VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI VEIKLOS BANDOMOJOJE ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2020 m. rugpjūčio 7 d. Nr. O3E-699

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 32 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2020 m. liepos 30 d. pažymą Nr. O5E-563 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m gegužės 15 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                          Inga Žilienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos 2020 m.  rugpjūčio 7 d.

nutarimu Nr. O3E-699

 

 

ASMENŲ PRAŠYMŲ LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI VEIKLOS BANDOMOJOJE ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) skirtas nustatyti asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarką.

2.  Aprašo nuostatos taikomos tiek reguliuojamąją energetikos veiklą vykdantiems asmenims, tiek nereguliuojamąją energetikos veiklą vykdantiems asmenims, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme.

3.  Bandomoji energetikos inovacijų aplinka (toliau – bandomoji aplinka) yra skirta energetikos inovacijų diegimui Lietuvos energetikos sektoriuje palengvinti. Asmenys Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nustatyta tvarka laikinai turi teisę veikti bandomojoje aplinkoje.    Bandomoji aplinka skirta palengvinti energetikos inovacijų diegimą Lietuvos energetikos sektoriuje, ypač, kai inovatyvių energetikos veiklų reguliavimas nėra numatytas, ar esamas reguliavimas yra nepakankamas arba neaiškus. Taip pat ji skirta tam, kad Taryba galėtų iš anksto įvertinti galimą energetikos inovacijų įtaką vartotojams ir energetikos sektoriui, identifikuoti atsirandančias rizikas, nustatyti su energetikos inovacijų taikymu susijusius galimus energetikos rinkos reguliavimo trūkumus ir pagal savo kompetenciją siekti tokius reguliavimo trūkumus ir galimą neigiamą energetikos inovacijų įtaką panaikinti ar sumažinti.

4.  Asmenys, vadovaudamiesi energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais, turi teisę pradėti veiklą, susijusią su energetikos inovacijų diegimu, arba jau vykdydami tokią veiklą pradėti diegti energetikos inovacijas, nesinaudodami bandomąja energetikos inovacijų aplinka, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme. Tokiu atveju nėra taikomos Aprašo II skyriuje numatytos bandomojoje aplinkoje taikomos priemonės.

5.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose energetikos įmonių veiklą.

6. Taryba, atlikdama Apraše nustatytas funkcijas, konsultuojasi ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis bei keičiasi informacija, kuri reikalinga Tarybai konsultuojant bandomojoje aplinkoje veikiančius asmenis ir vykdant kitas su bandomąja aplinka susijusias teisės aktuose nustatytas funkcijas.

7.  Informaciją apie Tarybos priimtus sprendimus leisti veikti bandomojoje aplinkoje, veiklos bandomojoje aplinkoje pabaigą ir veiklos rezultatus Taryba skelbia viešai savo interneto tinklalapyje. Kitą informaciją, kurią Taryba gauna atlikdama Apraše nustatytas funkcijas, Taryba naudoja taip, kaip numatyta energetikos rinkos priežiūros tikslais gautos informacijos apsaugą reglamentuojančiame Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnyje. Informacija, susijusi su fizinių asmenų asmens duomenimis, Tarybos viešai neskelbiama.

 

 

II SKYRIUS

BANDOMOJOJE APLINKOJE TAIKOMOS PRIEMONĖS

 

8.  Bandomojoje aplinkoje taikomos šios priemonės:

8.1aktyvus asmenų konsultavimas. Taryba prašymo leisti veikti bandomojoje aplinkoje teikimo ir nagrinėjimo bei asmens (asmenų) veiklos bandomojoje aplinkoje metu siekia bendradarbiauti su asmeniu (asmenimis), savo iniciatyva ar asmens (asmenų) prašymu teikia konsultacijas Tarybos kompetencijos klausimais vadovaudamasi vieno langelio ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais principais. Taryba, prašymo leisti veikti bandomojoje aplinkoje nagrinėjimo ir asmenų veiklos bandomojoje aplinkoje metu, energetikos sektorių reglamentuojančių teisės aktų nuostatas siekia aiškinti ir taikyti atsižvelgdama į konkrečios veiklos taikant energetikos inovacijas esmę, mastą, sudėtingumą, keliamas rizikas. Aiškinant ir taikant energetikos rinką reglamentuojančių teisės aktų nuostatas laikomasi principo, kad naudą visuomenei teikianti, laikina ir ribotos apimties veikla bandomojoje aplinkoje, ypač, jeigu taikomos papildomos vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančios priemonės, pateisina lankstesnį, labiau energetikos inovacijų plėtros poreikius atitinkantį teisės aktų nuostatų aiškinimą;

8.2energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų išimčių taikymas. Asmenims bandant energetikos inovaciją, konkrečios inovacijos atžvilgiu gali būti taikomos šios išimtys:

8.2.1. suteikiama galimybė vykdyti veiklą bandomojoje aplinkoje neturint privalomų licencijų, leidimų ar (ir) atestatų, reikalingų reguliuojamajai veiklai vykdyti;

8.2.2. suteikiama galimybė keisti ir taikyti teisės aktuose nustatytus techninius parametrus į kitus rodiklius, turinčius vienodą poveikį energetikos sistemos veikimui, taip pat mažinti reikalavimus ar (ir) taikyti išimtis, nepažeidžiant energijos tiekimo saugumo, patikimumo ir kokybės reikalavimų (pvz., leistinąją gaminti galią į leistinąją patiekti į tinklą galią ir pan.);

8.2.3. suteikiama galimybė taikyti Tarybos priimtas teisės aktų nuostatas ne pilna apimtimi arba netaikyti Tarybos priimtų teisės aktų nuostatų, Tarybos teisės aktuose nustatyta tvarka;

8.2.4. kitos su Taryba pagal kompetenciją suderintos išimtys;

8.3sankcijų ir papildomų poveikio priemonių netaikymas, jeigu tai nėra būtina. Asmens (asmenų) veiklos bandomojoje aplinkoje metu Taryba poveikio ir papildomos priežiūros priemones taiko tik tada, kai priežiūros tikslų negalima pasiekti kitu būdu. Poveikio priemonės taikomos Sankcijų skyrimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, o patikrinimai atliekami Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Tarybos tvirtinamuose teisės aktuose numatomos išimtys dėl galimybės netaikyti kitas priežiūros priemones asmeniui, veikiančiam bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje.

8.4. Taryba, asmenims, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos, vadovaudamasi Tarybos teisės aktų nuostatomis, gali taikyti energetikos inovacijų skatinimo mechanizmus, įskaitant energetikos inovacijų investicijų derinimą ir (ar) energetikos inovacijų diegimo sąnaudų įvertinimą nustatant reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas.

 

III SKYRIUS

ENERGETIKOS INOVACIJOS TINKAMUMO KRITERIJAI

 

9Teisę veikti bandomojoje aplinkoje turi asmenys, kurių siekiama išbandyti energetikos inovacija atitinka visus šiuos kriterijus:

9.1Nauda: energetikos inovacija, jeigu būtų įgyvendinta, galimai leistų vartotojams ir (ar) energetikos įmonėms teikti naudingesnes ir (ar) patogesnes paslaugas, jas vertinant tiek pinigine, tiek nepinigine išraiška;

9.2Bandymo reikalingumas: energetikos inovacijos bandymas realioje aplinkoje objektyviai yra reikalingas ir gali prisidėti prie to, kad energetikos inovacija būtų įgyvendinta;

9.3Pritaikomumas: energetikos inovacija turėtų pritaikymo ir diegimo galimybes Lietuvos Respublikoje. Energetikos inovacijos pobūdis turi apimti technologijas ar paslaugas, produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, veiklos modelius, kurie susiję su Tarybos reguliuojamais energetikos sektoriais, turėti aiškiai apibrėžtą pritaikymo sritį;

9.4Naujumas/esminis patobulinimas: siekiama išbandyti energetikos inovaciją, kuri dar nėra laikoma įprastine verslo praktika ir nėra įprastai taikoma kitų šalių rinkose bei (ar) Lietuvoje, taip pat nėra naudojama pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos tvirtinamuose Energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų planuose numatytas priemones. Jei energetikos inovacija yra įprastai taikoma kitose šalyse, tačiau laikoma nauja verslo praktika tik Lietuvoje, tokiu atveju, tokios energetikos inovacijos įgyvendinimo sąnaudos nevertinamos nustatant reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, vadovaujantis kainodarą reglamentuojančių Tarybos teisės aktų nuostatomis;

9.5.  Pasirengimas: asmuo (asmenys) yra pasirengęs energetikos inovaciją bandyti realioje aplinkoje – atliktas teorinis energetikos inovacijos pritaikomumo įvertinimas, turimi bandymui atlikti reikiami resursai, suprantamos rizikos, žinomos kitos esminės energetikos inovacijos bandymo sąlygos, kurios turės būti nurodomos Aprašo 14 punkte nurodytame energetikos inovacijų bandymo plane;

9.6. Trukmė: turi turėti aiškiai apibrėžtas projekto pabaigos ir (ar) pratęsimo sąlygas:

9.6.1.    jeigu projektas būtų nutrauktas nebaigus energetikos inovacijos bandymo laikotarpio;

9.6.2.    nepavykus per inovacijos bandomąjį laikotarpį įvykdyti energetikos inovacijos tikslų;

9.6.3.    jeigu projektas apima dideles investicijas į ilgalaikį turtą, kaip tai apibrėžta Tarybos teisės aktuose, reglamentuojančiuose investicijų derinimą, asmuo (asmenys) turi numatyti, kaip šis turtas bus valdomas po bandomojo laikotarpio pabaigos arba nutraukus dalyvavimą bandomojoje aplinkoje;

10. Taryba turi teisę taikyti ir kitus Tarybos nustatytus kriterijus siūlomai energetikos inovacijai, jei tai reikalinga siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą bei išlaikyti tinkamą energetikos sektoriaus saugumo ir patikimumo lygį.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE APLINKOJE TEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR TEISĖS VEIKTI BANDOMOJOJE APLINKOJE SUTEIKIMAS

 

11.     Asmuo (asmenys) įgyja teisę veikti bandomojoje aplinkoje tik tada, kai Taryba priima sprendimą, suteikiantį teisę veikti bandomojoje aplinkoje.

