KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR 2020 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO

2020 m. balandžio 30 d. Nr. T-124

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 papunkčiu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų siektinų veiklos rodiklių projektą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT) Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose.

 

Savivaldybės meras                                                                                       Vaclovas Andrulis