HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. D1-57 „DĖL BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO, ANAEROBINIO APDOROJIMO APLINKOSAUGINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. gruodžio 16 d. Nr. D1-406

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Reikalavimuose techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Reikalavimų techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatyme (toliau – Įstatymas), 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2022/384 (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1009 (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1069/2009).

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 8 punktą.

1.3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Visuose kompostavimo, anaerobinio apdorojimo įrenginiuose apdorojamos atliekos (išskyrus žaliąsias) priimamos ir laikomos uždaruose įrenginiuose ir (ar) statiniuose. Kompostavimas (išskyrus komposto brandinimą ir sijojimą), anaerobinis apdorojimas turi būti vykdomi uždaruose įrenginiuose ir (ar) statiniuose, užtikrinant kvapų sklidimo prevenciją, dujų išvalymą prieš išleidžiant į aplinką, išskyrus aikšteles, kuriose kompostuojamos tik žaliosios atliekos. Aikštelėse, kur kompostuojamos tik žaliosios atliekos, turi būti numatytos dulkių, atsirandančių smulkinant žaliąsias atliekas, prevencijos priemonės.

1.4. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI KOMPOSTAVIMUI BUITYJE IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOSE“.

1.5. Pakeičiu 35 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

35. Asmenys, kompostuojantys buityje susidarančias biologiškai skaidžias atliekas kompostavimo konteineriuose (dėžėse) ar atitinkamai įrengtose kompostinėse, turi laikytis šių reikalavimų:“.

1.6. Pakeičiu 35.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.1. kompostavimo vieta turi būti parenkama nuošalioje (kuo toliau nuo gyvenamųjų pastatų) sklypo vietoje ne arčiau kaip 2 metrų atstumu nuo gretimų sklypų ribos. Turint raštišką gretimo sklypo naudotojo sutikimą, kompostavimo vieta gali būti įrengiama mažesniu kaip 2 metrų atstumu nuo gretimo sklypo;“.

1.7. Pripažįstu netekusiais galios 35.5 ir 35.6 papunkčius.

1.8. Pripažįstu netekusiais galios 3638 punktus.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 papunkčiai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2.2. šio įsakymo 1.6 papunktis įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas