HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. d1-259 „DĖL Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO pakeitimo

 

2018 m. birželio 19 d. Nr. D1-536

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos užtikrinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymuose nustatytais pagrindais pagal Taisyklių reikalavimus išduotuose taršos leidimuose nustatytų sąlygų laikymąsi;“.

1.2. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles:

1.2.1. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Taisyklėmis privalo vadovautis veiklos vykdytojai, eksploatuojantys Taisyklių 4.4 papunktyje apibrėžtus įrenginius, Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), išduodanti leidimus, peržiūrinti leidimų sąlygas, keičianti leidimus ir panaikinanti leidimų galiojimą ir Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), teikiantis pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl paraiškų leidimams gauti ar pakeisti ir kontroliuojantis leidimų sąlygų laikymąsi. Taisyklės netaikomos mokslinių tyrimų, jų plėtros veiklai arba naujų produktų ir procesų bandymui, jei šie tyrimai ar jų plėtros veikla ar bandymai vykdomi ne ilgiau, kaip 2 metus, taip pat veiklos rūšims, nurodytoms Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje.“.

1.2.2. pakeičiu 30.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.2. gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti su specialiąja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“:

30.2.1. ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo gavimo dienos, teikia šios paraiškos ir joje pateiktų dokumentų elektroninę versiją AAD pastaboms ir (ar) pasiūlymams, kuriuos AAD turi pateikti AAA ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos. Jeigu AAD per nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis paraiškai ir joje pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi;

30.2.2. jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų, paraiškoje pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, AAD pateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) joje pateiktiems dokumentams ir AAA nustato, kad dėl jų paraiška negali būti priimta, jei nepakanka informacijos ir (ar) duomenų, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, arba nustatoma kita Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatyta sąlyga, dėl kurios paraiška negali būti priimta, AAA priima sprendimą nepriimti paraiškos, kuriame pateikia apibendrintas savo ir AAD pastabas, surašo jį ant AAA blanko ir ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, išsiunčia jį pareiškėjui, nurodydama jam prievolę patikslinti paraišką ir (ar) joje pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką;

30.2.3. jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, AAD neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir joje pateiktiems dokumentams, dėl kurių paraiška negali būti priimta arba per Taisyklių 30.2.1 papunktyje nustatytą laikotarpį nepateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) joje pateiktiems dokumentams ir jei pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką, išskyrus Taisyklių 311 punkte nurodytą atvejį, kurį surašo ant AAA blanko ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia jį pareiškėjui;“.

1.2.3. pakeičiu 31.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.1. patikslintą paraišką leidimui gauti arba pakeisti su specialiąja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“:

31.1.1. ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos, teikia šios paraiškos ir joje pateiktų dokumentų elektroninę versiją AAD. AAD ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintos paraiškos gavimo iš AAA dienos, įvertina paraišką ir joje pateiktus dokumentus ir pateikia pastabas ir (ar) pasiūlymus AAA. Jei AAD pastabos ar pasiūlymai prieštarauja AAA pozicijai dėl paraiškos ir (ar) joje pateiktų dokumentų atitikimo Taisyklių reikalavimams, AAA privalo aptarti šias pastabas su AAD, įforminti aptarimo rezultatus protokolu ir ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos, priimti sprendimą dėl paraiškos priėmimo. Jeigu AAD per šiame papunktyje nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis paraiškai ir paraiškoje pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi. AAA turi teisę, prieš priimant sprendimą dėl paraiškos priėmimo, aptarti savo ir institucijų pastabas su veiklos vykdytoju; aptarimo rezultatai turi būti įforminti pasitarimo protokolu;

31.1.2. jei patikslinta paraiška leidimui gauti ar pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus, AAD neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir joje pateiktiems dokumentams, dėl kurių paraiška negali būti priimta, arba per Taisyklių 31. 1.1 papunktyje nustatytą laikotarpį AAD neatsako ir jei pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko, ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška priimta, išskyrus Taisyklių 311 punkte nurodytą atvejį;“.