12.     Asmuo (asmenys), siekdamas veikti bandomojoje aplinkoje, Tarybai pateikia prašymą leisti veikti bandomojoje aplinkoje (Aprašo 1 priedas), kuris turi būti pasirašytas asmens (asmenų) arba jo (jų) įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei bandomojoje aplinkoje siekia veikti du ar daugiau asmenų, prašyme turi būti nurodyti kiekvieno, siekiančio dalyvauti asmens informacija:

12.1. asmens identifikacinius duomenis:

12.1.1. jei kreipiasi juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainė, korespondencijos adresas);

12.1.2. jei kreipiasi fizinis asmuo – vardas, pavardė ir kiti kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas ar korespondencijos adresas);

12.2. jei su prašymu kreipiasi juridinis asmuo (asmenys) – glaustas juridinio asmens organizacinės struktūros, finansinės būklės ir vykdomos veiklos aprašymas.

12.3. glaustai aprašyta siekiama bandyti energetikos inovacija;

12.4. informacija apie juridinio asmens (asmenų) atitikimą Aprašo 13.1 papunktyje nurodytoms sąlygoms ir fizinio asmens (asmenų) atitikimą 13.2 papunktyje nurodytoms sąlygoms;

12.5. informacija apie prašomų taikyti energetikos inovacijų priemonių sąrašą (Aprašo II skyrius);

12.6. informacija, kad siekiama bandyti energetikos inovacija atitinka Aprašo 9 punkte nustatytus kriterijus;

12.7. Aprašo 14 punkte nurodytas energetikos inovacijų bandymo planas (Aprašo 2 priedas);

12.8. jei asmens ar asmenų veikla bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje turi įtakos konkretiems energetikos objektams ar įrenginiams, asmuo (asmenys) privalo pateikti rašytinius šių objektų savininkų pritarimus;

12.9. fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę pateikti kitą, asmens (asmenų) nuomone, svarbią papildomą informaciją (pvz., apie asmens profesinę patirtį, išsilavinimą ir kt.).

13.     Asmuo (asmenys), siekiantis veikti bandomojoje aplinkoje, turi atitikti šias sąlygas:

13.1.  Juridinio asmens (asmenų) atžvilgiu nėra:

13.1.1. iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka;

13.1.2.  iškelta restruktūrizavimo byla;

13.1.3.  priimtas teismo, kreditorių ar juridinio asmens dalyvių sprendimas dėl juridinio asmens (asmenų) likvidavimo;

13.2. Fiziniam asmeniui nėra iškelta bankroto byla.

14.     Energetikos inovacijų bandymo plane, atsižvelgiant į konkrečios veiklos taikant energetikos inovacijas esmę, mastą, sudėtingumą, keliamas rizikas, turi būti:

14.1.  detaliai aprašyta siekiama bandyti energetikos inovacija;

14.2.  veiksmai, kuriuos bus siekiama atlikti bandomojoje aplinkoje;

14.3.  jei reikalinga, pateikiama informacija apie numatomą bendradarbiavimą su kitais energetikos sektoriaus rinkos dalyviais, konsultantais, mokslo institucijomis, kitų šalių partneriais ir kitais subjektais;

14.4.  veiklos bandomojoje aplinkoje siekiami rezultatai;

14.5.  nurodyti energetikos inovacijos bandymo pradžios, tarpinių rezultatų nustatymo ir teikimo Tarybai bei pabaigos terminai. Energetikos inovacijos bandymo terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių asmenims, kurie bandomojoje aplinkoje teikia paslaugas, produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, veiklos modelius, ir 3 metai asmenims, kurie bandomojoje aplinkoje bando technologijas į energetikos infrastruktūrą. Asmens (asmenų) motyvuotu prašymu energetikos inovacijos bandymo terminas Tarybos vieną kartą gali būti pratęstas dar iki 12 mėnesių asmeniui, kuris bandomojoje aplinkoje teikia paslaugas, produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, veiklos modelius, ir iki 2 metų asmeniui (asmenims), kuris bandomojoje aplinkoje bando technologijas į energetikos infrastruktūrą. Energetikos inovacijos bandymo pradžios terminas pradedamas skaičiuoti nuo Tarybos nutarimo, kuriuo suteikiama teisė veikti bandomojoje aplinkoje įsigaliojimo dienos arba nuo vėlesnės Tarybos nutarime nurodytos dienos, o jei prašymas teikiamas vadovaujantis Aprašo 19 punktu – nuo Tarybos nutarimo, kuriuo priimamas galutinis sprendimas dėl teisės veikti bandomojoje aplinkoje suteikimo, įsigaliojimo dienos arba nuo vėlesnės Tarybos nutarime nurodytos dienos;

