligoninė

 

9,0

 

10,0

 

1.2.

 

Kvėdarnos, Kaltinėnų, Rietavo parapijos senelių globos namai, Žemaičių Kalvarijos Caritas globos namai

 

86,9

 

94,0

 

2.

 

Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas, iš jo:

 

619,1

 

704,6

 

2.1.

 

savivaldybės pavaldumo įstaigoms:

 

 

 

 

 

 

 

Pajūrio VGN

 

181,7

 

275,1

 

 

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

 

437,4

 

429,5

 

2.2.

 

Socialinės globos namams pagal lėšų kompensavimo sutartis 

 

94,8

 

108,7

 

3.

 

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms organizacijoms (programų įgyvendinimui)

 

8,7

 

13,5

 

4.

 

Pagalbos pinigai už likusius be tėvų globos vaikus

 

-

 

62,7

 

5.

 

Išmokos už socialinę globą šeimoje

 

-

 

36,1

 

 

Iš viso (1+2+3+4+5):

 

723,7

 

920,9

 

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai

 

Siekiant efektyvinti socialinių paslaugų organizavimą, būtina investuoti į specialistų kvalifikacijos kėlimą. Įvertinus socialinių darbuotojų poreikį ir jų kvalifikaciją, numatoma sudaryti sąlygas tolesniam profesiniam tobulėjimui. 2016 metais skirtos lėšos socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, kurių darbo užmokestis finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (2,5 proc. nuo socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui patvirtintų asignavimų) jų supervizijoms ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimui finansuoti.

Socialinius darbuotojus ir socialinių darbuotojų padėjėjus, tiesiogiai dirbančius su klientais, būtina aprūpinti reikalingomis saugos priemonėmis (pirštinės, dezinfekcinės priemonės ir kt.), apdrausti nuo galimo smurto ir nelaimingų atsitikimų darbe, skiepyti nuo gripo, tikrintis profilaktiškai nuo užkrečiamųjų ligų (TBC).

 

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

 

Šilalės rajono savivaldybėje gyvena įvairių socialinių grupių asmenys, kuriems reikalinga nuolatinė ar vienkartinė socialinė parama ir socialinės paslaugos. Daugeliui jų užtikrinamos kokybiškos socialinės paslaugos, tačiau kaip ir kitos savivaldybės, Šilalės rajono savivaldybė neturi tiek finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad visiems esamiems ir potencialiems socialinių paslaugų gavėjams galėtų būti užtikrinamas aukštos kokybės socialinių paslaugų teikimas. Todėl išskiriamos prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys, kurios numatytos šio Plano 9 dalyje.

 

16. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas

 

Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija vykdoma keliomis pagrindinėmis kryptimis: darbas su neįgaliaisiais, senyvo amžiaus žmonėmis, socialinės rizikos šeimomis bei šiose šeimose augančiais vaikais. Šioms veikloms yra tikslinga rengti atskiras socialines programas, projektus ir jas įgyvendinti, organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą Šilalės rajone. Siekiant efektyvinti socialinių paslaugų organizavimą, būtina skatinti socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, plėtoti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, intensyvinti socialinių įstaigų vykdomos veiklos viešinimą (per rajono masinės informacijos priemones, susitikimus, pasitarimus, seminarus kt.), skatinti visuomeninių organizacijų veiklą.

Atsižvelgiant į finansines savivaldybės galimybes ir į kasmet didėjantį socialinių paslaugų poreikį, tikslinga ieškoti pigesnių socialinių paslaugų. Viena iš socialinių paslaugų užtikrinimo krypčių yra socialinės paslaugos asmens namuose, tai pagalbos į namus paslaugos, integralios pagalbos paslaugos neįgaliesiems ir jų artimiesiems. Tai perspektyvi veiklos plėtros sritis, nes pirmiausiai ekonomiškai palanki ir psichologiškai priimtiniausia klientui bei labiausiai individualizuota, o tai reiškia, kad teikiama socialinių paslaugų kokybė yra optimali.

 

 

 

V SKYRIUS

PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

 

17. Socialinių paslaugų plėtros vizija

 

Šilalės rajono savivaldybės ateinančių 3 metų socialinių paslaugų plėtros vizija – sukurti gyventojų poreikius atitinkantį socialinių paslaugų įstaigų tinklą, siekti socialinių paslaugų teikimo optimizavimo bendruomenėje ir šeimose, užtikrinti reikalingų socialinių paslaugų teikimo tęstinumą.

