KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. AD1-2014 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO, DERINIMO, LEIDIMŲ, LEIDIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO, PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO LAIKO APRIBOJIMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 26 d. Nr. AD1-1318

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27 punktu, Nuolatinės komisijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių klausimams spręsti, sudarytos Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus 2020 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr.AD1-603,  2022-10-11 posėdžio protokolu Nr. ADM-619:

1. Pakeičiu Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. AD1-2014 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Leidimų, Leidimų dublikatų išdavimo dokumentus rengia Licencijų ir leidimų skyrius (toliau – Skyrius) pagal užduotis, kurios suformuotos per IS „DVS“ ar IS „Prekybos vietų žemėlapis“ ir užregistruotos dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau – DVS „Avilys“). Pranešimas pareiškėjui apie prašymo priėmimą ir užregistravimą automatiškai išsiunčiamas per IS „DVS“ SMS žinute ir el. paštu (jeigu juos nurodė pareiškėjas), kai Klientų aptarnavimo skyriaus atsakingas darbuotojas prašymą užregistruoja. Apie Leidimo išdavimą pranešimas pareiškėjui automatiškai išsiunčiamas per IS „DVS“ SMS žinute ir el. paštu (jeigu juos nurodė pareiškėjas), kai Skyriaus atsakingas darbuotojas užduotį įvykdo. Leidimas prekybai ir (ar) paslaugoms teikti išduodamas elektronine forma ir registruojamas informacinėje sistemoje „LIS“. Ši nuostata netaikoma leidimams, kurie išduodami prekybai ir (ar) paslaugoms teikti  masinių renginių, švenčių metu.

Kai prašymo išduoti Leidimą teigiamai nederina (nepritaria) Aprašo 17 punkte nurodyti atstovai, apie tai pareiškėjas informuojamas automatiškai per IS „DVS“ SMS žinute ir el. paštu (jeigu juos nurodė pareiškėjas), kai Skyriaus atsakingas darbuotojas užbaigia užduoties vykdymą.“

1.2. pripažinti netekusius galios 11 ir 12 punktus;

1.3. pakeičiu 13.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1.1. prašymą, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, dokumento, suteikiančio teisę užsiimti pageidaujama veikla, numeris, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo data ir numeris (reikalavimas taikomas prekiaujantiems maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija, teikiantys maitinimo paslaugas, išskyrus prekiaujančius švenčių, masinių renginių metu), nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu Leidimo prašytojas jį turi, prašymo pateikimo data, pageidaujamas veiklos vykdymo laikotarpis, parduodamų prekių asortimentas (nurodomi prekių pavadinimai), darbo vietos adresas, numeris (jeigu jis yra), darbo vietos įrengimo (įrangos) charakteristika (išvardijamos prekyboje naudojamos priemonės), užimamas plotas (m2);“

1.4. pakeičiu 13.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2.1. prašymą, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, dokumento, suteikiančio teisę užsiimti pageidaujama veikla, numeris), nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu Leidimo prašytojas jį turi, prašymo pateikimo data, pageidaujamas veiklos vykdymo laikotarpis, teikiamos paslaugos, darbo vietos adresas, numeris (jeigu jis yra), darbo vietos įrengimo (įrangos) charakteristika, užimamas plotas (m2)“;

1.5. pakeičiu 13.2.6 punktą ir jį išdėstau taip:

13.2.6. Leidimas teikti vežimo kinkomuoju transportu (karietomis) paslaugas išduodamas tik pritarus Nuolatinei komisijai Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių klausimams spręsti.