14.6.  aprašytos siūlomos bandomosios aplinkos priemonės (Aprašo II skyrius), kurios bus reikalingos energetikos inovacijai bandyti ir paaiškinant jų poreikį;

14.7.  aprašyta, kokia tikslinė grupė dalyvaus inovacijos bandyme arba kokią tikslinę grupę bus siekiama pritraukti energetikos inovacijos bandymo metu, jos pritraukimo būdai, tikslinės grupės informavimas apie dalyvavimą energetikos inovacijos bandyme ir su tuo susijusios rizikos;

14.8.  nurodytos pagrindinės su energetikos inovacijos bandymu susijusios energetikos sektoriaus rinkos dalyviui, jo klientams kylančios rizikos, planuojamos priemonės nustatytai rizikai valdyti, aprašyta klientų galimų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarka;

14.9.  aprašytos numatomos taikyti veiklos mastą atliekant energetikos inovacijų bandymą ribojančios (pvz. didžiausias galimas tikslinėje grupėje dalyvaujančių asmenų skaičius ir pan.) ir kitos vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančios priemonės;

14.10.   aprašyti asmens (asmenų) planuojami energetikos inovacijų plėtros, laikantis energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, veiksmai veiklai bandomojoje aplinkoje sėkmingai pasibaigus ir veiklos nutraukimo planas, kuris būtų taikomas, jeigu veiklai bandomojoje aplinkoje pasibaigus paslaugos klientams nebebūtų teikiamos.

15.     Jeigu Tarybai pateiktame energetikos inovacijų bandymo plane nurodytos energetikos inovacijos bandymo sąlygos neatitinka Aprašo 14 punkte nustatytų reikalavimų, jų nepakanka, kad būtų suderinti energetikos inovacijų plėtros ir vartotojų bei visuomenės interesų apsaugos tikslai, Taryba asmeniui (asmenims) pasiūlo per Tarybos nustatytą terminą pakeisti energetikos inovacijų bandymo planą, nurodydama  papildomas vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančias priemones.

16.     Taryba sprendimą, suteikiantį teisę veikti bandomojoje aplinkoje, priima per 4 mėnesius nuo prašymo leisti veikti bandomojoje aplinkoje ir energetikos inovacijų bandymo plano pateikimo arba, atsižvelgiant į Aprašo 15 punkto nuostatas, pakeisto plano pateikimo Tarybai dienos ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja asmenį (asmenis). Sprendimas suteikiantis teisę veikti bandomojoje aplinkoje gali būti priimamas dviem etapais vadovaujantis Aprašo 19 punktu. Tarybos sprendime nurodomas asmuo, kuriam suteikiama teisė veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, juridinio asmens kodas, bandomojoje aplinkoje testuojama energetikos inovacija, taikomų priemonių sąrašas, taikomų energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų išimčių sąrašas, asmens (asmenų) veikimo bandomojoje aplinkoje trukmė bei aprašytos numatomos taikyti veiklos mastą atliekant energetikos inovacijų bandymą ribojančios (pvz. didžiausias galimas tikslinėje grupėje dalyvaujančių asmenų skaičius ir pan.) ir kitos vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančios priemonės.

17. Jei Tarybai priėmus sprendimą dėl leidimo veikti bandomojoje aplinkoje, vienas ar keli asmenys atsisako dalyvauti bandomojoje aplinkoje, dalyvavimą tęsiantis asmuo (asmenys) privalo pagrįsti Tarybai, kad sugebės tęsti veiklą bandomojoje aplinkoje, laikantis Aprašo 21.5 papunktyje nurodytų reikalavimų. Atsižvelgiant į pasikeitusį bandomojoje aplinkoje dalyvaujančių asmenų skaičių, keičiamas Tarybos priimtas nutarimas, suteikiantis teisę veikti bandomojoje aplinkoje.

18.     Taryba atsisako suteikti teisę veikti bandomojoje aplinkoje, jeigu yra viena iš šių sąlygų:

18.1.  pateikti dokumentai neatitinka Aprašo reikalavimų,  pateikta ne visa Apraše nustatyta arba papildomai Tarybai pareikalauta informacija arba ji yra neteisinga;

18.2.  Asmuo (asmenys)  neatitinka Aprašo 13 punkte nurodytų reikalavimų;

18.3.  siekiama bandyti energetikos inovacija neatitinka Aprašo 9 punkte nustatytų kriterijų;

18.4.  asmuo (asmenys)  energetikos inovacijų bandymo planą pateikia praleidęs Aprašo 19 punkte nustatytą terminą arba per Tarybos nustatytą terminą neatlieka energetikos inovacijų bandymo plano pakeitimų pagal Aprašo 15 punktą;

