LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 20 d. Nr. V-1697

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 13.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.12. tonometras akispūdžiui matuoti;“.

2. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. ASPN teikiantis slaugytojas pirmojo apsilankymo metu privalo (Aprašo 1 priedas):“.

3. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Teikiant ASPN pildomi medicinos dokumentai, nurodyti Aprašo 1 ir 2 prieduose, tą pačią dieną po ASPN suteikimo užpildomas ambulatorinio apsilankymo aprašymas (forma Nr. E025) ESPBI IS.“

 

 

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis Sveikatos apsaugos ministrą                                                              Jaroslav Narkevič