Paslaugos teikėjas, kuriam išduotas Leidimas, privalo griežtai laikytis nustatyto maršruto ir Kelių eismo taisyklių bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovę ir apsaugą bei aplinkos apsaugą, reikalavimų;“;

1.6. pakeičiu 13.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.3. Jeigu prašoma išduoti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje ar naudojamoje teritorijoje, prekiautojas ar paslaugos teikėjas, veiklą vykdantis nuo (iš) laikinųjų įrenginių, specializuoto automobilio, automobilio priekabos, maisto vagonėlio, specialiosios nemotorinės transporto priemonės, kiosko, paviljono, prekiaujantis nestacionariojoje lauko kavinėje, išplėstoje aptarnavimo vietoje prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos, prekiaujantis ar teikiantis paslaugas laikiname mobiliajame įrenginyje (konteineryje ir pan.), be šio Aprašo 13.1 ar 13.2 papunkčiuose išvardytų dokumentų, papildomai turi pateikti dokumento, įrodančio žemės sklypo valdymo ar naudojimo teisėtumą (nuosavybės registravimo pažymėjimo, nuomos, panaudos, koncesijos sutarties ar kt.), kopiją.

Prekiaujant ar teikiant paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių, specializuoto automobilio, automobilio priekabos, maisto vagonėlio, specialiosios nemotorinės transporto priemonės ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje ar naudojamoje teritorijoje, su prašymu išduoti Leidimą turi būti pateikiami sprendiniai, kuriuos sudaro žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planas ant topografinės nuotraukos pagrindo, planas su pažymėta veiklos vieta, gretimybėmis, matmenimis ir užimamu veiklos vykdymo vietos plotu masteliu 1:50.

Prekiaujant ar teikiant paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių, specializuoto automobilio, automobilio priekabos, maisto vagonėlio, specialiosios nemotorinės transporto priemonės ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje ar naudojamoje teritorijoje, laikinųjų įrenginių, specializuoto automobilio, automobilio priekabos, maisto vagonėlio, specialiosios nemotorinės transporto priemonės sprendiniai, o kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos ar laikino mobiliojo įrenginio (konteinerio ir pan.) projektas turi būti raštu suderinti su sklypo savininkais, nuomotojais ar naudotojais.

Ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje ar naudojamoje teritorijoje numatoma vykdyti ar vykdoma veikla ir planuojami įrengti laikinieji įrenginiai, specializuoti automobiliai, automobilių priekabos, maisto vagonėliai, specialiosios nemotorinės transporto priemonės, laikini mobilieji įrenginiai (konteineriai ir pan.), skirti veiklai vykdyti, neturi prieštarauti galiojančių planavimo dokumentų sprendiniams, negali trukdyti eksploatuoti miesto infrastruktūros objektų ir įrenginių, jų estetinė išvaizda turi derėti prie bendro esamo architektūrinio komplekso vaizdo. Prie laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, maisto vagonėlių, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių, laikinų mobiliųjų įrenginių (konteinerių ir pan.), skirtų veiklai vykdyti, negali būti pastatomi papildomi įrenginiai veiklai vykdyti. Specializuoti automobiliai, automobilių priekabos, maisto vagonėliai kiekvieną dieną, baigę darbą (iki 24.00 val.) turi būti pašalinti iš prekybos vietos.

Ne valstybei ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar kitu pagrindu valdomoje ar naudojamoje teritorijoje nuo (iš) laikinųjų įrenginių, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, maisto vagonėlių, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių, išplėstose aptarnavimo vietose prie veikiančių stacionariųjų viešojo maitinimo vietų leidžiama prekiauti maisto produktais, parduodamais toje veikiančioje stacionariojoje viešojo maitinimo vietoje, greito maisto termiškai apdorotais patiekalais, fasuotais ledais ir gaiviaisiais gėrimais iš šaldomų vežimėlių, vietoje pagamintais minkštais ledais ir šaltais desertais, smulkios fasuotės pramoninės gamybos konditerijos gaminiais, sausais užkandžiais ir gaiviaisiais gėrimais, vaisiais ir daržovėmis, nuosavuose soduose ar ūkininkų ūkiuose pagamintais (išaugintais) maisto produktais, eglutėmis ir jų šakomis, gėlėmis, poilsiui skirtomis prekėmis. Kitais maisto produktais ir jų gaminiais, ne maisto produktais, neišvardintais šioje papunkčio dalyje, prekiauti draudžiama.“;

1.7. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Prašymas Leidimui tik neužimtoje vietoje gauti priimamas ir registruojamas Aprašo 4  punkte nustatyta tvarka.