18.5. siekiama bandyti inovacija neužtikrina energijos tiekimo saugumo ir (ar) patikimumo;

18.6. siekiama bandyti inovacija kelia grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui ir (ar) valstybės nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiems įrenginiams ar turtui;

18.7. asmuo (asmenys) pakartotinai kreipiasi dėl teisės veikti bandomojoje aplinkoje suteikimo, neišnykus šiame punkte nurodytoms sąlygoms dėl kurių Taryba atsisakė suteikti asmeniui teisę veikti bandomojoje aplinkoje;

19.     Asmuo turi teisę dėl teisės veikti bandomojoje aplinkoje suteikimo į Tarybą kreiptis dviem etapais. Tokiu atveju pirmame etape pateikiamas prašymas leisti veikti bandomojoje aplinkoje (Aprašo 1 priedas), o Taryba, vadovaudamasi Aprašo 16 punkto ir 18.1–18.3 papunkčių nuostatomis, per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo Tarybai dienos priima tarpinį sprendimą. Jeigu priimamas tarpinis sprendimas, kad siekiama bandyti energetikos inovacija atitinka Apraše nustatytus reikalavimus, antrame etape ne vėliau kaip per 2 mėnesius asmuo Tarybai pateikia energetikos inovacijų bandymo planą, o Taryba, vadovaudamasis Aprašo 15–18 punktų nuostatomis, per 2 mėnesius nuo energetikos inovacijų bandymo plano pateikimo Tarybai dienos priima galutinį sprendimą dėl teisės veikti bandomojoje aplinkoje suteikimo.

20.     Tarybai atsisakius suteikti teisę veikti bandomojoje aplinkoje, asmuo pakartotinai dėl tokios teisės suteikimo turi teisę kreiptis po to, kai yra pašalinamos Aprašo 18 punkte nurodytos sąlygos, kurioms esant Taryba atsisakė suteikti teisę veikti bandomojoje aplinkoje.

 

V SKYRIUS

VEIKLA BANDOMOJOJE APLINKOJE

 

21.     Veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje metu:

21.1.     taikomos Aprašo II skyriuje nurodytos priemonės;

21.2.     asmuo (asmenys) turi laikytis tokiai veiklai vykdyti taikomų atitinkamų energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, atsižvelgdamas į Tarybos sprendime, suteikiančiame teisę veikti bandomojoje aplinkoje, konkrečios inovacijos atžvilgiu leistas taikyti energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas išimtis, ir Tarybai pateiktame energetikos inovacijų bandymo plane nurodytų energetikos inovacijos bandymo sąlygų;

21.3.     Taryba stebi ir tikrina, kaip laikomasi tokiai veiklai vykdyti taikomų atitinkamą energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į Tarybos sprendime, suteikiančiame teisę veikti bandomojoje aplinkoje, konkrečios inovacijos atžvilgiu leistas taikyti energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas išimtis, ir energetikos inovacijų bandymo plane nurodytų energetikos inovacijos bandymo sąlygų. Asmuo (asmenys) privalo Tarybai pateikti tarpines energetikos inovacijų bandymo ataskaitas, pagal energetikos inovacijų bandymo plane numatytą grafiką, taip pat kitą Tarybos paprašytą informaciją jos nustatytais terminais. Tarpinėse ataskaitose aprašoma, kaip vykdomas energetikos inovacijų bandymo planas;

21.4.     asmuo (asmenys) turi teisę raštu motyvuotai kreiptis į Tarybą dėl energetikos inovacijų bandymo plane nurodyto energetikos inovacijos bandymo termino pratęsimo arba kitų energetinės inovacijos bandymo sąlygų pakeitimo. Kartu su prašymu, asmuo (asmenys) pateikia atnaujintą energetikos inovacijos bandymo planą. Taryba tokį prašymą išnagrinėja ir sprendimą dėl pritarimo energetikos inovacijos bandymo sąlygų pakeitimui, vadovaudamasi Aprašo 15–18 punktų nuostatomis, priima per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

21.5.     vykdydamas veiklą bandomojoje aplinkoje, asmuo (asmenys) privalo užtikrinti energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimo, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą, kaip tai numatyta energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, išskyrus išimtis, kurios nurodomos Tarybos sprendime, suteikiančiame teisę veikti bandomojoje aplinkoje.

