TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO 2015 METŲ MOKESTINIAM LAIKOTARPIUI

 

2014 m. balandžio 24 d. Nr. T1-108

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Telšių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą 2015 metų mokestiniam laikotarpiui:

1. 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui;

2. 1,0 procento netvarkomam arba apleistam, nenaudojamam arba naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamajam turtui.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytautas Kleiva