LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. liepos 11 d. Nr. V- 799

Vilnius

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2014 m. birželio 16 d. nutarimą Nr. DT-6/2,

p a k e i č i u  Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 7 skirsnio „Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas (80 %)“ 7.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.

9.

Levodopa (+Carbidopa/+Benserazidum)

G20-G21“

 

2. Pakeičiu VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 11 skirsnio „Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai, Huntingtono liga (50 %)“ 11.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.

10.

Levodopa (+Carbidopa/+Benserazidum)

G22-G25,

G10“

 

3. Papildau X skyriaus „KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS“ 2 skirsnį „Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (80 %)“ 2.12 papunkčiu:

„2.

12.

Aclidinium bromidum

J44“

 

4. Papildau X skyriaus „KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS“ 2 skirsnį „Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (80 %)“ 2.13 papunkčiu:

„2.

13.

Glycopyrronii bromidum

J44“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                    Vytenis Povilas Andriukaitis