22.     Jeigu veiklos bandomojoje aplinkoje metu nesilaikoma tokiai veiklai vykdyti taikomų atitinkamą energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į Tarybos sprendime, suteikiančiame teisę veikti bandomojoje aplinkoje, konkrečios inovacijos atžvilgiu leistas taikyti energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas išimtis, ar pagal Aprašo 14 punktą parengtame energetikos inovacijų bandymo plane numatytų energetinės inovacijos bandymo sąlygų, nurodytų Aprašo 14.5, 14.6, 14.8 ir 14.9 papunkčiuose, ar asmeniui (asmenims) nepagrindus Tarybai, kad sugebės tęsti veiklą bandomojoje aplinkoje, vienam ar keliems asmenims atsisakius dalyvauti bandomojoje aplinkoje (jei dalyvauti bandomojoje aplinkoje teisė buvo suteikta keliems asmenims), arba kyla grėsmė visuomenės ar asmens (asmenų) klientų interesams, Taryba asmeniui (asmenims) nurodo Tarybos nustatytais terminais pašalinti nustatytus pažeidimus ar trūkumus. Asmeniui (asmenims) per Tarybos nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų ar trūkumų, Taryba panaikina asmens (asmenų) teisę veikti bandomojoje aplinkoje. Asmeniui (asmenims) turint teisę veikti bandomojoje aplinkoje su keliais inovacijų projektais, Taryba panaikina asmens (asmenų) teisę veikti bandomojoje aplinkoje su tuo inovacijų projektu, kurio pažeidimai ar trūkumai nebuvo pašalinti. Tarybos sprendimas panaikinantis teisę veikti bandomojoje aplinkoje turi būti motyvuotas ir jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiamas asmeniui (asmenims).

23.     Asmeniui, kaip nurodyta Aprašo 22 punkte, nepašalinus pažeidimų ar trūkumų ir Tarybai panaikinus asmens (asmenų) teisę veikti bandomojoje aplinkoje, nuo Tarybos sprendimo priėmimo dienos asmeniui (asmenims) nebetaikomos Aprašo 8 punkte nurodytos priemonės. Sprendime panaikinti asmens teisę veikti bandomojoje aplinkoje nurodomas asmuo (asmenys), kurio (kurių) teisė veikti bandomojoje aplinkoje panaikinama, juridinio asmens kodas, inovacijų projektas, dėl kurio buvo suteikta teisė veikti bandomojoje aplinkoje, sprendimo, kuriuo minėtam asmeniui ir inovacijos projektui buvo suteikta teisė veikti bandomojoje aplinkoje data ir numeris. Jei energetikos inovacijų, dėl kurių priimamas Tarybos sprendimas panaikinti asmens (asmenų) teisę veikti bandomojoje aplinkoje, įgyvendinimo sąnaudos buvo įvertintos nustatant reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, šias sąnaudas Taryba eliminuoja koreguodama reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, vadovaudamasi kainodarą reglamentuojančių Tarybos teisės aktų nuostatomis.

 

VI SKYRUS

VEIKLOS BANDOMOJOJE APLINKOJE PABAIGA

 

24.     Teisė veikti bandomojoje aplinkoje pasibaigia:

24.1.  pačiam asmeniui (asmenims) priėmus sprendimą prieš terminą nutraukti energetikos inovacijos bandymą. Asmuo (asmenys) apie tokį sprendimą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos turi raštu pranešti Tarybai ir kitiems asmenims, susijusiems su energetikos inovacijos veikimu bandomojoje aplinkoje;

24.2.  Tarybai priėmus sprendimą panaikinti teisę veikti bandomojoje aplinkoje, kaip numatyta Aprašo 23 punkte;

24.3.  pasibaigus energetikos inovacijos bandymo terminui.

25.     Teisei veikti bandomojoje aplinkoje pasibaigus:

25.1nebetaikomos Aprašo II skyriuje nustatytos priemonės ir asmuo (asmenys) turi teisę tęsti bandomojoje aplinkoje vykdytą veiklą tik laikydamasis visų energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

25.2.  asmuo (asmenys) per 1 mėnesį nuo veiklos bandomojoje aplinkoje pasibaigimo dienos turi pateikti Tarybai galutinę energetikos inovacijų bandymo ataskaitą, kurioje aprašoma, kaip buvo įvykdytas energetikos inovacijų bandymo planas bei ar energetikos inovacija pasiteisino, ar nepasiteisino.

26. Energetikos inovacija laikoma pasiteisinusia, jei:

26.1. ji pasiekė energetikos inovacijos bandymo plane nurodytus siekiamus rezultatus;

26.2. veikimas bandomojoje aplinkoje patvirtina, jog energetikos inovacija atitinka Aprašo 9.1–9.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus;

26.3. nekelia grėsmės visuomenės interesams ir (ar) energetikos sistemai.

27.     Taryba per 2 mėnesius nuo energetikos inovacijų bandymo ataskaitos pateikimo dienos, įvertina pateiktą ataskaitą ir priima vieną iš šių sprendimų:

27.1.  inovacijos diegimas bandomojoje aplinkoje pasiteisino;

27.2.  inovacijos diegimas bandomojoje aplinkoje nepasiteisino.