1.2.4. pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. AAA parengia 3 leidimo egzempliorius (1-asis veiklos vykdytojui, 2-asis AAA, 3-iasis AAD. Kiekvienas egzempliorius patvirtinamas AAA spaudu, leidimui suteikiamas registracijos numeris. Pakeistam leidimui registracijos numeris nekeičiamas.“.

1.2.5. pakeičiu 47.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.6. kai AAD atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo metu nustatė, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas;“.

1.2.6. pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Peržiūrėdama leidimo sąlygas, AAA naudojasi AAD atliktų tikrinimų rezultatais, veiklos vykdytojo atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenimis ir (ar) kita Taisyklėse nustatyta tvarka gauta informacija. Jei nepakanka informacijos leidimo sąlygoms peržiūrėti ir įvertinti, AAA turi teisę prašyti veiklos vykdytojo pateikti informaciją, būtiną leidimo sąlygoms peržiūrėti, įskaitant trūkstamus teršalų išmetimo (išleidimo) monitoringo (stebėsenos) rezultatus ir kitus duomenis. Veiklos vykdytojas privalo pateikti šiame punkte nurodytą informaciją AAA ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jeigu šią informaciją turi, arba raštu paaiškinti, kodėl prašomos informacijos negali pateikti.“.

1.2.7. pakeičiu 50 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

50. Leidimo sąlygas AAA privalo peržiūrėti per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 47.1 ir 47.3–47.8 papunkčiuose nurodytos informacijos gavimo dienos arba per 40 darbo dienų nuo 47.2 papunktyje nurodytų teisės aktų įsigaliojimo dienos. AAA, atlikusi leidimo sąlygų peržiūrą, priima sprendimą dėl prievolės pakeisti leidimą, surašo jį ant AAA blanko ir ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, pateikia veiklos vykdytojui ir AAD. Sprendimas priimamas šia tvarka:“.

1.2.8. pakeičiu 511 punktą ir jį išdėstau taip:

511. AAA apie leidimo pakeitimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja AAD ir pateikia pakeistą leidimo titulinį lapą ir pakeistas leidimo dalis.“.

1.2.9. pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Leidimo galiojimas panaikinamas AAA motyvuotu sprendimu. Sprendimas surašomas ant AAA blanko, jame nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. AAA sprendimas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo pateikiamas veiklos vykdytojui, išskyrus atvejį, kai leidimo galiojimas panaikintas nustačius Taisyklių 52.4 papunktyje nurodytas aplinkybes, ir AAD.“.

1.2.10. pakeičiu 551 punktą ir jį išdėstau taip:

551. Taisyklių 50 punkte nurodytu sprendimu (-ais) turi vadovautis veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, (-ius), kuriam (kuriems) išduotas leidimas, ir AAD, vykdantis leidimo sąlygų laikymosi kontrolę.“.

1.2.11. pakeičiu 561 punktą ir jį išdėstau taip:

561. Po kiekvieno AAD atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo, kai nustatoma, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas, AAD privalo nedelsiant raštu informuoti AAA apie nustatytą leidimo sąlygų pažeidimą.“.

1.2.12. pakeičiu 562 punktą ir jį išdėstau taip:

562. Jei veiklos vykdytojas neįvykdė nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą, informaciją apie neįvykdytą nutarimą AAD per 3 darbo dienas nuo šio nutarimo įvykdymo termino pabaigos turi raštu pateikti AAA.“.

1.2.13. pakeičiu 581.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

581.3. AAA, baigusi administracinę procedūrą dėl klaidų ištaisymo, per 3 darbo dienas raštu informuoja veiklos vykdytoją ir atitinkamą AAD apie klaidas, jas nurodo ir kartu išsiunčia pataisytą arba naują leidimą, ir paskelbia informaciją apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą ar naują leidimą savo interneto svetainėje.“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas