LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL MOBILIŲ PUNKTŲ VEIKLOS

 

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. V-2919

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, ir atsižvelgdamas į nepalankią epideminę situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo Lietuvoje, u s p r e n d ž i u:

Pavesti savivaldybių, kuriose yra įsteigti mobilūs punktai, administracijų direktoriams:

1. užtikrinti mobilių punktų veiklą savaitgaliais bent po kelias valandas;

2. užtikrinti, kad savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirmines sveikatos priežiūros paslaugas, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir pavaldumo, esant poreikiui, skirtų darbuotojus ir užtikrintų jų apmokymą bei tolimesnį darbą mobiliame punkte pagal mobilaus punkto koordinatoriaus pateiktą grafiką.

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro

pareigas – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

valstybės operacijų vadovas                                                                            Aurelijus Veryga