28.     Tarybai nustačius, kad inovacijos diegimas bandomojoje aplinkoje pasiteisino, Taryba, ne vėliau kaip per 6 mėnesius pagal kompetenciją imasi vieno ar kelių Aprašo 28.1–28.4 papunkčiuose nurodytų veiksmų energetikos veiklos reguliavimo trūkumų, jei tokių būtų nustatyta, turinčių įtakos inovacijos diegimui, panaikinimui:

28.1. parengia Tarybos patvirtintų teisės aktų pakeitimus;

28.2. kreipiasi į už teisės aktų pakeitimą atsakingas institucijas su pasiūlymu keisti teisės aktus;

28.3. teikia rekomendacijas dėl inovacijos diegimo poreikio energetikos sektoriuje;

28.4. atlieka kitus veiksmus.

29. Tarybai nustačius, kad inovacijos diegimas bandomojoje aplinkoje nepasiteisino,  asmeniui (asmenims) nėra taikomos poveikio priemonės. Inovacijos diegimui nepasiteisinus bandomojoje aplinkoje, energetikos inovacijų įgyvendinimo sąnaudos, kurios buvo įvertintos nustatant reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, nėra eliminuojamos koreguojant reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, išskyrus Aprašo 23 punkte nurodytą atvejį.

30. Asmenys turi siekti, kad pasiteisinusi inovacija būtų naudojama ir pritaikoma rinkoje arba leisti šią inovaciją diegti ar naudoti kitiems rinkos dalyviams.

31. Asmenims, vykdantiems veiklą bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje rekomenduojama šią veiklą apdrausti civilinės atsakomybės draudimu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32.     Taryba periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus peržiūri Aprašo nuostatas ir prireikus jas atnaujina. Atnaujinant Aprašą atsižvelgiama į Tarybos ir kitų energetikos srities institucijų patirtį, į energetikos rinkos ir technologijų pokyčius.

33. Informacija apie šio Aprašo nustatyta tvarka surinktus duomenis duomenų subjektams teikiama vadovaujantis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje aprašu, patvirtintu 2018 m. birželio 12 d. Komisijos pirmininko įsakymu Nr. O1E-106 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje aprašo patvirtinimo“.

34.     .Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Tarybos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant šią Aprašą, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

_____________________

 

 

Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje

energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir

nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos

inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo 1

priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

PRAŠYMAS LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE APLINKOJE

 

I dalis. Asmens (asmenų) duomenys

 

A. Identifikaciniai duomenys[1]

 

1. Asmens (asmenų) pavadinimas/vardas ir pavardė: _______________________________________

2. Juridinio asmens (asmenų) kodas (pildo tik juridinis asmuo):___________________________________________________________________________

3. Juridinio asmens (asmenų) buveinės adresas (pildo tik juridinis asmuo): _________________________________________________________________________________

4. Telefonas:_______________________________________________________________________

5. Faksas:_________________________________________________________________________6. Elektroninio pašto adresas:__________________________________________________________

7. Interneto svetainė (pildo tik juridinis asmuo): _________________________________________________________________________________

8. Korespondencijos adresas: __________________________________________________________

 

B. Vykdoma veikla

Glaustas juridinio asmens (asmenų) organizacinės struktūros, finansinės būklės ir vykdomos veiklos aprašymas; fizinis asmuo (asmenys) gali pateikti trumpą gyvenimo aprašymą.

 

 

C. Atitiktis Aprašo 13 punkto reikalavimams

Juridinis asmuo, pasirašydamas prašymą, patvirtina, kad jis atitinka Aprašo 13.1 papunkčio reikalavimus, t. y. juridiniam asmeniui nėra pradėta bankroto, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra, bei pateikti duomenys yra teisingi.

Fizinis asmuo, pasirašydamas prašymą, patvirtina, kad jis atitinka Aprašo 13.2 papunkčio reikalavimus, jam nėra pradėta bankroto byla bei pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

II dalis. Energetikos inovacijos duomenys

 

E. Glaustas siekiamos bandyti energetikos inovacijos aprašymas

 

Pateikiama santrauka, atspindinti bandymo esmę iki 2 A4 formato lapų, su vieša informacija, kuri būtų tinkama publikuoti www.vert.lt (pvz., projekto esmė, bandymo vieta, apimtis, numatomas jungčių skaičius, planuojami generavimo vienetai, asmens vykdoma veikla pagal prašomą išimtį).

 

F. Energetikos inovacijos atitiktis veiklos bandomojoje aplinkoje kriterijams

 

Kriterijus

Patvirtinanti informacija

Nauda

(Aprašo 9.1 papunktis)

 

Bandymo reikalingumas

(Aprašo 9.2 papunktis)

 

Pritaikomumas

(Aprašo 9.3 papunktis)

 

Naujumas

(Aprašo 9.4 papunktis)

 

Pasirengimas

(Aprašo 9.5 papunktis)

 

Trukmė

(Aprašo 9.6 papunktis)

 

Galimi kiti asmens siūlomi kriterijai

 

 

 

G. Prašomos taikyti bandomosios aplinkos priemonės bei jų detalizavimas

 

Pvz., detaliai nurodant, kokių išimčių asmuo prašo.

