KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2019 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 30 d.  Nr. T-229

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 106.1.7 papunkčio nuostatomis, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų II pusmečio veiklos planą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-229

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2019 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PLANAS

 

 

Eil.

Nr.

Svarstomų klausimų temos

Svarstymo laikas

Atsakingi

1

2

3

4

1.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto nuostatų patvirtinimo.

Iki 2019 m.

birželio

15 d.

R. Musneckienė, D. Ivoškis

2.       

 

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos plano patvirtinimo.

Iki 2019 m. gegužės

30 d.

R. Musneckienė

3.       

 

Dėl Tarybai pateiktų sprendimų projektų, susijusių su biudžeto išlaidomis, svarstymo, siekiant sumažinti savivaldybės įsiskolinimą.

Esant poreikiui

P. Račkauskas, A. Brazas

4.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano vykdymo.

Kartą per ketvirtį

R. Musneckienė,

Kontrolės ir audito tarnyba

5.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų išvadų ir ataskaitų svarstymo.

Gavus išvadas ir ataskaitas

S. Lekšas,

Kontrolės ir audito tarnyba

6.       

 

Dėl Kontrolės komitetui adresuotų prašymų, skundų, pasiūlymų bei viešos informacijos (Komiteto kompetencijos klausimais) nagrinėjimo.

Nuolat

Visi Komiteto nariai pagal kompetenciją

7.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitos.

IV ketv.

R. Musneckienė,

Kontrolės ir audito tarnyba

8.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos automobilių nuotolinio stebėjimo sistemos panaudojimo ir efektyvumo bei galimybės ją pritaikyti plačiau.

III ketv.

P. Račkauskas, S. Lekšas

9.       

 

Dėl Darbo kodekso reikalavimų suteikiant kasmetines atostogas Savivaldybės darbuotojams ir pavaldžių įstaigų bei organizacijų vadovams vykdymo.

III ketv.

S. Lekšas, D. Ivoškis

10.   

 

Dėl viešai per mero rinkimų debatus buvusio Kontrolės komiteto pirmininko E. Ūkso pareikštos kritikos UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus pavaduotojui dėl bendrovės transporto naudojimo kelionėms į namus ir į darbą.

III ketv.

A. Brazas, D. Ivoškis

11.   

 

 

Dėl Tarybos narių išmokų kanceliarinėms išlaidoms ir transportui naudojimo teisėtumo ir teisingumo.

IV ketv.

P. Račkauskas, D. Ivoškis

12.   

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano.

IV ketv.

R. Musneckienė,

Kontrolės ir audito tarnyba

13.   

 

Dėl Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos.

IV ketv.

R. Musneckienė, D. Ivoškis

 

 

––––––––––––––––––––––––