 

18. Prognozuojamos socialinės paslaugos:

 

Per ateinančius 3 metus numatoma plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą:

•                    išvystyti socialinių paslaugų tinklą socialinės rizikos šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus, kad kuo mažiau vaikų liktų be tėvų globos; organizuoti tėvų mokymus, padedančius nepatekti į socialinės rizikos šeimų gretas; siekti, kad socialinės rizikos šeimoms būtų teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos vaikų dienos centruose didesnėse seniūnijose;

•               stiprinti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos ir rengimo paslaugos teikimą, siekiant vaikus globoti (rūpinti) šeimos aplinkoje ar juos įvaikinti, skatinti globėjus periodinėmis piniginėmis išmokomis;

•               pertvarkyti vaikų globos sistemą ir mažinti išlaidas ilgalaikei institucinei globai be tėvų globos likusiems vaikams; kurti alternatyvias paslaugas bendruomenėse; labiau rūpintis pilnametystės sulaukusiais globotiniais - kurti grupinio gyvenimo namus, ruošti savarankiškam gyvenimui, teikiant palydimąsias globos paslaugas;

•             teikti socialines paslaugas pagal poreikį visiems socialiai pažeidžiamiems savivaldybės gyventojams arčiausiai gyvenamosios vietos, teikti integralios pagalbos paslaugas jų namuose. Apgyvendinti senus žmones bendro gyvenimo namuose, suteikiant jiems namų jaukumą;

•             sukurti kompleksinę paslaugų sistemą psichinę negalią turintiems asmenims; teikti paslaugas namuose, dienos užimtumo centruose; suteikti galimybę gyventi grupiniuose gyvenimo namuose;

•             steigti ir išlaikyti savarankiško gyvenimo ir grupinio gyvenimo namus; siekti, kad savarankiško gyvenimo namuose būtų teikiamos paslaugos asmenims, nereikalaujantiems nuolatinės intensyvios priežiūros, tačiau jiems būtų sukuriamos namų gyvenimo sąlygos; kad savarankiško gyvenimo namuose paslaugos būtų teikiamos nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems socialinės rizikos asmenims, turintiems judėjimo negalią, sulaukusiems pilnametystės vaikų globos namų globotiniams, turintiems vidutinį neįgalumą, našlaičiams bei vienišiems sunkiai save apsitarnaujantiems asmenims;

•             skatinti socialinių paslaugų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų glaudesnį bendradarbiavimą su seniūnijų bendruomenėmis, siekiant sukurti efektyvesnį socialinių paslaugų tinklą;

•             skatinti socialinius darbuotojus kelti savo kvalifikaciją, semtis naudingų darbo žinių ir įgūdžių bei kvalifikuotai atlikti socialinį darbą.

 

19. Ateinančių 3 metų išteklių prognozė.

 

Reikalingi materialiniai, finansiniai, žmogiškieji ištekliai ir politiniai sprendimai, norint teikti savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančias ir kokybiškas socialines paslaugas:

reikalingos papildomos lėšos dirbančių socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijai kelti;

didėja institucijose teikiamų ilgalaikės socialinės globos paslaugų kainos, daugėja paslaugų gavėjų, todėl didėja išlaidos;

globos paslaugų teikimo tėvų globos netekusiems vaikams išlaidos bus finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų, reikalingi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai ieškant profesionalių socialinių globėjų;

įkurti didesnėse seniūnijose vaikų socialinės priežiūros dienos centrus, pritaikyti patalpas šioms paslaugoms teikti.

 

VI SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo ir priežiūros vykdytojai.

 

Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano vykdytojai: Socialinės paramos skyrius, seniūnijos, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, socialines paslaugas teikiančios nevyriausybinės organizacijos. Socialinės paramos skyrius renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie teikiamas socialines paslaugas savivaldybės teritorijoje. Atliekamos socialinių paslaugų poreikio, jų teikimo kokybės apklausos. Plano įgyvendinimą kontroliuoja Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

 

21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir  įvertinimo rezultatai

 

Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planas bus vertinamas metams pasibaigus. Plano vertinimo metu pasiekti rezultatai bus aptariami su socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovais, socialiniais darbuotojais bei Šilalės rajono savivaldybės administracijos vadovais. Kiekvienais metais analizuojamas Socialinių paslaugų plano vykdymas, įvertinant, ar yra pasiekti planuoti rezultatai, analizuojant, kokie veiksniai galėjo nulemti veiklos rezultatus, numatant priemones trūkumams pašalinti.

Siekiant sėkmingo socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo, numatoma:

•          visas savivaldybėje teikiamas socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas registruoti Socialinės paramos informacinėje duomenų bazėje (SPIS);

•          kelti darbuotojų kvalifikaciją bei didinti žmogiškuosius išteklius, siekiant gerinti klientų aptarnavimo kokybę;

•          bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant gerinti socialines paslaugas gaunančių asmenų gyvenimo kokybę;

•          2017 m. socialinių paslaugų planą skelbti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

____________________________