 

 

(pildymo data)

 

(vardas ir pavardė, parašas)

 

___________________________________

 

Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje

energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir

nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos

inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo 2

priedas

 

(Bandymų plano pavyzdinė forma)[2]

 

ENERGETIKOS INOVACIJŲ BANDYMO PLANAS

 

 

Eil. Nr.

Klausimai

Įvykdymas/

Pastabos

1.

Pavadinimas

Projekto pavadinimas, kuris nurodytas prašymo formoje.

2.

Vykdytojas

Vardas Pavardė/Pavadinimas, grupės/darbuotojų skaičius (jei tinkama), esamas tinklų operatorius ar kitas rinkos dalyvis, finansinė padėtis /metinė finansinė atskaitomybė).

 

3.

Bandymo turinys

3.1. Ne daugiau kaip 10 lapų aprašykite bandymo esmę bei reikalingumą, numatomą atlikimo eigą, įskaitant finansinį skyrių (žr. 5.6 klausimą). Aprašymą galima pridėti kaip atskirą priedą;

3.2. Kita aktuali informacija.

 

4.

Projekto tipas ir klientai

Šioje skiltyje nurodoma:

4.1. ar prašymas susijęs subandomuoju tinklu ar su dideliu eksperimentu (daugiau nei 1000 klientų, iš kurių 80 proc. vartotojai), ar interneto programėlė, ar kito tipo paslauga, verslo sprendimas.

4.2. ar bandymas apima objekto kūrimą, statybą ar priežiūrą;

4.3. ar projekto energijos įrenginių nominali galia viršija 1 MW, arba kokia numatoma didžiausia tinklo apkrova kW

4.4. koks planuojamas metinis energijos suvartojimas, kWh/metus? Jei tinkama ir žinoma, nurodykite objekto naudingumo (efektyvumo) koeficientą;

4.5. tai uždara energijos skirstymo sistema ar prijungta prie energetikos tinklų/sistemos;

4.6. Kita aktuali informacija.

 

5.

Projekto aspektai

Šioje skiltyje aprašoma:

5.1. kokie yra dabartiniai tinklo (rinkos) parametrai ir kaip jie pasikeis atlikus eksperimentą (pavyzdžiui, paslaugų pokyčiai, lankstumas, ryšių elementų kiekis, tinklų pralaidumas, numatomas energijos suvartojimas tinkle (teritorijoje) ar patobulinus įrenginį, kokį funkcionalumą galimai suteiks bandoma technologija ar paslauga);

5.2. kitų (būtinų) šalių įsitraukimas bei svarba bandyme (rašytiniai tinklų operatorių ar kitų subjektų sutikimai dėl tinklų panaudojimo; jeigu inovacija bandoma privačioje teritorijoje – pridedamas rašytinis sutikimas su teritorijos savininku (savininkais));

5.3. projekto techninis ir administracinis tinkamumas;

5.4. projekto vykdymas: aprašomi bandymo etapai bei terminai (kaip priedas pateikiama Ganto diagrama[3]);

5.5. projekto finansinis pagrindimas (nurodoma numatomos išlaidos medžiagoms bei darbo jėgai; investicijų nusidėvėjimo laikotarpis, numatoma apyvarta ir (ar) pajamos, trečiųjų šalių dotacijos, galimos papildomos investicijos);

5.6. projekto pabaigimas: kaip numatoma valdyti (administruoti) bandomojoje aplinkoje sukurtą infrastruktūrą ir (ar) paslaugas po dalyvavimo bandomojoje aplinkoje pabaigos;

5.7. Kita aktuali informacija. 

 

6.

Patikimumas, apsauga ir sauga

6.1. Pateikiamos numatomos priemonės energijos tiekimo patikimumo užtikrinimui;

6.2. pateikiamas bandymo gedimo šalinimo, avarinį ir/ar pakeitimo planas;

6.3. Ar projekto planas gali būti susijęs su priešgaisrinės ir darbų saugos, aplinkos apsaugos  ar kitomis priežiūros tarnybomis?

6.4. Vartotojų ir aplinkos apsaugos priemonių taikymas (skundų nagrinėjimas, vartotojų duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarka, kaip su duomenimis bus elgiamasi pasibaigus asmens dalyvavimui bandomojoje aplinkoje ir pan.).

6.5. Nurodoma, kas prisiimtų atsakomybę už galimus neigiamus padarinius bandymo metu.

6.6. Jei veikla bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje apdrausta, pateikti civilinės atsakomybės draudimo kopiją;

6.7. Kita aktuali informacija.

 

7.

Kita aktuali informacija

 

 

____________________________[1] Pateikite juridinio asmens registraciją patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu juridinis asmuo įsteigtas ne Lietuvos Respublikoje.

[2] Asmuo gali papildyti formą papildomais laukais ir informacija, atsižvelgiant į energetikos inovacijos specifiką.

[3] angl. Gantt chart – stulpelinė diagrama, skirta pavaizduoti projektų tvarkaraščius. pavyzdys: https://www.projectengineer.net/3-simple-gantt-chart-examples/