Prašymas per IS „Prekybos vietų žemėlapis“ priimamas ir registruojamas nuo 8.00 val. darbo dienomis ir ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki veiklos pradžios. Jei 30 kalendorinių dienų iki veiklos pradžios yra nedarbo diena, tai prašymas per IS „Prekybos vietų žemėlapis“ priimamas ir registruojamas po jos einančią darbo dieną nuo 8.00 val. 

Prašymas Leidimui prekybai gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga gauti priimamas ir registruojamas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki šventinės ar atmintinos dienos. Jei 30 kalendorinių dienų iki šventinės ar atmintinos dienos yra nedarbo diena, tai prašymas per IS „Prekybos vietų žemėlapis“ priimamas ir registruojamas po jos einančią darbo dieną nuo 8.00 val. 

Leidimas prekybai gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga išduodamas ne ilgiau kaip keturias kalendorines dienas iki šventinės ar atmintinos dienos ir keturias kalendorines dienas po šventinės ar atmintinos dienos.

Ši nuostata taikoma per šias švenčių ir atmintinas dienas: Tarptautinę moters dieną (kovo 8‑ąją), Tarptautinę darbininkų dieną (gegužės 1-ąją), Motinos dieną (pirmąjį gegužės sekmadienį), Tėvo dieną (pirmąjį birželio sekmadienį), Mokslo ir žinių dieną (rugsėjo 1-ąją), Tarptautinę mokytojų dieną (spalio 5-ąją), Visų Šventųjų dieną (lapkričio 1-ąją).

Prašymai Leidimui gauti vietose, skirtose prekiauti gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga, gali būti priimami ir kitoms proginėms dienoms.

Maksimalus prekybos gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga vietos plotas – 4 m2.

Asmenys, norintys įsigyti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas švenčių, renginių, mugių metu (išskyrus Jūros šventę), vykstančių renginių organizavimo vietose,  prašymą turi pateikti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki renginio pradžios. Prašymą prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės metu priima šventės organizatorius savo atskirai nustatyta tvarka.

Asmenys prašymus Leidimui prekiauti išplėstoje aptarnavimo vietoje prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos, kurią planuoja įrengti važiuojamojoje gatvės dalyje ar automobilių stovėjimo aikštelėje, gauti, pasibaigus projekto suderinimo galiojimo laikotarpiui, su pridedamu projektu ir teritorijos ar žemės sklypo planu Savivaldybės administracijai turi pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d. (vėliau pateiktas prašymas nenagrinėjamas ir Leidimas einamųjų metų laikotarpiui neišduodamas). Asmenys, kurie pirmą kartą planuoja įrengti išplėstas aptarnavimo vietas prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos važiuojamojoje gatvės dalyje ar automobilių stovėjimo aikštelėje, prašymus su pridedamu projektu ir teritorijos ar žemės sklypo planu Savivaldybės administracijai gali pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.“;

1.8. pakeičiu 17.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.3. išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos įrengimui, kai aptarnavimo vietos įrengiamos važiuojamojoje gatvės dalyje ar automobilių stovėjimo aikštelėje, be 17.2 papunktyje nurodyto derinimo, turi pritarti Nuolatinė komisija Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių klausimams spręsti, Saugaus eismo komisija ir įsakymu leisti Savivaldybės administracijos direktorius;“;

1.9. pripažinti netekusiu galios 28 punktą;

1.10. pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Leidimas gali būti neišduodamas, jei Lietuvos Respublikoje ar Klaipėdos mieste skelbiamas karantinas ir (ar) ribojama prekybos ir (ar) paslaugų teikimo veikla bei kitomis force majeure aplinkybėmis.“;

2Nustatau, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                               Gintaras Neniškis